Somogyi Néplap, 1983. november (39. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-01 / 258. szám

Ära; 1,40 Ft Elhunyt Rasidov Hétfőn váratlanul elhunyt Saraf Hasidov, az SZKP KB Folittkaj Bizottságának pót­tagja, az Üzbég Kommunis­ta Párt Központi Bizottsá­gának első titkára, a legfel­sőbb tanács tagja — jelen­tették be Moszkvában. Rasidov 1917-ben szüle­tett, a kommunista pártnak 1939 óta volt tagja. Kétszer nyerte el a Szocialista mun­ka hőse címet. Saraf Fiasidov nekrológiát Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanaesa Elnök­ségének elnöke, valamint több más vezető írta alá az SZKP Központi Bizottsága, a Legfelsőbb Tanács Elnök­sége és a Minisztertanács nevebea. SOMOGVTÉptAP A 65. évforduló alkalmából Koszorúzás ' Károlyi Mihály szobránál búzatöretes kenyér Sütőipari szakemberek tanácskozása Géniben megkezdődött a libanoni megbékélési konierencia A genfi Intercontinental szállóban hétfőn délután megkezdődött a libanoni megbékélési konferencia. A megnyitó ülésen, ame­lyen Amin Dzsemajel liba­noni és Pierre Aubert sváj­ci elnök mondott beszédet a konferencia összes résztve­vője megjelent. Ezt követő­en a tanácskozást elnapol­ták keddre. A résztvevőknek végül is sikerült megegyezniük az asztal kérdésében. A megál­lapodás szerint a tárgyaló felek köralakban elhelyezett öt külön asztalnál foglalnak helyet a genfi szálloda 18. emeletén. Hivatalos források szerint hétfőn délután Genfbe ér­kezett Yitzak L.ior, az izraeli külügyminisztérium közel- keleti osztályának vezetője hogy - „közelről figyelje” a konferencia munkáját. 1918. október 25-én Ma­gyar Nemzeti Tanács alakult. Vezetője a régi pacifista, Ká­rolyi Mihály. Október 31-én, amikor már álltak a mun­kástanácsok, a katonataná­csok, amikor Tisza István gróf már bejelentette: a háborút elvesztettük”, va­lóban a nép döntött. A ka­tonák letépték a sapkarózsát Habsburg Károly király ne­vének kezdőbetűivel, s he­lyébe őszirózsát tűztek. Az új kormány miniszterelnöke: Károlyi Mihály. Az őszirózsás forradalom 65. évfordulóján Károlyi Mi­hály szobrát koszorúzta meg az emlékező utókor. Alakja egybeforrt vele. Örök érde­me, hogy megértve az idők szavát, vállalta a történe­lem által ráosztott szerepet. A nicaraguai küldöttség látogatása hazánkban tek beíejesésével a fcűzeWő- vöben megkezdődik az új, könnyebb emésztést segítő úgynevezett búzatöretes ke­nyerek gyártása. A termék­hez szükséges alapanyagot, a búzatöretet már a ferencvá­rosi malomban és a Bács- Kifikun megyei Gabonaíor- gahnrri Vállalatnál egyaránt gyártják, s több sütőipari vállalatnál néhány hónapon belül megkezdik a kenyér gyártását Az új terméket nem érőit hanem úgyneve­zett töretes lisztből készítik, ami lehetővé teszi, hogy a kenyeret az emésztőrendsze­ri megbetegedésben szenve­dők is fogyasszák. A terve® szerint a későbbiekben a bű- zatöretes kenyerek mellett úgynevezett négy — búza, rozs, árpa és zab — töretes sütőipari termékek gyártásét ts nec&ezdHc, Az 1918-as polgári demok­ratikus forradalom 65. év­fordulója alkalmából koszo­rúzás! ünnepséget rendeztek hétfőn délelőtt Budapesten a Kossuth Lajos téren. Károlyi Mihálynak, az első Magyar Köztársaság elnökének szob­ránál a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága és budapesti bizottsága nevében Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke és Jassó Mihály, a budapesti pártbi- zotV-.g titkára; a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa nevében Úszta Gyula és Pióker Ignác, az Elnöki Hatvanöt esztendővel ez­előtt, amikor Budapesten győzött a magyar polgári demokratikus forradalom, jelképévé, amellyel ma is emlegetjük, egy szelid virág vált: az őszirózsa. 1918. ok­tóber 31-én, egy szelid virág vált: az őszirózsa. 1918. ok.' lob er 31-én, egy nappal a halottak napja előtt ösziró­A koszorúzási ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget. zsák borították a várost. Volt ok a gyászra, s volt ok a haragra. Már négy esztende­je tartott a háború, millió­kat küldtek a harctérre, százezrek vesztették életü­ket, estek fogságba, itthon pedig éhezés, nyomor, jár­vány volt az emberek sorsa. Senki sem tudott a régi mó­don élni. Őszirózsák napja Október 21—30. kőzOtt az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének meghívására hazánkban tar­tózkodott a Nicaraguai San­dinista Kutató Intézet dele­gációja Flor de Maria Mon­terrey főigazgatónak, a San­dinista Nemzeti Felszabad!- tási Front közgyűlése és az államtanács tagjának vezeté­sével. A küldöttség, amelyet fogadott Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, megbeszélé­seket folytatott Molnár Já­nossal, a Párttörténeti Inté­zet igazgatóhelyettesével. Facsemete vásár. Naponta mintegy !N vásárló fordul meg a kaposvári áfész szenljakabi gyümölcsfalera- katánál, és körülbelül 500 facsemete talál gazdára. Tízféle gyümölcsfa és nyolc-tíz féle díszcserje közül választhat a vásárló. Almából, körtéből, szilvából, meggyből öt-hat faj­tát kínálnak. A legkeresettebb gyümöcsfa a kajszi, ebből nyelcfajta kapható. Tanács tagjai, a Miniszter­tanács nevében dr. Várko- nyi Péter külügy- és Váncsa Jenő mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter helyezte el a hála és a megemléke­zés koszorúit. Az MSZMP KB nevében Kállai Gyula és ( Jassó Mi­hály koszorú/.. Kegyelettel adóztak Káro­lyi Mihály emlékének a Szakszervezetek Országos és Budapesti Tanácsa, a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsa és budapesti bizottsá­ga, a KISZ Központi és Bu­dapesti Bizottsága, a fegy­veres erők és testületek, a fővárosi tanács, valamint az V. kerületi párt-, tanácsi- és tömegszervezetek képvi­selői. A korszerűbb táplálkozás­sal kapcsolatos sütőipari fel­adatokról tanácskoztak az iparág és a táplálkozástudo­mány szakemberei tegnap a MTESZ székházában. A ta­nácskozásokon termékfejlesz­tés fő irányairól szólva el­mondták: elsősorban a fe- hérjedús, a gyógyélelmezést elősegítő és a diétás, rostos készítmények gyártását ké­szítik elő. Már jelenleg is mintegy 25—30 olyan termék — péksütemény, több ke­nyérfeleség, finom cukrásza­ti termék — készül, amely nnegfelel a korszerű táplál­kozás követelményeinek. Gondot okoz azonban, hogy ezek a cikkek egy-egy üzlet­ben nem mindig, hanem csak időszakosan kaphatók. A tanácskozáson arról Is bessaasettek, hegy a kieetíe­A vácszentlászlői Zöldmező Tsz-ben az Idei csapadékszegény időjárás miatt takarmipy- pöllásra felhasználjak a kukoricatáblákon maradt szárát is. Korszerű körbalazo gép­pel 720 hektáron gyűjtik a kukoricaszarat. Kambodzsai miniszterhelyettes látogatása Hétfőn elutazott hazánkból Hang Chuon kambodzsai ok­tatási miniszterhelyettes, aki a művelődési minisztéri­um meghívására tartózkodott Magyarországon, s a köz- és felsőoktatási helyzetéről, ak­tuális kérdéseiről, valamint az erről folyó együttműkö­dés továbbfejlesztéséről folytatott tárgyalásokat a minisztérium vezetőivel. Részvéttávirat A törökországi települése­ket sújtott földrengés miatt Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke táviratban fe­jezte ki részvétét Bülend Ulusu-nak, a Török Köztár­saság miniszterelnökének. MNB küldöttség utazott Kínába A Kínai Népi Bank meg­hívására hétfőn Tímár Má­tyásnak, a Magyar Nemzeti Bank elnökének vezetésével küldöttség utazott a Kínai Népköztársaságba. A ma­gyar bankszakemberek a Kínai Népi Bank küldöttsé­gének tavasszal tett magyar- országi látogatását viszonoz­zák. Elutazott a szovjet oktatási delegáciá Hétfőn elutazott hazánk­ból az Elza Grec&kina észt közoktatási minis zterasz- saony vezette szovjet delegá­ció, amely a magyar gyógy­pedagógiai oktatás, az ifjú­ság védélem“, valamint' a-köz­oktat ás tervezési és pénz­ügyi .kérdéseinek témaköré­ben folytatott tárgyalásokat. A .küldöttséget fogadta Dre- ein József művelődési ál­lamtitkár, valamint Kővári Tibor, az MSZMP KB tu­dományos, közoktatási és kulturális osztályának al­osztályvezetője. Elutazott hazánkból a lengyel főpapi delegáció Hétfőn elutazott hazánk­ból az a lengyel főpapi de­legáció, amely Jozef Glemp bíboros-érsek vezetésével vasárnap részt vett az Esz­tergomban tartott egyházi jubileumi ünnepségen. A kísérletek November 7-én járnak utoljára a balatoni személyhajók A Mahart Balatoni üzem­igazgatóságától kapott tájé­koztatás szerint Siófok és BalatonJüred, illetve Fonyód és Badacsony között az kién november 7-ig közlekednek a személyszállító hajók, mégpedig naponta három fordulóban. A' komp decem­ber 2-ig óránként szállítja az utasokat és a járműveket Szántód e* Tihany között Ebben az évben nénsüeí kevesebb «test szálú toktat, mint tavaly, de így is 2 mil­liónál több jegyet adtak el a személyhajókra. A kom­poknak 1 millió 800 ezer utasuk voit, s 475 efeer gép­járművet vittek az egyik partról a másikra. Az elmúlt vasárnap a sze­mélyszállító hajók a három forduló során csupán 114 utast szállítottak. A most következő hónapo­kat szokás szerint hajófel­újításra és javításra szánják a balatoni üzemigazgatóság dolgozói. befejeztével: AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA / XXXIX. évfolyam, 258. szám 1983. november 1., kedd A KÖZÉLET

Next

/
Oldalképek
Tartalom