Somogyi Néplap, 1983. március (39. évfolyam, 50-76. szám)

1983-03-01 / 50. szám

Importot helyettesít a Kaposplastúj üzeme Nyolc hónap alatt megtérülnek a költségek Raktárépületből átalakí­tott új üzemrészt kapcsol­tak be tegnap a Kaposplast termelési láncába. A hu­szonötmillió forintos beru­házás révén népgazdasági sa nten pótolnak eddig csak Importból beszerezhető ter­méket. A gépsoron akkumu­látorhoz szükséges közszige- tolö- műanyag lemezeket (mikroszepat-átorofcat) gyár­tanak. Ezek fontos alkatré­szed az akkumulátornak. Az új technológiával készülő lemez két évvel növelheti az akkumulátorok élettar­tamát. A Kaposplastnál ké­szülő közszigetelő lemezek vékonyabbak, időtállóbbak, nagyobb felületi ellenállásu- ak. mint a régebbiek. A beruházás legnagyobb költségtétele — az új tech­nológia hordozója — az az osztrák gépsor, amely egy hónapja érkezett a kaposvá­ri gyárba. A Báren-akku- muialoroxat gyártó Dr. L. Jungfer Vallalat szállította a huszonnégy méter hosszú gépsort. A Kaposplast tavaly szeptemberben kapta meg az engedélyt importpótló vál­lalkozásához. A gyorsaságra jellemző: decemberre mar megvolt a szerződés, és a kaposvári műszakiak febru­árra jól előkészített, szinte új csarnokkal várták az osztrák szerelőket. A három osztrák szakember húsz nap alatt szerelte be a gépsort. A Jungfer céget mindenütt ismerik. Kanadától a Szov­jetunióig, a világ minden tá­jára szállít ilyen berendezé­seket. A szerződésben egy évig vállalt garanciát a mik- roszeparátor-gyártó gépsor­ra. — A vállalat életében jelentős előrelépés ennek a gépsornak a megvétele — mondta a tegnapi tájékozta­tójában Szilvási József, a Kaposplast Kefe- és Mű- anyagipari Vállalat igazga­tója. — A határidőre, pon­tosan leszállított komplett berendezés nyolcmillió schillingbe került A Bu­dapesti Akkumulátorgyár évi harmincmillió forint ér­tékű közszógetelőlemezt idá­ig tőkés importból tudta csak beszerezni. A mi kapa­citásunk — terveink sze­rint — évente ötvenkétmil- lió forint értékű lemez lesz; bőségesen kielégíthetjük a belföldi igényeket sőt több mint harmadát exportálni, tudjuk. Már tárgyalások is folynak külföldi partnerek­kel, vásárlókkal. Az egész beruházás — és ez ritka áz iparban — nyolc hónap (!) alatt térül meg. Hazánkban közsaigetelő lemez.^ egyedül a Kaposplast gyárt. Eddig égy régi, ei'aVuit géppel termeltek. Az új gép­sor kevesebb; ' alapanyagból több és jobb. minőségű köz­szigetelő lemezt tud gyár­tani. Az alapanyagot — adalékokat és PVC-port — külföldről kell beszerez­ni. Egyelőre csak tei-v, hogy hazai alapanyagot használ­janak. — Csak örülni tudunk az új gépsornak — mondta . Rózsás Ferenc üzemvezető. —Egy klasszissal többet tud, mint a régi. Másfélszeres termelékenységgel dolgozik. Három műszakban fogjuk használni. Az öt atmoszféra nyomással működő pneuma­tikus automatikák század- milliméteres beállításokat biztosítanak, s mindezt ma­gas műszaki színvonalon. A Dr. L. Jungfer cég jó partner: jutott ideje arra is, hogy a gépsor kezelési uta­sításait, a vezérlések felira­tait magyar nyelven adja meg­A tágas, újjávarázsolt üzemcsarnok jó munkakö­rülményeket teremt És ez a Kaposplast vállalat műszaki gárdájának, szakembereinek köszönhető. A legszigorúbb munkavédelmi előírásoknak is megfelel a gépterem, tá­gas. világos — korszerű vi­lágítótesteket szereltek be —i és a nagy teljesítményű elszívóberendezések segítsé­gével a levegőszen ny^ződés veszélye is megszűnt A régi mi krosseparator­üzem öreg gépsora tovább működik. > A kiszolgált gépe­ket nem. küldik nyugdíjba, hanem felújítják a kísérle­tező kedvű mérnökök; kü­lönböző szűrőlemezaket kí­vánnak gyártani vele. Kőszegi Lajos Hazánkba érkezett aromán külügyminiszter Megkezdődtek a hivatalos tárgyalások Púja Frigyes külügymi­niszter meghívására hétfőn hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezett Stefan Andrei román külügymi­niszter. A vendéget a Ferihegyi repülőtéren Púja Frigyes fo­gadta. Jelen volt Barity Mik­lós, hazánk bukaresti és Victor Bolojan, a Román Szocialista Köztársaság bu­dapesti nagykövete. A meg­érkezést követően a külügy­minisztériumban megkez­dődtek a hivatalos magyar- román külügyminiszteri tárgyalások. A megbeszélé­sen részt vett Barty Miklós és Victor Bolojan. Este Púja Frigyes díszva­csorát adott vendége . tiszte­letére a Külügyminisztéri­um vendégházában. (Stefan Andrei életrajzát a 2. oldalon közöljük.) Naponként tízezrek életét men« meg a ▼Há­gón a semmi mással nem pótolható, mesterségesen elő nem állítható gyógyszer: az emberi vér. A vérkomponensek elő­állítását a technikai fejlődés tette lehetővé — elsősorban a nagy fordulatú, hűthető centrifugája és a műanyag zsák- rendszerek kifejlesztése. Két, három vagy több zsák össze­kapcsolásával a vér zárt rendszerben bontható főbb kom­ponenseire, a fertőzés legkisebb veszélye nélkül. Képünkön egy NDK-beli korszerű vérvételi állomás Tanácskozás az idegenforgalomról 365 millió jut fejlesztésre Valós Magyarorszóg-kép kialakítója a cél Hétfőn a Novotel szállóban, ülést tartott az Országos Ide­genforgalmi Tanács, s Juhár Zoltán belkereskedelmi mi­niszternek, az ÓIT elnöké­nek vezetésével megtárgyal­ta az idegenforgalmi alap idei felhasználás,ára tett javaslatot, továbbá jelen­tést hallgatott meg a lakos­ság szervezett külföldi uta­zásainak alakulásáról. A tanács a tavalyi ide­genforgalmi alap felhaszná­lásának tapasztalatait érté­kelte. s megállapította, hogy az idegenforgalom fejlesz­tésére szolgáló pénzt — a helyi anyagi forrásokkal és a társadalmi munkákkal együtt összesen 300 millió forintot — hatékonyan hasz­nosították az állami és szö­vetkezeti szervek. Elsősorban a -kiemelt tájegységek- fej­lesztésére fordítottak nagy figyelmet, erre a célra több Eredményes szövetkezeti külkereskedelem Bővülő cikklista, új piacok A szövetkezeti külkereske­delmi vállalatok, az álész­ak és a ’ mészöv-ök vezetői hétfőn a Szövosz székhazá­ban a fogyasztási szövetke­zetek- exportáru-termelésé­nek helyzetét és a fejlesztés lehetőségeit vitatták meg. Tavaly az export fokozására jelentős erőfeszítéseket tet­tek a fogyasztási szövetke­zeteik, s így sikerült teljesí­teni az előirányzatokat. Sőt egyes cikkekből a Hungaro- fruct és a Hungarocoop nö­velte kivitelét; terven felül például 50 ezer tonna almát értékesítettek, s burgonyá­ból is többet szállítottak kül­földre. A naesaöv-ök szervezésé­ben 110 áfész ad exportter­mékeket. A legnagyobb mennyiségű exportáru-ala­pot — baromfit, nyulat, mé­zet, vegyes cikket — a .me­zőkovácsházi, az orosházi áfész állított elő. Százmillió forintnál nagyobb értékű ex­portterméket állítottak elő a Zala, a Szolnok, a Fejér és a Csongrád megyei fo­gyasztási szövetkezetek is. A külgazdasági feltételek romlása, a túlkínálat és a nyomott árak ellenére az export fokozását eredmé­nyesen segítették elő a szö­vetkezeti külkereskedelmi vállalatok. Űj piacokat sze­reztek. bővítették az expor­tálható cikkek körét, és ese­tenként más külkereskedelmi vállalatoknak is adtak üzleti megbízásokat. Az idén az export 6—7 százalékos növelése a cél. Ennek elérésére fokozni kell a szövetkezeti szervek együttműködését, a többi között gyors piaci informá­ciók szolgáltatásával. Töre­kedni kell — állapították meg a tanácskozás résztve­vői — új cikkek bevezetésé­re, s a külföldi szövetkezeti partnerekkel a kapcsolatok bővítésére. Hasznos lenne az is, ha a fogyasztási szövet­kezetek fokozottabban, él­nének az áruházi cserék ad­ta lehetőséggel, ennek kere­tében ugyanis fokozottan járulhatnak hozzá a belföl­di' ellátás javításához, az áruválaszték bővítéséhez. minit 70 millió forint jutott. A tavalyi - igen jó idegen­forgalmi eredményeknek köszönhetően ebben az év­ben 365 millió forint az ide­genforgalmi fejlesztési alap összegé, de emellett termé­szetesem továbbra is nagy szerep jut a helyi erőfeszí­téseknek, társadalmi mun­káknak. Az alap felosztásá­nál az egyik legfontosabb szempont, hogy az közvet­lenül vagy közvetve tegye lehetővé a konvertibilis de­vizabevételek növekedését, növelje a nagy forgalmú ide­genforgalmi területek szol­gáltatásainak és ellátásának színvonalát, s elősegítse egy- egy terület komplex fejlesz­tését. A legnagyobb összegű — 88 millió forintos — támo­gatás a négy kiemelt üdülő­körzet intézőbizottságainak és a 13 megyei, illetve fő­városi idegenforgalmi bi­zottságnak jut. A támogatós összege 16 millió forinttal több, mint 1982-ben volt, ezt a többletet teljes egészében a négy legfontosabb üdülő­körzet fejlesztésére fordít­ják. Csaknem 85 millió fo­rintot költenek hazai és kül­földi propagandára,. ; minde­nekelőtt abból a célból,- hogy valós Magyarország-képet teremtsenek a világban, . to­vábbá azért, hogy elősegít­sék ' meglévő idegenforgal­mi létesítményeink 'megfe­lelő színvonalú értékesíté­sét. ) A turisták tartózkodási idejének növelése és költé­si készségének fokozása ér­dekében . ebben az évben is kiemelt feladat az idegenfor­galmi szolgáltatások köré­nek bővítése. E célokra 36 millió forintot; fordítanak.' A kereskedelmi jellegű létesít­mények . támogatására — ál­lami kölcsön formájában — 80 millió forint jut. A tá­mogatást pályázat útján, sze­rezhetik meg a jelentkezők. Idegenforgalmunk várha­tó alakulásáról a tanács le­szögezte, hogy mind a nem­zetközi, mind a belföldi tu­rizmusban a kereslet kis­mértékű emelkedésével szá­molhatunk. Magyar hét Le Havre-ban Bemutatják Rippl-Rónai életművét Szombat óta magyar zász­lók díszítik a Le Havre-i vá­rosházát, s az utcákon pi- ros-fehér-zöld színű plaká­tok hívják fel a figyelmet a most kezdődött magyar hét eseményeire e nagy francia kikötővárosban. Szombaton este három na­gyobb magyar kiállítás nyílt meg. Az André Malraux Múzeumban Rippl-Rónai Jó­zsef életművét mutatják be, s ugyanitt tekinthetik meg a látogatók a modern ma­gyar textilművészetről átfo­gó képet nyújtó, gazdag és változatos kiállítást. A vá­rosházán a Herendi Porce­lángyár remekbe készült ét­kező-, teás-' és .kóvéskészle- teiben gyönyörködhetnék a látogatók. Ma vita-estet rendeznek Francis Cohen francia író és Boldizsár Iván részvéte­lével Aczél György „Beszél­getés a szocializmusról” cí­mű könyvéről, amely tavaly jelent meg francia nyelven az Editions Socialies gon­dozásában. Ara: 1,40 Ft SOMOGYI NÉPLAP XXXIX. évfolyam, 50. szám * 1983. március 1., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom