Somogyi Néplap, 1982. augusztus (38. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-01 / 179. szám

A hét három kérdése I Milyen új fejlemények * • történtek a libanoni válságban? Nvugat-Bejrút körül életbe lépett a nyolcadik tűzszünet, ami egyúttal — sajnos — azt is jelzi, hogy nem egé­szen egy hónap alatt hét tűz­szünet borult fel. A nyuga­lom rövid óráiban folyik a mentés, túlélők után kutat­nak a romok között, temetik az áldozatokat. S próbálnak ivóvizet, kenyeret, gyógy­szert szerezni, de mindez egyre nehezebb, hiszen a nyomás egyre erősebb, az iz­raeli csapatok több napos teljes blokádot létesítettek az ostromgyürűben lévő több, mint félmillió ember kiéhez­tet ésére. A meg-megújuló katonai összecsapásokkal párhuza­mosan nagyüzem van a dip­lomáciában. A szaúd-arábifú Dzsiddábam állítólag keret­megállapodás született az Arab Liga hattagú Libanon- bizottságanak ülésén: New Yorkban a Biztonsági Ta­nács egyhangú határozattal szólította fel Izraelt a blo­kád feloldására, folyik egy francia—egyiptomi tervezet előkészítése; az amerikai el­nök különmegbízottja, Ha­bib folytatta ingázását; s egy valóban tartós és igaz­ságos rendezés követelése helyet kapott a Brezsnyev— Husak csúcstalálkozóról ki­adott közleményben is. Emeljük ki azt a mozzana­tot, amelyről kétségtelenül a legtöbb szó esett. Jasszer Arafat — amerikai képvise­lők előtt — rövid, írásos nyilatkozatban ismerte el a palesztin kérdésre vonatko­zó összes ENSZ-határozat ér­vényességét. Ez magában foglalja a messzemenő bé­kés-tárgyalásos szándékot; Izrael de facto, vagyis ténye­leges elismerését az 1967-es határokon (ennéL tovább, ebben a helyzetben, az izrae­li elutasítást is figyelembe véve. aligha mehetett tovább, a PFSZ elnöke); s természe- esen azt a szándékot, hogy az ENSZ-döntéseknek meg­felelően biztosíthassák a pa­lesztin önrendelkezést, füg­getlen Palesztina alakulhas­son Izrael mellett. Ellentmondásosnak tűnik egyelőre a Dzsiddában ki­alakított terv. A jelek sze­rint megállapodtak a PFSZ fegyveres erőinek kivonásá­ról Nyugat-Bejrútból. A tá­vozókat négy arab állam (Szíria. Irak, Jordánia és Egyiptom) fogadná be. Nem tisztázott viszont, hogy ma­rad-e palesztin fegyveres je­lenlét Libanon más vidékein la Bekaa-völgyben, keleten és Tripoliszban, északon), s íoJytathatják-e tevékenysé­güket a PFSZ politikai in­tézményei a fővárosban. De pontosan körül kell írni a Ny ugat-Bejrutba érkező nemzetközi felügyelő erők összetételét és hatáskörét, mindenekelőtt pedig meg kellene állapodni a menet­rendben; hogyan és mikor menjen végbe az izraeli csa­patok visszavonása. A kommentátorok sokszor használt kifejezésével élve, nehezen csillan fény a vál­ság hosszú alagútjának vé­gen. Különösen, ha számí­tásba vesszük, hogy a mos­tani tárgyalások elsődleges feladata a libanoni háború BZ ESEMÉNYEK CÍMSZAVAKBAN Hétfő: Arafat, amerikai képvise­lők előtt tett nyilatkozatá­val elismerte a paleszti­nokra ,vona Lkozó összes ENSZ határozatot. — Hel­mut Schmidt Kanadában. Kedd : A kubai külügyminiszter athéni tárgyalásai. — To­kióban megkezdődik a Japan Kommunista Párt kongresszusa. — Grenadai küldöttség Moszkvában. Szerda: Indira Gandhi Washing­tonba érkezik. — A TAáZSZ élesen bírálja az atomcsend-tárgyalások megszakítását célzó ame­rikai lépéseket. Csütörtök: Algériai közvetítési kísér­letek Irak és Irán hábo­rújában. heves harcok Basra körül. — Argentína tárgyalásokat sürget a dél-atlanti válság végleges megoldására. — Reagan sajtóértekezlete. Péntek: Leonyid BrezsnyeY és Gustav Husak találkozója, a szocialista országok ve­zetői csúcstalálkozót kí­vánnak tartani a fokozot­tabb gazdasági együttmű­ködés kérdéseiről. — Uj elnök Panamaiad. Szombat: Nyugat-Bejrútban élétbe- lép a nyolcadik tűzszünet, a Biztonsági Tanács egy­hangúlag felszólítja Izraelt a város blokádjának fel­oldására. — Nehézségek a tervezett AESZ csúcskon­ferencia körül. megfékezése, de megnyugta­tó kiutat csak egy általános közel-keleti rendezés bizto­síthat. 2 Hogyan értékelhetjük * Reagan sajtóértekezle­tét? Amikor az amerikai elnök sajtóértekezletet tartott a héten, az első kérdés egy csúcstalálkozó lehetőségére vonatkozott. Teljesen indo­koltan, hiszen éppen Reagan volt az, aki két és fél hó­napja — a békemozgalom s a tiltakozó hullám leszerelé­sére — amolyan „magas szintű összetalálkozást” ja­vasolt, ha Brezsnyev New Yorkban járna... A ko­molytalan indítványra Moszkva komoly ^l^szt adott; októberre, megfele­lően előkészített szovjet— amerikai csúcsértekezletet indítványozott. Most viszont Reagan szemmel láthatólag visszalépett: elzárkózott minden időponttól: homályo­san említette a csúcs céljait és minden alapot nélkülö­zően arról szólt, hogy a Szovjetunió állítólag nem lenne erdekelt e tárgyalások­ban. Az elnök tehát nemigen kíván csúcstalálkozót, vi­szont szeretné elhárítani ma­gáról a felelősséget. Takti­kázásában azok a gondok is közrejátszanak, amelyek a nyugati szövetségben jelent­keznek a „gázcső”-ügylet kapcsán. A héten a nyugat­német AEG konszern beje­lentette. hogy minden ame­rikai fenyegetés ellenére tel­jesíti szerződéses kötelezett­ségeit. Schmidt kancellár újabb beszédeiben ugyan­csak atlanti „családi vi­szályt” említett, de kitartott lényegbeli álláspontja mel­lett; s az új angol külügy­miniszter, Fym ugyanígy nyilatkozott Washingtonban tett villámlátogatása során. A „családban” akadnak te­hát problémák bőven, s úgy tűnik, erősödik egy nyugat— nyugati csúcs szükségessé­ge, hogy közelithessék a né­zeteket. (Egyébként egy ter­vezett szocialista csúcstalál­kozó tervéről is szó esett a héten, a Brezsnyev—Husák találkozóról kiadott közle­ményben. A szocialista or­Befejeződött a JKP XVI. kongresszusa Mijamoto Kendzsi a kb új elnöke A héfen tovább folytatódtak a diplomáciai próbálkozások a libanoni válság megoldására. Képünkön: Philip Habib. Rea­gan elnök különmegbízottja Kairóban, Mubarak egyiptomi elnök társaságában. szagok vezetőinek magas szintű értekezletén a gazda­sági együttműködés kérdései kerülnének előtérbe. Ezt egyrészt megkövetelik a fej­lődés belső szükségletei, másrészt a washingtoni szankciósorozat, amely visz- sza vetette a kelet—nyugati kapcsolatokat.) A Reagan sajtóértekezlet azt tanúsította, hogy nem várható változás az ameri­kai politika fő vonásaiban. Ez — ismerve politikájának fő vonásait — nem tartózik a kedvező hírek, előrejelzé­sek közé. .. ■J Miért .jelentkeznek ne- • hézsegek az AESZ csúcskonferenciája körül? A hét derekán, a líbiai fő­városban keilen« megkez­dődnie az Afrikai Egység- szerve/.et szokásos, évi ál­lam- és kormányfői értekez­letének. Egyelőre azonban minden bizonytalannak tű­nik: a külügyminiszterek öt sikertelen nekifutással pró­bálkoztak, hogy. előkészítsék az összejövetelt, de még mindig nem adták fel egy kompromisszum kialakítá­sának reményét. „ A viszály közvetlen oka a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság (SZADK) AESZ- tagságának kérdése. A poli- sario Front által életre hi­vott szaharai államot <e<ädig —r*—■■ ■ ■ Új elnök Panamában Royo Sanches lemondott Pénteken lemondott tiszt­ségéről Aristides Royo Sanches panamai köztársasá­gi elnök, aki 1978 óta volt az ország államfője. Pana­ma új elnöke Ricardo de la Espriella eddigi a lelnek lett, aki röviddel Royo lemondá­sa után letette a hivatali es­küt. Az új elnök 1934-ben született, tanulmányait Pa­namában és az Egyesült Ál- lamok-beli Stanford egyete­men végezte. (MTI) huszonheten ismerték el az. ötven afrikai ország közül. A többség alapján a köztár­saság a szervezet teljes jo­gú tagja lett, Marokkó és tizennyolc másik állam ki­vonult az AESZ-tanácsko­zásokról. (A sivatagi háború immár hatodik esztendeje tart Marokkó es a Polisario között.) Afrikában azonban más törésvonalak is jelentkeznek. Csád nevében például három küldöttség jelentkezett, tük­rözve a polgárháborús álla­potokat. Szomália, ahol nagy méreteket öltött a belső elé­gedetlenség, Etiópia ellen vádaskodik és az Egyesült Államokhoz fordult katonai pótsegélyekért. A huzavo­nákban szerepe lehet annak is, hogy a kontinens egyes nyúgatbarát országai nem lelkesednek a tripoli hely­színért, s azért, hogy az AESZ soros elnöke a ven­déglátó Líbia vezetője, Kad­hafi lesz. Az AESZ tehát nehéz idő­szakot él át, pedig az egy­ség annál fontosabb lenne a megosztó törekvésekkel szemben, mert az első szá­mú, közös feladat Namíbia függetlenségének, s a dél­afrikai többségi uralomnak kivívása lenne. Ez pedig el­képzelhetetlen hatékony af­rikai összefogás nélkül. Réti Ervin I A jövő évi választási harc minél eredményesebb meg­vívását. valamint az atom­fegyverek eltiltásáért, a kor­látozott nukleáris háború amerikai tervei ellen folyó küzdelem további kibonta­koztatását jelölte meg köz­ponti feladatként a Japán Kommunista Párt szombat este Atamiban befejeződött XVI. kongresszusa. Az ötna­pos tanácskozás végén a küldöttek a plenáris ülésen és bizottságokban folytatott vita után egyhangúlag elfo­gadták a kongresszusi doku­mentumokat, majd megvá­lasztották a 211 tagú köz­ponti bizottságot. Minthogy a' kb elnöke, a kilencvenéves Noszaka Szan- zo, a nemzetközi kommunis­ta mozgalom köztiszteletben álló alakja idős korára való tekintettel előzőleg bejelen­tette lemondását. helyére, bővebb és aktívabb hatás­körrel, Mijamoto Kendzsit, a kb elnökségének eddigi el­nökét választották meg. No­szaka a kb tiszteletbeli elnö­keként tevékenykedik. A kb 45 tagú elnökségének új elnöke Fuva Tecuzo lett. aki eddig a kb titkárságát vezette. Utóda a főtitkári poszton Kaneko Micuhiro, az eddigi főtitkárhelyettes. A kb elnökségének alelnö- kei: Ueda Koicsiro, Ebiszu- dani Haramacu, Szertana Kamedzsiro, Nisizava Toki- mio és Murakami Hiromu. A kongresszusi határozat többek között megállapítja: „A világkapitalizmus mélyü­lő válságából az Egyesült Államok által vezetett reak­ciós, imperialista körök nagy­szabású fegyverkezési prog­rammal, agressziós és hábo­rús politikával keresik a ki­utat. Ezzel súlyos atomhá- borús veszélyt keltettek, amely fenyegeti az egész emberiséget. A Reagan-kor- mányzat a korlátozott nuk­leáris háború elméletének, meghirdetésével világosan megmutatta a NATO-t és az amerikai—japán, úgyneve­zett biztonsági szerződést is magában foglaló, amerikai vezetésű katonai tömbök va­lódi szerepét. A Japán Kom­munista Párt ezért elsőbb­séget biztosít az amerikai imperializmus által reklámo­zott korlátozott atomháború koncepciója elleni harcnak.” Lengyelország A termelékenység növelése a legfontosabb feladat A lengyel gazdaságban a termelékenység növelése a legfontosabb feladat. Mielőb­bi megoldásra van szükség, mert 1982 immár a harma­dik esztendő, amelyben, ha lassabban is, de csökken az egy főre jutó termelés érté­ke. A lengyel közgazdászok a legtöbb "reményt. a gazdasági A Nemzetközi Vöröskereszt gyógyszerrel megrakott teher­autókat küldött a libanoni fővárosba a rászorulók és sebesül­lek megsegítésére. reform részeként bevezeten­dő új jövedelemszabályozás­hoz fűzik. Ennek lényege, hogy csak az előállított több­let-értékért, azaz a több és jobb munkáért lehet majd nagyobb fizetést hazavinni. A termelés és a lakossági jövedelmek teljes összhang­ját mindeddig nem sikerűit megteremteni. Ez év első fe­lében a múlt év azonos idő­szakához kepest 19 milliárd zlotyval kevesebb áru ke­rült a lengyel gyárakból az üzletekbe, ugyanakkor 10 milliárddal több munkabért fizettek ki. Mint Zdzislaw Krasinski árügyi miniszter a napok­ban egy interjúban elmond­ta. a jövőben nem szándé­koznak az év elejihez ha­sonló drasztikus áremelé­sekhez folyamodni a piaci egyensúlyi helyzet javítása érdekében. Az akkori intéz­kedések nyomán ugyanis igen érzékenyen. mintegy negyedével csökkent a reál- jövedelem. A miniszterhez hasonlóan a központi statisztikai hiva­tal elnöke is a termelékeny­ség emelésének szükségsze- rüségére hívta fel a figyel­met. Megengedhetetlen — mondotta —. hogy a piacra termelt áru értéke és a jö­vedelmek nagysága között tartósan ne legyen szoríts kapcsolat. Tömegszerencsétlenség Franciaországban Hivatalos jelentés szerin 54 személy, köztük 48 gyerek vesztette életét szombaton hajnali 2 óra körül a kelet­franciaországi Beaune köze­lében történt közúti tömeg­szerencsétlenség következté­ben. A párizs—lyoni autópá­lyán, Párizstól 290 kilomé­terre del-keletre, két autó­busz — több köztük lévő személyautót összelapítva — egymásba rohant. A hátul haladó, azonnal lángra lob­bant buszon gyermekek ül­tek, akik nyaralni igyekez­tek Dél-Franciaországba. A Balaton Fűszért Raktárháza fölvesz azonnali belépéssel gépkocsira túravezetőt, árukiszáliitó segédmunkásokat. Balaton Fűszért, Kaposvár, Raktar u. 2. (86972 Boglárlelle Nagyközségi Közös Tanács V. B. PÁLYÁZATOT HIRDET A SZAKIGAZGATÁSI SZERVNÉL HATÓSÁGI ÉS BERUHÁZÓI műszaki ügyintézői munkakör betöltésére Pályázati feltételek: építészmérnöki, üzemmérnöki vagy építésztechnikusi oklevél. Fizetés a 30/1980. (XII. 29.) Mü.M. sz. rendelet szerint. Lakásmegoldás megbeszélés szerint. Pályázatokat a nagyközségi közös tanács anácselnökének kérjük benyújtani 1982. augusztus 5-ig, 8630 Boglárlelle, Szabadság u. 15. címre. (86979) A Somogy megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat felvételre keres gyors- és gépirónét Jelentkezés a személyzeti osztályon, Malom u. 10. («79331 Fölvételre keresünk mosodaüzemünkbe közép- és főiskolás diákokat valamint mosókat, jó kereseti lehetőséggel, továbbá széntüzelésű kazán fűtéséhez szakvizsgával rendelkező fűtőket és segédmunkásokat. Jelentkezni lehet: Somogy megyei Patyolat Vállalat Kaposvár, Dombóvári út 1., munkaügy. (86997) I

Next

/
Oldalképek
Tartalom