Somogyi Néplap, 1983. szeptember (39. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-01 / 206. szám

TRAG P R O L E T Ä R-J A U EGJHI5 üti1 Äf«i 1,40 Fl SOMOGYI NÉPLAP Z iyif SOMOG Y MÉG YE hßl ZOTTS AGÁ N A K C L-A P J A XXXIX. évfolyam. 206. szóm * 1963 szeptember 1., csütörtök Előirányoztak az egyiittntűköőés fejlesztését Befejeződtek a magyar—lengyel tárgyalások Az ifjúság a békéért DlYSZ-állásfoglalás a nemzetközi békenapon Köszönt a szeptember Ködösek y reggelek, roha­mosai! sárguló, zörgö kuko- ritalevelek közölt malat a reggeli híi/iri szellő. Szcp- tember köszön és vele együtt az őszi mezőgazda- sági csúcs. Az utakon egyre sűrűsöd­nek a terményeket szállító jármüvek. napról napra ürül a határ, és ezzel egy időben a jövő évi takar­mánynak. kenyérnek való magvait fogadja magába a föld. Kél gazdálkodási év találkozik a most következő hetekben, kettős a földet művelők feladata. Az egész évi tennivalók sorában ezért is kerül a legfontosabb helyre az ősz. Az egyik somogyi terme­lőszövetkezet föagronómusa mondta a napokban: „Hiába ismétlődnek évente ritmiku­san a mezőgazdaságban fo­lyó munkálatok, nincs két . egyforma ősz, mindegyiknek megvan a maga külön sajá­tossága." Ennek a mostani­nak az, hogy az időjárás okozta kényszerből egy kis­sé korá.bban kezdődik, és a tartós aszály miatt az átla­gosnál több gondot okoz. Sok helyen latolgatják, hogy a takarmány mérleg ben mu­tatkozó hiányt — mely el­sősorban a silókukoricánál jelentkezik. — miiyen mód­szerrel pótolják mellékter­mékekkel, kukoricaszárral, levet«*, répafejjel, s hogyan tercmtHőtik meg ezek beta­karításának feltételeit. Jó néhány nagyüzemben a ko­rábban elképzel inéi több ta­karmánykeveréket vetnek, hogy tavasszal mielőbb kap­hassanak zöld takarmányt a jószágok. Az igényeit és pót­lólag rendéit vetőmagvak sorra érkeznek a gazdasá­gokba, a műhelyekben a szerelők mindent megtesz­nek azért, hogy a kellő pil­lanatban elindulhassanak a vetőgépek. Az üzembiztonság megteremtése fokozott igény, hiszen ki tudja, hogy a tar­tós aszályt nem követi-e egy csapadékban, esős napokban gazdag ősz. A tartós szárazság nem­csak veszteséget, hanem szá­mos tanulságot is hozott. Hérni lehet, hogy cgy-egy növény különböző fajtavál­tozata miként viseli el a szélsőségeket, milyen agro­technikával, tápanyag-gaz­dálkodással lehet leginkább kivédeni az időjárás kedve­zőtlen hatásait. Nincs olyan gazdaság, amelyik ne szer­zett volna saját határában erre vonatkozó tapasztalato­kat. A vezetői döntésekben, a kiadott feladatokban ott szerepel ezeknek a tanulsá­goknak a hasznosítása. Emellett a termelési rend­szerek, a különböző irányító szervek bemutatókkal, ta­pasztalatcserékkel is gondos­kodnak arról, hogy minél szélesebb körben ismertté váljanak a legfontosabb ta­nulságok. Mert a feladatok, a követelmények nagyob­bak, a mezőgazdaságnak mennyiségben és minőség­ben évről évre többet és jobbat kell az ország aszta­lára tennie. És ebhez nem nélkülözhető a szüntelen megújulás. Szeptember köszön és vele együtt az őszi mezőgazdasá­gi esües. Nehéz hetek követ­keznek. Sok függ az újat be­fogadó és alkalmazó, a gé­peket kezelő a munkakai szervező, irányító embertől. Mindazoktól, akiket a napi munka a lassan ürülő es a jövő évi termés magvait •scabs fogadó hátaihoz kot. Szerdán záróközlemény alá­írásával befejezte munkáját V a re óban a magyar—lengyel gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködési bi­zottság 20. ülésszaka. A jegy­zőkönyvet magyar részről Marin- József, a kormány elnökhelyettese, lengyel részrő' Zbigniew Madej mi­niszterelnök- helyettes írta alá. Az ülésszakon értékeltek a két ország közötti gazdasági együttműködés, a termelési kooperáció és szakosítás, va­lamint az áruforgalom hely­zetét. Megállapították, hogy a gazdasági kapcsolatok a kedvezőtlen világgazdasá­gi körülmények ellenére jól, Augusztus utolsó napjai­ban valamennyi SZOT-üdü- löben befejeződött a nyári főidény, melynek három hó­napja alatt, több mint ISO ezer vendéget fogadtak. A SZOT 214 üdülőépületé­ben nyáron fogadták a be­utaltak mintegy 40 százalé­kát: az idén 81 ezren kap­tak erre az időszakra csalá­dos beutalót, emellett 46 ezer felnőtt és 35 ezer gyer­mek, köztük 14 ezer szak­munkástanuló részere biz­tosítottak pihenést, kikap­csolódást. Egy-egy turnus­ban egyszerre 27 ezer 500 beutalt pihenhetett, telt ház volt valamennyi üdülőben. Júliustól kapcsolódott a SZOT-üdültetésbe a Zalaka- roson megnyílt új üdülő, mely turnusonként 300 fel­nőttet és 150 gyermeket fo­gadott. Ez az üdülő — mely a zalakarosi gyógyfürdő tőszomszédságában épült — egyébként télen gyógyüdü­lőként szolgál, orvosi javas­latra látja vendégül a gyó­gyulásra szorulókat. A SZOT-beutalók egyne­gyed része az utóidényre szól, tehát mintegy százez­ren az év utolsó harmadá­mindkét ország gazdasági céljainak megvalósításét elősegítve, széles körűen és dinamikusan fejlődtek. A termelési kapcsolatok elsősorban a gépipar és a vegyipar különböző terüle­te1 re összpontosulnak. A jelenlegi ülésszakon az autóbuszgyártásé?,n. az elektronikai iparban, a szá­mítástechnikában, a mező- gazdasági gépgyártásban, a vegyi szálak és egyes gumi­ipari termékek gyártásában irányozták elő az együttmű­ködés továbbfejlesztését és bővítését. Feladatokat ad­tak a bányászatban és ener­giaiparban, valamint az épí­tőiparban mer lévő lehető­bán, szeptembertől decem­ber végéig vehetik igénybe a hűvösebb időjárásra is berendezkedett SZOT-üdü- lők szolgáltatásait. Százti­zén ót olyan üdülője van a SZOT-rak. amely egész éven át fogadja vendégeit, közülük 30-ban nagyszülők, szülök pihenhetnek nem is­kolás korú unokáikkal, gyer­mekeikkel A többi üdülő­ben főként gyógy- és szana­tóriumi beutalóval kaphat­nak helyet a rászorulók. A tanév időszakában két gyermekszanatóriumot is működtet a SZOT. Vajtán az enyhén mozgássérült gyermekeket, Kőszegen pe­dig az asztmatikus, légző­szervi ártalmakban szenve­dőket gyógyítják. Orvosi ja­vaslatra négyhetes gyógykú- rákon vehetnék részt a gyer­mekek. akik a tanulásba« sem maradnak le, hiszen rendszeres oktatásban is ré­szesülnek. Szeptember 5-én indul az első turnus, melyre már valamennyi beutaló gazdára talált, de a szep­tember, október és novem­ber végén kezdődő csopor­tokba még várják a jelent­kezőké*. ségek együtt** haoarweota­sara, áj együttműködési for­mák- és meg óid ások afkal­nmgásával. A kölcsönös áruszállítá­sok fejlesztését a hagyomá­nyos megoldások mellett nagy mértékben elősegítet­ték a felek Igényeihez és le­hetőségeihez rugahnaaan alkalmazkodó ój kapcsolati formák. Az árucsere múlt évi jelentős — 22 százalé­kos — növekedését követő­en ez évben a forgalom is­mételt évközi bővítésével a korábbinál teljesebbé válik a két ország szükségleteinek kölcsönös kielégítése. Megállapodtak, hogy fo­lyamatossá és rendszeressé teszik a gazdaságirányítási és népgazdasági tervezési ta­pasztalatok és fejlesztési el­gondolások kölcsönös tanul­mányozását a bizottság ál­tal meghatározott szervezeti keretek között. Kormányunk elnökhe­lyettesét fogadta Wojciech Jaruzelski hadseregtábor­nok, a LEMP KB első tit­kára, a Minisztertanács el­nöke. Varsói tartózkodása során Máriái József megbeszélést folytatott Józef Cserekkel, r. LEMP KB politikai bizott­ság tagjával, a kb titkárá­val. Janusz Obodowskival, a minisztertanács első elnök­helyettesével, a terv bizottság elnökével és Zénón Komen- derrei, a' minisztertanács el­nökhelyettesével. (MTI) Magyar kormányküldotlség átázott Líbiába A Szocialista Népi Líbiai Arab Dzsamahirija vezeté­sének meghívására Schult­heis z Emil egészségügyi mi­niszter vezetésével magyar kormányküldöttség utazott Tripoliba, hogy részt vegyen a líbiai szeptember Iá for­radalom 14. évfordulójának ártalmából rendezendő ün­nepségeken. Szeptember 1-én a békééit meghirdetett világakció nap­ját alkalmából nyilatkozatot tett közzé a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség. Eb­ben hangsúlyozza, hogy min­den békeszerető erőnek össze keü fognia annak érdekében, hogy a második világháború borzalmai soha többé ne is- méfllcdhessenek meg. Az wüdbbi időben annak lehe­lnünk tanúi, hogyan megy ve- «eendőbe az enyhülési politi­ka sok vívmánya. A két nagyhatalom közül csak a Szovjetunió mondott le ar­ról, hogy elsőként alkalmaz­zon atomfegyvert, az Egye­siét Államok szélsőséges mi- Rifcarista köret viszont meg­nyerhető nukleáris háború­ról eröpolitekáról beszélnek, e* a világűrbe telepítendő fegyvereket terveznek. Ugyan akkor nem érkezett ár­Losoncéi Pálnak, az Elnö­ki Tanács elnökének meg­hívására a közeli napokban hivatalos látogatásra ha­Szerdán záróüiéssel befeje­ződött az Apimondia méhé­szeti világkongresszus egyhe­tes eseménysorozata a Bu­dapest Sportcsarnokban, ahol 86 országból 1500 szakember gyűlt össze. Szlameniczky István, a Szövosz elnöke zá­róbeszédében rámutatott: a tanácskozáson elhangzott több miint 300 tudományos előadás jő8 szolgaira az ága­zat fejlődését, s az itt szer­zett tapasztalatok megfelelő alapul szolgálnak a hazai méhésze* további fejlődésé­hez. A záróO-tesen úgy döntöt­tek, hogy a következő, 1085- ben sora kerülő világkong­resszus rendezést jogát Ja­pán kapja meg. (Tudósit&nktéV) A kaposvári afesz-hez tar­tozó területen több tájkörze­tet alakítottak ki egyes zöld­ség- és gyümölcsfajták meg­honosítása érdekében. So- mogysárd és Mezőcsokonya körzetébe« például főként szamócát termelnek, másu tt uborkát, száraz babot. Mind­eddig a Zselicség volt az egyedüli fehér fiit, amely ki­maradt a termeié s&zervezés- bőt. A szövetkezet olyan árut igyekezett tálára, amely kedveli a zselici talajadott­ságokat. az éghajlatot. Ezen­kívül gondos piackutatás is megelőzte a cselekvést. A magyar hű tőt par zala­egerszegi gyárának szüksége van export minőségű, tüske nélküli, fekete szederre, me­lyet a nyugati országokban vitamintartalmáért vásárol­nak, vagy színező anyagként hasznosítanak. De belföldön is nagyon kedvelt a szeder- szörp, melyet az Erdei Ter­mék Vállalat készít. So­mogybán ezt a nem túl igé­nyes gyümölcsöt csak elszór­tan termelik. Tájkörzete még nem alakult ki. Miután a gyümölcs piaca hosszú távra biztosítva van, a zalaeger­szegi hegyközségnél termelé­si tapasztalatokat szerzett a szövetkezet és úgy döntött, hogy első ütemben a Kapos- szerdahciytdá Zsehokdsfalu- díg íelkvó falvakban, Tö- rocsken es Kaposszentjaka- bo* aaerveask **ec a tertne­demi valasz a Szovjetunió es a Varsói Szerződés békeja­vaslataira. Jurij Andropuv- nak, az SZKP KB főtitká­rának a közelmúltban is­mertetett javaslatai a genfi szovjet—amerikai tárgyalá­sokon elérendő megállapodás irányába tett újabb fontos lépést jelentenek — szögezi le a nyilatkozat. A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség megalakulá­sától kezdve legfontosabb feladatának tartja a béke vé­delmét — hangsúlyozza ál­lásfoglalásában a világszö­vetség. Felhívással fordul a haladó, békeszerető ifjúság­hoz: tegyen meg mindent, hogy szeptember elseje újabb értelmet nyerjen, s e- gyen nyitánya a NATO eu­rópai rakétatelepítési tervei ellen szervezett őszi ifjúsági békeakciókinak. (MTI) zánkba érkezik U San Yu, a Burmái Unió Szocialista Köztársaság elnöke. (MTI) Mikovicz Antal, a tanács­kozás szervezőbizottságának tiíScára elmondta: s szakmai előadásokból kitűnt, hogy az elmúlt két évben a méhésze* tudománya nagyot tépett előre. Sok azonban még * megoldatlan gond, közöttük is a legjelentősebb a világ­szerte pusztító Varroa-kór el­leni küzdelem. Mint ez idáig e betegségnek nem volt hat­hatós gyógyszere, ám magyar tudósok, az • Országos Állat- egé&'zségiügyi Intézet és az Állatorvostudományi Egye­tem szakemberei kidolgoztak egy hatékony készítményt, amely iránt máris nagy * nemzetközi érdeklődés. lést. Az itt dolgozó fett’ásár- lókat a közelmúltban elvit­ték Zalaegerszegre, ahol a hegyközség szakmérnöke be­mutatta a vendégeknek a jól bevált módszereket. A gyümölcs július végétől szeptember elejéig érik. Sze­dése könnyebb, mint a többi bogyós gyümölcsé. A telepí­tés viszonylag drága, a kor- donos rendszert kell alkal­mazni. Egy gyökeres vessző ára 2*2—25 forint, amelyhez az állami támogatás dara­bonként 12 forint. A telepí­tés visizonvlag gyorsan meg­térül, a harmadik—negyedik évben egy tő már 10—15 ki­ló szedret ad, amelynek fel- vásárlási ára export minő­ségnél 22 forint, ipari célra 18—20 forint. 300 négyszög­ölön 35—45 ezer forint ter­me lésd érték érhető el négy év után. Az érintett községekből többen érdeklődnek a tüske nélküli fekete .szeder terme­lése iránt. Ezen a héten köz­ségenként 3—4 termelő uta­zik Zalaegerszegre tapaszta­latokat szerezni. A tapaszta­latcserét az áfész anyagilag és erkölcsileg segíti. A kis­termelők részére a szükséges szaporítóanyagot is ők bizto­sítják. A termelési technoló­giát írásban - kapjak meg a vállalkozó gazdák, s a kije­lölt községekben szakelőadá­sokat tartanak. Minden re­mény megvan arra, hogy s .löstó év tavasza« megkezdn«- tajs a telepítéseket. Országos talajművelési bemutató Uj. hazánkban meg nem alkalmazott, energiatakarékos és nagy tceülettclje.sítniéiiyií ta­lajművelő gépekét mutattak be a közelmúltban a Szolnok megyei Jászapátiban, a Vé- lemi tu ti re Iss-ben. h.epünJk£*B a valtvaíorKato eke látható. Százezer SZOT-beutaló az utóidényre Hazánkba érkezik a burmai államfő Tobb mint háromszáz tudományos előadás Befejeződött a méhészeti világkongresszus ló exportcikk Szedertelepítések a Zselicségben

Next

/
Oldalképek
Tartalom