Somogyi Néplap, 1980. december (36. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-02 / 282. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I Am*; US Pf SOMOGYI“"" AZ MSZMP SOMOGY ME GYEI BIZOTTSÁGA NA K L A P J jj$j XXXVI. évfolyam, 282. szám * 1980. december 2., kedd Erős téllel, hóviharral jött a december Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának ülését december 2-ra összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kérdé­sekről szóló tájékoztató, valamint az 1981. évi népgaz­dasági terv és állami költségvetés irányelveiről készült előterjesztés megvitatását javasolja a Központi Bizott­ságnak. (MTI) Járhatatlan utak, elakadt autók Késtek a bejárók - Csökkentette az ütemet a cukorgyár Kemény téllel — hófúvá­sokkal, hideggel — köszón- lötit be a december. Több ut járhatatlan megyénkben is. A hóéi takarítást, a közleke­dés minimális lel teieiein ek biztos Mását érakadt jármű­vek is nehez.Uei.iek. Ba:a- wnmaria kornyékén autósor rekedt a hóban. Ladná] ke­resetbe ’fordult teherautók ear lak el az uLat a lávoisá- gi buszok előtt. Emiatt erről a környékről két-két és fél oras késessel érkeztek . meg a niegyeszekheiyre a reggeli járulok. Pécs és Siófok, te- lol pedig meg sem jöttek a ouszok. Koroshegyen es a környéken nem tudták elin­dítani az autóbuszokat. A xjzsonyi járat pedig — a tófű vasok miatt — csak kir­úg jutott el. A megye többi c.épüléséről 20—3U perces késéssel érkeztek mag az autóbuszok Kaposvárra. A délelőtti órákban nem •.ehetett eljutni közúton a rovarosba. Egy Sioj.okío1 in- uutt mentőautó ejjel egy oratol tegnap reggelig a ho- oan vesztegelt: kaionak mentettek ki. A vasúti forgalomban is zavart okozott, a tél. A So­mogy expressz szazperces .vescssel indult Gyékényes­ről, a reggeli gyorsvonat pe­dig 10 óra 10 perc helyett 15 ura után eraezett meg Budapesuol. A legtöbb gond a 'Balaton déli partján adó­dóit a vasúti közlekedés­ben: Szabadbattyan meile.t ugyanis kisiklott egy vasúti koysi, es a somogyi oldalon közLekedö vonatok utasai csak átszállással jutottak el a fővárosba. A Zágráb—Bu- < lapes t között közlekedő Maestral expressz pedig — útirányát megváltoztatva — Fonyódon és Kaposváron át jutott el a fővárosba. A he­lyi vonatok általában egy óránál kevesebbet kestek. Nehezebb lett a teherfor­galom lebonyolítása is: a kaposvári iparvágányokra csak hosszas előkészítés után tudták ki vontatni a vagono­kat. A cukorgyár azonban gyorsan kapta meg a Ka­posvárra erkezett répát. Erre szükség is volt, hiszen a hirtelen jött tel itt okozta a legnagyobb fennakadást. A hétfőre vi rradó éjszaka csaknem kéj óra hosszal nyersanyag nélkül maradt a gyár. Emiatt csökkenteni kellett az ütemet, uranként 30 tonnával kevesebbet dol­goznak fel, mint korábban. Az átvételi állomásokon 16 napra elegendő tartaléka van a gyárnak; az időjárástól függ, hogy ezt a feldolgo­zásnak megfelelő ütemben tudják-e az úszilatokra szál­lítani. Tegnap délelőtt érkezett egy irányvonal ezer tonna répával, s ez lehetővé tette, hogy — a csökkentett ütem mellett — nemi tarLaiekot ts képezzenek. A hirtelen jött tél a So­mogy megyei Akarni Építő­ipari Vállalatnál is gondot oKOzott: aram nelxü) maradi a központi telep. Az itteni előre gyártó üzemekben szü­neteit a munka. Nem judtak főzni a konyhán, es a kapos­vári epitkezesen dolgozok tegnap hideg ebédet kaptak. Hiányzott a fûtes és a vilá­gítás a munkásszállón. A Kaposvári Husxombmatban a reggeli munkás járatok ké­sése miatt sokan kesve ér­keztek a munkahelyükre. A lelassult közlekedés miatt késve és kevesebb élő állat erkezett be, mint amennyire szükségük lett volna. A ne­héz útviszonyok miatt kés­tek a tejszállító autók, és több boltba nem jutott el időben a kenyér, a péksüte­mény sem. Tabon és környékén a szélvihar következtében né­hol 80—90 centime teres ho tuvás keletkezeit, s ez szin­te megbénította hétfőn reg­gel a gyalogos- es a gépko­csiforgalmat. Több munka­helyre egyáltalán nem, vagy csak kesve érkeztek meg a bejáró dolgozók. A BVG tabi gyáregységében, a reg­geli munkakezdéskor 80 be­járó dolgozó hiányzott. Töb­ben hiányoztak a Mezőgép, a kempingcikk munkaválla­lói közül is. A Videoton tabi gyáregységében a délelőtti műszókba csaknem ötvenen nem tudtak bekapcsolódni. Fennakadás volt Tabon és környékén az alapvető élel­miszerek ellátásában. A tabi kenyérgyár udvarát ■ 70—80 centiméteres hó borította, s az emelkedőn a gépkocsik nem tudtak felmenni. Tegnap egész nap folyt a hóéi takarítás. A közúti igaz­gatóság 73 gépe mellett a honvédség lánctalpas jármü­vei is segítettek. Ar útügye- let esti jelentése szerint jár­hatatlan a 7-et ut Balaton­OPERATÍV BIZOTTSÁG ALAKULT Széles körű összefogásra van szükség kereszt űr es a megyehatár között, a 76-os ut Balaton- szentgyörgynél, a 68-as Ba- latonujiaknál. a Raksi—So­mogyiad közötti út Szentgá- loskérnél. a Porrogszentki- ráiy—Bund, a Csurgó—Gyé­kényes közötti összekötő út. A bekötőutak közül járha­tatlan a bálványost a szeg­erdői. a kürtöspusztai, a va- rás/.lói. a somogyszentpáli, somogy zsi t f a—szők edencsi. valamint a galambok!. Ne­hezen járható a 61-es Vese es a meevehatar között. Az utak mindenütt jege­sek. havasak, es az éjszakai erős lehűlés miatt a só sem fejti ki hálását. Éjszakai hócsata Az útra fagyott jég és a hóácfóvások tettek próbára tegnap gépkocsi vezetőnket, miközben Papp Gyulával, a Közuü Igazgatóság osztaly- vezetöjéyel Baiaton.szem- györgy felé igyekeztünk a 61-es úton. Az első nagyobb hótorlasszal Kaposfő után találkoztunk. Marcaliig — ha helyedként csak egy nyomsávon is — mindenütt járható volt az út. Szánté füstölt a hatar, ahogyan az északi szél a porhó alá ka­pott. A Közúti Igazgatóság marcali üzemmérnökségén Joó László elmondta, hogy gépeiknek sikerült áttörniük a legkritikusabb útszaka­szon, a szentgyörgyi csomó­pontnál. Itt már vasárnap kora este sok jármű el­akadt. Autóbuszok, kamio­nok es persze rengeteg sze­mélykocsi. Tizenöt kamiont hétfőn fél egykor indítottak útnak Baiatonkeresztűhról Nagykanizsa felé egy két- száimyú, nehéz hóeke veze- -sével. Bálatonkeresztúron hétfőn délután három óra­kor csak a nehéz gépjármü­veket engedték tovább Nagy­kanizsa felé. Alig néhány száz méterre a falu határá­tól a hóban elakadt, elha­gyott járműveket láttunk, köztük egy zalaegerszegi Vo­lán-buszt is. Egy hóekés traktor ásta ki a sarga Ika­rust a hófalbol. A 68-as, a 76-os és a 7-es utak balatonszentgyörgyi csomópontjánál még jól lát­szottak az éjszakai hócsata nyomai. A zalaegerszegi űt elejéin több gazdátlan autó (Folytatás a 3. oldalon) A Minisztertanács a rend- kivüli időjárás okozta közle­kedési, szállítási és ellátási feladatok irányítására és összehangolására operatív bizottságot hozott létre a közlekedés- és postaügyi miniszter vezetésével. Az operatív bizottság a helyzet normalizálása érde­keben utasította a vasúti, közúti es tanácsi szerveket, hogy minden eszközzel nyújtsanak segítséget a köz­lekedési, szállítási és hír­közlési feladatok ellátásá­hoz. amelyek most a legsür­gősebb tennivalók közé tar­toznak. Intézkedések történtek a lakosság ellátása, a munká­Puja Frigyes, a Magyar Népköztársaság 'külügymi­nisztere ‘ .löszig V rhovecnek, a Jugoszláv Szocialista Szö­vetségi Köztársaság szövetsé­ba járás feltételeinek meg­teremtése es a folyamatos munkarendben dolgozó üze­mek, gyárak termelésének megszervezése érdekeben is. A rendkívüli nehézségek elhárításához szeles körű társadalmi összefogásra van szükség. A bizottság eaeirt felszólította a helyi tanácso­kat, üzemeket, termelőszö­vetkezeteket, hogy — meg­szervezve a lakosság közre­működését, ideértve a köz­erők kirendelését is — ha­ladéktalanul kezdjék meg, illetve folytassák a munká­latokat. A hadsereg alakulatai is részt, vesznek az akadályok elhárításában. gi külügyi titkárának ' meg­hívására december 2-án hi­vatalos baráti látogatásra Jugoszláviába utazik. (MTI) Púja Frigyes Jugoszláviába utazik Harminchat éve szabad Kaposvár „Eredményeinkre, büszkén tekinthetünk vissza” Ünnepi megemlékezés a városi tanácson Harminchat esztendeje, 1944. telén is ilyen zord volt az időjárás. S ez a mostani hóvihar, az utakat járhatat­lanná tevő hóesés még in­kább emlékezetébe idézte Kaposvár minden lakójának, hogy milyen nehéz körülmé­nyek közepette hozták meg a somogyi megyeszékhelyre a szovjet hadsereg katonái a szabadságot. Tegnap délután a Keleti temetőben és a Szabadság parki szovjet hősi emlékmű­nél tartott koszorúzási ün­nepségen rájuk emlékezett Kaposvár lakossága. A felszabadulást hozók tis/.telelere. e nap történel­mi jelentőségének méltatásá­ra rendezett emlekünnepse- get a tanácss/ékha/.ban a városi pártbizottság, a ta­nács, a népfront és a KISZ városi bizottsága. A magyar és a szovjet himnusz után Tóth Anna, a Fonómunkás Kisszínpad tagja mondta el Benjamin László Tavasz Magyarországon című versét, majd Papp János, a városi pártbizottság első titkára köszöntötte az ünnepi meg­emlékezés résztvevőit és az elnökségben helyet fogla­lókat: Sugar Imrét, a megyei tanács elnökét, Deák Fe rencet, a városi pártbizott­ság első Titkárát, a társadal­mi és tömegszervezetek kép­viselőit. Ezután Egervölgyi János. a városi tanacs elnökhelyet tese tartott megemlékezést — Ezekben az ünnepi pil­lanatokban városunk törté­nőimének sorsfordulójára, 1941. december 2-ara em­lékezünk. Arra a napra, amikor a TASZSZ hadije­lentése hírül adta: ..A Pécs várostól északi-nyugatra mű­ködő szovjet csapatok szét­verlek a németek oda • érke­ző tartalékait, es az erősen tagolt terepen 25 kilométert előrenyomulva eljutottak Kaposvár városáig, Magyar- ország délnyugati reszenek fontos vasúti csomópontjáig.’' Kaposvár lakóinak, dolgo­zóinak ez a szűkszavú tudó­sítás a szabadság első nap­át, egy új korszak kezdetet ! ele mette. Egervölgyi Janos s-zavai nyomán évszázadok függet­lenségi harca, a jqgeri, az emberibb életért való küz­delem elevenedett meg. A szónok számvetést is vég­zett, hogyan éltünk a szov- let, hősök allai kivívott sza­badsággal. Beszelt azokról a kommunistákról, akik az el­ső pillanatokban az új elet harcosaként folytatták ille­gális munkájukat, s azokról, akik ezt a napot mar nem érhették meg. Eredmények, küzdelmek, gondok, feladatok. Ez vonult végig a felszabadulás óta el­telt 36 esztendőt számba ve­vő szónok ünnepi megemlé­kezesen. — Eredmenyeüdcre, a megtett útra büszkén tekint­hetünk vissza. Bizakodással nézhetünk a jövőbe, további boldogulásunk, előrehaladá­sunk minden anyagi, techni­kai és szellemi erőforrása a kezünkben van. Szép hagyomány az is, hogy e napon ismerik el azoknak a munkásságát, akik kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki Kaposvár fejlő­dése, előrelépése érdekében. Dr. Balogh János vb-titkár méltatta ezeknek a közössé­geknek. személyeknek a munkáját, majd dr. Kovács Ferenc tanácselnök kitünte­téseket nyújtott át. A „Kaposvár varosért” ki­tüntetést a Somogy' megyei Állami Építőipari Vállalat reszere Gyulavári 7 'amas igazgatónak adták át. Ezt az elismerést kapta Nyári Janos, a toponari körzeti népfront- bizottság alelnöke. A „La­kóhely fejlesztéséért” kitün­tető jelvényt, a KPM Köz­úti Igazgatóság részére Szé­les Péter igazgató, az Uni- verzál Vas-Müszaki es Fa­ipari Szövetkezet KISZ- szervezete részére Kantor zászló titkár vette át. Sze­mélyes munkájával értí-emel- e ki ezt a szép elismerést: Kávé Istvanné, a Patyolat művezetője, ala pszervezeti párttitkár, dr. Vass Lajos, körzeti orvos, városi tanács­tag, Király József az Építés­ügyi Tájékoztatási Központ irodavezetője és Peregi 7’a- más, a Városépítési Tudo­mányos tervezőintezet mű­teremvezetője. A „Társadal­mi munkáért'1 oklevelet ti­zenegy üzem, vállalat, in­tézmény illetve szocialista brigád és kiemelkedő tevé­kenységet végző személy vett át. A kitüntetések átadását műsor követte, amelyben ál­talános, közép- és főiskolák művészeti csoportjai, szi rí­ja iszói működtek közre, majd az ünnepi megemlékeaes az I n teroacionálé hangjaival ért veget

Next

/
Oldalképek
Tartalom