Somogyi Néplap, 1983. november (39. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-04 / 261. szám

Állandó müsorszamok KOSSUTH RADIO (hétköz nap), á.25—7.53: Jó reggelt! (Közben: 4.45 és 6.45: Szót kérek!) 5.20: Tudósítói je­lentések. 5.40: Falurádió. S.20 és 7.20: Reklám. 7.19: Körzeti idő járás. 7.30: Reg­geli párbeszéd. — 8.05: Mű­sorismertetés. utána : A mai nap kulturális programjá­ból (vasárnap 6.45-kor). — 12.00 • Deli krónika, (utána hétfőtől péntekig: Ki nyer ma?) — 18.15: Hol vcH, hol nem volt... — 18.30: Esti magazin. PETŐFI RADIO (hétköz­nap): 4.25—* 59 : Reggeli, ze­nés műsor. (Köbben * 5.55 és 6.55: Torna. 6.45: Könyv- ajánlat. 7.C-5: Körzeti idő- járásjelentés* — IC.50: Tor­na — 13.45: Időjárás- és vízállásig entés. HÍREK. IDÖJARAFJELEN- TES, KOSSUTH: á.30-tól 7.00-íg félóránként, majd 8.00; lO.íri? 12.00; 15.00; 17.00: 18.30; 22.0C; 24.00: (szombaton éjjel 1.00-kor Is.) Vasárnap: 6.00-kor majd 8-tól ua., mint hét­köznap. PETŐFI. 4.30-tól 8,39-ís félóránként. 10.30-tól 30.30-lg ketóránként. majd ezután 23.00 és 24.00 érakor. Vasárnap. 8.00 Mk30; 14.30 órakor, majd na., mint hétköznap. 3. MŰ­SOR: 8.00. íi.oo: i3.oo:i9.oo; 23.30 órakor. NOVEMBER 7-TOL NOVEMBER 13-IO KOSSUTH LM: Október csodája. Dalok az októberi f oiradalomröl. *^0: A Magyar Rádió ttépi zene- kaira játszik. Ufó „... felkeltek a fák ...*» Leooyid Murümov versei, 9-00-: A bet zeneműve. Su3ft: Bach : c-m»M szólösznrat. lő&5: A 100. délkörtől keletre. 10,43: Népszerű muzsika — világhírű előadók. 19U36i: .., hogy hosszú életű légy a földón. 4. tSLflb: Édes anyanyelvűnk.. IS. 10: Moszkvai beszélgetés a 88 eves Mark Rejz^enneL L ISüMfc Nagy mesterek — világhír fi előtadómű veszek. A margaretás dal. Népszerű fúvósátiratok. 15-06: Művészlemezek. 1S.48: Énekszóval, muzsikával). 14L39: Hegyek, emberek, hagyo­mányok. Földvári Géza kauikázusd útájegyzete. 17.06: Dávid Ojsztrah Legedül. 17.15: A Nagy Októberi Szocia­lásta Fonradadom évforduló­ján Ünnepi beszédet mond; Vlagyimir Nyikolajevics Bazovszkij, a Szovjetunió rendkívüli es meshataima- zott budapesti nagykövete. 15130? Zenekari muzsika. 18.4D: ^JVliéet van kötés a lábon? 15.50: Az Állami Néipi Együttes felvételeiből. 3Ql25: Egy rádiós naplójából. 2E.3Ö: Fischer Annie zongorázik. 23-15: Verdi operáiból. Kló: A Reneszánsz réztfúvós együttes játszik­PETŐFI 8.66: Kris'tályszív. Mesejáték. 8.55: Slágerbarátság. .10.00: Népzene sztereóban, JL0J&; Szivárvány. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 1SL37: Huckleberry Fiam kaland­jai. 2. 14J90: Oeprettmúzeuin. 14J5S: Kis magyar néprajz. 14.40: „Nyelvünkre a dajkák tanítottak.” KUJB: Útközben hazafelé. 1TL3Ó: Diák vagyok a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán. 18.33: Közvetítés az Astoria-száilő étterméből. 19.06: A poptarisznya dalaiból. 39.33: OIRT Hangjáték Fesztivál. 21.21: Filmzene. 21,30: Jelena Obrazcov a és Igor Morozov operetthangverse- nye. 2S.I5: Katona Klári éneked. ' 3. PROGRAM A Melos vanőbnegyes játszik, 180: MesedéleJófcC, 3.41: Magyar művészek operai elv é teleiből. Iá.30: Zenekari muzsika. 42.00: ,, . . . kinek a mimika szen­vedélye lett már - . .** I2.2*r. Világhírű gitárzeoetoarok műsoraiból. 18.66: Kívánságműsor. 14.40: Shirley Verrett énekei. 15.10: Larry Coryell felvételeiből. 15.38: Üj Melódia-lemezeinkből. 16.30: Rádiuszán ház 17.14: Zenés játékokból. 18.09: Kegye lim es szerelem . . . 18.IS; Híres előadóművészek ka­marazene - felv ételeito ö 1. j® JS« Kapcsoljuk a Zeneakad ertwa nagytermet. Kőszén: Kb. 30-20: PéMak és p^datoépek. Kb. 30.40: A hangversenyközvetí- tés folytatása. Kb. 21.10: . elmondom mind a sok tréfát. . ” Kb. 22,11: Könnyűzene — éjsza­kai hangi, latban. 23.00: A hét zeneműve. KOSSUTH 8.20; Mai kulturális programok. 8.27: A genatülitetestól a gyüLús nyiroksejtekig. 8.5(7: Peter Martin fuvolázák. 9.44: Játsszunk a bilítenty ükkel. 10.06: MR 10—14 — Országtóln. 10.36: Leltoczky Éva és Bódy József énekel. U.OO: Schumann: 1L számfófúa. 11.39: ^ . . ., hogy hosszú cleiú légy e földön” 5. 12.45: Törvénykönyv. 13.00: A Rádió dalszimháza- 14.33: Élő világirodalom. 15.05: Az Állami Orosz Énekkar hangverseny - felvételéül ól. 15.28: Nyitniék. 16.00: Népzenei hangos újság. 16.40: Bartók Béla zongorázik. 17.05: Mozgásterek. 17,35: V erbunkos xnuzsáka. 17,45: A Szabó család. 19.15: Hallgassuk együtt! 20.00: Szintézis­20.30: Népdalok, néptáncok. 21.05: Vonzódások, Költők Babits MihályióL 22-20: Tíz perc külpolitika, 32.30: Zenekari muzsika. Közben: 22.50: Hétköznapok kutatói. 23.00: A Zenekari muzsika folytaiiása­0.10: Sólymos Antal táncdalaibol, PETŐFI 8.05: indulók, táncok. 8.35: Társalgó, 10.00: Zenedélelőtt. 12.25-: ifjúsági könyvespolc. 12.35: Melódiakoktéi. 13J25; Látószög. 13.30: Érded jelenek, 14.00; A Petőfi radfo seeee délutánja, 14L0O: Disputa, 18.35: A hangiemeziboit toónssyű- zenei újdonságai. 18.56: Zenei tükör. 19.25: Tudományos könyvmoeaak a könyv áruh ázban, 19.36: Csak fiataloknak! 20.35: TigrÉsugrás. 2. 20-54: NosztaJg>iahu<]£ám. 21.26: A mikádó. Részletek. 3L20: Lakatos Antal* népi zene­kara játszik. 2S^ft; A mai dzsesss. 3. PROGRAM SJB: A tóáUítótenmefe programjából. 9.00: Iskoiaarádió. 9.30: A 101 Strings zenekar játszik. 10.08: Zenekari nnnzsBca- 11.05: Külpolitikád könyvespolc. líi.20: La Wally. Részietek. 12.20: Tájak zenéje. 14.23: Automata világ. 14.37: Fúvőszene. 14.59: Cornelius: A bagdadi borbély. 18- 45: Labirintus­17.. 00: Magyar zeneszerzők zongoramüveiből. 17.30: A gondolkodás terhei. 18.. 00: Most érkezett. 18.19: Henryk Szeryng (hegedő) hangversenye a Bécsi Ün­nepi Heteken. 19- 06: Két hangom­19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. Közben: Kb. 20.20: Különös sora. Kb. 20.40: A dalest közvetíté­sének folytatása. Kb. 31.20: Szimfonikus táncok. 22.05:. Eszmecsere. 22.37: A Gregg Smith kórus hangversenye a bergeni Fesztiválon. i sg ggaü KOSSUTH 8.27: VMágablak. 8.56: Káin es Abel testvérisége. 9.06: Nótacsokor. 9.48: Kis magyar néprajz. 9.53: Tarka niese, kis mese. 10.00: Diáki el'óra 10.35; Válaszolunk hallgató inknak. 10-50: Madrigálok. 14.10: A Szovjet Rádió Napja. 11.30: Goldmark: B-dúr trió. 12.45: Ütitársaim Riport, 13.05: Operaslágerek. 13.36: Dzsesszmedódiák. 14-29: Miska, bácsi levelesládája, 15j06: Kalmár Magda énekei. 15.28: MR 10—14 — a Nemzetközi Ifjúsági Vüágnaponu 16.05: Kritikusok fóruma. 16.15: A Szovjet Rádió Napja. 16.30: Zenekari muzsika- 17.05: A Radiószínház bemutatója. 17.43: Maria Stader uperaarxaka*. énekel. 18.00: Egy hevest nőtaéa: Végh Menyöertoé. 1,9-16: Hangtanba*. Kb. 20.25: Leonyid Kogan hegedűk Kb. 21.05: Népdalok. 21,40; A Szovjet Rádió Napja. 22.20: Tíz perc külpolitika. 2C-30: A Metfödáa Fúvószienetear játszóik. 2US: Erdöfeűmereeen Laoscaban. 23.00: Kamarazene. 0.10: Blum József tánedg. ian/b el. PETŐFI 8.06: Szovjet dadok. 8.20: Tíz perc küipobtífea. 8.36: Idősebbek hullámhosszán. 930: A 04, 05, 07 jetetttí. 104)0: Zenedélelött. 14.35: A Szabó család. 12.06: Verbunkosok, katonadalok. 12.36: Tánczenei koktél, 13.30: Labirintus. 14.00: A Petőfi rád«» zené« délutánja. 16A0e Fiatadoknaki! 17.30; Ötödik sebessel, 18.35: Helen Schneider éne&ei. 19.10: Közvetítés a Magyarország —Anglia asztaild-bentex Sz*t per l.iga mérkővresrők 19.20: Fekete Mária énekek 19.35: Robert Palmer feivéte>cíit»A! 20.20: Közvetítés a Magyartwrszág —Anglia asztaiávamsz Szu­per Liga mérkőzrsxőí. 20.36: Érwékeaységfi kstezót). 20.45: Szimfonikus könnyűzene. 21=25; Nem®eSekek.- 22,15: Zenés beszeégetcs Aüa Pugacsovával- 23.20: Pérdchole. Részletek* 3. PROGRAM 9.00: A Szovjet Rádió Napja. 10.34: Sanzonok. liLOá: N épdal fe’.dolgozások.. ll.it: B'icKri’UniiiS. 12.06; Magyar előadóművészek kamarazen e- fe Ív ételeib ö 1. 13.07: F.ádiószínház, 14.12: Zenekari muzsika. 1S.49: Garainf Evans énekel. 16.30: Holnap közvetítjük. 16.48: öt földrész zenéje- 17.00: Fs-kolarádíó. 17.30: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. Kb. 18.30: A Benkó Dixieland játszik. 19.00: Islvolarádió. 19.35: Borogyin születésének 150. évfordulója alkalmából. Köaben: 20.49: Az operaközvetítés folytatása. 22.»: Az Irodakoirjtudomány műhelyei. 33..00: A Chico Freman dzses;-ikvintett játszik. KOSSUTH 8*27: Kamarazene korabeli hangszerekkel. 9.00: Art Farmer kvintettje játszik. 9-44: Muzsika Zsuzsika roeseű UD M: Diákfélóra. 10.35: Ravel: A gyermek és a varázslat. 11.24: Régen tatáikozítunk. lx.39: „ .,. hogy hosszú életű légy e földön”. 6. 12,45: Vas István: Ráérünk. Kön^-vszemáe* 12JÜ5; I rokof jev: Alekszandr Nyevszkij — kantaisa, ISLSi: Nóták. í£J»t Egy bál. Noveös« lAJSs Kóruspődium.- 15,05: Hőna Ginzitás hars<»a*^ együttese játszik. 15.28: Képek és jelképek- 15.00: Kiitföldröl érkezeitít. 16.20: Bach: D-dúr szvit No* 3, 16- 44: Küipoittákad könyvespolc. 27- 06: Takarékosság, vagy gazdálkodás V 17- 30: Leanetzanacoeuni­L9,l&: Peter Schreier énekei. 204)0: Egy szív a rózsán. Pejeaetek Lírther életéből. 2LJ0: Végvári Rezső nepzeneá feldolgozásaiba’!. 20-40: Adottságok — lehetőségek a Móri Állami Gazdaság­ban. 22J»: Tíz perc külpolitika, 22.30: A Lipcsei Rádió énekkara Mendelssohn-müvekéit énekei. 22*50: A fejlődés ára. 23-10: Janácek operáiból. 0-10: Virágenekek­PETŐFI 8.05: Osőr József nótáikat énekel. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.»: Napközben. 10-00: Zenedéleiőtt. 1CL35: Mezők, falvak énéke- 13.00: Kapcsoljuk a győri körzeti stúdiót. 13,20: Fuvolamuzsika — gycrekekneik. 13-30—13.45; Éneklő ifjúság. 14.00: Válogatott perceink. 36-36: idősebbek huHámhosszán. 17.30; Segíthetünk? 18.35: Hétvégi Panoráma. 19.56: Slágerlista. 20.35: Bor ess Lajos népi zenekara játszik. 244)0: A 04, OS, 07 jetootí. 21J3S-: Kabarécs ü tör tök. 22.45: Fekete Pál o-perettf elv éteűeib ől. 28- 20: A tegnap slágereiből, 3. PROGRAM 9.00: Magyar zeneszerzők. 9.32: Zenekari muzsika, 10-30: Szovjet fúvósmuzsdka. 1L06: Corelli : Tizenkét szonáta. 12.46: Siullik Mária énekei. 13.07: Újdonságainkból. 13.47: Szimfonikus zene. 15.36: Bemutat juk új feájvételeinket. 16.00: Zenei lexikon. 16.20: Iskolarádió. 16.56: Pophullám. 184)0: Szántézds- 16.30: Rád’k>:hantgversenyeíkrőL 19-06: Népdalkóa-usok, hangszerszóiók. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét. Közben: Kb. 21.30: A haiigversonytoőzveti• tés fody tatása­Kh. 20.25: ,,En vagyok az.-.** Kb. 31.30: Arturo Bemed ettá IVfr chelangedi Debussy-preiüdó­két zongorázik az I. kötet­ből, 24.50: Operaest Kodály Zottán műveűbők 22-36: Magyarországon először. KOSSUTH 8.27: MÜhóte az trrlkúti agyagjb«>l. 8.37: Zenekari muzsika. 9.33: Jó a dák. 10.05: Vegyéscötoma. Kisdiákok kémiai vetéákedőie. 99-.36C A század kezdete. 10.40: Eroll Garner dzsessz együttese játszik. BLOO: Beszelni nehéz körök találko zó ja. 14-46: Lakatos György népi zenekara játszik. 12.45: Hétvégi Panoráma. 14.02: A Tátrai vonósnégyes felvételeiből. 14.44: Magyarán szólva... 16.05: Révkalauz. 15.36: Nemzclúségeáik zenéjéből. 16.00: Mit üzen a Rádió? 16.33: Dadolo, muzsikáló tájak. 17.05—18.12: Semmelweis utca 1— 3b Mozaik a Szovjet Kultú­ra Házának tízéves prog­ramjából. 17.56: Üjhold. Részletek. 19.15: András Bélia féld.: Szép Katára — nép ballada. 19.29: A Rariioszímház bemutatója 20.36: Operettk edvelőknek. 21.30: A megújuló múlt. . . 32.30: Tíz perc külpolitika. 25,30: KajpeeoljöS: a afeádAÓt. Kő. 28-30: Szimfonikus táncok. 0.10; Meliodiakokitei. PETŐFI 8,06; .Az izraelita fetekezet negyedórája. 8,30: Tíz perc külpolitika. 8.35: Siágermüzeum. 9.36: Keleti csemege. 10.00: Z sn ©délelőtt. 11.35 : Tánczenei koktéL 12.35: Édes anyanyelvünk. 12.0: Népi muzsika. 13.15: A Gycrmekrádió új zenei felvételeiből. 13.26: Két kicsi madár. 13.38: Madarász Iván: Erdélyi magyar táncok. 14.00: A Petőfi rádió z énedéin tán ja. 17.30: Ötödik sebesség. 18.35: Popzene sztereóban. 19.40: Nő Lak otí vei o kn ek. 20.35: Embermesék. 21.35: Cigány dalok, csárdások. 22.00: Ritmus! 22.30: Nem szentírás. 23.20: Chicago- Resztetek. 3. PROGRAM 9.00: Hobbi-Dor^iíio. 9.30: Korusnmz&ika— sztereóban. 10.07: Haydn-1 elve leieinkbőL 13.07: Vas István: Ráérünk. 13.17: Mendelssohn: IIL (skót) szimfónia. 14.00: Klasszikus operettekböl. 15.00: Rádiószínház. 15.38: Reneszánsz vokálte muzsika. 14. 16.28: Népdalok. 16éj0: Hanglem-ezgy űjtöScssek. 17.39: Kiirtás: Játékok, 18-10: Országos Babits vers- és prózamondó verseny. 19.05: A Budapesti lilharmonáaá Társaság zenekarának Bach- ha ngv ersenye. 20.40: Évfordulók nyomába». 3L30: Opera-müv észtemezek- 22.30: A Herb Ellis-Freddáe Greesi kvintett; játszik, 2S.00; Bemutatjuk új fedv-eteteinkei. EBSSI KOSSUTH 8^0: Csaiádá tükör. 0.00: Mit — hol — makor — hogyan? A16: Színes nép® imizsükA, WJuüÉr: Volt, lesz... • ahogy a hangaírchívumboi 12.30: Dein zencparáde. 13.26; Orvosa taaiacsok, 13.30; Faiufórum — Tol«» megyében. 14.06: A bet ember«. 14-15: Zénei an y a ny e Ivünk. 14.26: Magyarán szóivá. 14,4ó: Íróvá avatnak. 15.10: Uj zenei újság. 16.00: 168 óra. 17.30: JKomolyzen«* »ylemezio vas5 HL46-: Nepdailelöadók hangalbun». 19- 30: Népszerű zenekari müvek. 20.09-: Arüab-iola, a csodanövény. 20.59: Kethleen terrier (ének) és Bruno Waiter (zongora) hangversenye. 22.15: Európa hangverseny tér mei­bőL 23.46: Rise Stevens énekeL 0-10: Meio diák ok tel. PETŐFI 8.14: Fúvós indulók. 8-20; Tíz perc külpolitikát. 8-36: Bairiiay Zsuzsa es Jámbor László oper'ettf'elvéfceieábőd. 9.00: „IVuntha ma történne .. .■** 10.00: Szombat délelőtt. 12UK>: Jó ebedhez szól a nóta. 13.06: Tumibó és Karén. 14-00: A téli oiümpia városa; Szarajevo­14^6: Közvetítés a Volán—FTC és a Nyíregyháza—ZTE bajno­ki labdaxúgó-mérkőzésrőL 14,46: Üj noüiíelveteieinkbőL lö.OO: A Rádió Dalszínháza. 16.30: Körkapcsoiás bajnoki Labdarugó - mérkőzésekről. 17- 20: Kiváncsuak klubja. lk36: Slágerek mindentóoek. 19,30: Irodalum viiagjárás. 20- 00Kovács Andor szerzeiiiienyeiből. 20-36: Szivárvány — az értékről. 22- 00: Slágermuzeum. 23- 16: A Szegedi Dzsesszmapcdt résztvevődnek fedvécedeiibőL 3. PROGRAM 7-00: A szolnoki körzeti stúdió szlovák nyelvű műsora. 7-30: A miskolci körzeti stúdió szlovák nyelvű műsora. 8.17: Rogger Fisher oagonahang- veisenye a Kálvin téri Reformatus templomban, 9.18: Scluim-an ; A-dur vonósaiégyes. 9á©; Prokof jev : Alekszandr iV yovszkij — kan'taca. IA.25: Siágec'Idsta, 13.07: Lemeabörze helyett. l4-0i0: Kívánságműsor szombaton. 16-00: Aranyam um. 17,10: Takács Klára énekek 11-06; Hangt elvételek felsőtökön. 17.30: Tip-top parádé. 18.00: Kriíikusok fóruma. 18.10: Népzene sztereóban. 18.40: A nragyar széppróza századai, 29(L rész. 18- 56: A vigasztaió. Versek- 13-06: Évfordulók nyomában. 20.10: Három Händed-concerto grosso az Op. 6-os soro­zatból, 2U.59: A rock történet nagy előadói. 21.59: Tokiói vendégek. 22-27: így vagyunk együtt. Kis Ferenc emlékmüsar. KOSSUTH S.í!.>: Dl kontinens hét napja. 8.21: Énekszóval, muzsikával. 9.00: Tövisek és virágok. •0.03: Százszorszép Színiiáa. 10.48: A Magyar Radio es Televízió gyermekkórusa, 11,00: Vasárnapi koktél­lá. 06: Harminc perc alatt a Fők! körül­it. 35: Édes anyanyelvűnk. 12.40: Rázós úton. 12.50: Híres zongoraművészek f ei v ételeib öl, 13.14: Zola és a muzsika. 2. 14.05: Népdalkörök pódiuma. 14,30: Szonda. 15-06: MjWBÉIBWBi. 16.02: Házasság imeret módra« 17.06; Házról-házra­„Lakost kapuink!** 17.35: A hegedű vktüóaaL iS.-MH Diákkönyvtár hangszalagon, 19.49: Népi együttesek műsorából. 20-53: Donizetti: Szerelmi bajital. 23-06: A Magyar Rádió és Tele­vízió szimfonikus zenekara, játszik. O.ló: Az Ambrosian kamarakórus émekeL PETŐFI 6.00: Népszerű muzsik« — ko ránkelökniek. 7-09: A református egytoáa félórája. 7,.30: Vasárnapi orgonamctzt,lka. 8.05: Végig a Dnyeperen. 8.58: Mit hallunk? 9.20: Újdonságainkból. 10.00: Szerpentin. lláM): A Magyar Rádió Karmtby Színpada. 22-07 : Tudósítás a Bp- Honvéd— DVTK mérkőzésröl- 12.15: Jó ebedhez szól a nóta- 13.08: ITim'bó és Karen H. Alma és Czesiaw Centkíewicz re­génye. tUK): Erről bePzéWjftttk. 14..35: Táskarádió, 15.35: Jlosfallvy Róbert énekek 16.09: Ütközben hazaielé- Klb. 16.45: Sportösszefoglaió. 17.30: Helyettem írták. 18.33: A vasárnap sportja. Totó. 18.50: Poptarisznya. 20.33: Társalgó. 31,5B: örökzöld daRamok., 23.30; A csárdáskirályöJÓ. NOVEMBER 7-TÖL NOVEMBER 13-IG H ÉTFŐ 7.aK Tevétoraa. (Mbl) 7-55: Kapcsoljuk Moszkvák! 9-00: Zseb tévé. 9^: Utatzz veiiünfc! (Stí Lenin nyomában. «LOS: Csukás István: Gyotog- csáüag­2EU6: Jevgenyiv Nyesztyenenfca énekeL M-30: Liszt: A-dm* zongoraver­seny. (lsm.) 14.50: Képújság. 15.45: Szigligeti Ede: Liliomfl. 17.55: Negyven éve prímás. 18.35: Tatay Sándor: Kinizsi. 19 ..70: Tévétorna. (Sz) 10.35: Esti. mese. (Sz) 19- 50: A Nagy Okitóberi Szocáalw­ta Foradalom évforúulóján- 20.00: Hírek. 20.06: Nyiikita Atitoaíkov-eorozaí, 21.45: Szovjet tanod a Tfákerek, Kh. 22.45: Hirek­2. MOSOR 20- 00: Hírek. 20.06: Schubert: A-dúr zongoraötös. 20.50: Történetek a vonaton. 2LOO: A rövid filmstúdiók mű­helyéből. 2L95: A hirba. (Sz* 23.00: Képújság. KEDD 8-2ö: Teveruuiva. (ism.) 8.30: IskoioAévé- 9,55: Nyugtádon szív. 11.26: Képújság. 15- 00: Iskoiatévé. 16- 50: Kuckó. (Ism.) 17,25: Nemcsak nőknek! 17- 46: V’Moto-rock, 18,26: A szegődi körzeti stúdió műsora. 19- 10: Tévé torna, (Sz| 19.16: Es*tá mese. 19.30: Tv-híradó. (Szá 20,00: Elátkozottak városa, 2. l'W.Sö: Stúdió »88. 21.56: Az ellens'ég kutat ass, 22.45: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 29.09: Megvalósult álmok. (Sz.) 20- 26: Autó - motwsport. 20.50: Tv- híradó 2- (Sz) 21.16: Hűtlenség szdovak módra. SZERDA 8-10: Xét'éioma. (IsmJ 8.15: Iskola-lióvé, 9.30: Koruk művészete. 10.00: Delta. (lsm-> 10.30: öregek és fiatalok. 4. 11.30: Tv-mozaik. H .40; Keipüjiiág. tö.09: fekolaAeve. 16.45: Kertünk — tutvaraniL 17.1«: A nyelv világa. (Sz) 17-55: Képútság. 18.10: Ha-imámeéveeeké a világ? 1Ä.50: A Kö/.Gnse.gszoig'áiat tájék oktatója. 19.10: Tevétorna. {Ka* 19,15: Es>tü mese. (öz) 19,3©: Tv-híradó. 20.00: Öhajrailépéa­21- 40: Tévéegyeteov 22.15: Ránki Dezső zongorázik. 22- 507 Tv-híradó 3. (Sz) 2. MOSOR 29.09: MagyítT-crszag—Anglia Szu­per Liga iifiKnali >m<isz - in er - koz.es közv^Ul i»e, K-19: Tv-híradó 2. 2L35: Árvácska. (St$ C S ÜTŐRTÖK 8.Ó0: tóíkoíatévé. 9.50: Nyugtalan ftaán. 15.10: IsikoLatévé. 16.30: Hírek. 16.35: Ahol éTncfe. 16.75: Tízen Túliak Táíisa^ága. 3. PROGRAM ] 7.99: A pécsi körzeti studaó szerb-hőTvát nyelvű neffl» zetdségi műsora, 7.39: A pécsi köraeti stúdió német nyelvű nemzetne ó^í műsora, 8.11: A zeneirodalom remekmüveiböi- 9.22: tJj operajemezeícMWRL 10.00: Üj zenei újság. 10,46: öt kontinens hét nastja. IlLOS: A Becsi 1 dharmornkUB zenekar hangversenye a Bécsi Ünnepi Heteken. IC.2&; A Coínhiádge-i Királyi Kolicgiüm énekkara énekek 12.50: Légy szívélyes. Versek, 13.05: Altered images felvétel eibőL lfi-35 : A kani ar azsetne kedvelőinek. 14.. f?; Alex ej Kuznyecov é* Tamaz KuraswiM felv ételeib ÖL 1S.2S: A Nemzetköz Rádióegye­tem műsorából. 1£L56: Kis nragyar népnajz. 16.09: Bemutatjuk a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat üj Bach-lemezét­ik. 54: Zenekari opcrareszJetefc. 17-30: Hi-Fi varieté. 18.4-1: Kapcsoljuk a Pesti Vigadót. Közben: Kb. 20-20: Visszatekintés. Kb. 20.40: A hangverseny közvetí­tés folyta-fcása. Kb- 21-35: Népszerű számfonaku« zene. 22^30: Rádiósziniház. 23-00: A BrünmghauS’Stoékha»- sen-Studer trió játszik. Képú jság­17-50: Telesport. 18,15; Diploma küifökirdL IS-15: Est-i mese. (Sz0 1S.30: Tv-híradó. 20.00: Arany mézesÉtetek, 2»L50; Énekeljűnk együtt, 2L20: Hírháttér. (Sz) 32.10: A hét műtárgy A- Tv-híradó 3. Z. MŰSOR 3Q.(^: Tudosklub *83, 21.20: Tv-híradó 2. &L.40: Hűtlenség szlovák módra. PÉNTEK S-00; Tévétoraa, (Israj 8J)6; IsktÁiVXíve. 9.3«: Tuá a tejutoa, 10-10: A tiujkzattos nádasek- 14.06: Egy világjáró viszotttagB*= gai, 16.00: Iskolaitévé. 15.15 : Systeme Intexcaiáonale., I» 15.25: Étö múzeum, 15.45: Korok művészete. 16.25: Vízáramlásnak. (Sz) 16.40: öt perc meteoroJógáa- 16.50: A pécsi körzeti stúdió műsora- (Szí) 1X25: K«-T-í»zitkérdé«. 18.00: KiwisisdáiTüsaL. 19-10: TéVváuraa. 19.15: Ec>íi mese. (Sz? 19«W: Ty-hírad6. 20l(ä>: S^phoklés: Oed*p«s Koloooshan. 21.36: Pénteki randevú. 22.35: Ez a Maxim . . . (S«9 23.16: Tv-híradó 3- (Sz* 2. MOSOR 3fVJK>; Sarag*«.fs^t BatnA. 2«.S5: Tv-híraido. 2. 21.1JÍ: CsiM’er mwbjíjai. (S3? 2a_35: Hűtlenség sziorik möd*«. 4 22.55: Képújság. SZOM BAT 8j09: Tévétoraa, (lsm.) 8.06: A zjöM erdő mesetl- 8.30: Tizen Túliak Tarseu^sgB« 9.1«: Kniberrablók. 6. 9L.3S: ESötkozoteak. Z* 10.25: Autó-motorsport. 10-99: íaléeek és pofonok. 11.10: Nemcsak nőknek! (Ism.) 13.40: Ri^anükius sportgimnasztíke- 14.20: Kengyel-fu-íó gyalogkakukk- 14.45: Nagy Sándor nyomában. 15.45: Mai iim - magazin. 13.55: Sox»tár»ak. 16.20: Homokóra. (Szf 17.00: Nemzietköztt szakácskónj^f. 17.15: Képújság­17,20: A kerület. Lágymányos. 18.40: Diagnózis. 19.15: Esti mese. (Sz^ 19- 30: Tv-híradó. (Sz1) 20.00: Vers — mindenkinek. 20- 06: A Telepódium bemutatója, 31.20: A nevem: Karsai Zság^fönd, 21- 30: Nyiikita Mihaikov-sorozat. 23-30: Tv-híradó 3- (S^) 2. MOSOR 17.40: Angol nye*v. 17,55: Francia nyelv. 18.10: A játszma folytatóútíL 19.10: Üj egymülió fontos hangjegy.' (isnu) 19.30: Tv-híradó. (5z> 20.00: Vers — minden'kkiek. 20.06: Jeane d’Arc. Francia fűm. 21-20: Tv-híradó 2- (Sz) 21.40: Joe Cocker a RockpaAotá- btam. (Szí) 22.99: Ritmikus sportgkmiafiBt#sa ViMg’bajnokság. 3KSf. 24.00: Képújság. VASÁRNAP 8,09: Óvodások film műsora. 11.09: Hírek, 11.05: Fülbevaló. (Szí 14.36: Térzene. (Szí) 15.00: Ki fizeti a révészt? 2L 15-56: Az önök kérték külön­kiadása az Ofotért ^dolgozói« niak kérése alapján. (Szí) M-96: A Közönségszolgálat tájékozita'tója. 18.«>: Tévétorna. (S20 18.46: Esti mese. 19.09: A Hét. (Sz) 2»K95: Derrick. NSZK bűnügyi tevéfilimsoroziat. Kapcsoltam. 21.39; Zenes tv-szmház^. 2. MOSOR 17.39: A magyar nemzetközi as*. ta Iiitenisz-ba jnok^ag a ö n tői. 19.00: A világ na.gy zenek-arai. 20.06: A modem művészét kala-ndja. 2L06: Teles port- Sporthírek. Ritm ikus sportg'imnasstfici» vb. (Sz) 32.39: Képújság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom