Somogyi Néplap, 1982. június (38. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-01 / 126. szám

VILAS PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Ara: 1,40 Ft ••• OGYI NÉPLAP XXXVIII. évfolyam, 126. szóm * 1982. június 1., kedd Szovjet—amerikai tárgyalások Moszkva, Washington, 1982. május 31. (MTT) Moszkvában és Washingtonban — közép-európai idő szerint — hétfőn este egyidejűleg a következő bejelentést tették közzé: A Szovjetunió és az Egyesült Államok között megál­lapodás jött létre arról, hogy hivatalos tárgyalásokat kez­denek a hadászati fegyverek korlátozásáról és csökkentésé­ről június 29-en, Genfben. A szovjet küldöttséget Viktor Karpov nagykövet, az amerikai küldöttséget Edward Row tűi y nagykövet vezeti. Mindkét fél nagy jelentőséget tulajdonít ezeknek a tárgyalásoknak — szögezi le a bejelentés. Zscmrthin Batmönh hazánkba látogat Lázár Györgynek, a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottsága tagjának, a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa elnökének meghívására Zsambin Bat­mönh, a Mongol Népi Forra­dalmi Párt Politikai Bizott­ságának tagja, a Mongol Nép- köztársaság Minisztertanácsá­nak elnöke június első felé­ben hivatalos baráti látoga­tást tesz hazánkban. Lázár György fogadta Rudolf Rohliceket Jó hangulatban zajlott le a* idei nemzetközi író a gyárban Hz ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Az író nem ritka vendég az üzemekben, a szakszerve­zeti könyvtárak népes olva­sótábora gyakran forgatja a köteteket. Az ünnepi könyv­hét megyei megnyitóját elő­ször tartották mégis üzem­ben: tegnap délután a mű­szakváltást követően a Y'BKM kaposvári gyárának klubhelyiségében Varga Jó­zsef, az SZMT titkára kö­szöntötte az olvasókat. Ma­gyarországon az első könyv­napokat 1930 májusában szervezték és 1952-től min­den május végén kiemelkedő esemény az új könyvek meg­jelenése, a találkozás a szer­zőkkel. — A könyv, az irodalom a dolgozók művelődésének igen fontos, nélkülözhetetlen eszköze. Társadalmunkban megbecsülés övezi az alkotó művészeket, írókat, költő­ket — mondta ünnepi beszé­deben az SZMT titkára. — A szakszervezeti mozgalom igyekszik segíténi az alkotó­kat műveik létrehozásában, ösztönzi és támogatja a könyvek megjelentetését, terjesztését. Pénteken kivonult a könyv az utcákra. A sátrakban nagy forgalom volt a hét végén is, hétfőtől pedig me- gveszerte megkezdődtek az író-olvasó találkozók. Teg­nap Bénákéi Judit, a VBKM kaposvári gyárában találko­zott olvasóival. Hatvani I)á-% nie! a Csepel Művek Kapos­vári Nehézgépgyárát kereste föl. A héten Csák Gyula, Galambost László, Baka Ist­ván, Tóth Béla találkozik az olvasókkal. Fenákel Judittal beszél­gettünk az ünnepi könyvhét megyei megnyitóján. — Űj könyvét, Az elhall­gatás című regényt, milyen útravalóval ajánlja olvasói­nak? — Noha az ünnepi könyv­hétre jelent meg, nem aján­lom új regényemet nyári ol­vasmányul. A szabadságra készülők ne csomagolják be a bőröndbe. Ez a regény egy neurózis története. A neuró­zis oka a felgyülemlett élet- tapasztalat, amit hősünk megélt — A regény hőse, fiatal, középkorú, tán idősebb? — Az olvasó a regény hő­sét megszületésétől negy­venéves koráig kísérheti fi­gyelemmel. A regény szer­kezete nehezen tekinthető át. Hősöm emlékei" idézik a saját korát, ezért egyszer kisgyerek, másszor felnőtt... — A regény főszereplőjét megismerve, mindenki gon­dolhat valakire az ismerősei közül. — Sok olyan részlet van a regényben,, amit közvetlen emlékeim alapján írtam meg, de a fantázia is sokat segí­tett abban, hogy fölfedezzem magamnak ezt az embert. Egy túlérzékeny nő történe­te Az elhallgatás. Nem áru­lok el titkot, azt hiszem, amikor a regény csattanóját is kimondom: hősöm a vi­lág kihívásai elől a hallga­tásba menekül. — Szeret találkozni köz­vetlenül is az olvasókkal? — Találkozója válogatja. Néhol kialakul a meghitt kapcsolat, másszor nem si­kerül. Reméljük ez a mai találkozó kellemes lesz min­den részvevőnek. De végül is az író a könyveiben le­gyen jelen, ez a legfonto­sabb. Az író-olvasó találkozóm Bezerédy Zoltán, a Csiky Gergely Színház művésze és a kaposvári Barokk együt­tes működött közre. h. a A magyar—csehszlovák gazdasági es műszaki tudo­mányos együttműködési bi­zottság 18. ülésszakára hét­tőn küldöttség élen Buda­pestre érkezett Rudolf Roh- licek, a csehszlovák kor­mány elnökhelyettese. A bi­zottság ülésén a magyar kül­döttséget Marjai József mi­niszterelnök-helyettes vezeti. Rudolf Rohliceket tegnap fogadta Lázár György, a Minisztertanács elnöke. Je­len volt Marjai József mi­niszterelnök-helyettes, vala­mint Kovács Béla, hazánk Kulturális miniszterek tanácskozása Prágában tegnap megkezd­te munkáját a. szocialista or­szágok kulturális miniszterei­nek tanácskozása. A minisz­teri értekezleten Bulgária, Csehszlovákia, a Koreai NDK, Kuba, Laosz, Lengyelország, Magyarország, Mongólia, az NDK, Románia, a Szovjetunió és Vietnam küldöttsége vesz részt. A magyar delegációt Pozsgay Imre művelődési mi­niszter vezeti. Balatoni hétvégo Piroska és Patkó A napfényes, néhanapján hűséges héten, akik a szom­batot strandoló napnak már jó eiőire beiktatták, ugyan­csak csalódtak. Szombaton hajnalban eső verte az abla­kokat s á péntek este föl­vert sátrak ponyváját a kémpingtáboirokban. A leve­gő lehűlt. A bőröndökből előkerültek a pulóverek, kardigánok. Sok turista uta­zási kedvét azonban nem be­folyásolta a hétvégi rossz idő, a repülőgépek menet­rend szerint indultak, ér­keztek a külföldi utasokkal. Az előre lefoglalt szálloda- szobákba megjöttek a ven­dégek, a Pannónia Balaton- parti hoteljei megteltek. A siófoki Európában és a Hungáriában például össze­sen kétszázezer forint bevé­telhez jutottak. Akik jó idő­ben a strandra mentek vol­na, most az éttermekben, presszókban üldögéltek. A szántódi műemlék jellegű Rév csárdában szombaton 40 ezer forint volt a bevétel, és a Pannónia siófoki vendég­lői is átlag .30 ezer forint bevételre tettek szert. A hét végén nyitott a felújított bővített Piroska csárda. A Pest-budai Vendéglátó Vállalat parti üzleteit, etter­prágai és Andre) Barcák, Csehszlovákia budapesti nagykövete. A magyar—csehszlovák gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködési bi­zottság megtartotta az ülés­szak első plenáris ülését. gyermeknap Somogybán is. Megyeszerte ajándékokkal ked­veskedtek az apróságoknak, akik önfeledt hangulatban ját­szadoztak, fogadták a felnőttek — a szülök, a pedagógusok, a szülői munkaközösségek, valamint a párt és a társadalmi szervezetek — kedveskedését. S e napon sok száz pajtást avattak kisdobossá, úttörővé, nyakukba kötve a kék, illetve a vörös nyakkendőt. A göllei gyermeknapi ünnepségről la­punk 5. oldalán közlünk tudósilást. Púja Frigyes külügyminiszter Kanadában Mérföldkőnek tekinthető utazás Púja frigyes, a Magyar Népköztársaság külügymi­nisztere hétfőn, közép-euró­pai idő szerint a késő esti órákban ötnapos hivatalos látogatásra Ottawába érke­zeit. A miniszter kanadai kollegája, Mark Macguigan meghívásának tesz eleget. Macguigan tavaly tavasszal járt Magyarorszagom. Puja Frigyes személyében a két ország kapcsolatának történetében először utazott magyar külügyminiszter Ka­nadába. Így a látogatás egy­fajta mérföldkőnek tekinthe­tő a magyar—kanadai vi­szonyban, amelyet ottawai diplomáciai források szerint a szívélyesség és a nagy földrajzi távolság ellenére az együttműködési készség jel­lemez. A magyar külügyminiszter meit, büféit is sokan felke­restek. A Ménes csárda a tavalyi főszezonra emlékez­tető forgalmat bonyolított le és Szántódpuszta új boro­zójában is sok külföldi kós­tolgatta a magyar szőlő le­vét. A vállalat földvári ABC-je is „megérezte” az idényt, és ellátási zökkenő nélkül bonyolította le a for­galmat, akárcsak a Sió Aru­ház. A siófoki vásárcsarnok piaci részén a zöldség- és gyümölcsfelhozatal kedvező képet mutatott. A standokon szívélyesen kínált cseresz­nye, és eper piros lőtt, friss zöldségfélében sem volt hiány. A Siófoki Állami Gazdaság zöldségboltja szombaton 2Ó ezer forintot forgalmazott. A csarnokigaz- gatóság véleménye szerint gondot okoz, hogy e fontos felvásárlóhely ABC-je és a többi élelmet, árusító üzlete is csak szombaton tart nyitva. Kirándulásra, különösen vasárnap, alkalmas volt az idő. A Mahart személyhajói a hétvégen 12 ezer utast, a kompok pedig 24 ezer sze­mélyt és 5300 gépkocsit szál­lítottak. A hűvös idő elle­nére a Siotour kempingjei­ben és üdülőházában is több vendég tartózkodott, mint látogatása újabb jel« annak, hogy a magyar—kanadai kapcsolatok felfelé ívelő sza­kaszban vannak. Az elmúlt év márciusában Mark Mac­guigan kanadai külügymi­niszter hivatalos látogatást tett magyaronszágon. Üjabb találkozóra került sor a két ország kü 1 ügy mi nisziesre kör zött tavaly ősszel New York­ban, az ENSZ-közgyülés ülésszakán. Jean Marchand- nak, a kanadai szenátus el­nökének vezetésével kanadai parlamenti delegáció járt ta­valy Magyarországon. A hivatalos kapcsolatok kedvező alakulása mellett bővülő tendenciát mutat az árucsere, új ipari kooperá­ciós kezdeményezésekről folynak kétoldalú tárgyalá­sok, rendszeressé és jelenté­keny méretűvé vált az osz­tavaly ilyenkor. Szombaton 1300-an, vasárnap 14t)0-an lak’taik a sátrakban és a fa­házakban. Most nyitott a legkedveltebb, az Autós 1. kemping Zamárdiban, vala­mint a siófoki Aranypart és a böglárlelled Sellő, Arany- híd. Még kilenc kemping zár­va van. A legtöbb sátorozó (300 ember) a zamándi Autós I-ben víkendezett, de száznál többen voltak a sze­ntesi Lidóban és a földvári Magyar Tengerben is. Egy gyorsmérleg szerint a hétvégén 58 százalékkal több volt a vendégnapok száma, mint tavaly ilyenkor a Sio­tour szálláshelyein. A szán- todpusztai hangulatos apart­manokat is kezdik megis­merni és megkedvelni a tu­risták. Főként lovasembe­rek, magyar, NSZK-beli és olasz családok „avatták” a Patkó vendégházat. Hogy mért Patkó? Netán a legen­dás Patkó nevű betyár em­lékére? Egy illetékes erre nemmel felelt ugyanis a vendégház gazdái a lópatfcó- ra gondoltak. Szántódpusz- tán teháit Patkó nevű ven- dé^házban lakhat és Ménes nevű csárdában étkezhet, mulatozhat a lovas ember. Sz. A. töndíjasok és a tudományt» szakemberek cseréje. A két ország közgazdászai évente kerekasiztal-megbeszélést tartanak. Púja Frigyes ma délelőtt felkeresi Mark Macguigan kanadai külügyminisztert és Ed Lumley külkereskedel­mi, ügyekkel megbízott har­madik külügyminisztert ,1 majd látogatást tesz a kana-- dai parlament tásztségvise- Tóinél. Havasi Ferenc fogadta Leonyid Szmírnovot Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára hétfőn a KB székhazában fogadta Leonyid SzmiruovOt, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhe­lyettesét, és szívélyes, elvtár­si légkörű eszmecserét folyta­tott vele az országaink együttműködését érintő idő­szerű kérdésekről. Leonyid Szmirnov magyar- országi tartózkodása során megoeszélest folytatott Mar­jai József miniszterelnök-he­lyettessel, a magyar—szovjet gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködési bi­zottság magyar társelnökével es Menes Lajos ipari minisz­terrel Gáspár Sándor NSZK-beB és hollandiai tárgyalásai Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára látogatást tett a Né­met Szövetségi Köztársaság­ban és Hollandiában. Düsseldorfban megbeszélést folytatott a Német Szakszer­vezeti Szövetség (DGB) elnö­kével, Ernst Breittel és ta­lálkozott Heinz O. Vetterrel, a DGB volt elnökével. Amsz­terdamban a Holland Szak- szervezeti Szövetség elnöké­vel, Wim Kokkal találkozott. Miniszterhelyettesi kinevezés A Minisztertanács Lakatos Tibor mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszterhelyettest tisztségéből felmentette és Papócsi Lászlót mezőgazda- sági és élelmezésügyi minisz­terhelyettessé kinevezte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom