Somogyi Néplap, 1984. december (40. évfolyam, 282-306. szám)

1984-12-01 / 282. szám

1984. december 1., szombat Somogyi Néplap sportBI Válogatott kézilabdázók a Sopiana-kupáért Ma Kaposváron: Jugoszlávia—Hollandia, Magyarország-Bulgária Harmadik alkalommal ke­rül lebonyolításra a kézilab­da Sopiana-kupa, s Kaposvár már másodszor vállalja az egyik házigazda szerepét. Emlékezetes: tavaly nagyon színvonalas összecsapásokra került sor a városi sport- csarnokiban, igazán jó propa­gandája volt a sportágnak. Az Idén nem olyan rangos a mezőny, de azért most sem panaszkodhatunk. Itt lesznek a múlt évben hiányait ju- gaszlávok, a montreali olim­pia bajnokai. Először indul­nak a tornán. Itt, Kaposvá­ron Hollandiával mérik ösz- sze tudásukat. Déli szomszé­daink nagyszerű játékerőt képviselnek és minden bi­zonnyal élményszámba megy majd játékuk. Ellenfelük, a hollandok (ugyancsak első íz­ben vesznek részt ezen a kupán): a világbajnokság B csoportjában szerepelnek és ott szeretnék a helyüket megerősíteni. Érthetően a másik mérkőzés iránt várható a nagyobb ér­deklődés, amikoris a magyar válogatott Bulgáriával talál­kozik. Ismeretes, hogy válo­gatottunk ebben az évben át­szerveződött. A legutóbbi hollandiai tornán öt újoncot avatott a válogatott, s en­nek éllenére azt a tornát megnyerte. Sajnos a kapos­vári mérkőzésen nem láthat­juk két világnagyságunkat, Kovács Pétert és őri Pétert, időközben az NSZK-ba szer­ződtek. Kovács László szö­vetségi kapitány huszonhá­rom tagú kerettel dolgozik. Üj nevek sorakoznak a lis­tán, közülük szót érdemel a győri Polgár, aki még csak tizenhét éves. Ellenfelüket, a bolgár csapatot is láthattuk tavaly Kaposváron. Ők ta­valy az ötödik helyen végez­tek. A bolgárok nem tartoz­nak a világ élvonalába és a magyar válogatott még so­hasem kapott ki tőlük, csu­pán egyszer mérkőzött ve­lük döntetlenre. Remélhető­leg ma is magyar győzelem­nek tapsolhatunk Kaposvá­ron. A Hollandia—Jugoszlá­via mérkőzés 15, a magyar- bolgár találkozó 16.30-kor kezdődik. Ra 11 i-crossverseny Cserénfán Üj sportág bontogatja szár­nyait hazánkban, s ennek je­lentős állomása lesz decem­ber 2-án a Volán—Surján SE áltel Kaposvár felszabadulá­sának emlékére rendezett rallld-crossvereny. Énre a cse- réntetői motocrosspálya mel­lett, erre a célrn épített te­rületen kerül sor. Megyei asztalltenlsz­csb Boglárlélle—Balatonszárszó 1:15, Zselickislak—Darány 11:5, Siófok— Fonyód 12:4, Nagyatád—Rákóczi II. 16:0 (játék nélkül). A versenyek lebonyolítá­sa: egy futamban négyen in­dulnak, s helyezésüknek megfelelően pontokat sze­reznek. A nézők a körpálya jellege miatt folyamatos lát­ványban, izgalmas csatákban gyönyörködhetnek. A rendezők válogatott szin­tű autósokat hívtak meg. Itt lesz Banga, Dudás és Káko- nyi is. Négy csapat (Bp. Vo­lán, Bp. Áfor, Pécsi Volán és Volán—Surján SE) tizenhat versenyzője küzd majd egy­mássala minél előkelőbb fu­tamhelyezésekért. A kapos­váriak közül Hideglh, Budai és Csángó indulása biztos, rajtuk kívül máig Karg vagy Sípos fog szerepelni. Az edzés vasárnap fél tíz­kor, a verseny tizenegy óra­kor kezdődik. SAKKOLIMPIA Kas nyert, Portisch veszített A szailoniki sakkolimpián csütörtökön a 10. fordulóban a két magyar csapatnak ösz- szesen három függőjátszmája volt. A férfiaknál Portisch Lajos döntetlen színezetű erőpróbáját a folytatásban el­veszítette az amerikai Kava- lek ellen, így az Egyesült Ál­lamok 2,5:1,5 arányban le­győzte Magyarországot. A nőknél Görögország „A” együttese eliten Kas megnyer­te függőjét, ezzel a magyar válogatott 2:0-ra vezetett. Pénteken délelőtt Mádl Ildi­kó másodszor is asztalhoz ült Nika ellen, ő csütörtökön az első függő folytatásban to­vább javította helyzetét, így várható volt, hogy megszer­zi a harmadik győzelmet is. TOULOUSE LAUTREC 120 éve szüle­tett Toulouse Lautrec francia festőművész, ki különösen a pla­kát- és litográ­fiaművészetben teremtett isko­lát. Rejtvényünk négy művét tar­talmazza. VÍZSZINTES: 1. Ezt a rajzot, mely a chicagói „Arí Institute” ban van, 1892-beu készítette. 15. Sze­rep a Gianni Schicchi című operában. 16. Ki­kötő, ahol a hajók a téli időszakban tartózkodnak. 17. Indíték. 18. Hó­nap nevének rö­vidítése. 19. Ki­csinyítő képző. 21. Hajórész. 22. Mértani test. 24. Schubert dala. 26. Hajítá. 27. Egy kevéssé. 28. Az iskola egykori el­nevezése. 30. Heiyrag. 31. Vi­rág része. 32. Frissítő ital. 34. Kínai gépkocsik jelzése. 35. Továbbá. 37. Helyez. 30. Kiegyenlíté. 40. Bizony, a régi magyarok nyelvén. 43. Negatív válasz. 44. Opera­énekesnő (Júlia). 47. A mon­dás szerint: száznak is egy a vége. 49. Helyrag. 50. Ő meg ő. 51. Élősködő. 53. A magasba. 54. Házacska. 56. A földbe ássa. 57. Idősebb nőtestvér. 59. Stájerország fővárosa. 60. Serleg. 62. Étel­növény. 63. Fagyai része! 65. Mint a vízszintes 49. számú. sor. 66. A szavak ösz- szecsengése. 68. Fordított ha­tárrag. 69. Szabványminta. 72. Valamely mozgással, vál­tozással történő válasz, vi­szonzás. 75. A szabadba. 76. 1896-ban készített litográ­fia. FÜGGŐLEGES: 1. Olaj- festménye, a Szépművészeti Múzeum tulajdonában. 2. Tél apó. 3. Fontos kormány- szervünk nevének rövidíté­se. 4. Mulató egynemű betűi. 5. Eénymáz. 6. Jelez. 7. Ég­táj rövidítése. 8. Móricz Zsigmond írása. 9. Közterü­let. 10. Iratkapocs. 11. Tova. 12. Építési anyag. 13. Hosz- szúnyelű vágó- és szúró­Négy trónkövetelő, hét kiesőjelölt Gyorsmérleg a területi bajnokságról Egy jelenet a Táncsics—Mázaszászvár mérkőzésből!. Az ősszel mindegyik jobban szerepelt mint a tavasszal Pihenőre tértek a labda­rúgó-csapatok a területi baj­nokságban. Az őszi tizenöt forduló kinek-kinek örömet, illetve bánatot hozott. Ha figyelembe vesszük a koráb­bi évék helyezéseit, bizo­nyos átrendeződés mutatko - ziik a helyezésekben. Emlé­kezzünk csak az előző évek sikercsapataira. A bajnoki cím felé is kacsintó Kisdo- íogna, az oroszlánbarlang­ként emlegetett Sellyére és Bolyra, a bárkit és bárhol verni tudó Bonyhádra. Bi­zony, ezek a csapatok ma korántsem töltenek be olyan megtatározó szerepet, mint korábban. Helyükre új trón- követelők léptek. A tavaly még a bentmaradásért vias­kodó Paks, az ugyancsak fegyver. 14. 1896-ban készí­tett litográfiája. 20. Shakes­peare szülőhelyének folyója. 23. A hajnal első jele az ég alján. 24. Gyorsan. 25. Kar­nagy. zenepedagógus, a Ze­neművészeti Főiskola volt tanára (Jenő). 28. Kamionok jelzése. 29. Délnyugat-ázsiai főváros. 33. Fafajta. 36. Ezt hagyta ott a pappal együtt Csokonai. 39. Annyi mint, rövidítve. 40. Lám. 41. Ka­szál. 42. Rosta. 45. Szilárd elhatározásbeli. 46. Az an­golokkal szomszédosak. 47. Szórakozóhelyi különszoba. 48. Az SZTK elődje. 49. Áruló. 52. Növényevő hal. 53. Biztonsági berendezés 55. Tenor szerep a Turan- dot című operában. 58. „Für ...”, Beethoven híres szer­zeménye. 61. Régi játék fa- pöcökkel és ütővel. 64. Pin­ceszag. 66. Az angol légierő névjele. 67. Eleségpövény. 70. Alulra. 71. Asszonynév- képző. 73. Kiejtett betű. 74. Mint a 70. számú sor. E. b. Beküldendő: à négy kép címe. Beküldési határidő: 1984. december 5., szerda. Kérjük, hogy a helyes megfejtést le­velezőlapon küldjék be, s írják rá: „Felnőttkeresztrejt­vény”! Múlt heti rejtvényünk he­lyes megfejtése: Az elha­gyott gitáros. A rajztanár, Perov, Madarász, Magányos bagoly Könyvutalványt nyert: Horváth József (Taszár), Oláh Tibor (Kadarkút), Sze- recz Lajos (Böhönye), Var­ga Kinga (Kaposvár). Az utalványokat postán küldjük el. küszködő Szigetvár, a kiesés szele sújtotta Mázaszászvár javult sokat erre a bajnok­ságra. Vannak, akik viszont változatlanul ragaszkodnak a hagyományokhoz. Ezek közé tartozik a Siklós, a Rákóczi, a Mohács és rész­ben a Komló is. Érdekes módon ez az ősz ke­vésbé tartogatott annyi meg­lepetést mint a korábbi idé­nyek. Az ősszel lejátszott százhúsz mérkőzésből mind­össze nyolc-tíz olyan akadt, amelyik meglepetéssel zá­rult. íme, néhány! A nyol­cadik fordulóban a Paks Pécsen verte a PVSK-t, a Szigetvár pedig Siklóson győ­zött. Egy héttel később a pécsieket verő Paks otthon kapott ki a mohácsiaktól, az otthon vesztes Siklós pedig Bonyhádon vett revansot. Ugyanez a Bonyhád két for­dulóval később odahaza a Kisdorogtól is kikapott, a Komló pedig megtörte a paksiak hazai veretlenségi sorozatát. Három nagy gól­arányú győzelem volt még beszédtéma az ősszel. Ketitő a Rákóczi nevéhez fűződik. A legvaskosabb, hogy a lis­tavezető Siklósnak nyolc gólt lőtt, majd a Kisdorog hálóját is kilencszer meg­zörgette. Somogyi csapat nevéhez fűződik a harmadik gólszüret is, igaz, negatív értelemben. A Komló nyolc gólt rúgott a Nagyatádnak. A tabella élén két alkalom­mal tanyázott a PVSK, a Siklós a negyedik forduló után ugrott az élre és a tizennegyedikig azt maka­csul tartotta. A Tenkes al­ján nem titkolják, hogy az idén is megpályázzák a do­bogó tetejét, de aztán az utolsó fordulóban odahaza a Mohács legyőzte őket. Fokról fokra javult a Kom­ló teljesítménye. Az ő szán­dékuk is teljesen nyílt. A jelentősen megerősödött bá­nyászgárda házatáján is baj­noki álmokat szövögetnek és mint eddigi eredményeik mutatják, nem is alaptala­nul. Épp az utolsó őszi for­duló után vette át a veze­tést a Komló, s bizony, eb­ből a pozícióból nem lesz könnyű letaszítani őket. A Rákóczi áll a harmadik he­lyen, két ponttal a Komló mögött s egy újabb pont hátránnyal követi a Mohács. Várhatóan a íolytatásban e négy csapat között alakul­hat ki nagy harc a dobogós helyekért, és mindenekelőtt a bajnoki címért. A „nagy” négyes mögött, úgy hat, egy öttagú stabil középmezőny tartózkodik. Tagjai: a Má­zaszászvár, a Paks, a Szi­getvár, a PVSK és a Tán­csics. A tizedik helyezett Bonyhádtól lefelé már sen­ki sem érezheti magát biz­tonságban, hiszen a kieső­helyek és a tizedik között csupán egy győzelemért já­ró két pont a különbség. Ebben a veszélyes zónában megintcsak ott található két somogyi együttes. A Csurgó lényegesen kedvezőbb hely­zetben van a maga tizenkét pontjával, mint az utolsó előtti Nagyatád a nyolccal. Veretlen már nincs a rpe- zőnyben. Érdekességszámba megy, hogy a legkevesebb vereséget — egyet — a ne­gyedik helyen álló Mohács könyvelheti el; igaz, hét döntetlenjével az „ikszes” listát is vezeti. Háromszáznyolcvanhat gól esett az ősszel és ez het­veneggyel több, mint a ta­valy őszi. A támadójáték ja­vult-e vagy a védekezés gyengült? Alighanem mind­kettő „ludas” ebben. A leg­több gólt a Rákóczi lőtte — negyvennégyet —; a Komló követi harminchattal. Negy­venegyet kapott viszont a sereghajtó Üjpetre, s e lis­tán, sajnos, a két somogyi csapat következik harminc- négy-harmincnégy kapott góllal. Mi várható a tavasszal? Mindenekelőtt nagy harc fenn és lenn egyaránt. Ta­valy ősszel a kiesőhelyen állók közül kettő a végén sem tudott megmenekülni. Jó lenne hinni — épp az atádiak miatt —, hogy ez most másként lesz. Minden­esetre sok függ attól is, hogy ki miként használja föl a rendelkezésére álló téli szü­netet. A csoport egyik is­mert és elismert edzője mondta csapata látványos visszaesésének magyaráza­taként: „Játékosaim nem hajlandók annyit edzeni, mint a korábbi sikerek ide­jén. Azt hiszik, hogy a győ­zelem anélkül is jön. Mikor aztán észbe kaptak, már feszült, ideges légkörben kel lett játszanunk és ez szá­mos hiba forrása.” Nos, senki nem vitathatja a munka, az alapos, sokré­tű munka fontosságát és je­lentőségét. Ha erről már most nem feledkeznek meg a csapatok, akkor várható­an még sok minden válto­zik és „mozog” a tavaszi ta­bellán. De hát épp ez teszi mindig izgalmassá, eredmé­nyeivel váratlanná a labda­rúgást. J. R.

Next

/
Oldalképek
Tartalom