Somogyi Néplap, 1982. augusztus (38. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-03 / 180. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 1,40 Ft v y: | ) L >0 A A ro2 SOMOGYI NÉPLAP XXXVIII. évfolyam, 180. szám * 1982. augusztus 3., kedd Hazánkba érkezett a békemenet Ünnepélyes fogadós Záhonyban Távhívás — automatikusan. Debrecen «■* környéke — Hajdúszoboszló, Balmazújváros és Hortobágy — is bekapcsolódott az automata nemzetközi távhívó háló­zatba. Több mint 16 000 telefontulajdonos 19 ország állo­másait tárcsázhatja otthonából. Félszáz vállalat Szigorúbb feltételek, fegyelmezettebb gazdálkodás Jegorov flottaadmirális látogatása A Magyar Honvédelmi Szövetség munkájának ta­nulmányozására küldött­ség elen hétfőn hazánkba érkezett Georgij Mihajlovics Jegorov flottaadmirális, a Szovjetunió hőse. a Szov- zetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának pót­tagja, az MSZMP szovjet testvérszervezete, a Doszaal központi bizottságának elnö­ke. Látogatásuk során megis­merkednek a fővárosi, vala­mint a Bács-Kiskun, Pest-, Fejér, Komárom megyei MHSZ-szervek tevékenysé­gével. A Ferihegyi repülőtéren a küldöttséget . Kiss Lajos ve­zérőrnagy, az MHSZ főtit­kára és A. A. Popov vezér­őrnagy, a Szovjetunió nagy- követsegenek katonai és lég­ügyi attaséja fogadta. Vasárnap a Budapest Sportcsarnokban megkezdő­dött a 'Nemzetközi Haema- tologiai Társaság 19. és a Nemzetközi Vértranszfúziós Társaság 17. kongresszusa. A tanácskozás ünnepélyes megnyitásán részt vett Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se, a kormány több tagja, a politikai, a társadalmi és a tudományos élet számos ki­emelkedő személyisége. Ott volt a budapesti diplomáciai képviseletek több vezetője es tagja is. Dr. Trautmann Rezső, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának helyettes elnöke köszöntötte a világ 74 országából érkezett csak­nem háromezer tudóst — szakorvost, biológust, geneti­kust, vegyészt, fizikust,. ma­tematikust, mérnököt — a két nemzetközi tudományos Útjának tizenhatodik nap­ján, hétfőn a délutáni órák­ban hazánkba érkezett a „Békemenet ’82” mintegy százfőnyi csoportja. A skan­dináv nöszövetség kezdemé­nyezte demonstráció tagjai Stockholmból Leningrad érintésével jutottak el Moszkvába, maid Minszkbe. Innen két irányban indultak tovább úticéljuk, az osztrák főváros felé. A bekemenet egyfelől Pozsonyon at tart Becsbe, másrészről pedig a Szovjetunió kárpátontúli te­rületén, s Magyarországon ’ áthaladva. A Záhonyban hazánk föld­jére lépő békeharcosokat — számos nemzet békemozgal­mának aktivistáit — sóval és kenyérrel fogadták. Az társaság közös kongresszu­sának résztvevőit. Hangsú­lyozta: országunkban meg­különböztetett érdeklődéssel figyelik e kongresszus mun­kálatait. A haematológiai és a vértranszfúziós kutatások eredményeként számos be­A Nemzetközi Képzőmű­vészeti Szövetség kezdemé­nyezésére ebben az évben szeptember 27. és október 3. között rendezik meg a kép­zőművészeti világhét ese­ményeit. A világhét hazai, központi programjáról Ti- már Árpád, a Magyar Kép­ző- és I parművészek Szövet­ségének alelnöke adott tájé­koztatót. — A magyarországi meg­nyitó ezúttal Csepelen, a őket szállító Ikarus autóbu­szok a határállomástól haj­tottak a közeli pihenőpark­ba, ahol a helyi lakosok és a környékbeliek várták a békemenetet. Köszöntő be­szedet Albert Antalné, a nyíregyházi 7-es számú ál­talános iskola igazgatója, az Országos Béketanács tagja mondott. — Önök olyan akciót in­dítottak útjára — hangsú­lyozta —,. amely ékesen bi- zonyítja, hogy az élniakarás, a beke, az emberiség közös vágya, s ennek beteljesülé­sen a nepek kepesek es ké­szek összefogni. Mi, magyar édesanyák is építő szerszá­mokat és nem gyilkos fegy­vereket szánunk gyermeke­ink kezébe, s mélységes ag­tegség vált gyógyíthatóvá, a vérkészítmények alkalma­zása révén olyan sebészeti beavatkozások lehetsége­sek, amelyeket régen nem végezhettek el. Magyaror­(Folytatás a 6. oldalon.) Munkásotthonban lesz. A központi gondolat: „Művé­szek a társadalomért”. En­nek jegyében kerül sor a megnyitót követően har­minc magyar művész cso­portos kiállítására. Szobrá­szok, festők, grafikusok, iparművészek vallanak al­kotásaikkal, arról, hogy mi­ként látják a művészet le­hetőségeit a nyolcvanas évek magyar társadalmában — mondotta. godalommai tölt el bentiön­ket a világméretű fegyver­kezés. Döbbenettel halljuk naplói napra a híreket, hogy othtonok dőlnek romba ott, ahol meg korántsem épült belőlük elég. ezrek es ezrek esnek az esztelen pusztítás áldozatául. Ezután Tolnai László, az Országos Béketanács lesae- relesi bizottságának elnöke a magyar békemozgalom nevében arról biztosította a jelenlévőket, hogy céljaik egybeesnek a hazai mozga­lom törekvéseivel, annál is inkább, mert Európa újkori históriája során szinte alig akadt olyan konfliktus, amely népünk számára ne okozott volna tragédiát. — Valljuk — mondta a leszerelési bizottság elnöke —, hogy nincsenek olyan politikai célok és érdekek, melyek igazolják új meg új tömegpusztító fegyverek gyártását, rendsaer beállítá­sát. A magyar nép — amely­nek nemzeti ügyévé és prog­ramjává vált a béke megőr­zése — támogat minden olyan javaslatot, mozgalmat, amely azért küzd. hogy a nemzetközi kapcsolatokból egyszer s mindenkorra szám­űzzék az erőszakot es a fe­nyegetést. Ezért is támogat­juk a békemenet Minszkben nyilvánosságra hozott felhí­vását, amelyben a békemoz­galom harcosai a világ né­peihez és kormányaihoz szólva fejezték id békeaka- ratukat. A köszöntésekre a béke­menet résztvevőinek nevé­ben Maria Kranzl, osztrák békeharcos válaszolt. Talán egy kissé túloz a megjegyzés: „a fél ország a Balatonnál”. Kétségtelen, bár most van a csúcsidény, következésképpen Sóstótól Berénvig és végig az északi parton hatalmas tömeg nya­ral. Az iménti megjegyzés igazát látszik erősíteni az is, hogy most a Balaton-parti lakos szinte minden más or­szágrészben élő régi ismerő­sével, barátjavai találkozhat. Egy-egy hajdani osztálytárs csap a váltadra váratlanul, és sörözni hív a közeli kocs­mába, s évekkel. ezelőtt (vagy tavaly nyáron?) hal­lott nevetések zengenek a telefonkagylóban: „Hát nem ismersz?, Nem emlékszel?! — A Jani, a Piroska ...” Bérsze. most már emlékszel, s dadogva panaszolod ki- kihagyo memóriádat. Igen, „a fel ország a Ba­latonnál”, s ehhez a félhez tartozik a nyíregyházi és a soproni ismerős meg vala­mennyi régen látott osztály- évfolyam- és katonatárs. Sok híres emberrel talál­kozhatunk itt Ilyenkor. Fő­ként a tévé képernyőjéről ismert arcok tulajdonosai számítanak manapság híres emberek: színészek, éne­kesek, bemondók és kom­mentátorok. A Balaton-parti ember őkét is .megszokta, s amikor korunk legvonzóbb drama: színésznőiének fel­szolgálja ai Újhazy-tousLe­Megalapozottabb készlet- gazdálkodásra, a pénzügyi fegyelem javítására ösztö­nözve a Magyar Nemzeti Bank az első félévben a ko­rábbinál is szigorúbban bí­rálta el a rövidlejáratú hite­lek kihelyezések Olyan vál­lalatoknál, amelyeknél szer­vezetlenséget, indokolatlan készletezést, rendelés nél­küli termelést tapasztaltak, korlátozták vagy megtagad­ták a rövidlejáratú hitel­nyújtást. Mivel meglehetősen sok gazdálkodó egységnél nem tudtak ilyen rövid idő alatt a szigorúbb feltételekhez al­kalmazkodni, a népgazda­ságban az első félév során nőtt a tartósan pénzügyi za­varban lévő vállalatok szá­ma. Június végéig mintegy félszáz olyan vállalatot tar­tott nyilván a bank, ame­lyek esedekes fizetéseiket rendszeresen csak kesve tel­jesítik. A pénzügyi zavar­vest, egy cseppet sem remeg a keze. Itt nem bámulnak hosszan a sötét szemüveggel tüntető popsztár képébe, s nem rohanják meg auto­gramért, legfeljebb egy-két csalódott, lesújtó pillantást kaphat, ha tájékozatlanság­ból, takarékosságból vagy éppenséggel elvből kevesebb borravalót ad a vártnál. Persze akadnak azért még művészetpártolók, rajon­gok a Balatonnál is. Fiatal londinerek beszélik, hogy már a múlt héten megér­kezett az az iráni énekesnő, aki a többi között arról hí­res, hogy kitűnően adja elő a siófoki születésű Kálmán Imre dalait. Elahe Nadjafi a Lido Hotelben lakik, kitű­nően beszél németül, s mi­óta Siófokra jött, többször felutazott Budapestre pró­bára, felvételre. A jubileu­mi koncert egyik szereplője az iráni primadonna. Csúcsidény van, sokan va­gyunk, helyenként talán többen is, mint kellene. A Siotou.r kempingjeiben, üdülőházaiban 23 500-an foglaltak helyet a hét vé­gén, a Pannónia szállodái és éttermei pedig több mint hárommillió forint forgalmat értek el. A Sió Áruházban szombaton csaknem kétmil­lió forintnyi élelmet adtak el a helybelieknek és a nya­ralóknak. A aeaareg bővített ban lévő vállalatok száma a gépiparban és a könnyű­iparban a legnagyobb, de az 'építőanyagiparban is je­lentős. Az első félévben 800 millió forint értékben nyúj­tott ilyen célra úgynevezett eseti áthidalási hitelt az MNB. utoljára 1979-ben volt ilyen magas a pénzügyi za­varokkal küszködő gázdál- kodó egységek száma. A Magyar Nemzeti Bank körültekintő, visszafogott rövidlejáratú hitelezési te­vékenységének a célja, hogy a vállalatokat a hatékony, piacképes termelésre ösztö­nözze. A vállalatok pénz­ügyi helyzetüket, elsősorban! úgy tudják javítani, ha tor1 vább csökkentik feleslege^ készleteiket, gyorsítják . a forgási sebességet, jobban törődnek kintlevőségeik be­hajtásával, a szerződések betartásával, a fizetések fu­tamidejének csökkentesével, a gazdálkodás szinvonaianait javításával. Sió bfciA.y szűknek bizonyul ilyenkor, akárcsak a szinten nagy forgalmú Boglárka Bogláron és a léi lei köz­pontban az élelmiszer-kiske­reskedelmi vállalat ABC-je. A balatoni ellátásért fele­lős szakemberek nem min­dig alusznak nyugodtan mostanában. S ha almod­nak: hatalmas csarnokokról, óriási önkiszolgálókról és kimeríthetetlen söröshordok- ról... A földvári Expressz tábor szállodái, fahazai is megteltek, a községben még 400 fiatalnak szobát kellett bérelniük, összesen 1300-an nyaralnák itt. Valamennyi szocialista ország képviselve van, de érkeztek fiatalok az NSAK-bóI, Franciaország­ból, Finnországból és Nor­végiából is. A szemesi ifjú­sági tábor 1700 lánynak es fiúnak adott helyet. A hét végén autós ügyességi ver­senyt rendezett a helybeli es az üdülő fiatalok részére a KISZ siófoki járási bizott­sága, valamint a belkereske­delmi és szállítási vállalat Boglárlellén. A rendezvé­nyen 50 gépjárművezető ver­senyzett négy kategóriában. Szánfódpusztán ezúttal úgy­nevezett kutyashow műsort, kiállítást és vásárt rendez­tek. Több mint ezer ebet vonultattak fel mintegy 3000 néző előtt. Se A. A cukorrépa termesztésében, betakarításában, a betakarító gépek árusításában és a fel­dolgozásban érdekelt leteknek Szekszárdon, a Mezőgép Vállalatnál bemutatták azt a ket- menetes önjáró speciális gépet, amelyet több vállalat együttműködésével hoztak létre A szakemberek megtekintették a gyártó reg — a Szekszárdi Mezőgép — korszerű műhe­lyeit is, ahol a gépeket gyártják A magyar gépipar összefogásával készült gépből tavaly buszát adtak at, az idén pedig harminckét újabb gépét készítenek. \ képen: az. uj KTA $02-eo cukorrépa-betakarító gép (MTI-fató — Gottvald Karoly íelv. — KS) 74 ország háromezer tudósa Tudományos társaságok kongresszusa Budapesten Magyar eredmények a haematológiai és a vértranszfúziós kutatásokban Képzőművészeti világhét, 1982 Balatoni hétvége A fél ország a Balatonnál %

Next

/
Oldalképek
Tartalom