Somogyi Néplap, 1982. június (38. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-30 / 151. szám

XXXVIII. évfolyam, 151. szám 1982. június 30., szerda Tűzoltók erőpróbája Somogy megyei Tűzoltóparancs­nokság vándor­kupáját kapták. Az egyéni ered­mények közül Horváth Tamás tűzoltó törzsőr­mesteré emelke­dett ki, aki Bar­csot képviselte. Öt szintén okle­véllel.. serleggel és eremmel jü-; taimazták. Az országrészi, országos és nem­zetközi verse­nyekre öt­évenként kerül sor, a leg­utóbbi tavaly volt. Bőven van tehát még idejük a me­gye tűzoltóinak, hogy a kö­vetkező nagy versengésre felkészüljenek. Megjelent az Iskolai Szemle Az aprófalvak gondjai Változatos tartalommal, féltucatnyi elgondolkodtató írással és néhány pedagógia­történeti ismertetéssel jelent meg az Iskolai Szemlének, a Somogy megyei Pedagógiai Intézet folyóiratának idei második száma. Az ..élő” té­mákat feldolgozó rovatokat az ötnapos tanítási hét ta­pasztalatait elemző-értékelő -írások utalják. Klenovics Imrének, a me­gyei pártbizottság titkárának. a folyóiratban közölt egyik országgyűlési felszólalása azonban mélyebb rétegeket érint. Leglényegesebb témá­jú : -. az úgynevezett aprófal­vas." megyék hátrányos köz­művelődési helyzete, mely- •nek következtében azt ta- ■ pasztáink hogy ,.a művelődé­si egvenlötiensegek tovább Afrika-kutatók konferenciája Aírika-kutaíók nemzetközi tudományos konferenciája kezdődött kedden Dúnalöld- váron. A tanácskozáson hat szocialista ország: Bulgária, Csehszlovákia. Lengyelor­szág, az NDK, a Szovjet­unió és hazánk tudományos akadémiáinak es egyetemei­nek az afrikai -népek törté­netével és a. kontinens kul ­túrtörténetével foglalkozó tudósai vesznek részt. rietol és Teleki Sámueltől kezdve Magyar Lászlóig. Torday Emilig tizenegy ma­gyar Afrika-kutató nemzet­közileg is értékes munkájá­ról ad áttekintést. Szerdán Kalocsán, folyta­tódik a tudományos ülés, majd csütörtökön Dunaíöld- várpn fejeződik be a kon­ferencia. élnek, megmaradnak, kon­zerválódnak.” A képviselő megjegyzi: a kistelepülések fogalmát sem tisztáztuk még megfelelően. meghatározá­sakor jobbára általánossá­gokra hagyatkoztunk. Ezen­kívül:. a kistelepülések fej­lesztése általában nem része a közművelődési terveknek, elképzeléseknek. A tarta.Ié- • kok mozgósítása — elsősor­ban a megüresedett iskola­épületek - felhasználása — is késik. Anyagi- lehetőségek hiányában tehát bátrabban kellene támaszkodni — az értelmiség mellett — a falun élő szakmunkásokra, diákok­ra. mindenkire, aki a „helyi színezetet” bármivel is bő­vítheti. A megyei pártbizottság tit­kárának véleményét talán érdemes egy ténnyel kiegé­szíteni. A fővárosban és me­gyei jogú nagyvárosainkban hazank lakosságának huszon­hét százaléka él, ám ezek a városok részesülnek a tele­pülésfejlesztési — igy a kulturális — költségek 48 százalékából. Az aprófalvak­ban és tanyákon élő több mint egymillió ember — te­hát tíz százaléknyi népesség — részesedése alig három százalék. Az aránytalanság a napnál világosabb. Hét ú.i bolt nyílik Balafonföldváron. A magánerőből létesített épületekben magánkeres kedők rendezik be üzletüket Kiállítás születik Ha az ember betér a mú­zeumba vagy a képtárba, ritkán teszi föl magában a kérdést: hogyan születik meg egy kiállítás. Horváth János képtárvezetőt kérdeztem meg erről. Elmondta, hogy a állító művészek személyét társadalmi bizottság java­solja, melynek képzőmű - szék is tagjai. Egy-egv kiál­lításra várják a művészek jelentkezését is, de a gya­korlat az, hogy felkérik az síkotokat. A művészek álta- laban részi vesznek tárlatuk előkészítésében. Somogybán sok elismert képzőművész él. Horváth János hivatkozott Csiszár Elekre, Leitner Sán­dorra, Szabados Jánosra, Honty Martára, Bors István­ra, az elszármazottak közül Szekeres Emilt és Németh Józsefet említette. Az egyik legnagyobb sikerként köny­velhette el a Somogyi Kép­tár Honty Márta kiállítását. A gondokról is kérdeztem. A megyeszékhelyen csak egy igazán rangos kiállítóhely van: a képtár. Gondot okoz a jól szervezett múzeumi propaganda hiánya is. Nem terjedt el a közép- és főis­kolások szervezett látogatása sem. Az elemző kritika az országos lapokból gyakran hiányzik, s ez a művészeket teszi elégedetlenné. Megkérdeztem, ki lesz a Somogyi Képtár következő kiállítója. Horváth János örömmel mondta, hogy a somogyi származású Martyn Ferenc — Munkácsy- és Kos- suth-díjas művész, Kaposvár díszpolgára — munkáiból nyílik kiállítás: ez feltehető­en sokérdeklődőt vonz majd, hiszen a mester a magyar avantgárd és a századelő művészetének hagyományait folytatva jutott sajátosan egyéni, modern képzőművé­szeti, iskolát teremtő stílus birtokába. H. I. Fülöp-szigeti kórus is fellép Nemzetközi kórusverseny Debrecenben A megnyitó napján meg­koszorúzták az egyik legje­lentősebb Aírika-kuialó, Magyar László emléktáblá­ját, hajdani iskolája utód­jának, a Templom utcai ál­talános iskolának falán. Ezt követően a helyi Magyar László Gimnáziumban meg­nyitották a 18—20. századi magyar Afrika-kutatók, fel­fedezők életét és munkássá­gát szemléltető emlékkiállí­tást, amely Benyovszky Mó­A kórusverseny július 4- én, vasárnap 11 órakor a résztvevő énekkarok felvo­nulásával kezdődik. Az idén Kodály Zoltán emieke előtt is tiszteleg a nyitóhangverseny, amelyen Durkó Zsoltnak, a városi ta­nács lelkei esete írt Széche­Díjmentes lesz a kötelező gépjármű-felelősség biztosítás Debrecen város legnagyobb szabású kulturális eseményé­re, a július 4—9. között meg­rendezésre' kerülő Bartók Béla nemzetközi kórusver­senyre tizenhat országból ti­zennyolc külföldi es harminc hazai énekkar jelentette be részvételét, s ugyanekkor negyven nemzetközi hírű szakembert is vendégül lát­nak a magyar karvezetőkön kívül. Az idén tizedik alka­lommal megrendezésre • ke­rülő kórusversenyen a wer- nigerodei (NDK) kórus már harmadszor vesz részt, a toursi (francia) énekkar pe­dig a legelső, 1981-es ver­senyen is indult. Csehszlo­vákiából es Jugoszláviából három-három kórus érkezik Debrecenbe. A nyugati fél­tekéről delegált angol, dán, finn, francia, NSZK-beli és svéd kórusok mellett a távo­li Fülöp-szigeteKi'öl i.s fo­gadnak enesKart Debrecen­ben. nyi oratóriuma és Kodály Psalmus Hungaricusa hang­zik el. A díjak odaítéléséről két, hét-hét tagú nemzetközi zsű­ri dönt. Mind a versenyen, mind a folklórbemutatón a közönség is odaítélhet egy- egy külör.díjat. A tizedik Bartók Béla nemzetközi kó­rusverseny július 9-én 20 órakor a Kossuth Lajos Tu­dományegyetem aulájában, a díjkiosztó ünnepséggel és az elsődíjasok hangversenyé­vel zárul. Sokan úgy tudják, hogy jú­lius 1-től megszűnik a köte­lező gépjármű-felelősségbiz­tosítás. A biztosító ezúttal is tájé­koztatja autós ügyfeleit, hogy a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás rendsze­re továbbra is megmarad, mindössze a díjfizetési kö- telezettseg szűnik meg. A gépjármű-balesetekben - vét­len autósok kárát a biztosító a kárt okozó helyett a fele­lősségbiztosítás alapján — az eddigiekhez hasonlóan — továbbra is megtéríti. Felhívja a biztosító a fi­gyelmet arra is, hogy a legutóbbi — tehát a június 80-ig esedékes — díj befize­tését igazoló csekket, vala­mint a díjigazoló, lapot egy ideig őrizzék még meg az autósok, mert a KPM Aútó- felügyélét vizsgabiztosai .»-a legközelebbi műszaki vizs­gáztatásnál ezt még ellen­őrzik. Az Állami Biztosító fiók­jainál ezekben a napokban az autósok szinte egymásnak adják a kilincset, s az iránt érdeklődnek, hogyan és ki téríti meg ezután a baleset­ben vétlen autósok kárát. Tisztelt Szerkesztőség! Iá éve dolgozom a kereskedelemben, és úgy érzem, mindent elkövetek azért, hogy az embereknek ne okoz­zak kellemetlenseget. Sajnos most mégis kénytelen va­gyok tollat fogni, mert ami velem és családommal tör­tént, rettenetesen felháborít. Június 5-én a Balatonra utaztam családommal, s hogy egy kicsit felfrissüljünk a nagy melegben, betér­tünk a marrali fagylakoshoz: csábított bennünket a bő választ"!:. Mikor türelmes várakozás után sorra kerül­tem, kértem az előre kiszemelt fajidból az adagot, s ek­kor ért a meglepetés. ..Tejes fagylaltot tisztán nem tudok adni, csak gyümölccsel keverve" — mondta a főnöknő, s mire fölocsúdtam a meglepetéstől, és próbáltam magya­rázni. hogy a gyümölcsöt nem kedvelem, már zúdultak felém a kioktató szavak: vegyem tudomásul, ö nem azért dolgozik hajnaltól, hogy én kedvemre válogassak. Ez nem porfagylalt, hanem nagyon munkaigényes főzött fagylalt. Cgy látszott, hiába mindeír szóbeszéd, csak olyant ve­hetek a pénzemért, amilyent ő nekem adni hajlandó. Kérdéseim: miért nem írja ezt ki, hói van erre vo­natkozó rendelet. Felháborodva távoztunk, s ez kétnapos kirándulásun­kat nagyon elrontotta. Hála a többi kedves „maszek" ke­reskedőnek. akik nem törődve a há-t-unk mögött álló nagy tömeggel, kedvesen kiszolgáltak bennünket: nem szab*áh meg, hogy mit ehetünk és ihatunk, pedig ők is hajnaltól dolgoztak. Tisztelettel: Garat Istvánná Kaposvár, S.chönherz ’Z. ,u. -82. Tisztelt Szerkesztöseg! özv. Janics Janosné barcsi lakos levelére válaszolva az alábbiakban tájékoztatom Önöket. A Gyógyszertár Vállalat megyei vezetőivel az új gyógyszertár beindítása előtt úgy állapodtunk meg, hogy a levélben is jelzett patika helyén gyógyszerszobát fo­gunk kialakítani. A gyógyszerszoba naponta meghatáro­zott rend szerint fogja biztosítani a legalapvetőbb gyógy­szerek kiadását. A gyógyszerkiadás teljes szüneteltetését az átalakítási feladatok tették szükségessé, mivel a gyógy­szerszoba mellett itt alakítjuk ki a körzet egyik rendelő­jét is. Teljes körű gyógyszertárat sajnos nem tudunk fenntartani; ezt a város nagysága sem indokolja. ' Tisztelettel: Gál Endre taTi'Scse 1 nők-he!yettes. Bares Késó bánat Amerikába utazik egy skót és egesz úton azon emészti magát, hogy mi­lyen sok az útiköltség. Mikor már majdnem á kikötőben vannak, észre­veszi, hogy a hajó mellett felbukkan egy búvár, es szépen kiúszik a partra. Meg vakar ja a fejét, és így szól: — Ha tudtam volna, hogy gyalog is lehet jön­ni ... Óhaj A nagy művésznő közel száz esztendeig élt. Köz­ben sokszor, Szemrehányást tett orvosának, hogy nem tud rajta segíteni. — Sajnos, asszonyom — mondta az orvos —. meg­fiatalítani nem tudom, . — Nem is akarok én fia­tal lenni — szólt a mat­róna -—, csak az öregséget, szeretném folytatni. HUMOROS APRÓSÁGOK Háziasszonyok figyelmébe A 7. számú mosoda em­lékezteti t. ügyfeleit, hogy páros napokon csak kike­ményített fehérneműt, ad ki, páratlan napokon pe­dig csak tisztát. Színigazgatói utasítás Ripacsov színművészt megrovásban részesítem, mivel Hamlet szerepének alakítása során a ..Lenni vagy nem lenni” monológ helyett csupán ennyit mon­dott: „Késő bánat — eb gondolat”. Hirdetés Közelgő születésnapom­mal kapcsolatban, tudatom mindenkivel, hogy gratulá­ciókat ... csak készpénz­ben fogadok el. Versenypályázat A Partagov városi fil­harmónia versenyt hirdet az orgona-szólista megüre­sedett állásának betölté­sére. Tekintettel arra, hogy a filharmónia nem rendel­kezik saját orgonával, a versenyen csak olyan mu­zsikusok vehetnek részt . .. akik hangszerüket is ma­gukkal hozzák. Tudósítóink jelentik Mucsov városban új ke­rületi könyvtár nyílt meg. Az új létesítmény bejára­tát a következő felirat éke­síti: „A könyv — a leg­szebb ajándék!” Az MSZMP Somogy megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: • JAVOKI BÉLA Föszerkesztő-h.: Paál László Szerkesztőség : Kaposvár. Latiné» Sándor u. 2. Postacím: Kaposvár Pf.: 31. 7401. Telelőn; 11-510. 11-511. 11-512. Kiadja a Somogy invgvei Lapkiadó Vállalat, Kapósvár. I.atinca Sándor n, 2, Tel.: 11-516. Postacím : Kaposvár, Pf.: 31. 7101 Felelős kiadó: Balajcza János. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hirlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési di.i egy hónapra 34 Ft, negyedévre 102 Ft. fél évre 204 Ft egy évre 400 Ft* Index: 25 967 ISSN 0133—0608 Készült a Sómogv meffvei Nyomdaipari Vállalat kaposvári üzemében. Kaposvár.' Május 1. u. 10L F elel ős vezető: Farkas Béla igazgató. Kéziratokat nem érzünk meg. es nem adunk vissza. Gyakran értesülhetünk az újságokból, rádióból a tűzol­tók gyors, sokszor tragédiát megelőző munkájáról, azt azonban kevesebben tudják, hogy mennyi gyakorlás, fel­készülés előzi meg a valódi és veszélyes feladatmegoldá­sokat. A tűzoltó tevékenysé­ge ugyanúgy állandó edzett- seget kíván, mint u sporto­lóé. Ennek' -felmérésére ren- . dezik meg evenie — a ki­képzési . év végén — a ..tűz­oltók, megyei versenyét, arhelyre tegnap délelőtt ke-. rirlt sor Kaposváron a Ka- pcsgép sporttelepén és a tűzoltó gyakorlópályán. A versenyen a megye öt pa­rancsnokságát 1—1 váloga­tott raj képviselte, ők már a háziversenyeken bizonyí­tották ügyességüket A negy­ven résztvevőnek négy fel­adatot kellett megoldania. Az első részben 800-as kis- motorfecskendöt szereltek, majd ezt követte a 4x100 méteres tűzoltó-valló. A har­madik, negyedik feladatot a 100 méteres akadálypályán és a háromemeletes mászó­házon kapták a versenyzők. Az erőpróba értékelői sze­rint jő felkészültséggel in­dullak a csapatok, eredmé­nyeik elérik az országos át­lagot. Külön jutalmazták a csapat és az egyéni teljesít­ményeket. A négy szám leg­jobbjának a marcali túzoltó- parancsnpkság csapata bizo­nyult, amiért serieget. okle­velet, sporlaranyérmet és a Meghívó Milánóba Vendégszereplésre hívta meg a milánói Scala vezető­sége a Magyar Állami Ope­raház baleítegyaltesét. . Áz Igor Sztravinszkij' születése- % nek 100. évfordulóba' 'alkal- ' mából rendelendő- esemény­sorozaton a • társulat. -négy estén mutatja y be Sztra­vinszkij—Béjart '■'^.Tavasz-., ■ iinneo” cimü táncjátékát.. ■-

Next

/
Oldalképek
Tartalom