Somogyi Néplap, 1980. október (36. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-16 / 243. szám

Ara: 1,20 Ft SOMOGYI NÉPLAP AZ MSZMP SOMOGY MEG Y #í Bl ZO T f S Á G Á N A K LAPJA XXXVI. évfolyam, 243. szám * 1980. október 16., csütörtök ß közgazdasági szabályozók módosításáról, a kisegítő gazdaságok lejlesztésérol ÜLÉST TARTOTT A MINISZTERTANÁCS Ünnepi társulati ülést tar­tottak tegnap délután 14 órától a Csi'ky Gergely Színházban a kaposvári ál­landó színtársulat megala­kulásának 25. évfordulója alkalmából. Mint ismeretes: negyedszázaddal ezelőtt, ok­tóber 1 5-óh volt az el6Ö be­mutat/), a Szép Juhásxné előadása. Az ünnepségen több egykori társulati lag is jelen volt, például Sugár I,ászló, a Csiky Gergely Színház első igazgatója, Bozóky István, Szokolay Ottó, Varga Tibor, Szőke István stb. ., A társulati ülés Rajhona Adám Jászai-díjas színmű­vész szavalatával kezdődött: I'eiőíi Sándornak máig ér­vényes Levél egy színész barátomhoz című versét mondta el. Ezután dr. Balassa Tihnr, a Somogy megyei Tanács kulturális elnökhelyettese a végrehajtó bizottság nevé­ben köszöntötte a megjelen­teket. Külön szolt azokról, | akik negyedszázada szolgál- I ják a kaposvári színilázban a művészetet — es azokról, akik visszajöttek erre aez ün­nepre. Elmondta, hogy sze­rény kereteit között, tie kez­detét vestó egy rendezvény- sorozat, amelyet színházi előadások, vendégjátékok, előadóestek és vándorkiállí­tások képeznek. (Folytatás az 5. oldalon.) A ko:many Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter­tanács -szerdán ülést tartott. Az. Állami Tervbizottság elnökének előterjesztése alapján megerősítette a közgazdasági szabályozók 1981. január elsején eletbc lepő módosítására vonatkozó javaslatokat. Utasította az érdekelt minisztereket, illet­ve országos hatáskörű szer­vek vezetőit, hogy ezek alap­ján a megfelelő jogszabá­lyokat dolgozzák ki, s októ­ber 31-ig hozzak nyilvános- sagra. A kormán» elfogadta a mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter beszámolóját a háztáji és a kisegítő gaz­daságok . fejlesztésére hozott határozatok végrehajtásá­nak eddigi Tapasztalatairól, valamint a Termelőszövetke­zetek Országos Tanácsának és a Központi Népi Ellen­őrzési Bizottságnak a beszá­molóhoz kapcsolódó kiegészí­tő jelentését. A Miniszter­tanács megállapította, hogy a háztáji és kisegítő gazda­ságok lehetőségeinek ki­használása továbbra is fon­tos társadalmi és gazdasági erdek, ezért utasította az illetékeseket, hogy a vizs­gálat tapasztalatait haszno­sítva tegyenek további in­tézkedéseket a gazdaságok t e rmelés i érdeke 1 tségének fenntartására és javítására. A Minisztertanács titkár­Fontos állomásához érke­zett szerdán a Hazafias Nép­front-mozgalom soron követ­kező VH. kongresszusának előkészülete: Budapesten és vidéken megkezdődött s no­vemberig tart a körzeti bi­zottságok újjáválasztásának sorozata. Elérkezett tehát a lakóterületi politikai mun­1 kában mind fontosabb sze­repet játszó körzeti testüle­sága vezetőjének előterjesz­tése alapján a kormány fel­hívta az érintett miniszte­reket és az országos hatás­körű szervek vezetőit, hogy vizsgáljak meg az or.szág- gvülés szeptemberi üléssza­kán elhangzott képviselői javaslatok megvalósításá­nak lehetőségeit, s tájékoz­tassák arról az országgyűlés elnökét, valamint az érde­kelt • képviselőket. tek számvetésének ideje. A mérlegkészítés közép­pontjában a mozgalom VI. kongresszusán kimunkált ál­lásfoglalások megvalósulásá­nak tapasztalata, áll. Ez adja az alapot ahhoz, hogy a vá­lasztott testületek értékeljék közéleti, társadalmi szerepü­ket, a párt XII. kongresszu­sának útmutatása alapján körvonalazva feladataikat. fiz Európai Ifjúsági Együttműködés Szervezetének I. konzultatív tanácskozása Szilárd cselekvési egységben! Számvetés kongresszus előtt Ma összeül az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának ülését október 16-ra összehív­ták. A Politikai Bizottság az idő­szerű nemzetközi kérdésekről, az iparirányitás fejlesztésének alapelveiről, valamint a párt­tagsági díj fizetésének helyze­téről és új rendjéről szóló elő­terjesztések megvitatását java­solja a Központi Bizottságnak. 1265 tonna cérnát exportál az, idén a Nagyatádi ccrnagyár. Ezer ionnál már cl is szállítottak — Szíriába, Jordániába és Nigériába. ÜNNEP A SZÍNHÁZBAN Eredményes negyedszázad Új módszereket várnak Elismerés az áldozatvállalásért - A továbblépés útja Tegínap a budapesti Viga­dó nagytermében a nemzet­közi helyzetről, mindenek­előtt Európa jelenéről és bé­kés jövőjének kérdéseiről folytatott alkotó vélemény- cserét a kedden megalakult európai ifjúsági együttmű­ködés szervezetének I. kon­zultatív tanácskozása. A ta­nácskozás második napján, a délelőtti vitában szólalt fel Marólhy' László, a KISZ Központi Bizottságának el­ső titkára. Az ifjúsági szö­vetség központi bizottsága nevében meleg szavakkal köszöntőié a kétnapos buda­pesti fórum résztvevőit. Örömmel nyugtázta, hogy e nagy jelentőségű konferen­ciának — amelynek felelős- segteljes munkáját egész Európa demokratikus és bé- beszerető ifjúsága figyelem­mel kíséri — házigazdái le­hetünk, majd így folytatta:-v. A második világháború utáni évtizedek legreprezen­tatívabb európai ifjúsági ta­nácskozásától kontinen­sünk fiataljai joggal- varjak el, hogy oiyan cselekvési programot dolgozzon ki, amely hozzájárul az európai ifjúságot foglalkoztató kér­ések megoldásához. Ami­kor az enyhülés és a fe­szültség I tényezői együttesen annak jelen a nemzetközi elyzetben, számottevő az ‘Uropai ifjúság szerepe, erőinek mozgósítása az eny­hülésért — hangsúlyozta a KISZ KB első titkára. — Kiemelkedő jelentősé­gűnek tartjuk a közép-ható­távolságú nukleáris fegyve­rekről és az előretolt állo- másoztalású amerikai had­viselési eszközökről szóló közeljövőben megkezdődő tárgyalásokat. Hasonló­képpen fontos, hogy az elő­készítés alatt álló madridi konferencián megállapodás szülessen az európai kato­nai enyhüléssel es a lesze­reléssel foglalkozó konferen­cia 19Bl-re történő összehí- v asarul. A szónok ezután hazánk és szövetségeseink külpoliti­kájáról beszélt. Kiemelte, hogy a különböző kérdések megoldásánál mi a tárgyalá­sokat részesítjük előnyben, nem pedig a fenyegetőzést, a kész tények politikáját. Ifjúsági szövetségünk — a magyar ifjúság alapvető ér­dekeiből kiindulva — a leg­határozottabban. sürgeti mindazon politikai és tár- scxlalmi erők összefogását, amelynek érdeke az enyhü- lcsi folyamat folytatása. — Mi a politikai, a gaz- (Folytatás a 2. oldalon) Aktívabb üzletpolitiká­ra ösztönözte a megyei ta­nács végrehajtó bizottsága tegnapi ülésén a tanácsi kereskedelmi és vendéglátó vállalatokat. Megállapította azt is, hogy elismerésre mél­tó a kereskedelmi dolgozók áldozatvállalása: nehezebb körülmények között is meg­oldják feladatukat. Az élelmiszer-, az ipar­cikk-kiskereskedelmi, vala-. mint a vendéglátó-vállalat munkája a középtávú terv­ben megjelölt irányban fej­lődött. A bolthálózatát leg­gyorsabban az élelmiszer­kiskereskedelmi vállalat fejlesztette; az iparcikk-kis- kereskedeLmi vállalat növe­kedési üteme mérsékeltebb volt, de gazdaságossága a tervezettnél nagyobb mér­tékben javult. A vendéglátó vállalat pedig az értékesí­tést emelte a tervhez közel álló ütemben. Közös voná­suk — és ezt kedvezőnél/ ítélte a testület —, hogy az ellátásban súlyuknak szere­püknek megfelelően vetlek reszt. Megoldották a liala- ton-parU idegenforgalom­ból szármázó feladataikat i.s. Az eddig végzett munka értékelésén túl sok szó esett a tanácskozáson a követke­ző időszak feladatairól. Az alapvető célt, a lakosság ki­egyensúlyozott ellátását csak jobb kereskedelmi munkával, aktív üzletpoliti­kával, takarékossággal és rugalmas — a változó fel­tételekhez gyorsan igazodó — szervezettel lehet bizto­sítani. Ezért tartotta szüksé­gesnek a végrehajtó bizott­ság, hogy javítsák vállala­ton belül és azon kívül is a munka feltételeit. Egyik leg­fontosabb feladatként az utánpótlás biztosítását jelöl­ték meg. Szakmailag felké­szült, korszerű ismeretekkel rendelkező fiatalok alkalma­zásával oldható meg a vál­lalatoknál a változó igények­hez való gyors alkalmazko- clás. A testület lagjai nem véletlénül kérdezték a vál­lalatok vezetőit arról, hogy hány dolgozójuk tanul egye- iemen vagy főiskolán. Az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalattól tizen, a vendég­látótól és az -iparcikktől vi­szont csak ketten lanti Inak tovább. Azt is elmondták a vállalatok , vezetői, hogy né­hány fiatál szakember a má­sutt kínált jobb feltételek miatt fordított hatat a ke­reskedelemnek. A testület véleményé sze­rint a felsőfokú végzettségű szakemberek elvándorlásá­nak okait vállalatonként vizsgálni kell, és olyan in­tézkedésekre van szükség, amelyek megszüntetik az ilyen jelenségeket. Egyéb­ként is szükség van arra, hogy a jelenleginél több fő­iskolát. egyetemet végzett munkatársa legyen ezeknek a vállalatoknak: arányuk emelkedése a vezetésben növeli a munka hatékonysá­gát. A három tanácsi vállalat­nak a következő időszakban jobban ki kell használni a fejlesztési lehetőségeket és áz együttműködésben rejlő tartalékokat. Szükség van arra is, hogy a kereskede­lem országos rendszereibe bekapcsolódjanak, részt ve­gyenek például .valamelyik áruházi láncban vagy csat­lakozzanak a nemrég ala­kult gazdasági társuláshoz, amely a kishalármenti áru­csere fellendítését szolgál­ja. A napi kereskedelmi mun­kában az áruválaszték javí­tására, a differenciált áru­ellátásra kell töreke 1. i. E cél elérése során új mód­szerek bevezetésére is sál seg van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom