Somogyi Néplap, 1981. május (37. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-12 / 109. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ÁRA; 1,40 Ft SOMOGYINÉPLAP AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁN A K LAPJA XXXVII. évfolyam, 109, stem * 1981, május 12., kedd Ülést tartott a KISZ Kizpontl Bizottsága Budapesti pártdelegáció utazott Moszkvába Tegnap ülést tartott * KISZ Központi Bizottsága, amelyen megjelent és fel­szólalt Baranyai Tibor, az MSZMP KB osztályvezetője. Fejti Györgynők, az MSZMP KB tagjának, a KISZ KB»el- sö titkárának előterjesztésé­ben a KISZ X. kongresszu­sával összefüggő kérdéseket tárgyalta meg a testület. Meghallgatta és elfogadta a központi bizottság kong­resszusi beszámolójának té­ziseit. és megvitatta a kong­resszus elé kerülő határozat- tervezetét, amelyet a megyei küldöttgyűléseken javasolt módosítások figyelem.be- '1 telével hagyott jóvá. Ja­vaslatot alakított ki a kong­resszus napirendjére, elő­Tizenhat lengyel vállalat a BNV-n Tizenhat lengyel külke­reskedelmi vállalat vesz részt a tavaszi budapesti nemzetközi vásáron. A len­gyelek 1700 négyzetméter­nyi területet igényeltek a kőbányai vásárközpontban. Részvételükről tegnap tartot­tak sajtótájékoztatót a bu­dapesti Lengyel Kultúrában. A lengyel bemutató rende­zői elmondták: egyebek kö­zött termelésirányítási szá­mítógéprendszereket, ipari a\itomatikákat, komplett la­boratóriumokat, építőipari egységeket, szerszámgépe­ket állítanak ki a beruházá­si javak budapesti szakvá­sárán. A sajtótájékoztatón arról is szóltak, hogy az előző öt­éves tervidőszakban több mint hárommilliárd rubelt tett ki a magyar—lengyel arucsere-forgalom, 30 száza­lékkal részesedtek a koope­rációban és gyártásszakoso­dásban készülő termékek. Az ilyen termelési együtt­működések elsősorban a jármű- és a vegyiparban bontakoztak ki. Az új ötéves tervidőszak első évére, 1981- re 650 millió rubeles árufor­galmat irányoztak elő a part­nerek (ez valamivel kisebb a tavalyinál). Ez a vissza­esés a lengyel ipar export- nehézségeiből adódik. A mostani BNV-től azt re­mélik a lengyel kiállítók, hogy sikerül újabb ágaza­tokra kiterjeszteni a terme­lési kooperációt. Ez elősegí­ti a kiegyenlített árucsere bővítését a következő évek­ben. few r. f •» • Építésügyi tárgyalások Az Erling Olsen dán la­kásügyi miniszter vezette küldöttség, amely Ábrahám Kálmán építésügyi és város- fejlesztési miniszter meghí­vására tartózkodott hazáink­ban, befejezte tárgyalásait. A megbeszélések során átte­kintették' a kétoldalú műsza­ki—gazdasági kapcsolatok fejlődését és további kiszé­lesítésének lehetőségét az építésügy több területén, kü­lönös tekintettel az ipari kooperációs együttműködé­sekre. adóira, munkarendjére és munkabizottságaira is. Ezt követően a KISZ Köz­ponti Bizottsága megtárgyal­ta a középfokú iskolákban, valamint az egyetemeken, főiskolákon működő KISZ- szervezeteknek az 1981—82- es mozgalmi évre javasolt akcióprogramot. 180 000 budapesti ifjú kom­munista képviseletében 300 küldött és 100 meghívott részvételével vasárnap tár­tották meg a KISZ budapes­ti küldöttgyűlését A Sem­melweis . Orvostudományi Egyetem Nagyvárad téri el­méleti tömbjében. A KISZ közelgő X. kongresszusát elő­készítő utolsó nagy tanács­kozáson részt vett és az el­nökségben foglalt helyet Maróthy László, az MSZMP Politikái Bizottságának tag­ja, a Budapesti Pártbizottság első titkára, Baranyai Tibor, a KB osztályvezetője, Fejti György, a KISZ Központi Bizottságának első titkára, valamint a főváaxxs pórt, ál­lami, társadalmi és tömeg- szervezeteinek számos veze­tője. A KISZ budapesti bizott­A szavazatok több mint 52 százalékával Francois Mitter­rand, a szocialista párt jelölt­je győzött vasárnap a francia elnökválasztásokon Giscard d’Estaing eddigi államfővél szemben és ezzel új szakasz nyílt a de Gaulle által 1958- ban alapított Ötödik Köztár­saság történetében. Ezúttal először fordult elő, hogy nem jobboldali jelölt győz az el­nökválasztáson, először for­dult elő, hogy hivatalban lé­Dr. Maróthy Lászlónak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Budapesti Párt- bizottság első titkárának ve­zetésével hétfőn budapesti pártdelegáció utazott Moszk­vába, A küldöttség az SZKP moszkvai bizottságának meg­hívására négy napot tölt a Szovjetunió fővárosában. ságának az elmúlt 5 eszten­dő munkájáról készült be­számolójához — amelyet a küldöttek írásban kézhez kaptak — Turcsi Gyula első titkár fűzött szóbeli kiegészí­tést. A referátumot vita követ­te, amelyben felszólalt Ma­róthy László. Tolmácsolta a főváros kommunistádnak üdvözletét a küldöttértekez­let valamennyi résztvevőjé­nek. A vitában hatvanan kér­tek szót és harmincketten fejtették ki véleményüket, a többiek írásban nyújtották be észi-evételeiket, javasla­taikat. A KISZ budapesti bizott­sága megtartotta első ülését és megválasztotta tisztség- viselőit. Az első titkár is­mét Tarcsi Gyula lett. vő államfő szenved vereséget, először került szembe az el­nöki többség a nemzetgyűlést (három évvel korábban) meg­választó többséggel és így előreláthatólag júniusban új nemzetgyűlési választásokra is sor kerül. A győzelmet az biztosította • szocialista párti politikus számára, hogy a mögötte egy­ségesen felsoi'akozó baloldal mellett a környezetvédő „zöld" szavazatok nagy részét, A budapesti pártküldött­séget délután fogadta Vik­tor Grisin, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának tagja, a moszkvai városi pártbi­zottság első titkára, A szívélyes, elvtársi lég­körű találkozón, amelyen reszt vett az SZKP moszk­vai városi pártbizottságának több vezetője, a két küldött­ség kölcsönösen tájékozta­tást adott a pártmunkáról, a két főváros életének fonto­sabb kérdéseiről. Aciél György Finnországba utazott Aczél György, a MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnök- helyettese tegnap Finnor­szágba utazott. A helsinki televízióban beszélgetést folytat Jan-Magnus Jansson főszerkesztővel, finn parla­menti képviselővel, a Paasi- kivi Társaság elnökhelyetter sével; előadást és sajtókon­ferenciát tart a Paasikivi Társaságban. Az elutazásnál jelen volt Osmo Väinöla, a Finn Köztársaság magyaror­szági nagykövete is. valamint a chiracista szava­zatok egy jelentős töredékét is megkapta. Az Ötödik Köztársaság al­kotmányának értelmében az elnök igen nagy hatáskörrel rendelkezik, de ezt csak ak­kor érvényesítheti zavartala­nul, ha a nemzetgyűlésben is többsége van. Mivel a je­lenlegi testületben az Elysée- palotáért vívott csatában ve­reséget szenvedett jobboldalé a többség, Mitterrand több íz­ben is kilátásba helyezte fel­oszlatását és új választások kiírását. Ezekre várhatólag június 21-én és 28-án kerülne sor: előkészítésük már most megkezdődött, a választási eredményeket értékelő tévé­vitákban már e csata jegyé­ben nyilatkoztak a politiku­sok. Francois Mitterrand a győ­zelem utáni első nyilatkoza­tában nem közölt semmit ter­veiről, csak a franciák „szük­séges kibéküléséről” szólt, mert, mint mondotta, „csak a nemzet közösségének egésze felelhet korunk követelmé­nyeire”. Mitterrand kijelen­tette: a franciák jóváhagyták javaslatait a „változásra”, de nem ment bele további rész­letekbe. A szocialisták vasárnap es­te a Bastille-térre hirdettek gyűlést. Este kilenctől éjfélig több tízezer, vagy talán száz­ezer ember gyűlt össze a té­ren, hogy meghallgassa a szo­cialista párti vezetők beszé­deit. Az ünnepségen vörös zászlókkal megjelentek Mit­terrand kommunista szavazói is, a kommunista és szocialis­ta dolgozók együtt éltették a győzelmet. Mitterrand győzelmét Párizs népe éjszakai BrSmfinneppel köszöntötte. Gépkocsis ünneplők a francia trikolórral és vö­rös zászlóval a Diadalív előtt Fővárosi fiatalok küldöttgyűlése Beszámoló öt év munkájáról A változásra szavaztak Hét évre Mitterrand a Francia Köztársaság elnöke Két napig versenyeztek Kaposváron az önkéntes tűz­oltók és az úttörő-tűzoltórajok. A megye több mint három­ezer önkéntese közül a legjobbak mérték össze tudásukat. Róluk szól cikkünk a lap 5. oldalán A fogyatékosok rehabilitációjáról Szakmai tanácskozás Siófokon A fogyatékosok habilitáció- ja, rehabilitációja Magyar- országon címmel kétnapos szakmai tanácskozás kezdő­dik ma Siófokon a 43. sz. Állami Építőipari Vállalat üdülőjében a • rokkantak nemzetközi éve alkalmából. Ä franciák utoljára talán a népfront győzelmét ünnepel­ték ilyen lelkesedéssel 45 év­vel ezelőtt — most azonban a baloldal csak az elnökvá­lasztás második fordulójára fogott össze és máris megkez­dődik a politikai csata. Üdvözlő táviratok az új elnöknek Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban fejez­te ki jókívánságait Francois Mitterrandnak, a Francia Köztársaság elnökévé történt megválasztása alkalmából. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének elnöke távirat­ban köszöntötte Mitterrandot abból az alkalomból, hogy az ország elnökévé választották. „Országainkat, a Szovjet­uniót és Franciaországot ha­gyományos baráti kapcsolat, együttműködés köti össze — írja a többi között táviratá­ban Brezsnyev. — Azon va­gyunk, hogy ezek a kapcsola­tok minden téren továbbfej­lődjenek, a jövőben is a béke fontos tényezői maradjanak. Kifejezem reményemet, hogy a Szovjetunió és Franciaor- \ szág a jövőben is együttesen járul hozzá a kelet és a nyu­gat közötti megértéshez, a fegyverkezési verseny megfé­kezése és a leszerelés, a há­borús tűzfészkek felszámolá­sa, az európai és az egyete­mes béke megszilárdítása ér­dekében” — hangzik a táv­irat. (Francois Mitterrand élet­rajzát a 2. oldalon közöljük.) Az országos értekezletet » Motesz Szociálrehabiliitációs Szövetség, a Somogy megyei és a Siófoki Városi Tanács retidézi. Az első napon a többi között dr. Völgyi La­jos, áz Egészségügyi Minisz­térium ’ főosztályvezetője a rokkantak nemzetközi ■ évé­nek jelentőségét méltatja, dr. Üjsághy Erzsébet megyei - főorvos pedig A fogyatékosok habilitációja, rehabilitációja Somogybán, dr. Keményfi Béla, a mozgássérültek So­mogy megyei egyesületének elnöke Az egyesület tevé­kenysége, szerepe a mozgás­sérültek érdekvédelmében, társadalmi beilleszkedésé­nek elősegítésében címmel tart előadást; Gondosáé dr. Szabó Anna a Bárczi Gusz­táv Gyógypedagógiai Tanár­képző Főiskola főigazgatója a gyermek és a felnőtt fo­gyatékosok habilitációjának egységéről és ellentmondá­sairól. dr. Göllesz Viktor tanszékvezető főiskolai ta­nár a gyógypedagógia szere­péről. dr. Kasza Hona, az Egészségügyi Minisztérium osztályvezető-helyettese a fogyatékosok érdek- és jog­védelméről. Holnap a többi között dr. Bódi István, a Vakok é« Gyengénlátók Országos Szö­vetségének főtitkára beszél a látási fogyatékosok társadal­mi beilleszkedésének lehető­ségeiről, majd több fontos előadás hangzik el a vakok és gyengénlátók, a hallássé­rültek, illetve az elmebete­gek rehabilitációjával kap­csolatban. Az előadásokat filmvetítésekkel szemlélte­tik. Marjai József a KGST-vb 99. ülésén Marjai József, a Minisz­tertanács elnökhelyettese ha­zánk állandó KGST-képvise- lője Moszkvába utazott, ahol a Kölcsönös Gazdasági Se­gítség Tanácsa végrehajtó bizottságának 99. ülésén vesz részt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom