Somogyi Néplap, 1983. február (39. évfolyam, 26-49. szám)

1983-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SOMOGYI Ara: 1,40 Fi NÉPLAP Szocialista brigádok vezetőinek országos fóruma fl MUNKAHELYEN VillSZIfiK m is tanácskozás küldötteit Ez év májusában meg­tartják a szocialista brigád- vezetők VI. országos tanács­kozását, amelyen áttekintik a több mint másfél millió dolgozót tömörítő mozgalom helyzetét, alkalmazkodóké­pességet a megváltozott kö­rülményekhez, s megvitat­ják a mozgalom továbbfej­lesztésének lehetőségeit. Az országos konferenciát a bri­gádvezetők munkahelyi ta­nácskozásai előzik meg, amelyeket március végéig valamennyi vállalatnál, szö­vetkezetnél, intézménynél meg kell tartani. Ezúttal nem lesznek ágazati tanács­kozások, az országos konfe­rencia küldötteit a munka­helyeken választják, s ott fogalmazzák meg azokat a javaslatokat is, amelyek az országos tanácskozásnak is megadják majd az alaphang­ját. E tanácskozásokon a mun­kahelyi vezetők értékelik a munkaverseny, a brigádmoz­galom helyzetéi A beszámo­lóktól azt várják, hogy ala­posak, kritikusak és egybeq rövidek js legyenek, hogy minél több brigádvezető kapjon szót, fejthesse ki ál­láspontját, terjeszthessen élő javaslatokat. Arra szá­mítanak, hogy sok véle­mény, javaslat hangzik majd el a végzett munka, a ver- senyválialások értékelési rendjéről, feltételeinek kor­szerűsítéséről, a munka szer­vezettségéről, a gazdasági vezetők és a társadalmi szer­vezetek teendőiről. E ta­nácskozásokon elhangzottak alapján dolgozzák majd ki a munkaverseny-mozgalom korszerűsítésének irányel­vei! A megváltozott körülmé­nyek között a szocialista brigádmozgalom jelentősége tovább növekszik. A gazda­sági élet valamennyi terü­letén szükségessé vált vál­toztatásokat éppen a szocia­lista brigádok érzékelték a leggyorsabban, munkájuk­ban, kezdeményezéseikben tapasztalható a leghatáro­zottabban a törekvés a rit­musváltásra. A formális elemek azonban még ma is gyakran ütköznek a pozitív irányzatokkal, s gyakran a jó törekvésekhez sem te­remtik meg a vállalatoknál a megfelelő feltételeket Pe­dig nagyon fontos, hogy a szocialista brigádmozgalom­ban rejlő társadalom- és emberformáló erő valameny- nyi területen érvényesülhes­sen. A minőség javítását, az ésszerű"' fökárékósságót szol­gáló brigádkezdeményezé- sek már fokozottan kapcso­lódnak a vállglát érdekelt­ségéhez, sokat kell azonban még tenni ahhoz, hogy ezt mindenütt felismerjék és a szocialista brigádmozgalmat érdeme szerint támogassák. E folyamat meggyorsítását hivatott szolgálni a szocia­lista brigádvezetők tanács­kozása is, A Minisztertanács és a SZOT elnökségének decem­ber közepén hozott együttes határozata jó lehetőséget te­remtett ahhoz, hogy a mun­kahelyi demokrácia bővül­jön, jobban igazodjék a he­lyi viszonyokhoz. Ez a ha­tározat tette lehetővé, hogy a dolgozó kollektívák vala­mennyi szinten véleményez­hessék a munkahelyi veze­tők tevékenységét, arm azt is jelenti, hogy a függőségi viszony kétoldalúvá vált Még nem sikerült elfojtani a nagyhegyes! gázkitörést Vasárnap reggel gázkitö­rés történt a Nagyalföldi Kőolaj- és Gázszolgáltató Vállalat hajdúszoboszlói üzemének 77. számú kútjá- nál. Nagyhegyes határában. Az üzem elhárító osztagá­nak tagjait nyomban riasz­tottak, s délig a helyszínre érkeztek a többi alföldi gáz­üzem osztagai és a debrece­ni tűzoltók is. A gázkitörés okát a szak­emberek eddig nem tudták megállapítani. A kút elzá­rására tett erőfeszítéseket tovább folytatják. A második napon, hétfőn sem sikerült elfojtani a va­sárnap reggel keletkezett gázkitörést. Az alföldi kő­olajtermék) vállalatok hely­színen lévő szakemberei * a vasárnapinál is több erőt és műszaki berendezést vontak össze, s megpróbálkoztak a vízzel, illetve az iszappal történő elfojtással. A körül­tekintő előkészületek befe­jeztével néhány perccel 12 óra után — nagy nyomás­sal vizet és iszapot présel­tek a kútba. A valamivel több mint negyed óráig tar­tó kísérlet nem sikerült. Az óriási erővel feltörő gáz — nagy mennyiségű homokkal keverve — rövid idő alatt kidobta a csövekből a vizet, illetve az iszapot. A szakemberek ezt köve­tő konzultációján elhatároz­ták, hogy a vízzel, illetve az iszappal történő elfojtás he­lyett a sérült kútfej leszere­lésével, illetve új kútfej fel­rakásával próbálják meg­szüntetni a kitörést. A már helyszínen lévő nagy telje­sítményű földgyaluk, kotró­gépek, szivattyúk mellé hét­főn további gépi és műsza­ki erősítéseket vonultattak fel. Ezek igénybevételével kezdik majd meg a kútnál annak a munkahelynek. a kiépítését, ahonnan — a szakemberek számításai sze­rint — biztonságosan tud­ják majd leszerelni a sérült részeket, kútfejet Fiatal közgazdászok konferenciája Salgótarjánban tegnap megkezdődön a fiatal köz­gazdászok országos konfe­renciája. A kétnapos eszme­cserét ezúttal negyedik al­kalommal rendezte meg a Magyar Közgazdasági Tár­saság ifjúsági bizottsága és a KISZ KB értelmiségi fia­talok tanacsa. A tanácsko­zás első napján Nyers Rezső, az MTA Közgazdaságtudo­mányi I ntéaetének tudomá­nyos tanácsadója Gazdaság- politikánk dilemmái és cél­jai címmel tartott bevezető előadást Ezt követően Med- gyessy Péter pénzügymi­niszter-helyettes a gazdasá­gi szabályozórendszer, Kó­nya Lajos, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal el­nökhelyettese a bérszabá­lyozás kérdéseivel, Vissi Ferenc az Országos Tervhi­vatal osztályvezetője az irányítás továbbfejlesztésé­vel foglalkozott előadásá­ban. Soós Gyula, a Bakony Művek vezérigazgatója a je­lenlegi gazdasági problé­mák és feladatok vállalati konzekvenciáit elemezte. A konferencia második napján, ma Melega Tibor külkereskedelmi miniszter- helyettes és Tarafás Imre, a Magyar Nemzeti Bank osz­tályvezetője tart előadást. 1333 új tanácstag Január 29-én az időközi választások törvényesen, rendiben megtörténtek. Bu­dapesten a 41. számú or­szággyűlési választókerület- bein a jelöltet, Pozsgay Im­rét megválasztották képvise­lőnek. Az 1333 helyi tanácstagi választókerületben a ta­nácstagok megválasztásá­ban 218 766 választó jogo­sult állampolgár köizül 193 097 (88,3 százalék) vett részt Szavazataikból érvé­nyes 192 044 (99,5 százalék), érvénytelen 1053 (0,5 száza­lék). Az érvényes szavaza­tokból a tanács tag-jelöltek­re 191 141-et (99,5 százalék), ellenük 903-at (0,5 száza­lék) adtak le 72 tanácstagi választókerületben két, il­letve több jelölt közül vá­lasztottak. Mind az 1333 he­lyi tanácstagi választóke­rületben megválasztották a tanácstagot U{ tOriTlék feldolgozását kezdték el a Békés megyei Zöldért Vállalatnál. A közkedveltté vált termékeik; a vé­kony kolbász, szalámi, illetve a paprikás szalámi hamaro­san megjelennek a piacon (MTI-fofó — Piavecz Pál felv.J Áruforgalmi gyorsjelentés Decemberben szórtuk a pénzt A Belkereskedelmi Mi­nisztérium legutóbbi áru­forgalmi gyorsjelentése sze­rint a lakosság 1982-ben több mint 410 milliard forintot költött áruvásárlásra, pénz­bevételeinek nagyobb há­nyadát, mint 1981-ben. A kiskereskedelmi forga­lom 1982-ben folyóárakon 7,8 százalékkal haladta meg az előző évit. összehasonlítha­tó árakon a növekedés vala­mivel 1 százalék fölött volt. Az élelmiszerek és élvezeti cikkek forgalma a tervezett | mértékben alakult, a ruha- | zati kereskedelemben némi lemaradás volt tapasztalha­tó, a vegyesiparcikk-keres- kedelem valamelyest túltel­jesítette a tervet. Az elmúlt évben a keres­kedelem összességében ki­egyensúlyozott ellátást nyújtott a lakosságnak. Élelmiszerekből kifogásta­lan volt a ruházati cikkek­ből pedig javult a kínálat. A vegyes iparcikkek közül a háztartási vegyitermékek — elsősorban a mosószerek — kínálatát kedvezőtlenül be­folyásolta a nyári—őszi hó­napokban az ipar anyagel­látási gondja. A tartós fo­gyasztási cikkekből és vas­árukból — egy-két ismert cikktől eltekintve, mint pél­dául a hűtőgép, a bojler, a zár, a lakat, a vasalás, a szeg — egész évben megfe­lelő választék állt a vásár- 1ÓK rendelkezésére. Egyes kultúrcikkekből szintén voltak átmeneti ellátási problémák, gyakran nem le­hetett kapni gyermekbútort és alufóliát, de a kínálat összességében jó volt. A múlt év decemberében a kiskereskedelmi forgalom 40.6 milliárd forintot tett ki. folvóárakon 11,8 száza­lékkal többet, mint egy év­vel korábban. Az összfar- galmam belül aiz élelmisze­rek és élvezeti cikkek érté­kesítése 9,4, a ruházati cik­keké 8,3, a vegyes iparcik­keké 15,5 százalékkal növe­kedett Az átlagosnál élén- kebb keresletet decemberben a kiskereskedelem összessé­gében. js és részleteiben is megfelelő színvonalon elé­gítette ki. A forgalom egész decemberben igen élénk volt. s különösen kiemelke­dett az ezüstvasárnap, ami­kor lényegesen több árut ér­tékesítettek, mint egy évvel korábban, valamelyest mér­sékelt volt az aranyvasár­napi forgalom. NEGYVEN ÉVE: A FORDULAT A KÖZELET 1943. Január 31-e negyvenedik évfordulóján, a sztálingrádi csata eldőltére emlékezve kö­zölte e képet az AP amerikai hírügynökség és sok nyugat-európai újság. A képen: né­met hadifoglyok (Sztálingrád falai alól a táborba menetelnek Gáspár Sándor Lengyelországba utazott Gáspár Sándornak, a SZOT főtitkárának vezetésé­vel vasárnap szakszerveze­ti küldöttség utazott Len­gyelországba, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának meghí­vására. A küldöttséget a Keleti-pályaudvaron Tim- mer József, a SZOT titkára búcsúztatta. Jelen volt Andrzej Zabinski, Lengyel- ország budapesti nagykövet­ségének követtanácsosa. Budapesten a lengyel kohászati és gépipari miniszter j Méhes Lajos ipari minisz­ter meghívására hétfőn ha­zánkba érkezett Edward Lu- kosz, a Lengyel Népköztár­saság kohászati és gépipari minisztere. A tárgyalásokon a miniszterek áttekintik a két tárca kapcsolatainak alakulását, az együttműkö­dés fejlesztésének kérdé­seit Meghatározzák a két ország iparágai közötti koo­peráció erősítését és az in­tegráció elmélyítése érdeké­ben szükséges fontosabb fel­adatokat, kiemelt figyelmet fordítva a közúti járműipar és az elektronikai ipar te­rületére. Magyar-szovjet áruszállítási tárgyalások Magyar—szovjet áruszál­lítási ’ tervegyeztető tárgya­lás kezdődött hétfőn Zá­honyban. A két ország vas­úti és külkereskedelmi szak­emberei a hétvégéig tartó tanácskozáson megvitatják a legfontosabb idei közös tennivalókat, egyeztetik szál­lítási tevékenységüket és intézkedési tervet fogadnak el a vasúti szállítások üze­meltetéséről. A záhonyi áruszállítási tárgyalásokba szerdán be­kapcsolódnak a jugoszláv szakemberek is, akikkel a hazánkon át történő és a Szovjetunióba irányuló tran­zitszállítások legfontosabb tennivalóit vitatják meg. Hazaérkezett Indiából a magyar ipari küldöttség Vasárnap hazaérkezett In­diából a magyar ipari és kereskedelmi szakemberek­ből álló delegáció, amely Gábor András ipari minisz­terhelyettes vezetésével tár­gyalásokat folytatott elsősor­ban az ipari együttműködés elmélyítésének, a gazdasági kapcsolatok fejlesztésének korszerű formáiról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom