Somogyi Néplap, 1983. január (39. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-07 / 5. szám

Játékos-edző vezényelte a Latinca SE-t Edzövállozás a Rákóczinál Tegnap délután rendkívü­li elnökségi ülés zajlott le a Rákóczi SC-nél. Á Pécsi MSC azzal a kéréssel fordult a kaposvári klubhoz, hogy járuljon hozzá Csaba Gábor vezető edző szerződésének felbontásához és a baranyai egyesülethez való áthelyezé­séhez. Az elnökségi ülésen hosszasan fontolgatták a kérelmet, és végül annak helyt adtak. Csaba Gábor helyét mától kezdve Zag József, a Rákóczi módszer­tani vezetője veszi át, aki megbízott edzőként vezeti az első csapat munkáját a jövőben. Néhány iskolában már korábban is meghirdették a „jó tanuló — jó sportoló” versenyt, de ezek a helyi kezdeményezések — még ha központi javaslatra történtek is — megmaradtak az isko­lák falain belül. A Művelődési Miniszté­rium, a KISZ KB, az OTSH és a SZOT patronálásával ebben a tanévben a mozgal­mat már országos szinten hirdették meg, s a megyében is elkészült a somogyi sajá­tosságok szerinti szabályzat. „ A jó tanuló rossz spor­toló, a rossz tanuló jó spor­toló”. Ezt a meglehetősen té­ves, de még ma is sokfelé élő felfogást igyekszik meg­cáfolni ez a mozgalom, amely a középfokú tanintézetek diákjait serkenti minél jffbb eredmények elérésére a tan­órákon és a sportban egy­aránt. Nem titkolt cél. hogy a kiíró szervek a fiatalokat arra szeretnék ösztönözni, hogy fejlesszék szellemi ké­pességeiket, rendszeres spor­tolással növeljék akaratere­jüket, küzdóképességüket és fizikai felkészültségüket. A mozgalomban a diákok ön­ként vehetnek részt, ha meg­felelnek három követelmény­A napokban elkészült új világranglistán a számon­kénti első 25 között öt ma­gyar versenyző található. Wladar Sándor a 100 és 200 m háton, valamint a 200 és 400 m vegyesen. Vermes Al­bán a 200 m mellen, Énekes Zoltán a 200 m pillangón, Mindössze egyetlen ponton múlott, /hogy tavaiv kiesett a területi labdarúgó bajnok­ságból a Latinca SE. Sokan sajna, tak a csapa lot. mert a helyi érdekeken túl Somogy­nak sem volt közömbös, hogy hány együttes küzdhet a magasabb osztályban. A marcaliak háza táján sze­rencsére nem sokáig kese­regtek, és úgy vágtak neki a mostani bajnokságnak, hogy megpróbálják a vissza­jutást. őszi szereplésük azt sejteti, hogy nem délibábot kergetnek. Igaz, eddig mind­össze csak az első forduló nek. Ezek: az adott értéke­lési időszakban valamelyik középfokú tanintézet tanulói, az év végi bizonyítványban szereplő valamennyi tantárgy osztályzatának átlaga leg­alább 3,8 (de közepesnél rosszabb osztályzat nincs a bizonyítványban), végül pe­dig, hogy valamelyik egye­sületnek, sportiskolának vagy iskolai DSK-nak leiga­zolt sportolói. A mozgalom három kate­góriában értékeli a résztve­vőket : a gimnazisták, a szakközépiskolások és a szakmunkásképzősök kate­góriájában. A tanintézetek­ből a megyéi művelődésügyi osztályhoz a két legjobb eredményt elért tanulót ja­vasolják, ahol a kidolgozott pontozásos rendszer alapján eldől, hogy ki az első. a má­sodik és a harmadik leg­jobb Somogybán. A megyei vetélkedés legjobbjai érté­kes jutalmakat kapnak mindhárom kategóriában, s a három első helyezett pedig Budapesten, központi ünnep­ség keretében átveheti a ..Magyar Népköztársaság jó tanulója — jó sportolója” ki­tüntető címet és az ezzel já­ró tiszteletdíjat. Nagy Sándor a 400 m gyor­son és Kálmán Andrea a 200 m háton található a leg­jobbak között. A 25—30 he­lyezetlek mezőnyében szere­pel még Orosz Andrea (200 m gyors) és Pócsai Csilla (400 m vegyes). után állhatták az élen. de mindvégig ott forgolódtak az élcsoportban levők kö­zött. Egyszer csúsztak csak le a hatodik helyre, és az e ső idényt végül is a máso­dik helyen zárták, s csupán egyetlen pont a hátrányuk a Kiss J. SE-vel szemben. A táblázat első felében he­lyet foglaló együttesek kö­zül a listavezetőtől és a Csurgótól kaptak ki. és döntetlenre játszottak Bar­cson. Ez utóbbi mérkőzésre a hetedik fordulóban került sor, és nem véletlenül em­lítjük meg külön is. A ta­lálkozó időpontja — szep­tember 26. — fontos dá­tum. Oj „edző” ült le a kispadra, még ha szó szerint ez Így nem is igaz. A meg­bízott edző ugyanis egy pil­lanatra .sem ült le, hanem ott volt a pályán — és ját­szott. Az előzményekről: a ko­rábbi tréner, Borsfái Géza, aki hosszú évekig sok szép sikert ért el a Latincámál, nyugdíjba vonult. Nem áll­tak rendelkezésére tehát a továbbiakban azok a lehe­tőségek, amelyek segítették volna a minél hatékonyabb munka végzésében. Az utód­lás kérdése nem kis gondot okozott az egyesület vezeté­sének '— Sokat törtük a fejün­ket a megoldáson, nem tar­tottuk volna szerencsésnek, hogy az idény derekán olyan személy kerüljön a csapat élére, aki nem ismeri a já­tékosokat, A lehetőség be­lül kínálkozott, bár kezdet­től tudtuk, hogy ez is csak átmeneti — emlékezett az akkori időszakra Kóbor El­lák, az egyesület elnöke. A Latinca SE megbízott edzője az egyik labdarúgó, a csapatkapitány Walter István lett. Mint a hátrale­vő kilenc forduló igazolta, ez a merész húzás bevált. Walternak kómoly tekinté­lye volt játékostársai előtt, hisz hétről hétre csapata egyik legjobbja volt, aki a középpályán kulcsszerepet töltött be. Alig akadt fordu­ló, amely után a tudósítók ne javasolták volna a hét válogatottjába. Mint a sport, köri elnök elmondta, emberi tulajdonságai is alkalmassá tették öt erre a feladatra. — Nehéz hetek következ­tek számomra — kezdte a játékos-edző az események visszapörgetését. Hétről hétre, napról napra kettős szerepkörön kellett helvtáU- nom. s nekem semmilyen edzői tapasztalatom sem volt, hisz még alapfokú minősítéssel sem rendelkez­zem. Rövidesen kiderült, hogy Walter Istvánnak nem kel­lett annyira félnie, hisz tár­sai elismerték ebben a sze­repkörben is. Pedagógiai ér­zékére vall, hogy külön is kérte a játékosokat: segít­sék a közös munkában. Igaz. a szakosztály is mellette állt, és tagjai eleinte valamennyi edzésén árgus szemmel fi­gyelték. vajon megfelelően látja-e el a feladatát. Walter István: — Az el­ső mérkőzésem ebben a sze­repkörben emlékezetes ma­rad. Barcsra úgy mentünk, hogy ne nagyon kapjunk ki. aztán a 90. percben még 1:0- ra vezettünk, végül a hosz- szabbításban egyenlítettek a hazaiak. Jól játszottunk, és én egyszeriben nagy ked­vet kaptam. Szinte egyik percről a másikra kezdett izgatni ez a feladat. Meg­próbáltam távlatokban gon­dolkodni: nekem mindenem a labdarúgás, és ha ezt a munkát is jól végzem, ak­kor az egy plusz öröm szá­momra. Az „edző” aztán nem átal- lotta kissé átszervezni a csa­patát. Három olyan játékost állított, be az együttesbe, akik korábban — sérülésük miatt — nem juthattak szó­hoz. összesen tizennyolc já­tékos szerepelt az ősszel. A csapat erőssége a támadójá­ték volt, és a középpályások is elsősorban e szerepkör­ben jeleskedtek. A Boglár- lellén kívül bizony senki sem rúgott több gólt a La- tincánál. Többször gyengél­kedtek viszont a védők, és a tabella bizonyítja, elég sok gólt hoztak össze. — Mindenhol nyerni akar­tunk, és ez a nekibuzdulás több rutinos csapattal szem­ben megbosszulta magát, mert gyakran fellazult a védelmünk. Mi tagadás, én is a támadások híve vagyok, és amikor felmentem az ak­ciókkal, /.ommei magam mö­gött hagytam a csapatomat, így nem is láttam, mi törté­nik hátul. Hát bizony, aki a pályán kívülről szemléli az eseményeket, az nem ke­rül ilyen helyzetbe — szólt kissé önkritikusan a fiatal tréner. Még elmondta, hogy általában szeretnek edzeni a játékosok a Latincánál, bár néhány fiatalabbat időnként noszogatni kellett. Sokat gyakorolták a fejjátékot és a pontrúgásokat, sőt a ha­tékonyabb munka érdeké­ben kézbe vette a szak köny­veket is. Végül is bajnokesé­lyesként térhettek téli pihe­nőre. • • • Walter István nem foly­tathatja a munkát Marcali­ban, ugyanis rövidesen le­szerel. A játékos-edző „visz­szaváltozik” csak labdarú­góvá. A néhány hét múlva bekövetkező távozásáig ugyan még ott készül a ré­gi társakkal, de februárban ’ már egy új somogyi klubban ; mutatkozik be. A középpá­lyás ugyanis időközben úgy döntött, hogy a megyénkben marad. J. R. Kizárja a sérülést A Zibalov-féle ökölvívókesztyű Sok szovjet városban a sportiskolák tanárai és nö­vendékei elismerően nyilat­koztak árról az új ökölvívó- kesztyűről, amelyet Georgij Zibalov nemzetközi kate­góriájú mérkőzésvezető konstruált. Az új konstruk­ciójú kesztyűkben több mint száz ifjúsági ökölvívó-mér­kőzést bonyolítottak le, s közülük egyikben sem for­dult elő sem kiütés, sem sérülés. Miben rejlik az új kesz­tyű titka? A kesztyűben az ökölvívó ujjai nincsenek ökölbe szorítva, hanem fé­lig behajlitott helyzetet fog­lalnak el, ami rugalmasab­bá teszi magát a kesztyűt, és kizárja, Hogy az ütés „száraz” és kemény legyen. Az új kesztyű nagyszerű eszköz lesz arra. hogy az ökölvívás tömegsporttá vál­jék. De vajon a kéznek a kí­sérleti kesztyűben elfoglalt szokatlan helyzete nem zár­ja el a legtehetségesebb ser­dülők előtt a versenysport­ba vezető utat? Ezt is fi­gyelembe vették. Zibalov átmeneti konstrukciójú kesztyűt is készített, amely, a „nagy szorítóban” való mérkőzésekre is előkészíti az ifjú sportolót. Véleménycsere. Georgij Zibalov. a kísérleti őkolvívókesztyü feltalálója és Anatolij F.pov harkovi sportmester-jeiölt Dombóvári fiókunkhoz érettségivel és szakmai gyakorlattal rendelkező rend észt FÖLVESZÜNK. Jelentkezés: MECSEK Fűszert, Dombóvár Dózsa Gy. u. 40.. fiókigazgatónál. 187931) . _________________________ J ANUAR A nap 7.31 érakor kél. és 16.1# órakor nyugszik: a hold 0.58 órakor kél. és 12.10 órakor nyugszik. [7 PÉNTEK Attila A várható időjárás: Túlnyomóan borult, párás, sokfelé kődöfi 1<16. többfelé »rltálással. kisebb esővel. A Du­nántúltól északra elszórtan már előfordulhat záporeső. Eleinte gyenge léKmozRás, majd fo­kozatosan mcfféiénkülő déli szél. A legmagasabb nappali hőmér«éklet a tar­tósan ködös helyeken 0—4. máshol 5—9 fok között alakul. Gyásztávirat Dr. Bihari Ottó elhunyta alkalmából az MSZMP So­mogy megyei Bizottsága ne­vében Varga Péter, a me­gyei pártbizottság első tit­kára részvéttáviratot kül­dött a pécsi Janus Panno­nius Tudományegyetem rek­torának. „Mély megrendüléssel vet­tük tudomásul — írta Varga Péter —, hogy dr. Bihari Ottó állami-díjas jogász pro­fesszor, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia rendes tagja, az MTA Dunántúli Tu­dományos Intézetének igaz­gatója elhunyt. Személyében olyan tudóst, tudományszer­vezőt és közéleti személyisé­get vesztettünk el. aki ki­emelkedő eredményeket ért el a szocialista állam- és jogtudományok területén. Tevékenységével jelentősen segítette Somogy megye tu­dományos életének fejlesz­tését is. Emlékét megőrizzük, gyászukban osztozunk” — fejeződik be a távirat. — Vidéki üzlethálózatát — Barcs és Nagyatád után — Marcaliban bővíti a követ­kező években a Somogy me­gyei Iparcikk Kiskereskedel­mi Vállalat. Mintegy százöt­ven négyzetméteren hoznak létre a városban kereskedel­mi egyseget. — Metszik a fákat a Sió­foki Állami Gazdaság 600 hektáros gyümölcsösében. A több mint kétszázezer gyü­mölcsfát először geppel elő­metszik, a finomításokat ké­zierővel hatvan szakmunkás végzi. — Felújította gadányi ser­téstelepét a mesztegnyői tsz. Ebben az évben töob mint ötezer hízósertés kibocsátá­sát tervezik erről a telep­ről. — VIDÁM MŰSORT ren­deztek tegnap este Siófokon, a Dél-balatoni Kulturális Központban. A rendezvé­nyen a többi között Dékany Sarolta, Koós János, A ngyal Janos és Halász László sze­repelt. — Líbiai élményéiről szá­mol be a siófoki nőklubban hétfőn este Kokai Irén ápo­lónő, aki több évig dolgozott egészségügyi intézmények­ben. az észak-afrikai ország­ban. Tűz a téeszben Tűz pusztított a Tolna me­gyei Gyulaj község ÍJjba- rázda téeszében. Kigyulladt egv 300 négyzetméter alap- területű lóistálló tetőszerke­zete. s részben egy 500 négyzetméter alapterületű juhhodály tetőszerkezete. A lóistállóból sikerült az álla­tokat kimenteni a juhho- dálvban 200 birka bennégett. A tűzoltóegységeknek a dol­gozók segítségévéi sikerült a tüzet eloltani. A körülmé­nyek tisztázására a vizsgá­lat megkezdődött. Szerkesztőségi ügyelet este 8-lg Telefon: „ 11-510 140 évvel ezelőtt, 1843. január 7-én született, és 84 éves korában. 1927-ben hunyt el Koch Antal’ geoló- ft us, egyetemi professzor, a Maar var Tudományos Akadé­mia tagja. Egyetemi tanulmányait a budapesti egyetemen végez­te. majd 1865-től az eperje­si főgimnáziumban volt ta­nár; 1867-ben már a Mű­egyetemen oktatott, s eg.v év múlva Szabó József mellett a geológiai tanszék asszisz­tense lett. Néhány évig a Földtani Intézetben . is dol­gozott. 1872-től a kolozsvári egyetemen az ásvány-, föld­es őslénytan tanára. 1895-től 1913-ig — nyugalomba vonu­lásáig — pedig a budapesti egyetemen a geológia és ős­lénytan tamszékvezető pro­fesszora. Eveken át elnöke volt a Földtant Társulatnak. 1912-ben — munkássága 40 éves jubileuma alkalmából — Koeh-emlék.albumot ad­tak ki. magyar geológusok merem lék ez és elvei, s nevét vicelő alapítványt is létesí­tettek. Tudománvos tevékenysé­gét számos ásványtani, kő­zettani. geológiai. őslényta­ni cikk és tanulmány lelzl. K'válÓ nevető is volt,; J»95­től pe-«84n?i8i munkássága került előtérbe. — A tanterv gazdagítása végett működik együtt a ta- bi, a nagy herényi, valamint a siófoki 4-es számú általá­nos iskola a tabi és á sió­foki művelődési házzal. Színházlátogatásokat szer­veznek, előadásokat tarta­nak. Csikvár József duda­iskolát vezetett,, s a diákok találkoztak a János vitéz ka­posvári előadásának rende­zőjével. Hamarosan Csukás István költő látogat el az iskolákba. — Pécsett, a Mecseki Szén­bányák István-akná jának hatodik szintjén Varga László 48 éves bány&moz- dony-vezető, pécsi lakos az általa vezetett csjlleszei'el- vény mozdonyáról — eddig tisztázatlan körülmények között — leesett, es a hely* színen meghalt. A baleset vizsgálatát a rendőrség a bányaműszaki felügyelőség bevonásával megkezdte. Kisebb földmozgás Parádsasvár és Galyatető körzeteben csütörtökiül több kisebb energiájú földmozgást észleltek, a Richter-skála ki­lengése nem haladta meg á hármas értéket. A gyenge földmozgás középpontját egyetlen szeizmikus állomás — a Piszkés-tetöi — adatai­ból nem lehetett meghatá­rozni. Az epicentrum pontos bemérésére Parádsasváron és Galyatetőn ideiglenes szeizmológiai állomást he­lyeznek el, s így három pon­ton folytatják a helyszíni megfigyeléseket. — A vihar áldozatai. Leg­kevesebb 90 ember vesztette életét a brazíliai Belő Hori­zontéban és környékén a hétvégi felhőszakadásban és az azt követő áradásokban. A megáradt folyók házak százait döntötték romba, a hajléktalanok száma több ezer. — Véradónapot tartottak tegnap Balatonfenyvesen. 160 donortól csaknem 60 li­ter vért vettek. — COOPTOURIST HÍREK, — UNGV AH—MUNKÁCS. 3 nan (2 étszaka) Utazás: autóbusszal. Ellátás- teljes panzió, idönont: 1*83 mai us *1—2». Részvétén <1it: 2310, Ft. jelentkezés: irodánk­ban, 7400 Kaposvár. Kossuth 1.. u. 8. Telelőn: 12-038 («7*03) Jó tanuló — jó sportoló öt magyar úszó a világranglistán

Next

/
Oldalképek
Tartalom