Somogyi Néplap, 1982. január (38. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-13 / 10. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I ARA: 1,40 Ft SOMOGYI NÉPLAP XXXVIII. évfolyam, 19. svam 1982. január 13., szerda Púja Frigyes Londonba érkezett Munkájuk értéke: 300 millió forint Az építőtáborok eredményei és programja Púja Frigyes külügymi­niszter lord Carrington brit külügyminiszter meghívásá­ra kedden hivatalos látoga­tásra Nagy-Britanniába uta­zott. A magyar diplomácia ve­zetője londóni megbeszélé­seit követően — Olajur Jo- harnesson izlandi külügymi­niszter meghívásának eleget téve — Rejkjavikban folytat tárgyalásokat. Púja Frigyes búcsúztatá­sán ,a Ferihegyi repülőtéren megjelent John Birch, Nagy-Britannia és Észak- ír^rszág Egyesült Királyság magyarországi nagykövet­ségének Ideiglenes ügyvivő­je. * * * Kedden délután Londonba érkezett Púja Frigyes. A magyar diplomácia vezetője brit kollégájával, lord Car- ringtonnal a ma kezdődő hi- t vatalos tárgyalásokon a két- i oldalú kapcsolatokat és az időszerű nemzetközi kérdé­seket tekinti át. ♦ * * Kedden délután lord Tref- garné, a Brit külügyminisz­térium parlamenti államtit­kára udvariassági látogatást tett Púja Frigyesnél. A hétfő délutáni eső jég­tükröt vont az utakra, jár­dákra, így tegnap reggelre már a gyalogosok számára is kockázatos - vállalkozás lett a közlekedés. A mínusz ötíokos hidegben ,a sózás sem sokat segített. Sajnos, jó néhány utcában még csak nem is sóztak, így legföljebb a korcsolyázni tudók jutot­tak idejében célba. Sok te­lefonáló panaszolta csúszás okozta „balesetét”. Mint a városgazdálkodási vállalat ügyeletesétől meg­tudtuk, valamennyi gépük és emberük dolgozott. Dél­után már hatvanam csáká­nyozták a jeget a város közterületein. A járdák nagy részének járhatóvá tétele azonban a háztulajdonosok, házmeste­rek vagy a középületek gondnokainak lelkiismere­tességétől függ. Hogy nem álltak feladatuk magaslatán, azt az is mutatja, hogy dél­után öt óráig harmincné­gyen kerültek a kaposvári kórház baleseti ambulanciá­jára. Leggyakoribb a boka- törés és orsócsonttörés volt. Súlyosabb sérülés, szeren­csére, nem történt. Különös oknyomozásról tájékoztatott egy sóntosi ol­vasó. Mint elmondta, ő is utasa volt a város határán túl hétfőn este árokba csú­szott zsúfolt pécsi busznak. „A város ' névtábláján túl egyáltalán nem volt fel­szórva a korcsolyapályasze­rű út. A KPM ügyeletesé­től érdeklődtem kellemetlen kalandunk okáról. Ő el­mondta: az út rendben tar­tása a jakabi fordulótól egé­szen a pécsi elágazóig a ka­posvári városgazdálkodási vállalat dolga. Utóbbi he­lyen viszont állították, hogy a KPM az illetékes .. A három kilométernyi »isenki útjának” titka rövid %öruaie[«tt után megoldó-, A KISZ Központi Bizott­ságának titkársága értékelte a tavalyi önkéntes építőtá­borok tevékenységét, és meghatározta az ez évi fel­adatokat. Tavaly 104 köz­ponti táborhelyen csaknem 54 ezer fiatal dolgozott. A táborozok 42 százaléka gim­nazista, 30 százaléka szak­középiskolás, 16 százaléka szakmunkástanuló. vala­mint kisebb számban úttörő, egyetemista, főiskolás, spor­toló és külföldi fiatal volt. A szakmunkástanulók közül csaknem 2500-an kilenc épí­tőipari, több mint kétszázan pedig egy erdészeti szakmai táborban dolgoztak. A tá­borozok között mintegy 250- en negyedszer, csaknem fél- százan pedig ötödik alka­lommal vállalták, hogy sza­bad idejük egy részét az építő közösségekben töltik. A központi táborokon kí­vül a megyei, az egyetemi és a főiskolai KlSZ-bizott- ságok szervezésében 55 épí­tőtábor működött, munká­jukban 13 500-an vettek részt. Megállapították, hogy az előkészítés, a szervezés ala­dott. Az út gazdája a ka­posvári városi tanács. A hí- után néhány perccel a Varosgazdálkodási Válla­lat ügyeletese arról tájékoz­tatott, hogy a tanács ÉKV osztályának megrendelése alapján szórókocsijuk elin­dult Kaposszentjakabra. Lám, ilyen „egyszerű” ez... így sem jutott persze mindenhová gép. A KPM közúti igazgatóság 36 gépe dolgozott a megye útjain, sok bekötőút azonban már- ványsimaságú — jégburko­lat miatt. Keresel!getről két napja már az iskolabusz sem tudott bejutni Nagyber­kibe. Szentbalázsról csak pos volt, mindenütt biztosí­tották az eredményes tábo­rozáshoz szükséges feltétele­ket. Mindez tükröződik a teljesíiményekben is: a tá­borokban dolgozók munká­jánál-: értéke mintegy 300 millió forint volt. s 50 mil­lió forinttal haladta meg az 1980-as eredményt. A szombathelyi Hevesi Ákos szakközépiskola KISZ- szervezetének felhívása nyomán a táborok többsé­gében társádalmi munkát is végeztek. Ennek bevételét a mozgássérült fiatalok támo­gatására ajánlották fel. Ez évben a központi szer­vezésű 88 építőtáborban 52 ezer, a megyei, az egyetemi és a főiskolai szervezésű tá­borokban pedig mintegy 100 ezer fiatal részvételére szá­mítanak. A korábbi évek­nek megfelelően az idei tá­borozok mintegy 80 száza­léka a mezőgazdasági mun­kákat segíti, továbbá két autópálya — az- M 1-es és az M 3-as — és két vasút­vonal építésére létesítenek építőtáborokat. Külön építő­tábort szerveznek a buda­pesti úttörőstadion felújí-tá­délelött 10-kor érkezett meg Kaposvárra az első járat, így sokan elkéstek munka­helyükről. 180 perc késéssel érkezett meg a göllei busz, Szigetvárról Gálosfa érinté­sével pedig egyáltalán nem merték elindítani a kocsit A szeged—zalaegerszegi gyorsjárat 180 percet keeett, s nem volt sokkal jobb a helyzet a többi távolsági bu- saon som. Rendkívül lelas­sult a megye személygépko­csiközlekedése is. A csodá­val határos, hogy tegnap még csak koccanásos bal­eset sem volt a somogyi utakon! B. F. sara. Újdonság, hogy az épí­tőiparban tevékenykedő szakmunkás fiatalok vala- mennjien szakmunkát kap­nak majd. A tavaly jól be­vált speciális táborok min­tájára a mezőgazdaságban három olyan tábort is szer­veznek, amelyekben az ön­tözéses gazdálkodásban te­vékenykednek majd a fiata­lok. Bővülnek az építőtáboro­tok nemzetközi kapcsolatai. Amíg tavaly nyolcvan bolgár hetven NDK-beli és négy­száz lengyel fiatal dolgozott magyar építőtáborokban, addig az üdén Bulgáriából 450, az NDK-bői 400, Len- gyéjországból pedig 1000 diákot várnak. Az idén is különös gond­dal szervezik a táborotok szabadidő-programját. A bevált formák mellett több újdonság is szerepel a ter­vekben. így például száz táborozó fiatal az eszperan­tó nyelvet tanulhatja a munkaeszközök letétele után. Elutazott hazánkból az IRI elnöke Kedden elutazott hazánk­ból Pietro Sette, az. Olasz Ipari Újjáépítési Intézet' (ÍRJ) elnöke, aki az olasz műszaki napok megnyitója alkalmából rövid látogatást tett Budapesten. Itt tartóz­kodása során fogadta őt Marjai József miniszterel­nök-helyettes, továbbá tu­dományos-műszaki együtt­működési megállapodást írt alá Szekér Gyulával, az or­szágos műszaki fejlesztési bizottság elnökével. Pietro Seriét kedden fogadta Mé­hes Lajos ipari ee Veress Péter külkereskedelmi mi­niszter. Megvitatták a két ország gazdasági kapcsola­tának kérdéseit, tárgyaltak a magyar ipar és az IRI konszern együttműködésé­ről. Te|sskfóSia-gyárSás. A Tiszai Vegyi Kombinát műanyag gyárában 1981-ben csaknem ötezerötszáz tonna síklóliát gyártottak a tejipari vállalatok számára Bokatörés, orsócsonttörés / Járhatatlan járdák Exporttá! kendik az évet... Az Ikarus Karosszé­ria- és Járműgyár 1982-cs termelését szinte az egész évre lekötötték már a megrendelők. Az idén több mint tizenkét­ezer autóbuszt gyártanak. A mátyásföldi gyárban már az év elején megkezdődött a szovjet exportra készülő Ikarus 250-es csuklós városi, illetve a 280-as távolsági autóbuszok gyártása. Ezekből az év vegéig hétezer darabot szállítanak le szovjet partnereiknek Megállapodást írtak alá Hz Ipari Miniszlériüiii és az OKISZ egyiiiiniksiíése A népgazdasági feladatok végrehajtására, a lakosság ellátásának javítására együtt­működési megállapodást kö­tött az Ipari Minisztérium és az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsa. A megál­lapodás szerint — amelyet kedden Méhes Lajos ipari miniszter és Rév Lajos, az OKISZ elnöke írt alá — az együttműködés kiterjed a tervezés, az iparpolitika, a vállalati szervezeti rendszer fejlesztésére, társulások, új szervezeti formák létrehozá­sára. Az OKJSZ és a minisz­térium bázisintézményei is ennek érdekében koordinál­ják feladataikat. A minisztérium az OKISZ- szal közösen dolgozza ki az ipari szövetkezeteket is érin­tő fejlesztési koncepciót be­vonja a döntések előkészíté­sébe, s a tervek mégva'ósi- tásába, valamint a központi fejlesztési programok végre­hajtásába. Feltárják, hogy a szövetkezetek — fejlődésük érdekében is — hogyan ve­hetnek részt a nem rubel- elszámolású export további növelésében, az import he­lyettesítésében, a hiánycik­kek gyártásában, a háttér­ipari tevékenység javításá­ban, a lakossági és termelői fogyasztása szolgáltatások fejlesztésében, valamint az ipar alkatrészellátásában.. .. . Az Ipari Minisztérium és az OKISZ az együttműködé­si megállapodás alapján elő­segíti, hogy a szövetkezetek és az állami vállalatok az eddigieknél jobban össze­hangolják nemzetközi, mű­szaki. tudományos tevékeny­ségüket. Harminc ország ötven vásárán, kiállításán szerveznek bemutatót A Hungexpo hazai és külföldi programja Az idén harminc ország több mint. 50 nemzetközi áru­minta vásárán és szakkiállí­tásán szervezi meg a magyar ipar és külkereskedelem be­mutatóját a Hungexpo. Ta­valy 40 ilyen vásáron és kiállításon vettek részt. To­vábbi 8 helyen rendeztek önálló magyar hetet és gaz­dasági napokat, áruházi hét­tel, . filmrendezvényekkel ki­egészítve. Ilyen önálló ma­gyar bemutatkozásra az idén is lesz lehetőség, legköze­lebb Hamburgban, majd több dél-amerikai államban. Arab öböl-menti országban és Olaszországban. A Szovjet­unió három városában is be­mutatkoznak önállóan a magyar vállalatok. A nemzetközi rendezvé­nyek közül a magyar ipar hagyományosan kiállít Lip­csében, Brnoban, Plovdivban vagy Zágrábban, a tavaszi, illetve az őszi vásárokon. Moszkvában 3 nagy szakki­állításon szervezi meg a Hungexpo a magyar részvé­telt, a könnyűipari, az elekt­ronikai és a vegyipari be­mutatókon. A brnoi KGST szerszámgépipari seregszem­lén is láthatók majd ma­gyar gépek. Ezenkívül 12 tő­kés, főleg nyugat-európai ország 22 kiállításán is ott lesznek a magyar exportter­mékek, köztük a hannoveri vásáron, a párizsi és a brüsz- szeli élelmiszeripari sereg—" szemléken. A tengerentúli vásárok közül kiemelkedik az Egyesült. Államokban sor­ra kerülő energetikai világ­kiállítás, amelyre szintén jelentkeztek már magyar ki­állítók. A Hungexpo idei hazai programjai közül ezúttal is elsősorban a tavaszi és az őszi BNV emelhető ki. Ez utóbbival ggyidőben tartják majd a Hoventa kereskede­lemtechnikai, a Proterevita környezetvédelmi és a Stud- expo oktatástechnikai kiállí­tásokat. A kőbányai vásár- központ 1982. évi program­ját áprilisban 3 szakkiállítás nyitja, ezek a Construma építőipari-, az Autoservice járműkarbantartó és javító bemutatók, valamint először megrendezendő Nemzetkö­zi Tömítéstechnikai Kiállí­tás. Az őszi évzáró rendez­vények sorában sor kerül a Budatranspack anyagmozga­tási és csomagolási., valamint a Hungarokorr korroziové- deimi bemutatóra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom