Somogyi Néplap, 1980. május (36. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

VILA© PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! km . 1,60 R 47 • T/i .Vf) •?\i kV sa M OGYI NÉPLAP XXXVI. évfolyam, 101. sióm. 1980. május 1., csütörtök Munkálkodjunk pártunk XII. kongresszusának szellemében JAKAB SÁNDOR ÜNNEPI BESZÉDE A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­ga, Népköztársaságunk kor­mánya és a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében a munkásosztály nagy nem­zetközi ünnepének előesté­jén tisztelettel köszöntőin mind army tukat, munkásokat, termelőszövetkezeti parasz­tokat, értelmiségieket, ha­zánk minden dolgozóját. Kilencven esztendővel ez­előtt 1890-ben, a magyar pro­letárok budapesti első má­jusi harcos tüntetésének szó­noka mondotta: »a társada­lom leghasznosabb tagjai va­gyunk, de nekünk nincs ab­ból hasznunk, az államnak polgárai vagyunk, de védte­lenül állunk; vérben és pénzben adózunk, de nekünk nincsenek jogaink!« Azóta 3 májusi menetben nemzedé­kek sokasodó seregei indul­tak harcba az őket megille­tő jogokért. Az első győz­tes állomás: 1919, a Tanács- köztársaság. A dolgozók bizakodva kö­szöntöttek 1919. május 1-ét, mert érezték, oroszországi és európai testvéreik szoli­daritását. A proletárdiktatú­ra példája negyedszázadon át erőt adott, lelkesített az elnyomók elleni harcban. József Attila így fogalmazta meg milliók vágyát: ^Bátor­ság! Lesz még olyan mun­kád, amelyben kedved lel­heted.« A kor, amelyről a költő szóit, 194a tavaszán elérke­zett Harmincöt esztendei« az alkotás, a munka ünnepe, a dolgozok nagyszerű megmoz­dulása minden május else­je. Fejlett szocializmust építő társadalmunkban több nem­zedék munkálkodik együtt. Köztünk vannak még azok, akik nagy ajdozat vállal ássál, forradalmi hittel utat törtek mai, szabad életünknek. Nö­vekvő számban, mind gaz­dagabb tudással fojytatjak ezt a munkát a fiatalok. ’ Kedve* elvtársak! Ma, amikor gazdasági épitőmunkánk külső feltéte­lei a korábbinál kedvezőtle­nebbek, hazai feladataink pedig bonyolultabbak, külö­nösen fontos, hogy lehetősé­geinket jól hasznosítsuk, adottsága iríJckal megfelelő­en éljünk. Csakis a munká­ban becsülettel helytállókra, a jó szellemű közvélemény­re táma*r.kod<va teremthet­jük meg azt a közérzetet, amely újabb lendületet ad további fejlődésünkhöz, a szocialista demokrácia gazda­gításához. A hazához, a szó­éi a. ista rendszerünkhöz va­ló hűségünk, az országunk boldogulásáért érzett fele­lősségünk mércéje napja­inkban a jobb, eredménye­sebb munka, a hatékonyabb, jövedelmezőbb gazdálkodás. Gondoskodnunk keli arról, hogy társadalmunk figyelme, teljes elismerése övezne a ió munkált és életünk minden területén érvényesüljön az elv; aki többet es jobbat ad. többet is kapjon, mert ez nemcsak a társadalom elő­rehaladásának a meghatáro­zója, hanem az egyen boldo­gulásának is forrása. A közös tevékenységben érdekelt, a jó munkáért', el­ismert ember jól érzi magát. Meggyőződésem, hogy jú­nius 8-a, az országgyűlési képviselő- és tanácstagvá­lasztás is népünk, nemze­tünk egységének méltó meg­nyilvánulása lesz; kifejezi rendszerünk demokratizmu­sát és azt, hogy a szocia­lizmus építése nemcsak a kommunisták ügye, hanem a Hazafias Népfront prog­ramja, minden állampolgár sajátja. * Kedves eivtársak! Szaktársak ! A szocialista országok dolgozó tömegei büszkén te­kinthetnek vissza a megtett hatalmas útra, és hittel, bi­zalommal nézhetnek a jö­vőbe. A tőkés és a fejlődő országok munkásosztálya, dolgozói számára ez a nap harci’ szemle a nép jogaiért és érdekeiéit, a nemzetközi monopoltőke uralmának visszaszorításáért ' és meg­Gazdag programiba) ké­szül megyénk a béke és ba­rátság hónapjára. A Haza­fias Népfront megyei bi­zottsága a békehónap me­gyei megnyitóját Csurgón rendezi. A május 8-án dél­után 4 órakor kezdődő ren­dezvény szónoka Biró Gyula. töréséért, a nemzeti és a társadalmi felemelkedésért vívott küzdelemben. A munkáskezek alkotásait a tőkés elsajátítok a vi­lág több pontján a fenyege­tés, a pusztítás eszközeivé változtatják. Történelmi fe­lelősség hárul ma a nem­zetközi munkásosztályra, az emberi haladás legfőbb leté­teményesére; Meg kell aka­dályozni, hogy megsemmi­süljenek a munkásgenerá­ciók alkotásai, hogy pusztu­lásba sodródjon a civilizá­ció, az emberiség. Ehhez ideológiai ellentétektől és politikai különbségektől füg­getlenül össze kell fognia^a kommunista, szocialista, szo- . ciáldemokrata, keresztény és más pártáilásű munkások­nak, dolgozóknak, csakúgy, mint a pártokhoz nem tar­tozóknak. Az elmúlt években kibon­takozott a kommunista és a szociáldemokrata pártok, il­letve a különböző irányza­tú európai szakszervezetek közötti párbeszéd. Előreha­ladt az egyiránvba ható, együttes cselekvés lehetősé­geinek feltárása, módszerei­nek kimunkálása. Meggyő­az . SZMT főtitkára lesz. A megyében több mint kilencven békegyűlést tar­tanak, s ezenkívül sok he­lyen lesznek rétegbeszélge­tések, csoportos találkozók is. A rendezvények előadói hétfőn hallgattak meg egy tájékoztatót, hogy a gyűlé­seken pontos képet adjanak ződésünk, hogy a munkás- mozgalomban erősödő Együttműködés hasznosan mozdíthatja elő a nemzetkö­zi feszültség enyhülését. A magyar munkásosztály — népünk egyetértésével — együtt halad a világ kü­lönböző országaiban élő osz­tálytestvéreivel, az emberi­ség jövőjét fenyegető erők elleni harcban. Pártunk XII. kongresszu­sának szellemében munkál­kodjunk tovább a szocialis­ta építés külső feltételeinek javításán. Szilárdítsuk to­vább testvéri barátságun­kat, összefogásunkat a Szov­jetunióval, a szocialista kö­zösség országaival. Erősítsük internacionalista szolidari­tásunkat a tőkés és a fejlő­dő országok dolgozóinak, népeinek imperialistaelle­nes küzdelmével. Járuljunk hozzá hazánk további felvi­rágoztatásához, az egyetemes béke, a társadalmi haladás ügyéhez! (Jakab Sándornak, a SZOT főtitkárhelyettesének május 1-ét köszöntő ünnepi beszéde szerdán 17.45 órakor hangzott el a Kos­suth rádióban, 20.15-kor pedig a televízióban.) a világpolitika legfontosabb kérdéseiről. A fasizmus fölött aratott győzelem 35. évfordulóját szintén ebben az időszakban ünnepük meg. A hagyomá­nyoknak megfelelően min­denhol megkoszorúzzák a szovjet, a bolgár és a jugo­szláv hősök emlékműveit. Épül 3 konverferes acélmű. Harminc ívvel ezelőtt kezdődött M ország egyik nagy kohászati kombinátjának, a Dunai Vasműnek az építése. E vasműben most is építkezés folyik: áj. korszerű technológiát telepítenek ide, magyar, lengyel és szovjet' szakemberek dolgosnak M ország' egyik legnagyobb beruházásán. Képünkön: szerelik a hörkevcrö-berMideiieert. Békegyűlések, csoportos beszélgetések Csurgón nyitják meg a békehónapot Ismét a munkát ünnepeljük. Május elseje tele a mun­ka dicséretével, költői szimbólumaival. Alanya, a dolgozó ember maga is jelképpé magasztosul. A munka verejtéke csillogó gyöngyökké nemesedik, az izmok kisimulnak, a tekintet öntudatot sugározva fürkészi a távolságot, és már- má>r találni kell egy rendetlen vonást, egy makacskodo asszimetriát, hogy összetartsa a valóságot a megálmodott ideállal. Makacskodhat bennünk is a gondolat, az ellen­vetés: majd holnap — az ünnep után — újra megindul a hajnali-reggeli áradat, hogy a »névtelenek« álmos és fá­radt tömegként elözönlik a nagy munkahely, a társada­lom számukra kijelölt terepét, hogy tegyék azt, arm nél­kül nincs hierarchia, nincs státusz, nincs hatalom., nincs pozíció és nincs kultúra sem. Ördögi alku: egy napért majd háromszázat! Ám mégis: nincs az a kajánkodás, amely tagadhatná az ünnep jogosságát. Az alkotás öröme, a dolgok feletti uralom szabadságérzete, s a nyomába szegődő tágabb ön­tudat, amely alapján majd évszázada éppen a maga sza­mára vívta ki a munkás a munka ünneplésének jogát, az ünneplés önkéntessége — megannyi érv, hogy belássuk: a munkával a munka világát ünnepli, becsüli és emeli tár­sadalmi érvényűvé /önmagát.. Ez a tartalom belülről nőtt ki, a munka elidegenedett társadalmi világából törénelmi- leg is. »Alulról«, hogy a társadalom - úri és hatalmi vdá- gára rákényszerítse saját hatalmát és értékrendszerét. De ugyanez az értékrendszer dacol azokkal az ellent­mondásokkal is, amelyek mindmáig kísérik a munka tár­sadalmi világát', és éles kontrasztokat képeznek a munka általános társadalmi és etikai tartalma, valamint konkrét formái között. Egyéni fegyelmezetlenségek, abnormális, »szabályt erősítő« elhajlások felnagyított, rossz hangulatot keltő vagy szándélcoló kisiklásairól lenne csupán szó? A társadalom­tudomány tagadja ezt. Kategóriái, amelyekből levezeti a valóság tarka jelenségvilágának e negatív oldalát, túl ál­talánosak ahhoz, hogy az egészet a véletlenszerűségek. vagy éppen a szubjektív rosszakarat számlájára írhatnánk. Munkamegosztás a maga tagoló, hierarchiákat eredménye­ző formáival; árutermelés, a maga külsődleges mércét es követelményt támasztó mértéktelenségével. »rossz végte­lenjével-, csak egyének és nemzetek vetélkedőjében győz­tesek és vesztesek, nyerőket és vésztőkét feltételez — ezek azok az alapkategóriák, a munka társadalmilag és tör­ténelmileg létező objektív meghatározottságai, amelyekből kinő a társadalmi uralom és egyenlőtlenség minden mo­dern disszonanciája. S amely a munka végleges felszaba­dítását még ott is egy hosszú és tudatosan végiqviendö történelmi folyamattá oldja fel, ahol — mint a szocializ­musban — e feladat közvetlen társadalmi célkitűzésként, jelenik meg a politikai—társadalmi akarat szintjén. A munkamegosztást és az árutermelést nem lehet rendelet­tel ettünietni, sem puszta lelkesedéssel túlhaladni. , Ünnepeljünk hát és adjuk meg magunkat? Szocialista társadalmunknak aligha lehet ez a logikája. Igaz, a szo­cializmust, mint a munka társadalmát, ma már nem egy­szerűen csak harmonikus és problémamentes valóságként idézzük meg a magunk szamára, hanem a »munka társa­dalma« meghatározásba egyre inkább beleértjük a felada­tok és követelmények bonyolult és korszakos jellegét is. Nem ígérhetjük a magunk számára, hogy feloldjuk a mun­ka egyoldalú erőfeszítéseket teremtő, -mértéken felüli­jellegét; de azt igen, hogy ez az erőfeszítés és áldozat az élet minden területén megkapja, és egyre inkább meg leéli kapnia a maga társadalmi elismerését és felértékelő­dését. Ez a munka maradandó, eredményes — és sokszor a ma még nyerészkedők és privilegizáltak lenézését, oly­kor ellenállását kiváltó — tetteket igényel. Bátorságot, demokratikus intézményrendszereket, nyilvánosságot és társadalmi részvételt. 1 Ünnepeljük hát a munkát? Megidézve teljesítményeit, s a teljesítményeiben megvalósult alkotó embert. De ün­nepeljük kritikával és őnkriti.kával is. A már teljesítet* és még teljesítetten feladatainkról nem elfeledkezve. ÉLJEN MÁJUS ELSEJE!

Next

/
Oldalképek
Tartalom