Somogyi Néplap, 1980. szeptember (36. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-02 / 205. szám

VILÁG PROLETÁRJAI; EGYESÜLJETEK I Ara: 1,20 Ft \ A Béke-világtanács elnökének budapesti sajtókonferenciája Méreteit és politikai jelen­tőségét tekintve is a legna- gyobbszabású nemzetközi demonstráció a Béke-világta­nács idei programjában a szeptember 23. és 27. között Szófiába összehívott »Ne­llie , világparlament je a bé­kéért-«, amelynek az emberi­ség most legégetőbb sorskér­déseiről rendezendő tanács» kozássorözatára mintegy két­ezer delegátus érkezik a vi­lág minden tájáról. Romesh Chandra, a Béke­világtanács Magyarországon tartózkodó elnöke közölte ezt hétfői sajtókonferenciáján, amelyet az Országos Béke­tanács hívott össze a Haza­fias Népfront Belgrád rak­parti székházában. A szófiai világtalálkozó nemzetközi előkészületeinek es programjának ismertetése előtt Romesh Chandra utalt arra, hogy már jó ideje nemzetközi békenap a vilá­gon szeptember 1-e, amely örök mementó az e napon megkezdődött második vi­lágháborúra, s egyben a fa­sizmus még ma sem meg- nyugvó mesterkedései ellen fellépésre serkent — E naptól kezdve a Bé­ke-világtanács a földkerek­ség minden jóakaratú embe­rét szervezett összefogásra hívja fel, és mozgósítja a ki­éleződött nemzetközi helyze­tet még veszélyesebbé tezó lépés, az Egyesült Államok elnökének 59. számú üzene­te ellen. Ez — mint ismere­tes — kilátásba helyezi az úgynevezett korlátozott nuk­leáris háború . indításának lehetőségét. Nincs józanul gondolkodó ember, aki ezt a képmutatóan kiagyalt fogal­mat, s még inkább a vele palástolt erőfitogtató lépést, nukleáris fenyegetózest elfo­gadhatná. — Éppen e gondokkal ter­hes — az enyhülés korábbi időszakának eredményeit súlyosan veszélyeztető — időszak, a BVT világméretű társadalmi bázisra épülő stratégiájának a kollektív kimunkálására lesz hivatott a »Népek világparlamentje a békéért« — hangsúlyozta Romesh Chandra, majd el­mondta: Eddig 130 országból jelez­ték részvételüket, álta'ában magas szintű küldöttségek. Új autóbuszállomást avattak Nagyatádon (Tudósítónktól.) Üjabb létesítménnyel gaz- agodott Nagyatád: új au- úbuszállomáat adtak át hál­ón délelőtt. A környék gaz- lasági fejlődése, valamint a agyatád—barcsi vasútvonal negszünése indokolta a köz­ti tömegközlekedés e nél- .üiözhetetlen létesítményé- iek építését. A beruházás­ól a döntést még az V. öt- ves tervidőszak elején hoz- ák, a terveket a Vas me- yei Tanács tervezőirodája :észí tette. Dévényi Ferenc ervező, vezető épitészmér- lök ügyelt arra, hogy az púiét jól illeszkedjen a .örnyezetbe, ezért —- a szo- : a.sós tői eltérve — nyeregte- ős megoldást alkalmazott. V fő kivitelező a Tanép volt; :özreműködött a helyi költ- égvefcési üzem, a Komfort pari Szövetkezet, a Délviép » a Volán 22. sz. Vallalata. Vz. építkezésnél és a kör­ívek rendbetételénél a va­us lakói jelentős társadalmi nunkát végeztek. A buszállomás tízezer négyzetméter alapterületű, s 3i>2 négyzetméteres az épü­let, ahol a forgalmat irányí­tók irodáit, az utasváróter­met, a büfét, valamint egyéb kiszolgáló helyiségeket ki­alakították. A területen 14 indító- és érkezőállomás, il­letve 19 autóbusztároló ta­lálható. A Volán nagyatádi üzemigazgatóságának kör­zetében naponta 15 ezren utaznak mintegy száz jára­ton. A megnövekedett for­galmat 41 gépkocsivezető és nyolc irányító bonyolítja le. A mintegy nyolcmillió fo­rintba kerülő autóbuszállo- mast a város párt-, allamt és társadalmi szerveinek képviselői, valamint nagy számú érdeklődő jelenlétében Suri Sándor a 13. sz. Volán igazgatója adta át. Ugyan­csak ő adta át a vállalat kiváló dolgozója kitüntetést Szabolcs Ferencnek, a váro­si tanács osztályvezetőjének es Kgri Imre kutasi ácsmes­ternek. Oj vonásként állapíthatta meg a világparlament nem­zetközi előkészítő bizottsága, hogy minden korábbinál na­gyobb számban, nagyobb po­litikai potenciált képeidéivé sorakoztak fel a delegációk soraiba a nemzeti békemoz- galmak, a nemzetközi béke- szervezetek Képviselőivel együtt politikai pártok, szak - szervezetek küldöttei, tör­vényhozó testületek lagjai. Minden kontinensről étkez­nek hivatalos küldöttségek. Elismeréssel szólt a sajtó- konferencián Romesh Chand­ra arról, hogy élénk nemzet­közi visszhangot keltett, kontinensen kedvező fogad­tatásra talált az a »budapesti felhívás«, amelyet ez év má­jusában a magyar főváros- balt rendezett üléséről adott ki a Béke-vílágtanács elnök­sége, így fordulva a világ népeihez: »Vigyázat, háborún veszély/« Az emberek mind jobban megértik — nemes feladata a békemozgalomnak is megértetni velük —, hogy mindannyiukon múlik az enyhülés megmentése. Mind­annyiunk dolga küzdeni a leszerelési tárgyalások foly­tatásáért, a nemzetközi gaz­dasági kapcsolatok igazságos rendjének kialakításáért. Sem világnézeti, sem felfo­gásbeli, sem vallási különb­ségek nem állhatnak a nyílt dialógus útjába. Nem aka­dályozhatják meg, hogy egvűttes erővel érvényesít­sék akaratukat mindazok, akiket nyugtalanít a romló, feszült nemzetközi helyzet. Tegvük félre most azt, ami elválaszt, s keressük azt. ami összeköt bennünket ! Min­denkit közös kezdeményezé­sekre és akciókra szólítunk tel: fogjunk össze most, hogy megakadályozzuk az új világháborút. Ezekben a törekvésekben kívánunk el­sősorban újabb eredménye­ket elérni a békeerők közel­gő vilagparlamentjén — hangoztatta Romesh Chand­ra. A sajtókonferencián Se­bestyén Nándorné, az Orszá­gos Béketanacs elnöke beje­lentette, hogy nemzeti béke- mozgalmunkat, társadal­munk minden rétegét képvi­selve 20 tagú magyar kül­döttség utazik majd a bol­gár fővárosha. ’ Társulást hozott létre az nrsai Vörös Október Mg. Tsz — az anyagmozgatás korszerűsítéséért. A nehéz fi­zikai munkát jelentő zsákolás helyett kidolgoztak az öm­lesztett áruk, termények műanyag konténerrel való rakodá­sának technológiáját. A figyelemre méltó anyagmozgatási rendszerhez többek között konténertöllő berendezés és nagy teljesítményű, tehergépkocsira szerelhető forgódaru is tarto­zik. Újdonság, hogy az érdeklődőknek nem kell megvásá­rolni a gépeket, hanem például olyan idénymunkára, mint a közelgő őszi velcs, kölcsön is vehetik. Felvételünk az egyik gépbemutatón készült. (MTl-fotó — Pahok Peter felv. — KS) Szolidaritási akcíósorozat Országos megnyitóünnepség Hétfőn délután Hajdúszo­boszlón a SZOT Béke gyógy­üdülő színháztermében nagy­gyűléssel megkezdődött a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsa, valamint a Népfront, a KISZ és a Szakszervezetek Hajdú-Bihar megyei Bizott­sága által rendezett országus antiimperialista és szolidari­tási akció. Alberth Béláné, a népfront megyei titkára köszöntötte a resztvevőket, majd Molnár Béla, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára mondott beszédet. Bevezető­jében szólt a szolidaritási akció programjáról, amelynek minden esztendőben szeptem­ber 1-e, a nemzetközi antifa­siszta nap a kezdete. — A szolidaritás — mon­dotta — a dolgozó emberek, a népek magas erkölcsi érté­ket hordozó törekvéseinek ér­tését és vállalását jelenti. Olyan fontos alapkövetelmé­nye van mint a társadalmi, nemzeti és egyéni szabadság, s ebből adódóan küzdelem minden olyan törekvés ellen, amely ezt u nemes célt gá­tolja, ilelve veszeiyezteti. A szánok részletesen szólt a íasiszmus elleni harcról, vázolta a küzdelem legfonto­sabb állomásait. Szenvedések árán értette meg a világ, hogy a fasizmus, a béke el­lenségei elleni küzdelem nem egy, vagy egyes népek ügye. Ebből következik, hogy a fa­sizmus elleni harc csak a leg­szélesebb demokratikus ösz­szefogással lehet sikeres és eredményes. — Az antiimperialista és szolidaritási akció kereteben kinyilvánítjuk ak4ív szolida­ritásunkat a gyarmatosítás, az újgy arma losí tás, a fajüldö- zc.s. a nemzetközi imperia­lizmus ellen harcoló népek­kel és felszabadító mozgal­makkal. — A helsinki egyezmény aláírása a békéért folytatott harc jelentős állomása volt — mondotta befejezésül. — Hel­sinki .szelleme azonban a vi- lár> haladó erői számára nem dátumot jelent, hanem a bé­két, a leszerelés, az enyhülés folytatását. Magyar—kongói külügyminiszteri tárgyalások A SZOT elnökségének ülése A lakásellátásról Pierre Nze, a Kongói Népi Köztársaság külügy- és együttműködési minisztere, a Kongói Munkapárt Politikai Bizottságának tagja, aki Pu ja Frigyes külügyminiszte: meghívására hivatalos, bará­ti látogatáson tartózkodik hazánkban, hétfőn megko­szorúzta a Magyar Hősök emlékművét. Délelőtt a Külügyminisz­tériumban megkezdődtek a magyar—kongói külügymi­niszteri tárgyalások. Púja rrigyes és Pierre Nze kicse­rélte véleményét az idősze­rű nemzetközi kérdésekről, majd áttekintette a kétolda­lú kapcsolatokat. Hétfőn ülést tartott a SZOT elnöksége. Megvitatta és elfogadta a SZOT XXIV. kongresszusára készült je­lentést. Az elnökség Faluvégi l.a- jos miniszterelnök-helyet­tesnek, az Országos Tervhi­vatal elnökének előterjeszté­sében megvitatta, a lakásel­látás 1981—1985 évi fejlesz­tési céljaira és egyes pénz­ügyi feltételeinek továbbfej­lesztésére vonatkozó előzetes tervezetet. A SZOT elnöksé­ge örömmel vette tudomásul, hogy az ötödik ötéves terv lakásépítési előirányzatát kis mértekben túlteljesítik, bar a városokban a lakásellátás a tervezettnél lassúbb ütem­ben javult. Ugyanakkor az alaceonyjövedelmü rétegek ék a fiatal hazasok lakáshoz jutásának eselyeit nem sike­rült számottevőén javítani. A nagycsaládosok igényeinek kielégítése folyamatban van. Életszínvonal politikai célja­ink megvalósítása érdekében fontos követelmény, hogy a halódik öléves tervidőszak­ban gazdasági lehetőségeink­kel összhangban folytatni kell a tömeges, lakásépítke­zést, és a lakásállomány fel- új itásá t, korszerűül tését. Több és jobb lehetőséget kell teremteni a lakosság anyagilag tehetősebb tagjai számára, hogy saját erőből, saját munkával lakást épít­senek. Az elnökség arra is felhívta a figyelmet, hogy az állami szerveknek haté­konyabban kell vizsgálniok annak lehetőségét is, hogy a termelésben és a munkaszer­vezésben meglévő tartalékok felhasználásával hogyan csökkenthetők az. állami la­kásépítési kiadások. Mindezeket figyelembe vé­ve az. elnökség felkérte a Tervhivatalt, hogy az ülésén elhangzottakat is figyelembe- véve vizsgálja tovább, ho­gyan lehet a hatodik öteves tervben a legjobb megoldá­sokat megtalálni a lakásel­látás és pénzügyi feltételei­nek továbbfejlesztéséhez. A SZOT elnöksége úgy határozott, hogy ötmillió fo­rinttól járul hozzá az. árvíz­károsultak megsugi léséhez. Küszöbön a „Népek világparlamentje a békéért" tanácskozása Az emberiség sorskérdéseiről NÉPLAP AZ MSZMP SOMOGY MEGYE I Bl ZOTTSÁGA N AK LAPJA XXXVI. évfolyam, 205. szám 1980. szeptember 2., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom