Somogyi Néplap, 1983. december (39. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-01 / 283. szám

Ara; 1,40 R NÉPLAP XXXIX. évfolyam, 283. szóm 1983. december 1., csütörtök Kádár János vezetésével Baráti látogatás Berlinben Közös közleményt adtak ki Kádór János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára szer­dán délelőtt baráti látogatásra Berlinbe ér- ke*ett. Kíséretében van Szőrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Kar­valics László és Kotai Géza. a KB osztályve­zető helyettese. Kádár János Erich Hanecker- nck, az NSZEP KB főtitkárának, az NDK ál­lamtanácsa elnökének meghívására érkezett a demokratikus német ú.lcm fővárosába. A berlini Oslbahmhofon Erich Honecker üdvözölte Kad'ar Jánost és kíséretét. A fogadtatáson jelen volt Herr­mann Axen, az NSZEP Köz­ponti Bizottságának titkára és dr. Szalai Bela, a Magyar Népköztársaság berlini nagy­követe. Szerdán délelőtt — egy órával megérkezése irtán — Kádár .János a niederschön- haitseni kastélyban megkezd­te hivatalos megbeszéléseit vendéglátójával, Erich Ho­KÁDÁR lÁNOS: neckerrel. A találkozón a kért államférfi áttekintette Ma­gyarország es az NDK kap­csolatainak alakulását és a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit. Délben a kastély fogadó­termében bensőséges hangu­latú ünnepség keretében Ká­dár János átadta Erich Ho- neckernek a Magyar Népköz- társaság Gyémántokkal Éke­sített Zászlórendje kitünte­tést, amelyet hetvenedik szü­letésnapja alkalmából, ado­mányozott kimagasló érde­meltnek elismerésül az Elnö­ki Tanács a demokratikus német állam vezetőjének. Az ünnepségein jelem vol­tak a Német Szocialista Egy­ségpárt Politikai Bizottságá­nak tagjai, köztük Willi Stoph miniszterelnök, vala­mint a Kádár János kísére­tében levő személyiségek. A kitüntetés átadásakor Kádár János rövid beszéde' mondott Az NDK-nak jelentős szerepe van a béke és biztonság megőrzésében Tiszteit Honecker Elvtársi Kedves Elvtánsak! A magyar nép ismeri és nagyra éitekeli azokat a ki­magasló eredményeket, ame­lyeket a Német Demokrati­kus Köztársaság népe a Német Szocialista Egység­párt vezetésével a szocialista társadalom építésében elért. Az első német munkás—pa­raszt állam létrejötte és fej­lődése Marx és Engels szü­lőföldjén Európa második vi­lágháború utáni történelmé­nek kiemelkedően fontos tényezője A szocializmus útján járó Német Demokra­tikus Köztársaságnak a két világrendszer határán jelen­tős szelepe van a béke és biztonság megőrzéséért, a különböző társadalmi beren­dezkedésű országok békés egymás mellett éleséért ví­vott küzdelemben. Kedves Erich Honecker LávWh ! Ezek az eredmények, a Né­met Demokratikus Köztár­saság fejlődése, elvi alapo­kon nyugvó nemzetközi te­vékenysége elválaszthatat­lanul összeforrtak az ön ne­vével, aki a Német Szocia­lista Egységpárt Központi Bizottságának élén és ma­gas állami tisztségében ere­jét nem kímélve munkálko­dik. A német munkásosztály hű fiát, a bátor antifasisztát, a kommunista eszmék meg­valósításának következe'es harcosát tiszteljük önben, alfi mindenkor elkötelezet­ten szolgálta népét, pártját és a szocializmus nemzetkö­zi ügyét. Nagyra becsüljük állhatatos tevékenységét szo­cialista közösségünk őssze- forrottságának erősítéséért és a nemzetközi kommunis­ta és munkásmozgalom egy­segének megszilárdításáért. A jelenlegi feszült nem­zetközi helyzetben megkü­lönböztetett jelentősége van azoknak a kezdeményezések­nek, amelyeket ön szemé­lyesen is tesz szocialista kö­zösségünk béketörekvéseivel összhangban földrészünk és az egész világ békéjének és biztonságának megvédéséért, az enyhülés vívmányainak megőrzéséért. Pártunk és népünk igaz barátját tiszteljük önben, aki sokat tett és sokat tesz szo­cializmust építő országaink együttműködésének további fejlesztéséért, a népeink kö­zötti barátság elmélyítésé­ért. Találkozóink, közöttük a ma délelőtti tárgyalásaink is arról tanúskodnak, hogy pártjaink, országaink, né­peink viszonyát az interna­cionalista testvéri barátság, az élet minden területére ki­terjedő, töretlenül fejlődő és gy ümolcsözó egy üttm üködés jellemzi. Meggyőződésünk, hogy hagyományosán jó kap­csolataank továbbfejlesztése egyaránt szolgálja népeink érdekeit a szocialista közös- ség egységének erősítését és a béke egyetemes ügyét Kedves Elvtársak! Bará­taink! A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Etkíi Honec­ker elvtársnak az eteö né­met munkás—paraszt állam fejvirágozfcatásában, a nem­zetközi kommunista és mun­kásmozgalomban, a szocialis­ta országok közösségében ki­fej'tett eredményes interna­cionalista tevékenysége és a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köz­társaság kapcsolatainak el­mélyítésében szerzett kima­gasló érdemei elismeréséül — 70. születésnapja alkal­mából — a Magyar Népköz­társaság Gyémántokkal Éke-, sített Zászlórendje kitünte­tést adományozta. Kedves Honecker Ehrtárs! Megtiszteltetés számomra, hogy mostani látogatásom alkalmával ezt a kitüntetést átadhatom önnek, akit h06z- szú évek óta ismerek és tisztelek, s akivel a közös célokért végzett közös mun­ka is összefűz. (Folytatói a 2. oldalon) Tanácskozás az iparjogvédelemről Harmincnégy vállalat és hét magánszemély kétszáz újítása, találmánya, illetve új terméke szerepel az MSZMP somogyi oktatási központjá­ban tegnap megnyílt megyei iparjogvédelmi kiállításon. A bemutató, amely egy .kétna­pos tanácskozás méltó kere­te, igen gazdag választékot kínál a látogatóknak a füs­tölt csirkétől a vízfelületre rakódott olajat eltakarító be­rendezésig. A szinte semmi­féle közös vonást nem tar­talmazó kiállított holmik mégis közeli rokonságban vannak: mindegyik új szel­lemi produkció megtestesítő­je. A MTESZ és a Magyar Agrártudományi Egyesület, valamint a Magyar Iparjog- védelmi Egyesület somogyi szervezete és a Noviki Kis­ipari Innovációs Vállalat kö­zös rendezvényét — mely a megyei pártbizottság, a ta­nács, a KISZ-bizottság és az SZMT védnökségét élvezi — Tóth Károly, a megyei ta-i nács elnökhelyettese nyitotta meg. Tegnap hat előadás hangzott el az iparjogvéde­lemről, az innovációról, ma az iparjogvédelmi egyesület szolnoki szervezete mutatko­zik be, és a korreferátu­mokra kerül sor. A tanács­kozás zárszava előtt pedig kiosztják a kiállítás dijait.. Az eseményről szóló tudó­sítást a harmadik okiadon köaöljök. Aczél György látogatása a Szovjetunióban Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságéinak tag­ja, a Központi Bizottság tit­kára az SZKP Központi Bi­zottságának meghívására no­vember 28—30-a között láto­gatást tett a Szovjetunióban. Kíséretében voltak Barabás János és Knopp András, a KB osztályvezető-helyettesei. Aczél György megbeszélése­ket folytatott Konsztantyin Csernyenkoval, az SZKP KB Politikai Bizottságának tag­jával, a KB titkárával, Pjott Gyemicsevvel, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagjával, kulturális mi­niszterrel, továbbá Mihail Zimjamyimnal, az SZKP KB titkárával. Találkozott Gurij Marosukkal, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhe­lyettesével, a tudományos— műszaki állami bizottság el­nökével, valamint Vaszili] Saaroval és Vagyim Med- vegyevvel, az SZKP KB osztályvezetőivel. A találko­zóm Kádár János és Jvrij Andropov legutóbbi megbe­széléseinek széliemében véle­ménycserére került sor a j nemzetközi élet főbb kérdé- * serről, a két párt tevékeny­ségének, együttműködésének1 időszerű feladatairól, az ideo­lógia, a kultúra, az oktatás, a tudomány terén. Ácséi György látogatást tett a Szovjetunió Tudomá­nyos Akadémiáján, ahol Ana­toli) A le kszandrowal, a SZUTA elnökével és Pjotr Fedoszejevvei, a SZUTA al- elnökével megbeszélést foly­tatott a magyar—szovjet tu­dományos kapcsolatok to­vábbi fejiesztéséróL A taJáöcoaiáíi rései vett Rajnai Sándor, asz MSZMP KB tagja, hazánk szovjetu- nióbeli nagykövete. Aczél Gyöngy szerdán es­te hazaérkezett Budapestre. Fogadására a Ferihegyi repü­lőtéren megjelent Vlagyimir Razovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. Elutazott az NSZK-beli ifjúszocialisták küldöttsége Szerdán elutazott Buda­pestről az NSZK-beli Szo­ciáldemokrata Párthoz tartó- . zó ífjűszocialisták (JUSO) küldöttsége, amely Horst Wegner szövetségi titkár ve-, zetesevei, a KISZ Központi Bizottságának meghívására tartózkodott hazánkban. A küldöttséget fogadta Fejti György, a KISZ KB első titkára, valamint Ko­vács László;.az MSZMP KB osztályvezető-helyettese. Lázár György Nógrád megyében Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke szerdán Nógrád megyébe lá­togatott A vendégeket Sál-, gói-ar.iánban, a megyei párt-, székházban Géczi János, az MSZMP Nógrád megyei Bi-, zártságának első titkára fo-. gadta és tájékoztatta a me-, gye politikai, társadalmi és gazdasági eredményeiről és tennivalóiról. A tájékoztató után Lázár György felkereste a Salgó­tarjáni Kohászati Üzemeket, ahol ürmössy László vezér­igazgató ismertette a válla-, lat tevékenységét, fejlődését, a termelés hatékonya ágának fokozására irányuló munkát. A Salgótarjáni Kohászati Üzemek az utóbbi évek szi­gorúbb gazdálkodási rendje, a nehezebb kereskedelmi fel­tételek közepette is képes volt termelésének értekét 1980-hoz képest csaknem megháromszorozni, és ver­senyképes maradt a külföl­di piacokon is. A Minisztertanács elnöke a vezérigazgató tájékoztatása után megtekintette a kohá­szati üzemek huzalművét,' hideghengerművét és ková­csoló gyáregységét. Délután a megyei pártbizottság székha­zának nagytermében aktíva értekezleten időszerű nem­zetközi és belpolitikai kér­désekről tartott előadást. Lázár György szerdai mun­kanapján Szécsényben fejez­te be, ahol a nagyközségi ta­nács székhazában a járások megszüntetésével kapcsola­tos tennivalókról folytatott eszmecseréi Kádár János áladja Erich Honeekernek k Magyar Népköztársaság gyémántokkal ékesí­tett Zaszlorcndjét, amelyet az Elnöki Tanács 7«. születésnapja alkalmából adományozott az aj DK vezetőjének. (Telefotó — ADN/ZB—MTI—KSl

Next

/
Oldalképek
Tartalom