Somogyi Néplap, 1982. november (38. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-02 / 257. szám

ír/ VILÁG PROLETÁRJAI, E G Y E S U L J E T E K I o i:AK Ara: 1,40 Fi SOMOGYI NÉPLAP ’ , -<*Á . 4k^VV- • •>» ,*i. ^ . _ ;A Z.MS 2 M p S 0 M O G Y M EGYEI BIZOTTS ÁG ÁNAK LAPJA-Ui'.. >' . ^... - . ■■ • •- j XXXVIH. évfolyam, 257. szám 1982. november 2., kedd Megkezdődlek a hivatalos magyar—bolgár tárgyalások Budapestre érkezett Bulgária miniszterelnöke Griso Filipov, a Bolgár Nép köztársaság Miniszter­tanácsának elnöke Lazar György miniszterelnök meg­hívására hetión hivatalos barati látogatásra hazaimba erkezett. A bolgár miniszter- elnököt es kíséretet a Feri­hegyi repülőtéren Lazar György, Marjai József mi­niszterelnök-helyettes, Ve­ress Peter külkereskedelmi miniszter, Roska István kül­ügyminiszter-helyettes fo­gadta Jelen volt Sebestyén Jenő, a Magyar Népköztár­saság szófiai nagykövete es Boncso Mitev, a Bolgár Nép- köztársaság budapesti nagy­követe. A bolgár miniszterelnök délelőtt a Hősök terén meg­koszorúzta a Magyar hősök emlékművét Ezt követően a Parlament delegációs termében meg­kezdődtek a hivatalos botgár ■—magyar tárgyalások. A magyar tárgyalócsopor­tot Lázár György miniszter­elnök vezette, tagjai voltak Marjai József miniszterel­nök-helyettes, Veress Peter küiikeresKedeimi miniszter es Koska István külügyminisz­ter-helyettes, Gaoor András ipari miniszterhelyettes, Ko­vács Gyula, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese és Sebestyén Jenő. A bolgár tárgyalóküldött­séget Grisa Filipov vezette, tagjai voltak Sztanis Bo- nev miniszterelnök-helyet­tes, Hriszto Hrisztov külke­reskedelmi mi nisztar, Mari] Ivanov, a külügyminiszter első helyettese, Boncsó Mi­tev, a Bolgár Népköztársa­ság budapesti nagykövete, Ászén Veikov, a miniszter- tanács kabinetfőnöke, Cre­tan Cenkov, vegyipari mi­niszterhelyettes, Jordan Te- nov gépipari és elektronikai miniszterhelyettes és Rasko Draganov, az országos ag­ráripari szövetség központi lanacsanatt elnöknelyettese. A tárgyalásokon a felek kölcsönösen tájékoztatlak egymást a két ország hely­zetéről,. a jelenlegi tervidő­szak feladatairól, valamint a Magyar Szocialista Munkás­párt és a Bo.gar Kommu­nista Párt XII. kongresszu­sán - elfogadott határozatok végrehajtásáról. Áttekintet­tek a Dolgai'—magyar kap­csolatokat, különös figyel­met fordítva a gazdasági együttműködés jelenlegi helyzetére és időszerű fel­adataira. Megvitatták az áru­csereforgalom továbbfejlesz­tésének lehetősegeit, a gyár- tá.sszakositas és a termelési kooperációk kérdéseit. Meg­vizsgálták a magyar—bolgár gazdasági, műszaki és tudo­mányos együttműködés ak­tuális teendőit, valamint az 1986—90-ig terjedő tervidő­(Folytatás a 2. oldalon) Harminchétén szóltak hozzá lefeiezodött a ül. országos nőkonferencia Markója Imre felszólalása — Megválasztották az országos tanácsot Várkonyi Péter Prágában Várkonyi Péter, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára, Csehszlovákia Kom­munista Pártja Központi Bi­zottságának meghívására va­sárnap rövid munkalátoga­tásra Prágába utazott. El­utazásakor a Ferihegyi re­pülőtéren jelen volt Andrej Barcak, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság buda­pesti nagyikövete. Borbándi János Mongóliába utazott Borbándi János miniszter­elnök-helyettes vezetésével vasárnap küldöttség utazott Ulan-Batorba, a magyar— mongol gazdasági és műsza­ki tudományos együttműkö­dési kormányközi bizottság XVI. ülésszakára. A küldöttség búcsúztatá­sára a Ferihegyi repülőte­rén megjelent Badamtarin Baldo, a Mongol Népköztár­saság magyarországi nagy­követe. (MTI) Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke Kiivaifban Szaad al Abdullah el-Szalem esz-Szabah trónörökössel és miniszterel­nökkel tárgyal (Telefotó — UPI—MTI—KS) Ünnepélyes fogadtatás Államfőnk Kuvaitban tárgyal Látogatás az olajközpontban Kuvait állam emírjének, Dzsábir el~Ahmed el-Dzsá- b vr esz-Szabah sejknek a meghívására vasárnap délután háromnapos hivatalos látogatásra az Arab-öböl menti or­szágba érkezett Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke es kísérete. A vendégeket a kuvaiti fő­város repülőterén az ural­kodó, valamint Szaad el- Abdullah el-Szalesm esz-Sza­bah trónörökös, miniszterel­nök. továbbá a kuvaiti kor­mány több tagja, valamint Horváth Ernő, hazánk ku­vaiti nagykövete köszöntöt­te. Amikor az Elnöki Tanács élnöke kiszállt a különrepü- íőgépből, 21 ágyúlövés dör­dült el. Miutá uralkodó be­KGST állandó bizottsági ülés Debrecenben Vasárnap a Parlament kongresszusi termében foly­tatódott a III. országos nő- konferencia. A kormány nevében Mac­kója Imre ígazságügyminasz- ter üdvözölte a tanácskozás résztvevőit. Hozzászólásában áttekintette a felszabadulás óta eltelt csaknem 40 esz­tendő nőpolitikái eredmé­nyeit, rávilágítva arra az óriási változásra, amely az asszonyok, lányok társadal­mi helyzetében bekövetke­zett. Ugyanakor szólt arról is, hogy további előrelépésre van szükség, hiszen például a nők átlagkeresete — az azonosítható munkakörök­ben — még ma is mintegy 10 százalékkal alacsonyabb, mint a férfiaké. A családo­kon belül változatlanul a „gyengébb nem” viseli a leg­nagyobb terheket, s emiatt a nők jóval nehezebben tud­ják gyarapítani szakmai is­mereteiket, kevesebb idejük jut a közéleti szereplésre. Az ország gazdasági hely­zetével összefüggésben Mar­kója Imre rámutatott arra: a gazdasági struktúra átala­kulásával együttjáró mun­kaerő-átcsoportosítások fel­tehetően a női keresők egy részét is érinteni fogják. Fontos szempont lesz azon­ban, hogy e feladatokat min­denütt humánusan, az egyén és a közösség érdekeit ösz- szehangolva hajtsák végre. Nőpolitikánk határozott törekvése, hogy mind több nő kerüljön vezető beosztás­ba — hangoztatta. — A fej­lődés tagadhatatlan, de még mindig nem kielégítő. A szi­lárd családi kötelék fontos­ságáról szólva elmondta, hogy tavaly csaknem száz­ezer családjogi ügyet tár­gyaltak a bíróságok, s ezek fele házassági boratóper volt. E statisztikai adatok joggal nyugtalanítják a köz­véleményt, s arra ösztönöz­tek az Igazságügyi Miniszté­riumot, hogy a MNOT-tal és más szervekkel karöltve részletesen elemezze a hely­zetet. A leszűrt tapasztala­tokból kirajzolódtak a ten­nivalók fő irányai. Am — miként az igazságügyminisz- ter hozzáfűzte — a családok egy részénél hiányzik a kel­lő felelősségérzet,, pedig ekéi­kül a társadalom erőfeszíté­sei sem lehetnek eredmé­nyesek. Markója Imre az ez­zel kapcsolatos feladatok, s a nők helyzetének további javítását célzó más tenniva­lók elvégzéséhez a nomoz- galom további támogatását kérte. A KISZ zászlóbontása éta eltelt negyedszázados tevé­kenységé során fontos fel­adatának tekintette a fiatal nők szocialista szellemű ne­velését, politikai, közéleti ak­tivitásuk fejlesztését, sajá­tos érdekeik képviseletét, vé­(Folytatás a 2. oldalon) Hétfőn megkezdődött Deb­recenben a KGST villamos- energia együttműködési ál­landó bizottságának 6*1. ülé­se. A tanácskozáson Bulgá­ria, Csehszlovákia, Jugoszlá­via, Kuba, Lengyelország, Mongólia, az NDK, Romá­nia. Szovjetunió es Magyar- ország delegációja vesz részt. A bizottság ülésén áttekin­tik az érdekelt KGST-tag­országok közös beruházásá­ban készülő atomerőművek es villamos távvezetékek építésének menetét, megvi­tatják az egyesített vilfenEnos- energia rendszerek biztonsá­gával, villamosenergia-meg- takarítással összefüggő kér­déseket. Az ülésszak során áttekintik az együttműködés további lehetőségéit s a ten­nivalókat. Angol tötfósköldittség járt hazánkban Szenté,gothai Jánosnak, a Magyar Tudományos Akadé­mia elnökének meghívására hivatalos látogatást tett ha­zánkban az Angoi Királyi Társaság (tudományos aka­démia) küldöttsége, sir And­rem Huxleynak, a társaság Somogyiak a nőkonferenciái» A küldötteké — Nálatok is ennyi gond van a női szakemberek el­helyezésével? — fordult egy dél-dunántuli agrármérnök nó észak-magyarországi kol­légájához. A 111. országos nőkonferencia egyik felszó­lalója ugyanis arról beszélt, hogy milyen nehéz helyzete van az agrárértelmiségi nők­nek. Hazánk 1300 szövetke­zete közül csupán tízben töl­ti be az elnöki posztot nő. A borsodi felszólaló arról be­szélt, hogy megyéjükben rendkívül sok gondot okoz általában a nők foglalkozta­tása, Békésben a műszaki értelmiségiek megbecsülése nem éri el a kívánt szintet. Hogy milyen sokrétű gond­dal küszködnek, bizonyítja, hogy a konferencia két nap­ja alatt 78-an kértek felszó­lalási lehetőséget. Szó volt az oktatásról, a család szere­péről, a háromműszakos munka hatásáról, a gyesről, a cigányság helyzetéről, a népesedéspolitikáról — tehát mindenről, «mi *sok érint­heti a nőket, szerepüket a társadalomban, a családban. Somogy küldöttei közül ketten is szót kaptak a kon­ferencián. Dr. Borbe ly Éva, megyénk egészségügyi szak- szervezetének tit kára So­mogy egészségügyi ellátásá­ról, az egészségügyben dol­gozó nők helyzetéről beszelt. Elmondta: az utóbbi évek­ben e területen sok javulás tapasztalható, de a kiemelt figyelemre a továbbiakban is szükség van Somogybán, Dr. Barcza Íren mesztegnyöi kör­zeti orvos az egyedül elő idős emberek gondjait tette szó­vá. Hangsúlyozta: megbízha­tó helyzetelemzésre támasz­kodó gondozásra lenne szük­ség, mivel egyre több az idős, egyedül elő ember, s egyre kevesebben vannak azok, akik gondozásukra ön­zetlenül vállalkoznak. Érde­kes módon e két témával — az egészségüggyel es az öre­gek helyzetével — csak a somogytak fc A szünetekben a Parla­ment folyosója élénk viták­tól volt hangos. Kiderült, hogy sok területen vannak átfedések, így a varrónőnek, a boltvezetőnek, az osztály- vezetőnek, a gyesen levő kismamának is nem egy esetben azonos a problémá­ja. A bérezés, a munkaidő, a társadalmi megbecsülés — megannyi terület, mely sa­játosan érinti a nőket. Egy ilyen folyosói beszélgetésen Varga Péter, az MSZMP So­mogy megyei Bizottságának első titkára hozzátette: me­gyénkben mindenekelőtt egyes szociális kérdések megoldatlansága okoz gon­dot, ezekkel kell foglalkoz­nunk. , A 111, Országos Nőkonfe­rencia eredményes munkát végzett. A sok hozzászólás, felvetés jócskán ad munkát a következő evekre a vezető szerveknek, testületeknek. A. A. elnökének vezetésével. A de­legáció felkeresett több aka­démiai és egyetemi kutatóin­tézetet, megüeszeieseket foly­tatott az MTA vezetőivel a két intézmény közötti «kap­csolatok erösitéséirőa és *fej- lesztéseről. A látogatás ered­ményeiről penteken jegyző­könyvet írtak alá. A kül­döttség vasárnap elutazott BudapestrőL mutatta kormányának tag­jait a magyar államfőnek, kuvaiti kislányok virágcso­korral kedveskedtek a ven­dégnek, majd Losonca Pál a diszemelvényen az emír tarsaságaban hallgatta meg a magyar és a kuvaiti him­nuszt’ A diszegység parancs­nokának jelentése után az Elnöki Tanacs elnöke ellepett a katonák sorfala előtt I A tágabb körű fogadőbi- zottság tagjainak bemutatá­sa után a magyar kői urna képviselőivel fogott kezet az Elnöki Tanács eilnöke, akit két magyar úttörő virágcso­kornál köszöntött. Az ünnepély«« fogadtatás után a kuvaiti uralkodó a kormány varában rövid be­szélgetést folytatott vende­gével, majd szállására, az öiegams Szaiana - palota ha kí­sérte. Itt ismét rövid meg­beszélésre került sor, majd az emir elbúcsúzott az El­nöki Tanacs einökétöL Losonczi Pál vasarnap dél­után mar meg iá kezdte tár­gyalásait: a Szaíam-pak>ta- han fogadta Szabah ad-An- med ai-Szabaih sejk tninísz- teréinök-helyettest, külügy­minisztert, aki jelenleg a tá­jékoztatási miniszteri tiszt­ségét is betölti. Esze az Elnöki Tanács el­nöke hazánk kuvaiti nagy- követségen a kuvaiti magyar kolónia tagjaival találkozott. AhmacHbCL, az ország oiaj- központjaba látogatott hét­főn délelőtt — kuvaiti tar- tódeodásánate második »ap­ján — Losonczi Pák CFolytatns a 2. oldalon) A forradalom év for Hol óján Koszorúzás, ünnepség Kaposváron Megemlékezések az üzemekbe« Mosit ünnepeljük a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 65. évfordulóját. Ezen az ünnepi heten szovjet fil­meket, műsorokat láthatunk a mozikban, a televízióban; a rádió több összeállítást sugároz, a boltok szovjet könyveket, lemezeket ajánla­nak. Az üzemekben, gazdasá­gokban, iskolákban minden­hol megemlékeznek az októ­beri forradalomról, nemzet­közi jelentőséget is méltat­va- Külön hangsúlyt ad az ünnepségsorozatnak, hogy a Szovjetunió megalakulásá­nak 60. évfordulóját ez év végén ünnepeljük meg. Az októberi forradalom évforduló» tasaMíetem so­kan kapnak kitüntetést. Lesz, aki a parlamenti ünnepsé­gen veszi at a-z érdemrendet. A megyeben megkosaoruz- zák a szovjet hősök emlék­műveit. Kaposváron novem­ber 5-én, pénteken délután 4 órakor lesz a koszorúzás! ünnepség a Szabadság park­ban. Az októberi forradalom 65. évfordulójának tiszteletere »ón épségét rendez a városi pártbizottság pénteken este 6 órakor a Latinca Sándor Művelődési Központban. Su­gar Imre megyei tanácselnök mond beszedet. A műsorban — többek között — föllép a Kaposvári Szimfonikus Ze- «eteur, a Somogy Táncegyut- Mcet Vakar Koros.

Next

/
Oldalképek
Tartalom