Somogyi Néplap, 1981. július (37. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-07 / 157. szám

Gyászjelentés Fáádalommal és megtört szív- T«* tudatjuk, hogy szeretett édesranvárüc, nagymamánk, d«d- mamánk, özv. VARGA FERENCNÉ Horváth Mária IMI. július 4-en, hosszú szen­vedés után, elhunyt.' Temetése IMI. július 8-án. szerdán. 12.30 óra kor a kaposvári Keleti te­metőben lesz. Gyászoló család. 9 9 9 Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy KISS ISTVÁNNR Varga Panni volt kaposíöi és Kaposvár, Ber­zsenyi u. 36. sz. alatti lakás 38. életévében hirtelen elhunyt. Te­metése . július 9-én csütörtökön 15.30 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben.. A gyászoló család. • • • Fájdalommal tudatom, hogy drága édesanyám, BOGNAK IMRÉNÉ hosszú szenvedés után, június 29-én meghalt. Temetése julius 7-én, kedden, ma, délután fél 2 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Gyászolja fia. 9 9 9 Fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy dr. NEMÉN YI ANDRÁS életének 75. évében Budapes­ten elhunyt. Temetése július 10-én 12 órakor lesz a rákospa­lotai temetőben. A gyászoló csa­lád. • * • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, SIMON FERENC Kaposvár (Kapospula), Kölcsey u. 7. sz. alatti Lakos, életének 66. évében, hosszan tartó, türe­lemmel viselt szenvedés után, 1981. július 5-én meghalt. Te­metése július 9-én, fél 2 óra­kor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Gyászolják: felesé­ge, leányai, vejei, unokái. * * • Fájó ezíwel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk és apósunk, CTCATRICIS GÉZA f. hó 5-én elhunyt. Temetése július 8-án 13.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. A gyászok) család. * * • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÓCZIAN DEZSŐ nyug. járási főgyógyszerész 1981. júláus 3-án életének 7i. évében elhunyt. Búcsúztatása a nagyatádi temetőben lesz 1981. július 8-án, szerdán 14 órakor. A Kóczáán család. Köszönetnyilvánítás Köszőnetünket fejezzük isi mindazoknak aktír f)zv. sípos györgyní temetésén részt vettek és gyá­szunkban osztoztak. A gyászoló család­• • i Ezúton mondunk köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek, ba­rátoknak, akik özv. ANDROSICS JANOSNÉT utolsó útjára elkísérték és fáj­dalmunkban osztoztak velünk. Gyászoló gyermekei. INGATLAN Balatont nyaraié 111 négyszögöl te­lekkel eladó. Fo­nyód liget. Munká­csy M. u. 36. Irány­ár: 320 000 Ft. Ér­dek 1 (kini vaeáma p egész nap a hely­színen, vagy Kapos­vár. Honvéd u. 24. III. Iph. III. em. L a. Telefon: 13-447. __028740) K aposváron eladó új háromszobás, összkomfortos, ker­tes. gyümölcsös csa­ládi ház. Városköz­ponthoz közel, lazák u. 44. Dómján. _________(1884» K iskanizsa, Ta­nácsköztársaság tér 8. számú családi ház beköltözhetően el­adó. Érdeklődni a 13-764-es telefonon. (1850) Kaposváron, m Május 1. n. 86. sz. alatt a 27-es szám ú háromszobás örök­lakás készpénz + OTP átvállalással el­adó. Érdeüdődná a helyszínen du. 5—7 óráig. (1837) Kőröshegyen 187 n-öl építési telek el­adó. Érdeklődni Siófok; Tess edik S. u. 11. (58251) Siófokon, a sorház u. 40. sz. alatt két és félszobás örökla­kás eladó. Érdeklőd­ni lehet minden nap. Béres Ferenc. (58262) Két és fél szobás összkom fo rbosk. ker­tes családi ‘ ház OTP átvállalással el­adó. Kaposvár, Kc- c el hegy alj a út 5. sz. Érdeklődni: ugyan­ott, Tóthéknál. (128682) Barcson. * Mun­kácsy u. M. sz. alat­ti 3 szoba, összkom­fortos lakóház el­adó. (58249) Háromszobás, kony- hás fürdőszobás rsialádi ház. gazda­sági épületekkel, 3800 négyszögöl ter­mi) földdel. eladó. Hideg—meleg víz, ipari áram bent vasi. ÉrdekJ< Kin i: Kiskorpád, Petőfi u. 81. alatt. (j 128614) Háromszobás új családi házrész ga­rázzsal kerttel, el­adó. Kaposvár. Nyár u. 26. (128626) Háromszoba hal­los lakóház, mellék­én ü lette 1. bek ö Itö z­hotően eladó. Ka­posvár, Brassó u. 48. (126672) Kettőszobás örök­lakás garázzsal el­adó. Kaposvár, Szal­ma I. köz 1. Bárdo- si. (1653) Balatonlelle köz­pontjában. a part­hoz közeli társas- nyara ló b-ain 24 mi­ből álló laikóeg.ység, bűtorozottam eladó. Érdeklődni a 850-895. sz. budapesti telefo­non arz esti órák­ban. (3237) Kétszobás, gázos lakás beköltözhető­en eladó. Kaposvár, Losonc köz 4. fszt. 4. Érdeklődni: 17 órától, szom baton, vasárnap egész nap. (126478) Kaposváron há­romszobás. teözpon- tifűtéses családi ház garázzsal, kerttel, készpénz -f- OTP-vei eladó. Érdeklődni egész nap, Viikár BéLa u. 72. (1760) Kaposvártól 7 lem­re. SÁntos. Fő u. 71. számú hácromszo- bási. komfortos csa­ládi ház, 700 négy­szögöl, gondozott teliken, családi ok­ból. sürgősen, elfo­gadható áron eladó. (1128613) Eladó Kaposvá­ron. Szigetvári u. 137. számú udvari házrész. Érdeklőd­ni: Í0—18-íg. (128699) Rózsakért Jutában eladó, házhelynek is a IkaJana«. Érdek­lődni : Sipos, Kapos­vár. Liszt Ferenc u. 12. (126694) Kaposváron, Bocs­kai István u. 1. sz. alatti (Vak Bottyán utca. folytatása), 2 szobás családi ház. azonnali beköltö­zéssel eladó, vagy villára cserélhető. (128692) Elcserélném két­szobás, f összkom­fortos 'lakásomat kétszobás. kertes családi házra, meg­egyezéssel. Kapos­vár, Kinizsi ltp. 3. II. Iph. III. em. 1. Érdeklődni 18 órá­tól. (128697) Budapesti örökla­kásáéi cserélném ka­posvári. belvárosi, kertes, 2 lakrészből álló. 130 m2-es csa­ládi házamat, meg­egyezéssel. Cím a kiadóban. (22) Eladó vagy há- roanszobásra elcse­rélhető két szoba, összkomfortos, gá­zos szövetkezeti la­kás készpénz 4- OTP átvállalással. Kaposvár. Marx Ká­roly köz 1. III. em. l. Hifner. Érdeklőd­ni 17 óra után. (1865) Barcs Műszergyártó JLÍ^ részlegünk vállalja kvarcórák, zsebszámológépek elemcseréjét kvarcórák javítását, műszeres beállítását, felvásárlását alkatrésznek. UNITECH IPARI SZÖVETKEZET 7572 Barcs. Pf. 8 Telefon: 51, 226. Telex: 13219 utisz h. (840841 eladó. Kaposvár. 43­a.s ifjúság útja 40. Lengyel. (1838) Kétszobás, Ö03HK- komfortos szövet­kezeti Lakás eladó. Érdeklődni hétköz­nap 18 óra után. Ka­posvár. Kanizsai u. 14. II. em. 1. (1631) 1200-as Zsiguli frisst műszakival el­adó. Megtekinthető e.gésrz nap. Kapos­vár, Sorház u. 18. (1Í93) Diesel üzemű MU. MIB vagy BL 12-est, 56-es MTZ-t ven- nék. ára j ánlatt a 1. Csillag Sándor 5400 Ki&kunha las, Átló« U. 40. (58276) ZU-s Trabant 1933 októberig érvényes műszakival eladó. Marcali. Kissi Simon tér 4. (58243) Moszkvics 1500-as ZX-es. 3 éves. új műszaki vizsgával eladó. Érdeklődni este 6 után. Mernye, Dózsa U. 37. (126604) UB-s Fiat 500-as eladó. Nagyatád, Zrínyi u. 28. (1805) Diesel, benzines gépkocsikat és mik­ro buszt vennénk, tízévesig. ..Márkás” jeligére, a keszthelyi Mag yar Hirdetőbe. (8360). (236355) ötsebességes MZ, oldaikocsis IZS al­katrészenként. va­lamint beköltözhető présház, pince nagy területtel olcsón, részletre is e lad ó. Régi pénzt és órát beszámítok. Kapos­vár. Füredi út 96. Kovács László. (1829) Üj autóalkatrész szaküzlet nyílt meg Kaposváron, a Ka­nizsai u. 13. sz. alatt. Nyitva : 8—17.30-ig, szombaton 8—13-ig. Várjuk a kedves vá­sárlóikat. Szenecz Zoltán műszaki ke­reskedő. (1781) Trabant Special ZP-s, keveset futott, megkímélt eladó. Megtekinthető: Ka­posvár, Arany köz IV. fszt. 3., Kiss, 5 óra után. (128612) Elcserélném száz­halombattai másfél szobás tanácsa Laká­somat siófokira. Ér­deklődni 573. számon a siófoki szerkesztő­ségben. (58308) Elcserélném bu­dapesti három szo­ba összkomfortos tanácsi lakásomat siófokira vagy kör­nyékére hasonlóra. Telefon: 580-103. 19 óra után. (7938) Felsőfokú árugaz­dálkodói képesítés­sel. saját gépkocsi használattal állást változtatnék. Aján­latokat 1870. számra a kiadóba. (1870) EGYÉB Irha-velúr rtappa bőrkabátot bármely színben újraiesték. Tisztításról gonr doskodom. Kaizy Zoltán bőrfesiö, Keszthely, Malom u. 5. H. Iph., az emeletes ház udva­rán. Telefon: 11-728. írjon válaszolok. Kaposvár és környé­ke. figyelem! Időt, pénzt takarít meg, nem fárad, nem kell Keszthelyre utaz­nia, mert Kaposvá­ron. a Kassa u. 3. sz. alatt leadhatja kabátját Farkas Györgyné hői sza­bónál, aki mindent elintéz Ön helyett. Telefonja: Kapos­vár 12-362. (236293) Jó állapotban levő Far-dingi vitorlás teljes felszereléssel' eladó. Érdeklődni: Sopron, Ibolya u.' 5. L em. 5. Kovács Károly. (107770) Bonéott nagymé­retű légié. 1 méter­től 10 méterig, sza­rufa, gerenda eladó. Szenna, a volt pál­cái malommal. _____________(126742) B ontott nagymé­retű tégla 1 méter­től 10 méterig Szaru­fa. gerenda kifü ré­sz el ve, deszka, léc, nád palló, nagymé­retű cserép és kis­méretű cserep, el­adó. Látrámy. a volt magtár- épület. _______________(128743) S tég eladó. Ér­deklő dni: Fon y ó d, Hegyalja n. 36. 17 óra után.______(58285) K itűnő szülőktől nagyon szép. törzsi- kön yv ez ett kuvasz- kölykök eladok, sá­rnak József, Kapos­vár. Füredi u. 146. _____, (128591) E ltartási szerző­dést kötnénk idős személlyel, Kapos­váron és környékén, házért. Lantos Tiva­dar. Kaposvár. Ma­gyar u. 8. sz. 7400. (126703) Lakásigény jogo­sul tsá giga 1 rendel- kezö társat keresek v á rosik özpomfoban padlástér beépítés­hez. S eh m ideg, Ka­posvár, Gábor An­dorjára______(1^73) T öltési öld elszál­lítható, használt aj­tók. ablakok nagyon olcsóin, eladók. Hol- lósy. Kaposvár, Vö­röstelek u. 2/a. (1871) BÚTOR Eladó 2 heverő, könyvszekrény, éj­jeliszekrény. szé­kek és fiaüszőnye- gek. Szoliváné, Ka­posvár, Désl H. Ist­ván u. 7. I. Iph. IIT/2. július 9—12 közt. __________(128707) J ó állapotban lévő konyhabútor olcsón eladó. Cím: Kapos­vár Veszprém u. 23. 17 óra után. (128763) Eladó egy homok- színű bársony ülő­garnitúra, melynek a kamiapé része két­személyes fekhellyé alakítható. Érdek­lődni : Kaposvár, Bartók BéLa u. 47., 17 óira után. Nagy­hegyes!. (1876) „B” KATEGÖRIÄJÜ VÁLLALAT pályázatot hleáet építőmérnöki vagy építészmérnöki végzettségű szakember alkalmazására ELŐNYT JELENT, — ha a házaspár egyik tagja jogász vagy szintén építész, — ha városüzemeltetési, városépítő gyakorlattal rendelkezik. KIKÖTÉS: 5 éves szakmai gyakorlat. FIZETÉS: megegyezés szerint. Felvétel esetén lakást biztosítunk. A KAPÓST ARI MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLA pályázatot hirdet a mezőgazdasági gépesítés és villamosítás e. tantárgy gyakorlati foglalkozásainak vezetésére. Feltétel: mezőgazdasági gépész üzemmérnöki végzettség és legalább 3 éves nagyüzemi gyakorlat Fizetés a 30,1980. (XII. 29.) MüM sz. rendelet szerint. A pályázatot a Mezőgazdasági Főiskola személyzeti osztályára kell eljuttatni (7401 Kaposvár. Pf. 16.) (84962) MAI [ J Kaposvár, vörös Csillag: du. 3 Órakor: FÉNY A REDŐNY MÖ­GÖTT, du. 5 és este 7 órakor: SZÖKTETÉS (16). Szabad Hiú­ság: de. 10. du. 4, 6 és este H órakor: GOODBYE Es AMEN (14). Dallos Ida mozi: du. 6 órakor: TÚL A FÉLELMEN (IB). Krénusz (kertmozi): este a óra­kor: FOLYTASSA. COWBOY! Mozi-múzeum: du. 6 órakor: ELŐ JÁTSZÁS: A HÉT SZEPLŐ. Marcali: este 7 órakor: BÁTOR­SÁG, FUSSUNK! (14). Nagy­atád: du. 5 és este fél 8 óra­kor: A XX. SZAZAD KALÓZAI. Barcs: este 8 órakor: A PO­GÁNY MADONNA. Balatoni mozik műsora: , Siófok (teremmozi): du. fél 6 órakor: AZ ELSŐ NAGY VO- NATRABLAS. este fél 8 órakor: A NYOLCADIK UTÁS: A HÁ­LÁL (18). Siófok (kertmozi) : este 9 órakor: MINDHALÁLIG ZENE (16). Balatonboglár: este 8 órakor: A POGÁNY MADON­NA. Balatonfiiidvár (fedett kert- moá): este 8 órakor: A NAGY ZSÁKMÁNY, este 10 óraikor: A PAP, A KURTIZÁN ES A MA­GÁNYOS HOs (14). Balatonlelle (fedett kertmozi) : este 9 óra­kor: SEBESSÉGLÁZ (14) este 11 órakor: A TÚLÉLÉS ÄRA (14). Balatonfcnyves (fedett kertmozi): este 9 órakor: KA­LIFORNIAI LAKOSZTÁLY (14). Balatonszemcs ([edett kertmozi) : este 9 órakor: SIVATAGI SHOW. este 11 órakor: LUXUS- BORDÉLY PÁRIZSBAN 06). Balatonszárszó: este 8 árakor: KICSI A KOCSI. DE EROS. Ba- latonmária: este fél 8 órakor: RALLY, este fél 10 órakor: PANTALEON ÉS A HÖLGY­VENDÉGEK (18). Fonyód (fe­dett kertmozi): este 9 órakor: NEGYEDIK- FÁZIS' (14). Zamárdi (fedett kertmozi): este 9 óra­kor: S.O.S. CONCORDE, esteli órakor: MAJMOK BOLYGÓJA (14). DOLGOZÓKAT ALKALMAZNAK Érettségizett gépíró-adminiszt­rátort felveszünk. Jelentkezés: Somogy—Zala megyei Téglaipari VáilaLat, Kaposvár, Rákóczi tér 12—13. Anyag- és áruforgalmi osztály vezetőjénél. ________(84961) F elvételre keresünk 5—7 fős kubikos brigádot. Sárvizi Ma­lom csatom a Vízi Társulat, szö­kési ehérvár, Németh Győző u. 4. (84936) TELEVÍZIÓ Budapest 1. 16.18: Híreik. 16.15: Testünk. 16.40: Történetek a zenéről. 17.10': Slop! 17.15: Kertünk, udvarunk. 17.35: Reklám. 17.40: Sakk—matt. 18.08: Képek a Pávából. 18.30: Del-alföícii krónika. 19.10: idő­sebbek is elkezdhetik... 19.15: Esti mese. 19.38: Tv-hínadó. 20.00: Aranyásók Alaszkában. 20.55: Rakétaválság Libanonban. 21.35: A ,,másik oldal”. 22.35: Tv-hir- adó 3. Budapest 2. 28.01: Angol nyelvű hírek. 28.05: Úszó jégtábla. Tv-film. 21.08: Orosz nyelvű hírek. 21.05: Tv-hínadó, 2. 21.25: Nemet nyel­vű hírek. 21.30—kib. 22.40: Vívó- vilagbajnokság. Kard egyéni, fér­fi tőrcsapatdöniő. Jugoszláv tv 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 18.05: Tv-naptár. 18.15: Kaland. 18.45: Népi muzsika. 19.15: Rajz­film. 19.27: Ma este. 21-00: lla- s.yogj, ragyogj, csillagom! Szov­jet játékfilm. Osztrák tv 9.38: Angol nyelvlecke. 10.00: Iskolatévé. 10.30: Hallgatná arany. 15.08: A három testőr. 16.45: Corvo. Dokumentum film. 17.00: Kicsinyek műsora. 18.30: Mi. 19.08: Osztrák képek. 19.30: Tv- híradó. 20.1(5: Riportanüsor. 21.00: Tegnapi újdonságok. 21.45: San­ta Lucia. Tévéfilm. 23.15: Hírek. KOSSUTH RADIO. 4-25—7,59: Jó reggelt! 8.00: Hí­rek. 8.20: Mai kulturális prog­ramok. 8.25: Ketyeg-e még a „biológiai pokolgép”? 8.55: Mes­terkurzus . . . 9.44: Pingping hercegnő szörnyű álma. 9.55: Frey: öt Iris miese Zongorán. . 10..ÍK): Hírek. 18.85: MR 10—14. .18.35: Népszerű fúvósáéira lók. 11.00: Népdalok, néptáncok. 11.40: Abel a rengetegben. 12.08: Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma? 12.38: Reklám. 15L35: Tör­vény könyv. 12.58: Ballada a Kö- rözs mentén... 12.58: A Japán Rá- d io szimfonikus zenekarának hangversenye a Tokiói Rádió­ban. 14.48: Élő világirodalom. 15.80: Hírek. 15.10: Utolsó kísér­let. 15.57: Müsorajánlat. 16.08: Útközben. 16.05: Magyar előadó­művészek. 17.80: Hírek. 17.07: Mozgásterek. 17.32: Angelo Eph- rikian együttese Gesualdó-mad- rigálókat énekel. 17.45: A Szabó család. 16.15: Hol volt. hol nem volt. . . 18.35: Mai könyvajánla­tunk. 18.28: Ha liga tóink figyel­mébe. 18.38: Esti magazin. 19.15: Svéd Sándor emlékezetes szere­pei. 28.06: I>; !l •.•.nlá.s a kulisszák mögé . . . 28.36: Népzenekedve­löknek. 21.06: A válasz mellék­lete. 21.35: Jugoszláv képes­könyv. 22.00: Híreik, sporthírek. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Nagy síiker volt! 24.00: Hírek. 0.10: Várkonyi Mátyás táncda­laiból. 0.25: Himnusz. 0.30: Víz- jelzőszolgálat. PETŐFI RÁDIÓ A pályázatot az eddigi tevékenység leírásával, részletes személyi adatokkal a mIK Vállalat (Miskolc, Erenyő u. 1. 3501) személyzeti és oktatási osztály vezetőjéhez kérjük benyújtani. <148702) A kadarkúti Szabadság Mg. Tsz főkönyvelőt keres azonnali felvételre. Felvételi követelmény számviteli főiskola és ötéves szakmai gyakorlat. A termelő- szövetkezet C kategóriába tarto­zik. Jelentkezni lehet a terme­lőszövetkezet elnökénél. (84936) A Somogy megyei Zöldért Vállalat pályázatot hirdet az 5/1972. BkM sz. rendeletben szereplő feltételek mellett az alábbi .szabadkasszás állandó \ znldséo-Dvümölcs boltok vezető és helyettesi munkakörökre 4.25—7.59: A Petőfi rádió reg­geli zen,ás műsora. 8.00.: Hírek. K.öo: Juhász Frigyes dalaiból. 3.2(1: Tíz pere külpolitika. 3.33: Társalgó. 10.00: Zenedólelőtt. 12.25: Ifjúsági könyvespolc. 12.33: Melódiákoktól. 13.30: Éneklő if­júság. 13.45: Időjárás- es vízál­lásjelentés. 14.00: Kettőtől hatig . . . 18.00: Tip-top parádé. 18.33: Nóta csokor. 19.23: Az élet keletkezésétől • a sárkányrepü­lőkig. 19.33: Csak fiataloknak! 20.33: Rengeteg pénz. 20.58: A-tói Z-ig a popzene világában. 21.38: A mikádó. 22.30: Lendvai Csé­csi Jenő zenekara játszik. 23.00: Hírek. 23.15: Az 1981. évi frank­furti dzsesszfesztivál felvételei­ből. 24.00: Hírek. 0.10: Idegen nyelvű vízjélzőszolgálat. 3. MŰSOR Barcs Nagyatád Balatonlelle Marcali Balatonfenyves Balatonlelle Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Siófok Siófok Siófok Siófok 101. 201. 301. 337. 309. 331. 404. 405. 412. 413. 414. 415. 424. 425. 436. 501. 503. 504. 530. zöldség-gyümölcs bolt zöldség-gyümölcs bolt zöldség-gyümölcs bolt zöldség-gyümölcs bolt zöldség-gyümölcs bolt zöldség-gyümölcs bolt zöldség-gyümölcs bolt zöldség-gyümölcs bolt zöldség-gyümölcs bolt zöldség-gyümölcs bolt zöldség-gyümölcs bolt zöldség-gyümölcs bolt zöldség-gyümölcs bolt zöldség-gyümölcs bolt zöldség-gyümölcs bolt vezető vezető vezető + helyettes vezető vezető vezető vezető + helyettes vezető + helyettes vezető vezető vezető + helyettes vezető vezetőhelyettes vezetőhelyetíes vezető zöldség-gyümölcs bolt vezető + helyettes zöldség-gyümölcs bolt vezető -j- helyettes zöldség-gyümölcs bolt vezető pecsenyesütő, vezető + helyettes Erkölcsi, működési bizonyítvány szükséges! 8.57: A kiállítótermek profra in­jából. 9.00: Gyulai Gaál János: Vásártér. 9.11: A Beatles együt­tes összes felvételei. 9.39: Hän­del: Radamisto. 13.00: Hírek. 13.07: A századelő irodalmának hetei. 13.26: Az NDK Rádió ber­lini dzsesszfesztiváljának felvéte­leiből. 14.35: A Fővárosi Tanács Kodály Zoltán női kara Mendels- sohn-motettákat énekel. 14.59: Erdélyi Miklós vezényli a Ma­gyar Rádió és Televízió szimfo­nikus zenekarát. 15.55: Dallal, tánccal a világ körül. 16.15: Or­szág, város. 16.45: Labirintus. 17.00: Délutáni hangverseny. 18.00: Semiramis. 19.00: Hírek, infl.i: Magyar irodalmi arckép- csarnok. 19.25: Harminc perc alatt a föld körül. 19.55: Otto Klemperer vezényli a Philhar- monia és az Új Philharmonja Zenekart. 21.20: Felicia Weathers és Paulos Raptis operaáriákat énekel. 21.59: Bemutatjuk új fel­vételeinket. 23.30—,22.33: Hírek. A pályázatokat írásban kérjük a személyzeti osztályra beküldeni: Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. 12. Beküldési határidő: 1981. július 18-ig. (158948)

Next

/
Oldalképek
Tartalom