Somogyi Néplap, 1981. szeptember (37. évfolyam, 204-229. szám)

1981-09-25 / 225. szám

KÉPVISELŐK BALATQNFENYVESEN Tájékoztató a mezőgazdaságra és a környezetvédelemről Láíajsstás az új vadfeídaigazótisn Kedvez az idő a betakarításnak Biízavelés előtt Kadarkúion Az országgyűlés őszi ülés­szakára készülve tegnáp Ba- latonfenyvesen a Ealaton- nagybereki Állami Gazda­ságban tartotta tanácskozá­sát a Somogy megyei kép­viselőcsoport. Két fontos na­pirendje volt: a mezogazdar ság és az élelmiszeripar helyzete, illetve a környe­zet- és természetvédelem. A megbeszélésen részt vett Varga Péter, a megyei párt- bizottság első titkára és Sugár Imre, a megyei tanács elnöke, illetve a megyei nép­frontbizottság, a marcali járás és a gazdaság több ve­zetője. A képviselőcsoport vezető­je, Szokola Károtyné dr. tar­tott tájékoztatót az őszi ülés­szak két napirendjének or­szágos vonatkozású állatai­ról, a mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter, vala­mint az Országos Környe­zet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke beszámolójá­nak lényegéről. A fölkészü­lést szolgálta, hogy dr. Győ­ri József, a megyei tanács osztályvezetője elemezte So­mogy mezőgazdaságának, a termelőszövetkezeteknek és Szép hagyományai vannak az újítómozgalomnak a Nagyatádi Konzervgyárban. Két éve például 229-en 165 újítást adtak be, s ezekből 106-ot el is fogadtak. Ta­valy 215-en fogtak tollat* hogy javaslataikat papírra vessék, és 105 kapott zöld utat. Hogy ennél jóval több újítást — 116-ot — vezettek be, annak egyszerű a ma­gyarázata: az előző, évi já­rásiatokból néhány csak ta­valy valósulhatott meg. Az újítók Atádon több­nyire a tmk munkásai közül kerülnek ki. 1979-ben 85 ezer forintot .fizettek ki az újí­tóknak, tavaly 122 ezret, és ennek csaknem hetven szá­zalékát a tmk-soknak. Ér­dekes, hogy a konzervgyári újítások zöme a tavaszi karbantartások idején, illet­ve i télen érkezik az előadók asztalára. Ennek ellenére szinte mindig napirenden van az újítómozgalom. A tröszt kezdeményezésére pél­dául április 15-e és május 15-e között a KlSZ-kong- resszus tiszteletére hirdette«. Kopásálló magnófej Az eddigi típusoknál jóval kopásállóbb és kétszer hosz- szabb élettartamú magneto­fonfejek gyártására rendez­kedtek be a Budapesti Rá­diótechnikai Gyárban. . Az új, úgynevezett keménymag- nófejak háromezer-négyezer órát is üzemelhetnek. A tí­pust a gyár műszaki gárdá­ja fejlesztette ki, s jelenleg a gyártósorokon. nyolcvan százalékban már az új — Recovak márkájú — fejek készülnek. A gyár tervei sze­rint jövőre a keménymagnó- fejek már teljes egészében felváltják a régebbi típuso­kat. A BRG évente csaknem hárommillió kombinált, il­letve törlőfejet állít elő. A gyár a hazai kazettás magnetofon-gyártók igé­nyeit maradéktalanul kielé­gíti, s mind nagyobb meny- nyiságben szállít a szocialis­ta országokba. Legnagyobb piacaik a Szovjetunió, az >iDK és Csehszlovákia. állami gazdaságoknak a fej­lődését, illetve VI. ötéves tervi feladatait. A sokoldalú tájékoztatás folytán képet kaptak a közös gazdaságok eredményeiről, a változásról és a gyengén gazdálkodó ter­melőszövetkezetek gondjai­ról. A termésátlagok növe­kedése mellett a megyei ta­nács osztályvezetője szólt az állattenyésztésről, az üzemek feladatairól, s végül a föld-. védelmi törvény végrehajtá­sáról. Dr. Tarján lAszlóné, a megyei környezet- és termé­szetvédelmi bizottság, titkára arról számolt be, hogy az 1976-ban .elfogadott törvény óta milyen változásokat ho­zott Somogybán és most me­lyek a legfontosabb teendők. A vitában több képviselő is felszólalt, s elsősorban a mezőgazdasággal kapcsolatos feladatokkal foglalkoztak. Az a vélemény alakult ki — egyetértve a megyei tanács mézőgazdasagi osztályveze­tőjével —, hogy fontos fel­adat a gyengén gazdálkodó termelőszövetkezetek meg­szilárdítása, azoknak jó szakemberekkel való rrteg­versenyt az újító kedvűek- nek — oly nagy sikerrel, hogy a nagy konzervgyára • kát is megelőzve az atádiaK kerültek az első helyre. Egyetlen hónap alatt har­minchat. újítást nyújtottak be- — ebből hetet kísérletre küldtek, kilencet pedig már be is vezettek. Ezekkel ’az újításokkal együtt az idén 127 javaslat született. S hogy az év végén ennél is többről szólhatnak majd, azt az októberi akció is sejteti. A tröszt kezdeményezésére ugyanis minden év októbe­re a munkavédelmi újítások hónapja, s a szervezők a legkisebb javaslatokra kí­váncsiak. Az új rendelkezé­sek szerint az apró, de hasz­nos ötleteket is legkevesebb hatszáz forinttal díjazzák. Különlegesen értékes tar­talmú láda érkezését várják a közeli napokban a Somogy megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás kapos­vári' központjába. Az or­szágban elsők közt itt nyílik lehetőség a számitógépes adatfeldolgozás megindítá­sára. Az érkező íróasztalnyi gép egyike a ma gyártott legkorszerűbb számítástech­nikai eszközöknek. Munkába állítása túlzás nélkül új kor­szakot nyit a megye növény- védelmében. Az állomás szakemberei türelmetlenül várják a szá­mítógépet, ugyanis már így is tornyosulnak a számító­gép híján' megoldhatatlan feladatok. A talajtápanyag- elemzések első hároméves ciklusának lezárását köve­tően — ez év elején például — a MÉM—NAK számító­gépközpontjától keitek segít­séget. Maguk képtelenek lettek volna ugyanis értékel­ni a beérkezett több száz­ezer adatot. A számítógépes elemzés alapján készülhet­tek el egyebek közt a me­gye — friss és hitelt érdem­lő méréseken alapuló — ta­la jtápanyag-térképei. Időközben újabb számten­ger borította el az állomást. Egyre-másra érkeznek be az úgynevezett új táblatör zs - könyvek. Valójában neg» is „könyvekről”, hanem — • erősítése. Javasolták azt is, hogy a termelőszövetkezetek törekedjenek állatállomá­nyuknak. a háztáji gazdasá­gokba való kihelyezésére, ki­segítő és melléküzemágak létesítésére, az erősebb ísz- ek fordítsanak nagyobb gon­dot a gyengébbek segítésére, de a melléküzemágak, az ipari hulladékok üzemszerű feldolgozása előtt végezze­nek piackutatást. Sugár Imre, a megyei ta­nács elnöke a megye tsz-ei- nek legfontosabb feladatai­ról tájékoztatta a képviselő­ket, illetve arról, hogy mi­lyen intézkedésen segítik So- magyban a környezet- és természetvédelem további javulását. — Segítse az erősebb a gyöngét! — hangoztatta fel­szólalásában Varga Péter, a megyei pártbizottság' első titkára, amikor a gyengén gazdálkodó és a gyenge ter­mőhelyi adottságú szövet­kezetek gondjairól szólt. A termelőszövetkezetek szak­emberekkel történő megerő­sítéséről viszont azt mon­dotta: nem elég, ha egy tsz egy-egy jó szakembert kap, hanem egyszerre több olyat kell biztosítani, aki vállal­ja a közös munkát, gyöke­ret ver, letelepszik, s évekig dolgozik egy-egy gazdaság­ban. Érdeklődéssel hallgatták a képviselők Sütő Ödönnek, a gazdaság igazgatójának tá­jékoztatóját. Ez arra is jó példa volt: az adottságokat figyelembe véve fegyelmezett munkával hogyan lehet jó eredményeket elérni. E gaz­daságot 1973-ban húszmillió forintos vesztesége miatt szanálták, idei nyeresége pe­dig várhatóan eléri a hét­millió forintot. Ezt csak úgy sikerült megvalósítani, hogy a gazdaság púft- és társa­dalmi vezetői összefogtak, céljaik elérésére mozgósítot­ták a másfélszáz kommunis­tát, a tizenkilenc szocialista brigádot, több új szolgálta­tást -vezettek be, s keresik az újat; kezdeményeznek, kísérleteznek. A képviselőcsoport tagjai végül a megyei vezetőkkel együtt meglátogatták a gaz­daság öreglaki vadfeldolgo­zó telepét. számítógépes földolgozásra alkalmassá tett — adatokkal telezsúfolt papírcsíkokról -van szó. Hovatovább nyo­masztóvá lett a „kutyanyel­vek” értékelésével megbízott szakember helyzete. Gondol­juk csak meg: a megye mintegy hétezer táblájának több tucat jellemzőjét, azok évenként olykor többszöri változását kellett nyomon követnie. Beismerték vagy nem, fizikai képtelenség voít a könyvek tüzetes áttekinté­se. s irreális feladat bármi­féle hasznosítható következ­tetést levonni a kaotikus szám tengerből. A régi táblajörzskönyvek lényegében holt adatok vol­tak, melyek csupán a külön­féle föhivatalokban porosodó irathegyek magasságát nö­velték. Tudták ézt az üzemi szakemberek, és nem túl nagy lelkesedéssel végezték a hálátlan, kényszerű papír­munkát. A számítógép most nemcsak az értékelést vég­zők munkáját könnyíti és gyorsítja meg, de végre le­hetőséget teremt egy élő — s bármely pillanatban ezer­nyi gyakorlati célra hasz­nosítható — adatbank létre­hozására is. Kézenfekvő gépi feladat lehet például összefüggést keresni valamely növény ho­zamai és a felhasznált mű­trágya mennyisége és össze­tétele közt, s rátalálni az A héten a burgonya beta­karítása adott munkát a ka­darkúti Szabadság Termelő- szövetkezetben, s ezzel egy- időben igyekeztek „pontot tenni” a silózas végére is. A burgonyánál és a silónál elégedettek a hozammal: az ’előbbi hatvan hektáron te­rem, s az étkezési gumókat Kaposvárra szállítják saját járműveiken a Zöldért-nek. Silóból is elérik 'a tervezett 160 vagont. A bürgonya be­takarításában szeptember közepétől húsz katona is se­gít, s mint Hollósi László főagronómus tájékoztatott, a katonák részvételére az őszi 1979 januárjától Nagybe- rényt, Somot, Nyimet, Ság- várt közös tanács' irányítása alá vonták, ságvári központ­tal. Az intézkedést főkéht a községek földrajzi fekvése indokolt^, és Ságvár látszott a legmegfelelőbbnek a köz­ponti feladat ellátására. | Győri József a nagyberényi tanács éléből került Ságvár- ra. — N agyberény ben „ott­hagytunk” egy szép házas­ságkötő termet, az öregek napközi otthonát, meleg­konyhás vendéglőt, kultúr- házat, óvodát. Január 3-án alakuló ülésünket olyan te­remben tartottuk itt Ságvá- ron, ahol — némi túlzással — az ablakok tartották a te­tőt. Fél év múlva le is kel­lett bontani a kultúrotthont, mert életveszélyessé vált. adott talajon optimális eredménnyel kecsegtető táp­anyag-visszapótlási eljárás­ra. S bar ez az egyike a leg­egyszerűbb szóba jöhető szá­mítógépes feladatoknak, itt is több tízezerféle lehetőség közül kell — tévedhetetle- nül — választani. A számítógép lehetőségei a növényvédelemben ennél jóval tágabbak. Az egyik roppant izgalmas, újkeletű — s alighanem a számító- központnak is kemény diót jelentő — nyitott kérdést az állomás igazgatója, Tóth 1st' van említette: „Sokáig kor­látlannak látszottak a ter­melésnövelés lehetőségei. Ma pedig kiderül, hogy például a gabonatermelésben a 'leg­jobbak is »plafonba ütköz­nek«.” Jelenleg ez még keveseket foglalkoztat, hiszen túlságo­san is előtérben vannak bi­zonyos közgazdasági problé­mák. Hogy például egy pon­ton túl a terméstöbblet jöve­delme nem fedezi a többlet- ráfordításokat, s hogy ezért az sem termel 100 mázsa kukoricát, aki tudna. Valójá­ban csupán árrendszer kér­dése, "hogy mi és meddig éri meg. Lényegesen fontosabb, hogy ha egyszer majd 120 vagy 140 mázsa kukoricára lesz ^szüksége az országnak, egy hektárról lehetséges lesz-e ezt megtermelni. Bio-. munkákban október végéig számíthatnak. Eddig kedvezett az idő — hallottuk Kadarkúton. Jó néhány feladat megvalósítá­sában előbbre vannak, mint ahogy korábban várták. Be­fejezték a rozs vetését, most kerül földbe 150 hektáron az őszi árpa is, amelynek a területét teljesen előkészí­tették a vetéshez. Szépen ki­kelt, zöldell a repce is 80 hektáron. Folyik a magágy készítése a 613 hektár búzá­nak, amelynek a vetéséhez október elején látnak hozzá — ugyanakkor kezdik a ku­Sok gondot jelentett az óvo­dai elhelyezés is. Még ab­ban az évben ötvennyolc gyermek felvételét kérték a szülők, ebből harmincegyet el kellett utasítani. Ugyan­akkor a társközségekben üresen tátongtak az óvo­dák ... — Váltóztak-e a körülmé­nyek az elmúlt két év alatt? — Felújítással és új be­ruházással még ebben az év­ben megépül az új óvodai rész. Másfél millió forintos költséggel hetvenöt kisgyer­mek felügyeletét tudjuk majd így biztosítani. Az idén készült el a felújított kultúrház, háromszázezer forintos ráfordítással. Ta­valy építettünk egy gáZcse- retelepet is, s most egy kétszázötven adagos konyha készül, amely az iskola nap­lógiai, agronómiái, talajtani és más tudományos tényezők ezreitől, azok variációinak és kombinációinak millióitól függ, hol van a termelés fel­só határa. Elképzelhető, hogy egy haláron túl például már csupán egyetlen, a talajban levő mikroelem arányának megváltozásától függ a még nagyobb eredmény... Egy efféle titkot kinyomozni az ember számítógép nélkül képtelen volna. E példát csupán a szakem­berek lehetőségeinek táguló határait érzékeltetendő ír­tam le. A kaposvári állomás számítógépe — különösen kezdetben — aHgha vállal­kozhat majd efféle fejtörők­re. A már említett feladatai mellett segítséget adhat vi­szont hozzá forduló üzemi szakembereknek napi gon­dok megoldásában. Sajnos, a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola több éve folytatott ez irányú munkája, vagy a megyei tsz-szövetség újkele­tű számítógépes kezdemé­nyezései ellenére elvétve akad a megyében mezőgaz­dasági szakember, aki tud­na „kérdezni” a s zajai tógép­től. Szeptember elseje óta egy új munkakör is létezik a növényvédelmi állomáson: az operátoré. Két segítőjé­vel ők alkotják majd a szá­mítógépes csoportot. Vala­mennyien különlegesen kép­zett szakemberek, akik már alig várják, hogy az előké­szített több fióknyi számot íölfalja a gép. Bíró Férem konca betakarítását Is.’ Jól­lehet a búzának mindössze 15 százaléka kerül oda, ahol jelenleg még áll a kukorica, a betakarítás gyorsítása mégis indokolt, mert ha to­vábbra is kedvez az őszi idő, a vetés üteme is meg­gyorsul, s akkor útját áll­hatja a talajelőkészítő gé­peknek a kint levő termés. Ezt szeretnék megelőzni az­zal, híjgy mihelyt a csövek érésé engedi, munkába áli- nak a kombájnok a kukori­catáblákon. Katonák segítenek a bur­gonyabetakarításban. köziseit és az óvodát látja el meleg étellel. — Milyen fejlesztések, át­alakítások lesznek a társ­községekben? — Útkorszerűsítési mun­kálatokat folyamatosan vé­geztetünk mindegyik köz­ségben ; erre a célra az idén háromszázezer forintot for­dítunk. Még szeptemberben elkezdődik a nyírni kultúr­ház felújítása, százezer io- rintos költséggel. — Megfeletö-e az alapel­látás Ságváron és a kör­nyező településeken? — Amennyire jó a társ­községekben, olyan rossz Ságváron. Mindössze két bolt van, a sorban állás szinte állandó jelenség. Az úgynevezett Üj-teiepen, amely nagy terület — nem­rég készült el — egyálta­lán nincs üzlet. Legalább egy bolt kellene még, de er­re semmi lehetőség nincs a közeljövőben. Felajánlottuk a siófoki áíész-nek, hogy a bolt létrehozásának össz­költségéből harminc százalé­kot átvállalunk, adunk tel­ket, ám a hiányzó összeget még így sem tudják bizto­sítani. Aztán van itt Sagvá- ron egy presszó, amelyik még elfogadható, de a ven­déglőnek „csúfolt" italboltot még a helybeliek szerint is a festék tartja össze. — Milyen — eddig meg nem oldott — gondok vár­nak még intézkedésre Ság- 'váron? — Problémát okoz a köz­művesítés, Ságvár ugyanis vízszegény. Nagyberényben, törpe vízmű építésével meg­oldott a vízellátás, de Som­ban és Nyimben nem. Talán a hatodik ötéves terv végén lesz lehetőség a közművesí­tésre. S annak a jó néhány szolgálati lakásnak a meg­építésére, amelyre szüksé­günk lenne. A ságvári tanács épületét belülről gerendák támaszt­ják alá, de már javában fo­lyik az építkezés. A ház ele­je ugyanis lesüllyedt, s mű­szaki állapota miatt el kel­lett kezdeni • az átépí­tést. Nem véletlen, hogy gondokról bessál a tanácsel­nök, hiszen a négy község közigazgatási központjának épülete is újításra szorul... A. A. SOMOGYI NÉPLAP Újra megrendezik Újítók a Nagyatádi Konzervgyárban Kérdezni is tudni keit Számítógépes növényvédelem Eredmények és gondok Ságváron Jobb a társközségek ellátása, mint a központé

Next

/
Oldalképek
Tartalom