Somogyi Néplap, 1981. augusztus (37. évfolyam, 179-203. szám)

1981-08-01 / 179. szám

Hetekkel előbb kezdhetnek A silókukorica betakarítá­sa lesz az augusztusi kam­pánymunkák egyike a két- helyi termelőszövetkezetben is. A gépeket már felkészí­tették, Hesston silózóva! dolgoznak majd. A nagy tel­jesítményű. jó minőségű ta' karmányt készítő gép, mint minden évben, a környező tsz-eknek is besegít. — Mikor kezdik a betaka­rítást? — Ha 35—36 százalékos lesz a száraz-anyagtartalom — mondja Kovács Zoltán tsz-elnök. Az időjárás kedve­zett a növénynek, az idén várhatóan augusztus közepe táján kezdhetjük a silóbeta- karitást, két héttel előbb, mint tavaly. Ezervagonnyi silóra van szükségünk — lesz ennyi. Szeretnénk a szarvasmarha-állomány nyá­ri szükségletét is biztosíta­ni ebből — Most milyen munkák folynak a szövetkezetben? — Az aratással már 11-én végeztünk, a tarlómunkála­tokat is befejeztük nagyjá­ból, a szalmabefakarítás, bálázás,, szántás. Most fo­lyik a kukorica helikopteres lombtrágyázásia, utána a cu­korrépáé következik. A ku­korica állapota nagyon biz­tató, de a lombtrágyázást évek óta csináljuk és bevált nálunk — megéri a több­letköltséget. Hat-hétszáz hektárnyi területre az idén is szervestárgya kerül akár a múlt évben. Jó termést mutat a napraforgó és a cu­korrépa. Két-három héttel minden szántóföldi munká­ban előbbre tartunk, mint tavaly. Az enyhülés létkérdés AZ ORSZÁGOS BÉKETANÁCS ÉS AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGÁNAK NYILATKOZATA Hz országgyűlés honvédelmi bizottságának látogatása Nagyobb választék színes tévékből Fejlődő ipari háttér, 80 vállalat együttműködése dalmát, hogy a NATO kö­zéphatósugarú nukleáris ra­kétáinak nyugat-európai te­lepítése olyan világháborús konfliktus veszélyét hordozza magában, mely nem marad­hat a földrész határain be­lül. A Helsinkiben megkezdett folyamat továbbvitele érde­kében megnyitott madridi európai biztonsági és együtt­működési találkozó munká­ját felfüggesztették, őszintén reméljük — hangoztatja a nyilatkozat —, hogy az őszi megnyitásig hátralevő idő­ben a résztvevő kormányok józan megfontolása,, a népek iránti felelőssége kerül elő­térbe, így a tanácskozás tar­talmas és kiegyensúlyozott dokumentummal zárja mun­káját, és döntést hoz az eu­rópai katonai enyhülési és leszerelési konferencia össze­hívására. Népünk, Európa és a világ valamennyi népének létérde­ke a nemzetközi feszültség enyhítése, az államok közötti együttműködés, az egyre sú­lyosabb terheket jelentő fegyverkezési verseny meg­állítása. Ezért üdvözöljük és együttműködünk minden békeszerető erővel, mely fel­lép a középhatósugarú nuk­leáris rakéták nyugat-euró­pai telepítése, az új típusú tömegpusztító neutronfegy­verek gyártása és felhalmo­zása ellen, a nukleáris fegy­vermentes övezetek létreho­zása, a politikai és katonai enyhülés, a leszerelés, a bé­ke megvédése mellett. Népünk őszinte meggyőző­dése, hogy közös erőfeszítés­sel a béke megóvható, lehe­tőség van az enyhülés foly­tatására; ez felel meg Euró­pa és a világ néped létérde­keinek. Az országgyűlés honvédel­mi bizottsága Pap Jánosnak, a bizottság elnökének veze­tésével látogatást tett nép­hadseregünk honi légvédel­mi csapatainál, ismerkedett egy magasabb egység és egy vadászrepülő-alakulat életé­vel, tevékenységével, a kato­nák munkakörülményeivel, a korszerű -harci technikával. Pap János elismerését fe­jezte ki a látottakért, a ka­tonák mindennapos helytál­lásáért. Hajózási radar. Egy francia gyár radarberendezését látjuk a képen, amelynek az a feladata, hogy a La-Mancbe csatorna élénk hajóforgalmát kísérje szemmel. Nemrégiben Párizsban radarkonferenciát tartottak számos ország szak­értőinek részvételével. Több előadás hangzott el a radar tör­ténetéről, katonai, de még inkább polgári felhasználási te­rületeiről. Külföldön, különösen a fejlett ipari államokban egy­re inkább szűkül a fekete­fehér televízió-kínálat, a vá­lasztékot a legkülönfélébb márkájú és méretű színes készülékek uralják. Mi a helyzet nálunk? A televízió- előfizetők kétmilliós táborá­nak viszonylag szűk rétege, talán- százezren rendelkeznek színes televízióval. Ennek egyik oka, hogy mostanáig legföljebb egy-két típusból lehet vásárolni, azokat is csak néhány tízezres "szériá­ban gyártották, így a színes televízió gyakran hiánycik­ként szerepelt. Az utóbbi egy évben mint­ha változás kezdődött volna a hazai piacon. Az Orion és a Videoton szinte egy idő­ben jelent meg az új típu­sokkal az integrált áramkö­rös, korszerű technikájú, jó minőségű készülékekkel. A vásárlók érdeklődését fokoz­za, hogy ezek a készülékek márkás külföldi képcsövek­kel készülnek. Exportra szép szántban gyártottak, különösen az Orion* amelynek első színes tévéje csak néhány hónapja látható rendszeresen a kira­katokban. j A nagy múltú gyár az első félévben 12 ezer készüléket szállított a belkereskedelem­nek az év végéig még to­vábbi 16 ezret , készít Emel­lett több tízezret exportál­nak is. Jelenleg éppen a 22 colos képméretű típus készül sorozatban, de idei prog­ramjukban a kisebb 20, il­letve a nagyobb 26 colos te­levízió is szerepel. A készü­lékeknek egy része még az idén, automata távirányító egységgel kerül forgalomba. Az Orionban a tavalyi fej­lesztések nyomán. ez évre kétszeresére bővült a gyár­tókapacitás'. A már meglevő színes tévé technológiai sort átalakították. Az üzemben a legmodernebb integrált ele­meket használják a gyártás­hoz, ami lehetővé tette, hogy. a termelékenység kétharma­dával emelkedjék. A gyár fontos feladatának tartja, hogy világszínvonalon álló típusokkal jelenjen meg belföldön is, és ugyanaz a készülék exportképes is le­gyen. Vagyis ne legyen kü­lönbség az^itthon kapható és az. exportra kerülő készülé­kek között. Egyébként a sze­relősorban alkalmazott szi­gorú ellenőrzőlánc a hanyag munkát eleve .kizárja. A jó minőségnek azonban egyik alapfeltétele, hogy a hazai alkatrészgyártó ipar lépést tartson az Orion igényeivel. A gyár vagy 80 nagyobb-ki- sebb iparvállalattal és szö­vetkezettel áll kapcsolatban, s mint az orionosok mond­ják, legtöbbjük jó partner. Az Egyesült Izzóval például mór sok évtizedes kapcsola­tuk van. 1 Az Orion egy-egy szállító­ja, mint például a Mechani­kai Művek, kapacitásproblé­mákkal küzd és nem képes kielégíteni a gyár igényeit. Ilyenkor úgynevezett hiány­importra szorulnak, ami bi­zony növeli a költségeket. A Mechanikai Művek tíz éve üzembe helyezett olasz gyár­tósora készíti az elektrolit­kondenzátorokat. Nemcsak az Oriomnak, hanem az egész magyar híradástechnikai iparnak szállítják azokat. Mintegy ötszázféle típust gyártanak . Ugyanakkor évente csak 24 milliót tud­nak készíteni ezekből ami messze nem elegendő a ha­zai felhasználóknak. Egész elektronikai iparunk, bele­értve az Qniont is, egyre nö­veli igényét, ezért már el­határozták a kapacitás je­lentős kibővítését. Terveik szerint egy-két év múlva 10 millióval többet gyártanak majd, mint jelenleg, s ezzel kielégítik a belföldi igénye­ket. A gondok között kell em­líteni azt is, hogy az alkat­részszállítók magas árat kér­nek, sok esetben még . az import is olcsóbb lenne. Ezt érzik maguk a szállítók is, ezért időnként az import­követő ár nyomására enged­nek áraikból legutóbb július elején 10—20 százalékkal lett akaóbb egy-egy.aikaü'.eM,i A helsinki európai bizton­sági és együttműködési ér­tekezleten részt vett 35 ál­lam képviselői 1973. augusz­tus 1-én írták alá a helsin­ki záróokmányt, melyet Eu­rópa népei az enyhülési fo­lyamat folytatásához fűzött reményeik új távlatainak alapjaként üdvözöltek. Az évforduló alkalmából az Or­szágos Béketanács és az Európai Biztonság és Együtt­működés Magyár Nemzeti Bizottsága nyilatkozatot tett közzé, amelyben rámutat­nak: a záróokmány eredmé­nyeként számos, a kontinens békéjének, biztonságának, az enyhülés folyamatának meg­szilárdítására irányuló kez­deményezés bontakozott ki a politikai, gazdasági és kultu­rális élet területén. A Szov­jetunió és a szocialista or­szágok számos javaslattal és politikai gyakorlatukkal já­rultak hozzá a világ és Eu­rópa népei számára egyaránt kedvező folyamat. • kibonta­koztatásához, a különböző társadalmi rendszerű orszá­gok együttműködésének fel­lendítéséhez. A NATO-tagorszógok kor­mányai azonban figyelmen kívül hagyják a Szovjetunió és a szocialista országik .bé­kekezdeményezéseit, a Szov­jetuniónak azon nyilatkoza­tát, hogy kész az eiőzet.e-. feltételek nélküli és azonna­li tárgyalásokra az Egyesült Államokkal a fegyverzetek, mindenekelőtt a nukleáris fegyverek korlátozásáról. Napjainkban az Egyesült Ál­lamok és NATO-szövetsége- sei a fegyverkezési verseny fokozásával, a katonai erő­fölény megszerzésére irányu­ló törekvéseikkel előidézői a nemzetközi élet feszültségei növekedésének. Az Európa- szerte kibontakozó széles kö­rű békemozgalmak kifejezik Európa népeinek jogos aggó­Véget ért a mikrobiológusok nemzetközi tanácskozása Négynapos tanácskozás után. tegnap Budapesten vé­get ért az élesztőgombák ku­tatásával foglalkozó magyar, csehszlovák és NDK-bed mikrobiológusok nemzetkö­zi kongresszusa, amelyet a kertészeti egyetemen rendez­tek meg. A három ország mintegy 80 orvosa, elméleti szakembere, élelmiszervegyé­sze az élesztők genetikai, bio­kémiai, biotechnikai és öko­lógiai tulajdonságaival kap­csolatos kutatásokról, gya­korlati tapasztalatokról ta­nácskozott. Nagy figyelmet keltettek a magyar szakern- berek kidolgozta új sejtfú­ziós eljárásról szóló előadá­sok. Az élesztőgombák — mi­ként hazai szakemberek: az MTI tudósítójának a kong­resszus zárásakor elmondták — ma is nélkülözhetetlenek. Sokféle emberi táplálék és gyógyszer, valamint az al­kohol előállítása, továbbá az állatok takarmányozása _ is egyre kiterjedtebben igényli az élesztő alkalmazásai, il­letve a gyakorlati eredmé­nyek megismerését. Elhang­zott a kongresszuson, hogy a világ kőolajkészleteinek csök­kenésével az élesztők sze­repe tovább nő, felhasználá­sukkal ugyanis olcsóbb ener­giaforrás állítható elő. Elismerő véleménnyel fo­gadták a kongresszus részt­vevői a Szegedi József Atti­la Tudományegyetem mik­robiológiai tanszékének azt a bejelentett eredményét, hogy enzimek segítségével eltávolították mikroszkópos gombák, köztük fonalas és penészgombák sejtfalát úgy, hogy a sejtmembrán sértet­len maradt. A külső védőré­tegtől megfosztott sejteket fizikai-kémiai úton fuzionál- tatták, s így egyesült a fú­zióban részt vevő sejtek ge­netikai állománya. Ezen eljá­rásnak abban van a jelentő­sége, hogy így olyan hibrid­sejtek hozhatók létre, ame­lyek az előre „megtervezett’- tuUjdonsásokat .„ jaorcttazaá. X hagyományos élesztőgom­bák magas keméfiyítőt.anal- mú növényekből képesek gazdaságosan alkoholt elő­állítani. A fúziós kísérletek, Illet­ve eredmények fontosságát növeli az a tény, hogy ilyen­formán mérsékelt égövi klimatikus viszonyok között is belátható időn belül gaz­daságossá tehető az alkohol előállítása, s így az a jövő­ben alternatív energiaforrás­ként is szerepelhet. ÁRA: 1,40 Ft SOMOGYI NÉPLAP ■ ■ •? „ •„'í.íí'. ", .rí'?*- ■ I 'AZ MSZMP SOM OÓV^GxkiBIZC , TTS'A'G *A ;N A K L A P J A I i-.v..— írt . ■ XXXVIÍ, évfolyam, 179. szám 1981, augusztus 1„ szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom