Somogyi Néplap, 1980. május (36. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-23 / 119. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 1,20 Fi VÁLASZTÁSI NAGYGYŰLÉS Budapesten, Miskolcon, Szegeden XXXVI. évfolyam, 119. sióm 1980. május 23., péntek Helytállási követelő időszak elé nézünk Tegnap folytatódott a vá­lasztási nagygyűlések soroza­ta. Budapesten az újpesti Da 11 os Ida művelődési ház­ban Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, a IV. kerü­let 10-es számú választóke­rületének képviselőjelöltje és 7'rautmann Rezső, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak helyettes elnöke, a II. kerület 4-es számú válasz­tókerületének képviselője­löltje találkozott a főváro­siakkal. A részvevőket Ko­vács Paine, a Hazafias Nép­front IV. kerületi bizottságá­nak titkára köszöntötte, majd Németh Károly mon­dott beszédet — Hazánk és népünk éle­tében az 1980-as esztendő sok szempontból kiemelke­dő jelentőségű. Márciusban megtartottuk a párt XII. kongresszusát, amely népünk akaratával egyezően megerő­sítette és továbbfejlesztett« a párt politikai vonalát, ki­jelölte a szocializmus építé­sének soron lévő feladatait Méltó módon megemlékez­tünk hazánk felszabadulásá­nak 35. évfordulójáról; most pedig választásokra készül az ország. Az idei év az ötö­dik ötéves terv utolsó esz­tendeje. Mindent meg kell tenni az éves népgazdasági terv sikeres teljesítéséért, azért hogy minél jobb ala­pokról kezdhessünk hozzá * kidolgozás alatt álló hatodik ötéves terv megvalósításához — mondotta a Központi Bi­zottság titkára. — A legfontosabb, hogy a XII. kongresszus útmutatá­sait kövessük, és szoros egy­ségben cselekedjünk. Ehhez a politikai feltételek jók, a kongresszust és határozatait népünk túlnyomó többsége magáénak tekinti. Most a végrehajtáson a sor. Raj­tunk, mindannyiunkon mú­lik, hogy megvalósítsuk, amit közösen elgondoltunk. Bármely munkahelyen vagy beosztásban dolgozzunk is, ebben mindenkinek megvan a személyes feladata es fe­lelőssege A kongresszus nagy nyomatékkel húzta ala az emberi tényezők döntő szerepét adottságaink, anya­gi és szellemi erőforrásaink jó hasznosításában. Azt a többletet ugyanis — és te­gyük hozzá, hogy minőségi többletet —, amire az or­szágnak szüksége van, csakis az emberi tudás és akarat, a színvonalas vezetés, a fe­gyelmezett, jobb minőségű munka adhatja. Nem több­letmunkára, túlórázásra biz­tatunk, hanem azt az igényt támasztjuk önmagunkkal es másokkal szemben, hogy a törvényes munkaidőben maximumát nyújtsuk annak, amire képesek vagyunk. — Ha fenntartjuk, tovább­fejlesztjük azt a megoldást kereső vitaszellemet és tett- rekészséget, amely a kong­resszus előkészítését és ma­gát a tanácskozást jellemez­te, akkor meg tudurtk bir­kózni feladatainkkal. A kö­zös gondolkodás közös dol­gainkról, tennivalóinkról, a végrehajtás módozatairól el­engedhetetlen feltétele a szemléleti és a cselekvés: egységnek. Mindent meg kiéli tennünk azért, hogy a szo­cialista demokrácia tovább mélyüljön, a demokratikus fórumok tartalmasán mű­ködjenek és kiapadhatatla-, nul buzogjon az a semmi mással nem pótolható erő­forrás, amit a tömegek ta­pasztalata, az emberek job­bító szándéka jelent. — A gazdaságban és a társadalmi tevékenység min­den területen növelni kell az igényességet. Fontos, hogy azokat támogassuk, azok kapjak anyagi és erkölcsi té­(Folytatás a 2. oldalon.) A modern pedagógia szószólói úgy v«».ho*y a számítógépeknek feltétlenül helyet kell kapniuk az okta­tásban is: nem a tanár helyettesítő,jckent. hanem »kisegítő­nek". A képünkön látható Classic (PU1‘—8 4) komputer fontos része a lemezes tároló, valamint a képernyős adat- m eg jelenítő. Az íróasztalnál nem nagyobb — kerekeken gurítható, mindössze 70 kg súlyú — gép tárolókapacitása 32 ezer jel; a lemezek tára mintegy 256 ezer jelet foglal magába, s ez körülbelül száz oldalnyi szövegnek felel meg. TAVASZI BNV Az első szakmai nap Csütörtökön tartották » tavaszi BNV első szakmai napját, amelyen a hagyo­mányoknak megfelelően a hazai járműipar szakmai rendezvényeit szervezték meg. A közúti járműgyár­tásban közvetlenül érintett hat nagy vállalat az Ikarus, a Csepel Autógyár, a Ma­gyar Vagon- és Gépgyár, a Szerszámgépipari Művek, az Autóvillamossági Felszere­korékmeghajtású dízelüzemű román Aro kistehergépko- csik forgalmazását, mind az allami, mind a magánszek­torban. Ennek megfelelően péntektől a vásár területén előjegyzést vesznek fel a kis teherjárművekre mind­azoktól, akik már megkap­ták az illetékes hatóságok, illetve a KPM autófelügye­let üzemben tartási engedé­lyét. Egyébként mindkét üzemanyag ólomtartalma, s így a kipufogógáz is kevésbé veszélyes égéstermékkel szennyezi a levegőt. Az izo- pentánból évi 30—35 ezer tonnát, az izobutánból 20-r- 25 ezer tonnát készítenek, így ebből a keresett export­termékből bőven jut kül­földre is. Egy hónap alatt 180 milliméter csapadék Kilencezer hektár kukoricavetés van hátra Megyénk mezőgazdasági nagyüzemeinek többségében a tartós esőzés rendkívül súlyos károkat c koholt. Szerdán késő este készült el az a fölmérés, mely üze­menként és növényen­ként részletesen, tétele­sen elemezte a helyze­tet. Annak ellenére, hogy a gazdaságok körültekint jen fölkészüllek a tavaszi vetés­re, kihasználták az időt és mar a munka kezdetén pél­dás együttműködést alakí­tottak ki — ott dolgozlak a vetőgépek, ahol az időjárás ezt lehetővé tette —, a rendkívül sok csapadék miatt május 21-ig nem tud­ták befejezni a vetést. Sőt: az elvetett terület egy ré­szén is újra kell vetni. Április közepétől me­. gyénkben egy hónap alatt átlag 180 milliméter csapa­dék hullott — Nagyatád térségében 220 milliméter Siófokéban 130—140. Gya­korlatilag az utóbbi egy hó­napban mindössze hat­nyolc munkanap állt ren­delkezésükre a kukorica és a silókukorica vetésére. En­nek következtében kilenc­ezer hektár kukorica, vala­mint öt és fél ezer hektár — a silókukorica negyven százaléka —1 vetetten még. Amíg a siófoki, a marcali ' és a kaposvári járás gazda­ságaiban a vetést csaknem teljesen befejezték, a nagy­atádi járásban igen súlyos a helyzet. Berzeneén csak­nem hélsza/, Nagyatádon hatszáz. Bábodon kétszáz, Segesden kétszáz hektárnyi kukorica vetése, illetve új- ravetése van hátra. A fel­mérés szerint a környező gazdaságok segítségével két-- három nap alatt elvégezhe­tik a munkát — ha rá le­het menni a földekre. Azok az üzemek sem jártak túlsá­gosán jól. amelyeknek az el­ső esős idő előtt sikerült befejezni a munkát. Bár a kipusztulás mértékét még nem lehet megítélni, néhány üzemben újra kell vetni. (Bizonyos például, hogy Ku­tason kétszáz, Segesden százhetvennégy hektárt kell lések Gyára és a Kismotor, jármű — az egyik nyitott, és Gépgyár, valamint szá­mos más ipari, szövetkezeti és tanácsi vállalat vezetői ismertették legújabb gyárt­mányaikat. Nagy sikere volt az Ikarus kisgyermek szállí­tójárművének, amelyből már több százat készítettek ex­portra. Bemutatták az Ika­rus új ambulanciás autóbu­szát, amelyben komplett szemorvosi rendelőt és opti­kus műhelyt is felszereltek. A járművet elsősorban vál­lalati, iskolai és óvodai szűrővizsgálatoknál alkal­mazhatják. Az Autóker standján ün­nepélyesen átadták a 20 ez­redik NDK gyártmányú IFA közúti pótkocsit. Ebből meg az idén újabb 2700 érkezik hazánkba. Jelenleg a teljes hazai pótkocsiállomány több mint 80 százalékát az IFA- típusok teszik ki. Ugyancsak az Autóker tá­jékoztatása szerint egy kö­zelmúltban hozott kormány- rendelet alapján hamarosan megkezdik a valamivel több mint fel es az egytonpás ossz­a másik zárt — helyet ka­pott a vállalat vasári kiál­lításán. Sajtótájékoztatót tartott a Videoton elektronikai gyár is. Képviselői ismertették a kiállított R 11-es, valamint a VT 20-as számítógéprend­szert. Az Üvegipari Művek tájé­koztatóján elmondták, hogy a 13 gyáregység évi terme­lési értéke meghaladja a hatmilliárd forintot, s a ter­mékek külföldön is kereset­tek, egynegyed részük kerül exportra. Ezer négyzetméteres kiál­lításukról, új termékeikről számoltak be csütörtöki saj­tótájékoztatójukon az Or­szágos Kőolaj- es Gázipari Tröszt vezetői. A tröszt 16 vállalata több mint 70 kő­olaj- és földgázszármazékú terméket vonultatott fel. A legjelentősebb a Nagyalföldi Kőolaj- es Földgáztermelő Vállalat izobután és izopen- tán terméke, amely a ben­zin oktánszámút növeli anél­kül, hogy emelkedne az Somogyi kertbarátok bemutatkozása Csalk a »beavatottak-; a termelők és a felvásárlók tudják, hogy a boltokban forgalomba hozott gyümölcs és zöldség nagy részét a kis­termelők szállítják a keres­kedőknek. Pedig így van; Somogybán az idén mintegy száz—százötven, vagon sza­mócát várnak a felvásárló­helyekre — ebből a Zöldért harminc vagonnyit szán ex­portra —, meg harminc— negyven vagon mainat... A somogyi kertbarátok egy-egy országrészben szép sikert arattak termékeikkel, Munkájuk gyümölcsét kiál­lították már kertészeti, egye­temen, valamint Pomázon, s legutóbb Nagykőrösön is; megyei kiállítást rendeztek Marcaliban, Barcson, Csur­gón és tavaly Boglárlellén. az idén augusztusban pedig Barcson tartanak bemutatót. Tervezik, hogy sort keríte­nek a háztáji szőlőtermelők megyei borversenyére is. Tény azonban, hogy a kert­barátok még többel is ki­rukkolhatnának, ha volna megfelelő választék cseme­téből, oltványból. Az idén tavasszal például jóval ke­vesebb kajszi-, cseresznye- és meggycsemete közül vá­laszthattak, mint amennyi­re szükség lett volna. A Csurgó környékén kivágott direkttermő szőlőt is azért nem pótolhatják jobbal, mert nem kaptak ... Minderről a Kertbarátok Somogy megyei Szövetségé­nek tegnapi elnökségi ülésén . esett szó Kaposváron, a szentjakabi művelődési ott­honban. Küher János, a tár­sadalmi szövetség elnöke örömhírt közölt a testület­tel: az idén a mezőgazdasá­gi és élelmiszeripari, kiállí­táson, a háztáji és kisegítő gazdaságok bemutatóján, il­letve a kertbarátok verse­nyén ott lesznek a somogyi ; kistermelők is. Ez less az első alkalom, hogy termé­keikkel megjelennek az or­szágos seregszemlén, sőt a szocialista országok kertba­rát-küldöttei is megtekintik a bemutatókat. A kisterme­lők munkájának méltó elis­merése, hogy lehetőséget kaptak a kiállításon való szereplésre. Megyénket a porrogszentkirályi Jeszensz- •kij Árpád Gyümölcstermelő kör és a kaposszentjakabi kertbarátkor képviselj, A kiállítás es vasar szer­vezői úgy döntöttek, hogy a kertbarátkörök négy turnus­ban mutatkoznak be: a so­mogyiak augusztus 27—31. között »szerepelnek«, s a képviselők szakmai tájékoz-’ tatást is adnak az érdeklő­dőknek. A sikeres részvételt mezőgazdasági intézmények, szervezetek, üzemek is segí­tik: a megyei Zöldért pél­dául ládákat, rekeszeket ad a termelvények szállításához, bemutatásához. ismét bevetni.) A szakembe­rek, a rendszerek naponta ellenőrzik a helyzetet és csak a legszükségesebb eset­ben döntenek kiszántásról, újrayetésről. A Vetőmag-vál­lalat egyelőre még ki tudja elégíteni rövid tenyészidejű fajtákkal az igényeket. A már földben levő kul­túráknál is — igaz eltérően — gondot okoz a szélsősége­sen csapadékos idő. A cu­korrépa felődésében a múlt é\ hcs képest két-három he­tes késés mutatkozik, a nö­vényé! iomány egy része »megfulladt", ki sem kelt; Toponáron 35, Somogyszil- ben negyven, Somogyváron 40 hektár cukorrépa állapota kérdésessé vált; vontatottan és hiányosan kelt a burgo­nya, a napraforgó, van olyan gazdaság — mint a nagya­tádi —, ahol 80 hektáron ki is pusztult ez a növény, s helyette mást kell vetni. Nem kisebbek a gondok S kalászosoknál: jelentős a belvízzel borított terüiet (nagyatádi és barcsi járás), s már ki is pusztult csak­nem 400 hektár búza és több mint 40 hektár őszi ár­pa. Első számú érdekké vált, az egyébként ígéretes állo­mány megmentése. A nö­vényvédő-állomástól teg­nap kapott tájékoztatás sze­rint kiemelkedően jó az őszi búzák tőszáma, ez azonban a kórokozók szem­pontjából a csapadékos, pá­rás időben hatványozott gondot okoz. A gabona alsó levelein szinte kivétel nél­kül mindenütt mutatkozik a lisztharmatfertőzés és várhatóan két hét múlva te­tőz. Az azonnali védekezés elodázhatatlan! Egy évvel ezelőtt az aszály, most az ellenkezője, a túlzott csapadék sújtja a mezőgazdaságot. Egy bizo­nyos: a nem kevés aggodal­mat okozó helyzet fokozott erőfeszítést, nem egy eset­ben többletköltséget igé­nyel az üzemektől. A még ígéretes kalászostermés, a gazdálkodás eredményessé­ge érdekében ezúttal nem szabad takarékoskodni a szükséges védekezésekkel, és — ha kell — meg kell ismé­telni a vetest. A 2 MSZM P S O MOGY M E G Y E I 6 I Z O T TS À G ... ... ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom