Somogyi Néplap, 1983. január (39. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-26 / 21. szám

Gyászjelentés Möy fájdalommal tudatjuk, horv HAMMEL JÁNOS nagyberki lakos. életének 53. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. 'Temetése január 27-én 13 órákor lesz a nagyberki te­metőben. Gyászoló családja. * * * Fájó szíweíl tudatjuk a jó- barátokkal és ismerősökkel, hogy szeretett anyánk, nagy­anyánk, ÖZV. VERMES LASZLÓNÉ Goron Mária életének 77. évében. 1983. január Kí-én Angliában elhunyt. Kí­vánságára a kaposvári Keleti temetőben helyeztük örök nyu­galomra. A gyászoló család. * * * Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KŐHALMI JÁNOS. volt kertész utcai lakos. Buda* pesten elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 28-án. pénte­ken délután fél 2 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. A gyászoló család. * * * Fájó szívvel tudatjuk mind­azokkal. akik ismerték, hogy ÖZV. TOLLER GYULANÉ hosszú, súlyos betegségben el­hunyt.. Temetése január 26-á.n, pénteken fél 3 órakor lesz a ka­posvári Keleti temetőben. Gyászolják szerető testvérei. * * * Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj. édesapa, após. nagypapa. FARKAS SÁNDOR. volt gigei. majd Kaposvár. Gár­donyi Géza u. 44). szám alatti lakos. 59. éves korában, hosz- szan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Drága halottunk te­metése 1983. január 27-én, csü­törtökön fél 3 órakor lesz a ka­posvári Nyugati temetőben. A gyászoló család. * * * Fájtó szívvel tudatjuk. hogy szeretett férjem, testvérünk. SZABÓ GYULA Sántos. Fő u. 37. sz. alatti la­kos. türelemmel viselt, hosszan tartó betegségben. 34 éves ko­rában elhunyt. Temetése ja­nuár 26-án. ma fél 3 órakor lesz a sámtosi temetőben. Gyászolják: felesége, testvérei és a rokonság. Eladó Fomyódlige- ben, 126 n-Ól üdtilő- 1 telek. Érdeklődni: Kiss Emil. Széged. Szilién Sgt. 34. * A 1. __________(068324) B ábonymegyer, Pe­tőfi u. 43. sz. alatt hétszobás családi íáz. sürgősen eladó. (631031 Téliesített balato- H nyaralót cserél­lek kisebb kaposvá­ri családi házra. Borza, Kaposvár, József u. 1. (4211) Kaposvár belterü­letén kisebb társas­vagy ikerház építé­sebe belépnék. Tele­fon : 15-166. (230381) Eladó 240 n-öl szép fekvésű kert. Kaposvár. Munká­csy M. utca 4. (230388) Szőlő, gyümölcsös lakószoba, pince, présház, teljes fel­szereléssel, mellék- helyiségekkel. Hon­da típusú rotációs kapa eladó. Érdek­lődni : Kiss Sándor­nál. Kaposhomok 42. szám, vasúti meg­álló. (200399) Taszáron 228 n-Öl telek eladó. Érdek­lődni: Kaposvár, Cseri út 31-. Farka­sék. 16 óra után. (230C65) lE's forgalmi rendszámú Dácia szgk. friss műsza­kival eladó. Laka­tos Gyula. Porrog- szentkirály, Fő u. 4. Érdeklődni egész nap. (63128) UK-s Moszkvics szeméi y gépkocsi 19GC. augusztus 8-ig érvényes műszaki vizsgával eladó. Ér­deklődni lehet: Nagyatád, Damn a- nich utca 36. (63197) Frissen műszáki­zott. hároméves Dá­cia 1300-as eladó. Balogh László. Rák- sí. Dózsa Gy. u. 62. (63228) UV-s fehér Trabant eladó. Kaposvár. Losonc köz 8. fszt. 9. Érdeklődni: 17 óra után. (4311) LAKÁS IGAL—GÖLLE ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ az alábbi üzletek vezetői és vezetőhelyettesi állásainak betöltésére pályázatot hirdet Igái fürdő területén idény jelleggel üzemelő egységeiben: 5. sz. élelmiszer—háztartási áruk üzlete, 6. sz. vegyes kultúrcikk üzlet, 4. sz. borozó, 5. sz. eszpresszó, 7. sz. borozó, 24. sz. büfé, valamint a folyamatosan üzemelő: somogyszili 9. sz. vendéglő, kazsoki 13. sz. italbolt, büssüi 14. sz. italbolt szabad kasszás üzletek vezetői állására. Központi igazgatásunkhoz egy szak­képzett árelőadót keresünk. FELTÉTELEK: erkölcsi és működési bizonyítvány, szakmai képesítés, több éves gyakorlat. JELENTKEZNI: február 28-ig lehet az áfész kereskedelmi osztályán, Igái, Vörös Hadsereg u. 32. ramm) Összeköltözők! El­cserél n-ém 3 szobás tanácsi lakásunkat két kisebbre. Min­den megoldás érde­kel. Érdeklődni: délután, Horváth Istvánná Kaposvár,, Béke u. 29., 8. em. 3. (4252) Pécsi, 2 szobás, > étkezős, 62 m'-Les. ösiSEkomfortQfi. ta- ; nácsi lakásunkat j kaposvári lakásra í cserélnénk. Aján- S latokat: 230376. : számra a kaposvári hirdetőbe kérünk. { (230076) £ Előnevelt csirkére megrendelést felve- : szünk. Holló Pál. Kaposvár. Vasút köz 11. és Lázi Gyula, | Kapos mérő, Gárdo- \ nyi Gésa u. 10. (230346) j Külföldi (szocia­lista) kis- és nagy motorkerékpárok­hoz sokféle alkaté- r^sz kapható. Po#v- tai szállítást nem válla lunik. Cáak az üzletben tudjuk ki­szolgálni. Németh ­né, műszaki k eresz­kedő. Győr. dr. Ko­vács Pál u. 5. Nvit- vatartás: 9—15 órá­ig. Szombaton: 9— 12 Óráig. (4065132) Eladó 2 választá­si üszőborjú. So- mogyvár, Kossuth Lajos utca 36. Rá­diós. (230872) Eladó fehér 156-es fürdőkád. újszerű állapotban és új kettős Hajdú lap­radiátor. Kaposvár, Laborfalvy Róza u. 13. (4234) Eladó új állapot­ban kétszemélyes rekamié. 2 fotel, új fa tüzelésű fürdő- szobahenger. Ka­posvár. 48-as ifjú­ság u. 41. III. em. 2. ajtó. (230386) I Eladó rövid, feke­te bécsi zongora. Érdeklődni: Schmidt, Kaposvár. Kani­zsai U. 12. (230384) albérlet Szoba-konyhás, üres lakást bérelnék m e gh atározatlan időre, két nő részé­re. Választ 230448. { számra a hirdetőbe I kérek. (236448) » Gázfűtéses szoba 2 leány részére. al­bérletbe kiadó, für­dőszoba-használat­tal. Ajánlatokat: 230393. számra a hir­detőbe. (230393) Bútorozatlan al­bérlet i szoba, köz­ponti fűtéses. főző- f&Moévél. kiadó. Ka­posvár. Bal lak úti u. 30. 02304 28) A Somogy megyei Élelmiszer, Háztartási és Vegyiáru Kiskereskedelmi Vállalat pályázatot hirdet az 1983. évben a nyári idényben üzemelő egy- és több személyes, Siófok, Fonyód, Balatonfenyves, Boglárlelle, Zamárdiban Eladnám vagy pécsire cserélnem caposvári kétszoba. jsszikomfortos, szö- .•etkezeti lakaso- nat. Honvéd u. 41. /II2. (230375) Kétszobás kertes ■rsaládi ház eladó. Egyszobást beszá­mítok. Kaposvár. Gapka u. 2A. Meg- e.kinthető 15 óra itán. (4237) Töröcskén. út mel- ett 4Ó0 n-öl termő «Őlő házzal eladó, -agy ingatlanra cse- élhető. Ajánlato­cat 4231. számra a riadóba. (4231) Vennék újszerű két-há r omszobá s. tetőtérbeépítéses családi házat. Bog­lár vagy Lelle köz­pontjában. Ajánla­tokat ,, Készpénz” jeligére a fonyódi könyvesboltba ké­rek. (63202) Eladó Siófokon. 56 m2-es. 2 szoba, össz­komfortos. szövet­kezeti lakás. Irány­ár: 12 000 Ft /m2. Ér­deklődni : naponta 17 órától, szombat, vasárnap egész nap. Siófok Dózsa Gy. u. 42. VH. Lh. IV. em. 18. ajtó. P apó Gyula. (230422) Ruhaipari mellek­ü zeni ágak! Ruha­ipari gyártásszer­vező technikus szakmunkás válla­lati üzemszervezést, s.aktarfácsadást il­letve szakmába vá­gó bedolgozást vál­lal. 10 éves üzem­vezetői gyakorlat­tal. Ajánlatokat 4236. számra a ki­adóba. (4235) Választási malacok eladok. Kapós új­lak. Hun vádi J. u. 5- Érdeklődni: Papp Sándorné, Kapós­újlak. (23ÍW79) levő szabadkasszás kiskereskedelmi bolt vezetői munkakörének betöltésére. Az üzletek forgalmáról és létszámáról, valamint az üz­letek nyitvatartási idejéről a Somogy megyei Élelmi­szer, Háztartási, Vegyiáru , Kiskereskedelmi Vállalat Kaposvár, Május 1. u. 5-7. sz. alatti központjának mun­kaügyi oszrtályán lehet érdeklődni. A pályázatot írásban; a munkahely megjelölésével 1983. március 31-ig kérjük a vállalat munKaügyi osz­tályára megküldeni. Szakképzettség, erkölcsi és működési bizonyítvány szükséges. (80013) DOLGOZÓKAT ALKALMAZNAK A Somogy-Zala megvei Tóg­ái pari Vállalat ív- és lánghe- esztőt fölvesz a kaposvári ja- • ítórmühelyébe. Jelentkezni a i nűhelyvezetőnél lehet. (80101) Fölvételre keresünk: egy ta­karítónőt és férfi segédmun- ] ást. Faipari szakembert kö- : .épfokú végzettséggel, termelés- i .'ánvítási beosztásra. továbbá : tgy garanciális, raktáros-csoma- í olót. Bérezés: Kollektív Szer­ződés szerint. Jelentkezés: ..KAr TfIZSA BÚTORGYÁR*’ Kaposvári (ryáregysége. Kaposvár. Katona József u. 1. Munkaügyi c söpört- i ál. (30091) A Sm. Gabonaforgalmi és Ma- I jmipari Vállalat marcali körze- t üzeme fölvételre keres a len- tyelíóti raktárába éjjeliőrt, a tipsonyi keverőüzemébe admi- r isztrátort. Jelentkezés az üzem \ fizetőjénél, (80096) Dél-dunántúli Vízügyi Építő Vállalat 41. sz. építésvezetősége jó kereseti lehetőséggel, Balaton-parti munkákhoz (Siófok—Fonyód), fölvesz — villamos ív- és lánghegesztőket, — hegesztők mellé segítőket. Kaposvári közműépítési munkákhoz: — minősítéssel rendelkező ív és lánghegesztőket, — gyakorlattal rendelkező ívhegesztőket, belépés után biztosítjuk a minősítés megszerzésének lehetőségét, ;— hegesztők mellé segítőket. Jelentkezni személyesen vagy írásban: 7401 Kaposvár, DÉLVIÉP 41. sz. ép.-vez.,' Szokola-telep. Telefon: 13-495 (M302S) A segesdi Üj Élet Mg. Termelőszövetkezet értesíti a közületeket és a lakosságot, hogy a bolhási (Szőke tanya) homokbányáját 1983. február l-iöl ismét üzemelteti FALAZÁSRA, VAKOLÁSRA ALKALMAS HOMOK ára: rakodással 55 Ft/m3 Kiadási napok: kedd és péntek 8-tól 17 óráig. Megrendelés alapján homokszállí­tást az I. félévben saját fuvareszközzel, KPM díjszabás szerint vállaljuk. Közüle- teknek nagyobb mennyiség szállítása ese­tén — külön egyeztetés alapján — más napokon is rendelkezésre állunk. ÜGYINTÉZŐK: Segesd, központi iroda: Perák László száll.-vezető. Telefon: 22. telex: 13-458 Somogyszob, kerületi iroda: Berencsi Géza kerületvezető. Telefon: 20 Várjuk szíves megrendelésüket. (222023) Felvételre keresünk raktári könyvelőt (közgazdasági végzettséggel 5 év feletti gyakorlattal); villanyszerelőt (5 év feletti gyakorlattal, főleg elektronikai automatikában jártast); férfi kárpitos szakmunkást (garanciális munkavégzésre), 10 év feletti gyakorlattal, univerzális ismerettel, kiemelt munkára. JELENTKEZÉS: Kanizsa Bútorgyár Kaposvári Gyáregysége, Kaposvár, Katona József u. 1., munkaügyi csoportnál. (80090) MAI I 1 a Csiky Gergely Színház Ka­posvar; 14.30 órakor: JÁNOS VITÉZ lr be riet. 19.00 orakor: KASIMIR ÉS KAROLINE. Vö­rösmarty bérlet. Kaposvár, Vörös Csillag: du. 5 es este 7 órakor: VARLAK NALAD VACSORÁBA (14). Szabad Ifjúság du. 4 és 6 óra­kor: HONÜA-LOVAG. este 8 órakor: A NYOLCADIK UTAS: A HALÁL (18). Latinca film­színház du. fél 6 órakor: A KERESZTAPA I—II. (16). Mo­zi-múzeum: du. fél 6 es esie fel 8 órakor: FILM MÚZEUMI HETEK: PSYCHO (18). TELEVÍZIÓ Budapest 1. 8.00: Idősebbek is elkezdhe­tik . . . 8.06—9.55: Iskolatévé. 9.55: Delta. 10.2ú: Kék uszony. Auszt­rál filím. 11.45: Bohócok, akro­baták é>s társaik. 12.10: Képúj­ság. 14.00—15.40: Iskölabévé. 15.50: Hírek. 15.55: Gyorsfény­kép Japánról. 16.40: Csendes szeretet. Holland film. 18.15: Képújság. 18.20: Reklám. 18.25: Bűvös kockázat. 18.55: A Közön­ségszolgálat tájékoztatója . . . 19.00: Reklám. 19.10: Idősebbek is elkezdhetik. , . 19.15: Esti mese 19 30: Tv-híradó. 20.00: A nemzetközi mértékegységremd- szerrőL 28.15: Jogi esetek. 30.55: Zene. zene. zene. 21.40: Króni­ka. 22.40: Tv-híradó 3 Budapest 2. 20.09: ..Nevezz csak CucinakP’ Hofi Géza műsora. 20.50: Tv- híradó. 2, 21.10; Apám néhány boldog éve. Magyar film. 22.40: Képújság. Jugoszláv tv 17.00: Magyar nyelvű tv-n«pló. 17.30: Videooldalak. 17.40: Hí­rek. 17.45 • Kuka kapitány ka­lózai. 18-15; Tv-naptár 18.45: Tiöld kabaré. 19.15: Rajzfilm. 19.21: Reklám. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. 30.00; Szórakoztató szerda. 21.05: Jasmina Gavrilovic zongoramű­vésznő hangversenye. 21.50: Tv- napló. KOSSUTH RÁDIÓ 4.25—7.59: Jó reggelt! »8.00: Hí­rek. 8.20 • Mai kulturális prog­ramok. 8.27: Világablak. 8.56: Beszelni nehéz. 9.08: Szenthelyi Miklós hegedül. 9.44: Kis ma­gyar néprajz. 9.49: Tarka me­se Ids mese. lO.üQ: Hírek. 10.05: Diákfélóra. 10.35: \ ál aszol unk hallgatóinknak. 10.50: Zenekari muzsika. 12.00: Déli krónika. 12.30: Ki nyer ma? 12.40: Rex- iám. 12.46: Házunk, tája. 13.00: Operaslagerék. 13.30: Dzsessz­melódiák. 14.29 • Képeik és jel­képek. 15.00: Hírek. 15.06: Az Innsbrucki Vogel weide kórus Lechner-madrigálokat énekel. 16.28: A fa formálói. 16.56: Hall­gatóink figyelmébe! 16.00: Rek­lám. 16.03: Kritikusok fóruma. 16.13: Operettreszleteik. 17.00: Hírek. 17.05: A péra. világa. 17.30: Pátria. 17.46: Bartók: II. zongoraverseny. 18.16: Hol volt, hol nem volt... 18.26: Mai könyvajánlatunk. 18.28: Hallga­tóink figyelmébe! 18.30: Esti magazin. 19.15: Gondolat. 20.00: Verbunkos muzsika. 20.16: Ének a színészetről. 21.30: Háttérbe­szélgetés. 22.00: Híretk. 22.20: ' Izrael leghosszabb háborúja. l2.3»>: Ré71 híres énekesek mú- Sorábó*. 23.00: A Budapest Vo­nós > ve g yes íe ‘ vételei bői. 24.00: Kinetic. OJ0: Birtwistle: Grime- thorpe ária. 0.25: Himnusz. 0.30: Vízjelzőszolgálat. PETŐFI RÁDIÓ 4.25—7.59: A Petőfi rádió regge­li zenes műsora. 3,00 : Hírek. 8.05: Népzene íntíiáboi. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.30: Hírek. 8:35: Idősebbek hullámhosszán, 9.30: Hegedűs a háztetőn. 10.00: Ze­nedé lelőtt. 11.30: Hírek. 11.36: A Szabó család. 12.06: Nóták. 12.30:. Hírek. 12.35: Tánczenei koktél. 13.25: Néhány szó zene közben. 13.30: Rímek és ritmu­sok. 13.45: Időjárás- és vízállás- jelentés. 14.Ó0: A Petőfi rádió zenés délutánja. 16.00: Diák­könyvtár hangszalagon. 16.30: Hírek. 16.36: Tudományos könyvespolc. 16.40: Veszélybe^. 17.10: George Shearing felvéte­leiből. 17.36: Ötödik sebess-eg. 18.30: Hírek. 18.36: Nótacsokor. 19.25: Város születik. 19.45: Keith Emerson feivéteiLeiből. 20.:»: Hírek. 20.35: Válasz. 21.25: Népdalkörök pódiuma. 21.50: Népszerű dallamok. 23.00: Hí­rek. 23.20: Ran ki György szer­zeményeiből. 24.00; Hírek. 0.10: Idegen nyelvű vizjelzőszoagálat 3. MŰSOR 8.57: A kiállttótermeuc prog­ramjából. 9.00: Iskolarádió. 9.30: Mozart: D-dur szerenád. 16.11: Donizetti: Maria Padilla. 12.41: Debussy: Játék. 13.00: Hírek. 13.07: Bach: Musikalischer Op­fer. 13.57: A lázadó író: Nagy Lajos. 14.36: Romantikus zene. 15.47: t j kamarazene felvétele­inkből. 16.47: öt földrész ze­néje. 17.00: A véges vegtelen. !7.30: Magyar művészek opera- felvételeiből. 18.15: Magnósok, figyeLem! 19.00: Hírek. 19.06: Is­kolarádió. 19.35: Az MRT szim­fonikus zenekarának Beetho­ven-hangver sen ve. Kb. 21.50: Népdalok. 22.10: Fiataloknak! 23.00: Reneszánsz kó r us-muz sika. 23.30—23.33: Hírek. Időjárás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom