Somogyi Néplap, 1982. január (38. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

A mintmás, &\ózó éveink., tés és a közvéleniénv egy üt XXXVIII. évfolyam 1. szám 1982. január 3., vasárnap Érzékenyen A magyar gazdaság nyi­tott, tehát érzékeny a külke- reskedelemre, és arra, ami­ben szegények vagyunk: energiára, nyersanyagra. Az alkalmazkodás létkérdésünk. Ezt jelzi például a külkeres­kedelmi fizetési mérleg éves egyenlegének folyamatos ja­vulása. Az 1981. évi terv en­nek folytatódásával számolt, a javulás azonban 1980 vé­gén — néhány ágazatban — lelassult. Lényegében a vál­lalatok egyharmada nem ért cl annyi eredményt, ameny- nyil el lehetett várni. A terven felül költekező vállalatok pénzüket jórészt a hazai piacon keresték meg. A képlet hasonló ahhoz, amelytől 1919—1980-ban si­került megszabadulnunk: vagyis az importot hitelezi a költségvetés, az exportból viszont ez a devizabefektetés nem térül meg. Egy ilyen irányú folyamatnak elejét kell venni. Tavaly s az új év küszöbén hozott intézke­dések -- a szabályozók újabb kiigazítása — az idei népgazdasági terv egészével együtt ezt a célt szolgálja. Igazságtalanok lennénk, ha nem ismernénk el eredmé­nyeinket: 1981 a gondok el­lenére a nemzeti jövedelem és az ipari termelés növeke­désével zárult, javult a dol- lárelsz-'ímolású export hoza­ma, korszerűsödött a minisz­tériumi és a vállalati irá­nyítás. Figyelemre méltó eredmény, hogy miközben az ipari export növekedése el­maradt a tervezettől, a dol­lárelszámolású kivitel a ta­valyinál gazdaságosabb. Ha a gazdálkodást beható elemzés alá vesszük — mi­ként ezt december 3-án a Központi Bizottság, valamint az országgyűlés téli üléssza­ka is tette — világos, hogy a gazdasági hatékonyság eddig elért javulása elsősorban a vállalatok és a lakosság fo­gyasztói magatartásának vál­tozásából származik. Ez kü­lönösen a lakossági fogyasz­tásban egyértelmű: a fo­gyasztói árak és tarifák ala­kításának hatására például • jelentősen csökkent az ener­giafelhasználás, ésszerűvé vált némely élelmiszerek fo­gyasztása. egyes szolgáltatá­sok igénybevétele. A vállala­tok nem használnak több energiát, mint amennyi fel­tétlenül szükséges; végre nem romlott — miként az évtized első felében — a fajlagos anyagfelhasználás és az eszközhatékonyság. Az emberek — mint fogyasztók — a világgazdasági változá­sokat közvetítő szabályozók hatásainak megfelelően rea­gáltak az új helyzetre, ám mint termelők nem távolod­tak el korábbi beidegződött szokásaiktól. A magánember érzékenyen reagál a szemé­lyes jövedelmét érintő for­dulatokra, ugyanaz az ember azonban a vállalatnál még nem érzi eléggé a nemzeti, a vállalati és a személyes jö­vedelem alakulását meghatá­rozó összefüggéseket. A fogyasztó tud takarékos­kodni. A ma és a holnap követelménye azt diktálja hogy az ésszerű fogyasztás mellett, a jobb teljesítmény­nyel elért jövedelem gyara­pításán is fáradozzunk. A gazdasági szabályozás erre szorít bennünket — nemcsak itthon, hanem » világpiacon is. * > Tiszt Honfitársaim! Kedi Elvtársak! Üj ztendőt köszöntünk. Ilyenk' szokásunkhoz hí­ven rdeget készítünk a múlt tendőről és kifeiez- zük epasnak jókívánsága­inkat áj évre. Mily is volt a múlt esz- tendoNem mondható sem jobbm sem rosszabbnak, nak a közös gondolkodás, a közösen végzett munka, a szorgalom bízta tej eredmé­nyei Jó a politikai légkör, a létbiztonság, aktív a köz­élet, így nemzeti célkitűzé­seink elérése során ki-ki személyes elképzeléseit is valóra válthatja. Szocialista társadal­munkban a politikát a veze­Folytása volt annak a murainak, amelygt kipró­bált,aevált politikánk szel­leméin 25 éve folytatunk. Eredényekben gazdag ne- gyeclázadunkról méltó- képpi emlékeztünk meg magik és megemlékeztek mást is. Nyugodt lelkiis­mer, tel mondhatjuk, hogy bár ok minden történt a vi­lágén és itthon is bőven aka< tennivalónk, fejlődé­sünk töretlen vojt. Ének a negyedszázadnak az redményeit nyugodt lel- kiisierettel vállalhatjuk moí és a következő nem- zedkek előtt is. Npgazdaságunk a súlyo- abl nemzetközé feltételek el­lenre tovább szilárdult és új móon, az új követelmények­nél megfelelően kezd dol- goai. Gazdálkodásunkban má jelentkeznek erőfeszíté­seik első eredményei. Két főcélunknak megfelelően a kügazdasági egyensúly ja- vut és életszínvonalunkat megőriztük. Hazánk politi­kai gazdasági és társadalmi eredményeiről határainkon túl is elismeréssel beszélnek. Emek kézzelfogható jele, hegy a külső pia.c a világ- gazdasági hanyatlás ellené­re növekvő bizalommal fo­gadja termékeinket. Ez alkalommal is megkö- szinöm a párt- és az állámi vezetés nevében munkásosz- táyunknak, szövetkezeti pa­rasztságunknak, értelmisé- ginknek. társadalmunk min­den más rétegének, minden jó szándékú állampolgá­runknak a közös nagy célok elérése érdekében kifejtett erőfeszítést. Kedves Barátaim! Feszültségekkel terhes vi­lágban élünk. Terveink megvalósításának külső fel­tételei nem javultak tavaly sem. Munkánk belső feltéte­leinek alakulásában viszont kedvező változások tapasz­talhatók. Városokban, közsé­gekben egyaránt szaporod­tes eroieszuesei aiauu íjaa. es emelik a közügy rangjára. A Magyar Szocialista Munkás­párt kipróbált politikája, a Hazafias Népfront programi­ja egész dolgozó t népünk eszére és szívére apellál. In­nen a színes vitákban ala­kuló szocialista nemzeti..egy- ’ ség, amelyet a különböző társadalmi rétegek nemzeti- . ségre, vallásfelekezetre, korra és nemre való tekintet nélkül a sajátjuknak érez­nek és vallanak, s amelynek örvendetes eredménye a po­litikai, a gazdasági és a tár­sadalmi stabilitás. Eredményeink nem vitat­hatók, de óvakodnunk kell azok túlértékelésétől. Vala­mennyien tudjuk, mennyi tennivalónk van még a ve­zetésben, a vállalatok, intéz­mények irányításában, a tár­sadalom fejlesztésében. Szo­cialista céljaink, gazdasági helyzetünk realitásai es a világpiac helyzete arra kényszerítenek, hogy mun­kánkban a fő fievelmet az 1982-es esztendőben is két nagy feladat megoldására Összpontosítsuk: a külgazda­sági egyensúly további javí­tására és az életszínvonal megőrzésére, vagyis egész életünk nyugodt, biztonságos körülményeinek fejlesz­tésére. Ez reális, megvaló­sítható cél. Kedves elvtársak! Napjainkban nőnek a nagyvilág gondjai, veszélybe kerültek az enyhülés ered­ményei, Az imperializmus reakciós erői elvesztett pozí­cióik visszaszerzésére tö­rekszenek. Katonai erőfölény­nyel szeretnék akaratukat a világra kényszeríteni. Nem akarják tudomásul venni, hogy a népek szabadon akarnak élni, a történelem kerekét nem lehet visszafor­dítani. Az erőviszonyok egyensú­lya kialakult és ez a garan­ciája annak, hogy a hala­dás és a bek« erői nélkül. vagy azok ellenére ma már nem lehet tenni semmit a világon. A mi véleményünk a vi­lág nagy kérdéseiben világos. A béke elkötelezett hívei vagyunk. Barátainkkal és szövetségeseinkkel szaros egységben nem kíméljük erőinket azért, hogy az eny­hülést, a békét és a haladás ügyét megoltalmazzuk. Békénk, biztonságunk, szo­cialista fejlődésünk szem­pontjából különös fontossá­ga van annak, hogy folytas­suk testvéri barátságunk ápolását, sokoldalú együtt­működésünk fejlesztését a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal. Ebben a szellemben üdvö­zöltük és támogatjuk len­gyel barátainknak a szocia­lizmus védelmére és a belső rendteremtésre irányuló lépéseit is. Abban a meg­győződésben, hogy ez a leg­jobb megoldás a lengyel nép és a világ számára is. Külpolitikánk sarkalatos tételei változatlanok: a Magyar Népköztársaság hű szövetségeseihez, baralja a nemzeti szabadságukért, az önálló fejlődésért küzdő volt gyarmati népeknek és a békés egymás mellett elés elve alapján korrekt partne­re a fejlett tőkés országok­nak. Mindaraiyiunkat foglal­koztat a gondolat, hogy mit várhatunk az új esztendőtől. Mindenek előtt békét. Szilárd - meggyőződésünk, hogy békeszerető erők níeg tudják akadályozni a »©hnzetközi feszültség foko­zódását. Előbbre alkarunk lépni szocialista vívmányaink gya­rapításában. Szembe kell néznünk a világgazdaság, a világpiac kihívásaival. A kö­vetelmények mind szigorúbb feltételeket támasztanak velünk szemben. Ez a kény­szerítő erő pillanatnyilag kellemetlen, de hosszú tá­von segíti fejlődésünket ab­ban a versenyben, amely elől nem térhetünk ki. Mun­kánkat ebben a helyzetben nagyon fegyelmezetten és ésszerűen kell végeznünk, még takarékosabban és oko­sabban kell gazdálkodnunk szellemi és anyagi javaink­kal egyaránt. .. Tisztelt Elvtársak! Kedves Barátaim! Határozottan haladunk to­vább a kipróbált, jó úton. Nem gondtalanul, de maga­biztosan. Nem állhatunk meg, szorgalommal és közös fejtöréssel kell siettetnünk a pozitív változásokat. Politi­kánk szellemében mind ész­szerűbb megoldásokat, a bol­dogulás célszerű módjait ke­ressük. Bizakodva tekintünk a jövőbe, mert szilárd ala­pokra, tehetséges, .jóra tö­rekvő népünk erőfeszítései­re építünk. Az új év első napján a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében kívánok hazánk va­lamennyi állampolgárának, egész magyar népünknek, minden barátunknak ered­ményekben gazdag, boldog és békés új esztendőt! (MTI) Áz év első kenyere Friss, illatos, ropogós ke­nyér. Forró péksütemény, sós perec. Az év első kenyere. Az év első kiflije, zsemléje. S bár hiába volt tegnap még munkaszüneti nap, a Somogy megyei Sütőipari Vállalat ke­nyérgyárában reggel hat óra­kor megkezdődött a műszak. Kell a kenyér, hiszen ma vá­sárlók hada özönlik majd az üzletekbe — friss sütésű ha- rapnivalót keresve. Félkilós kenyérből százhetvenöt, cse­mege kenyérből ötvenöt má­zsát sütöttek mára, burgo­nyásból pedig harminc má­zsát. Este kezdődött a zsemle gyártása — ebből hatvanezer darabot készítettek. Szilvesz­terre is hétszázharminc mázsa kenyeret sütöttek a pékek; dolgoztak reggeltől reggelig. A karácsonyi sütést december 24-én reggel fejezték be,, de 26-án már indultak a vona­lak. Hogy milyen lesz az idei kenyér? A kemencéből kivéve ínycsiklandozó, olyan, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. S hála a bevezetett kon­téneres szállításnak —, remél­hetőleg ilyen is marad — amíg a vásárlókhoz nem jut Hiába az ötnapos munka­hét, az üzletek a hatodik na­pon is nyitva tartanak. Ke­nyér tehát kell akkor is, meg másnap is, így a vállalat dol­gozói továbbra is úgy járnak műszakba, mint az előző években. Van pihenőnap, de gyakran majd akkor is dol­gozni kell, mert szükség Lesz a munkáskézre. Vidám óév-búcsúztató országszerte Az ország szinte valameny- nyi szórakozóhelye, szállodá­ja, több száz étterme fogadta ínycsiklandó falatokkal, zene­szóval, vidám műsorral szil­veszter napján az óév-bú­csúztatókat. Számos külföldi vendég is hazánk valamelyik szép vidékét választotta az új esztendő köszöntésének színhelyéül. Kőszegen például a Juri- sics várban rendeztek nagy­szabású szilveszteri bált, aho­vá a legtöbben természetesen a szomszédos Ausztriából ér­keztek. Győrött félezren fog­laltak helyet a Rába-szálló nagytermében, a Park étter­met pedig Becs egyik legna­gyobb áruházának, a Gern- grossnak a dolgozói bérelték ki. A hévízi Termál-szállóban vízi-diszkó is szórakoztatta a közönséget a zalaegerszegi Arany Bárány szilveszteri tombolájának nyertesét éjfél után egy élő kisbárány várta. A debreceni Arany Bika szál­lóban az év utolsó napján nyílt meg az új éjszakai bár­helyiség, a száz személyes, hangulatos szórakozóhelyen artisták, akrobaták és tánc- dalénekesek műsorát tekint­hették meg. Megteltek az ország hegy­vidéki túristaházai is, s a vá­ratlanul enyhe, napsütéses időjárás mindenütt sokakat csábított kirándulásra. A Hanság vidéki falvak ut­cáit este a fiatalok vidám csoportjai járták be: újévi népszokásokat felelevenítvén muzsikaszóval, dallal, régi rigmusokkal köszöntötték a házak lakóit. Algyőn Elfojtották a gázkitörést Csütörtök déli egy óra előtt néhány perccel elcsendese­dett a föld morajlása: az Algyö 683-as számú fúráspom- ton: 74 órás küzdelem árán sikerült a kútjavítás közben, műszaki hiba folytán kelet­kezett gázkitörést elfojtani a szegedi, orosházi, szolnoki és hajdúszoboszlói brigádokból egyesített, gyakorlott kitörés­védelmi csapatnak. Miután a kút közeléből eltávolították a fúrótornyot, a meghibásodott zárószerkezetet, hozzáláttak az új kitörésgátló felszerelé­séhez. A 150 atmoszférás nyo­mással feltörő gázban, vízgőz­éé oiajzuhatagban alaposan megvizsgáltak a kútfejet és megállapították: a három egymás fölött lévő pereme közül az egyik sértetlen ma­radt, s az új zárószerkezet biztonságosan ráhelyezhető. Emberek és gépek, lánctalpas vontatók és emelődaru több­órás összehangolt munkájával sikerült az öttonnás zárószer­kezetet a kútfejre rögzítésű,' majd a kitörést elfojtani. A kettős kiképzésű — olajter­melésre és a rétegenergia visszapótlását szolgáló víz- visszanyomásra kialakított — kutat a következő napokban újból a termelésbe állítják. 4$> *0NyiV ic ^ ARA: 1,40 Ft * NÉPLAP Hairezottan haladunk tovább a íprólált jó úton Losozzi Pál újévi köszöntője

Next

/
Oldalképek
Tartalom