Somogyi Néplap, 1980. április (36. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-03 / 79. szám

Átadták az idei Áll arm­és Kossuth-díjakat (folytatás az 1. oldalrőt) a frontfejtésekein folyamato­san elért kimagasló termelési eredményeikért, megosztva : a Borsodi Szénbányák Gagarin Szocialista Brigád tagjainak: PATAKI SÁNDOR vájárnak, brigádvezetőnek, BARTOK ZOL­TÁN vájárnak, CZIPA ANDRAS vájárnak, DEÁK LASZLO vá­járnak, HALASZ GYÖRGY vá­járnak. KOCSIS ISTVÁN vájár­nak, PAVLYAS LASZLO vájár­nak, STANKOCZI SÁNDOR vá­járnak; új tudományos eredményekre épülő iparszerű mezőgazdasági termelési eljárások bevezetéséért és elterjesztéséért DR. BURGERT ROBERT Állami-díjasnak, a me­zőgazdasági tudományok kandi­dátusának, a Bábolnai Mezőgaz­dasági Kombinát vezérigazgató­jának; hazánk természetes és kultur- flórájának tudományos hitelessé­gű, művészi színvonalú grafikai ábrázolásáért : DR. CSAPOD Y VERA tudományos illusztrátor­nak; a hátrányos helyzetű gyerme­kek nevelése, oktatása terén végzett másfél évtizedes ered­ményes tevékenységükért, meg­osztva: a Csongrád városi Síp utcai általános iskola tan­testületének : GAL LAJOSNE igazgatónak. BAnfi MIHALYNE tanárnak, BOLDOG MIHALYNE tanárnak, HATVANI ISTVÁN tanítónak, LANTOS PÄLNE ta­nárnak, TAMAS JOZSEFNE ta­nítónak, TÚRI ISTVANNE taní­tónak, VIRÁG LAJOSNE tanító­nak; a tiszavölgy! érvízvédelmi rendszer fejlesztésében, megva­lósításában végzett kiemelkedő tevékenységükért, megosztva : DAVID BELA vízmestemek, a Felső-tiszavidéki Vízügyi Igazga­tóság építésvezetőjének. GYON- GYOSSY LAZAR mérnöknek, a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének, KOVÁCS SÁNDOR mérnökniéli a Tiszán- túli Viáügyi Igazgatóság osz­tályvezetőjének, DR. SÍM ADY BÉLA mérnöknek, az Alsó—ti- szaividéki Vízügyi Igazgatóság igazgatójának, STEFAN MAR" TON mérnöknek, az Észak— magyarországi Vízügyi igazgató­ság igazgatóhelyettesének, TOLNÁT KALMAN gátőrnek, a Közép- tászavidéki Vízügyi Igaz­gatóság gátbiztosának; a szövetkezeti kereskedelem fej Lesztése, korszerű kereske de- lem-hálózat kiépítése terén vég­zett munkájáért : DEM J AN SÁNDORNAK, a Skála-Coop Országos Szövetkezet Beszerző és Értékesítő Közös Vállalat ve­zérigazgatójának ; a házgyári új. korszerű tech­nológiák alkalmazása terén végzett munkájukért, megosztva: a Dél"magyarországi Magas- és Mélyépítő Vállalat, Béke szocia­lista brigád tagjainak : ENESEI ERNŐ szakmunkásnak, a brigád vezetőjének, CZIROK DÖMÖ­TÖR szakmunkásnak, KORMÁ­NYOS BELA szakmunkásnak, SÖTÉT FERENC szakmunkás­nak. SZŰCS ISTVÁN szakmun­kásnak. URBAN ISTVÁN szak­munkásnak ; az onkológiai ellátás és kuta­tás szervezése terén elért je­lentős hazai, és nemzetközi ered­ményeiért: DR. ECKHARDT SÁNDORNAK, áz orvostudo­mányok kand'i-dátiísámak, az Or­szágos Onkológiai Intézet fő­igazgató járnak ; a mai kapitalizmus elméleti közgazdasági kérdéseinek kuta­tásában elért eredményeiért: ERDOS PETER akadémikusnak, a MTA Közgazdaságtudományi Intézete tudományos tanácsadó­jának; a de v i zag&zdá lkodén terén ki­fejtett eredményes munkássá­gáért: FEKETE JÁNOSNAK, a Magyar Nemzeti Bank elnök­helyettesének ; 0 a sertésbőr korszerű Ipart fel­használása, a versenyképes bőr­ipari termékek kifejlesztése te- rén elért kimagasló eredményei­kért. megosztva: FEKETE KAL­MAN vegyészmérnöknek, a Bőr-, Műbőr- és Cipőipari. Ku­tató Intézet tudományos osz­tályvezetőjének, ISTOKOVICS JÓZSEF géplakatosnak, a Pécsi Bőrgyár főművezetőjének, LASKAI ISTVÁN technikusnak, a Budapesti Bőripari Vállalat D í szrnû b őr gyár üzemvezetőjé­nek, MISSEJA GÉZA vegyész­mérnöknek, a Budapesti Bőr­ipari Vállalat finombőrgyár igazgatójának. RIBLI JANOS vegyészmérnöknek, a Pécsi Bőr­gyár gyárrészlegvezetőjenek ; a vetőmagtermesztés, valamint a baromfitenyésztés, a. Darorr.fa­feldolgozás fejlesztésében vég­zett irányító tevékenységü­kért, megosztva: DR. GRÜN­FELDER LŐRINC agrármérnök­nek, a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát üzemigaz gatój árnak, DR. KISJAKAB LAJOS agrár­mérnöknek, a Bólyi Mezőgazda- sági Kombinát vezérigazgatójá­nak, SZABO JANOS KosßUth- díjas agrármérnöknek, a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát vezér­igazgató-helyettesének ; a valószínűöégszámítás, a írwjr lematikaii statisztika alkalmazása terén elért széles körű. nemzet­közileg elismert eredményeiért: DK. GYIRES BELANAK « ma­tematikai tudományok doktorá­nak, a Kossuth Lajos Tudo­mányegyetem egyetemi tanárá­nak ; a kohászati energiafeMiasználáw jelenti» csökkentésében elért példamutató eredmény eikért megosztva: DR. HAUSZNER ER­NŐ kohómérnöknek, a Dunai Vasmű osztályvezetőjének, KUS- LITS TIBOR kohómérnöknek, a i ci hlúLUJI a Dunai Vasmű föemergetikusámafc, makra Y TIBOR kohóm émök- nek, a Dunai Vasmű kohászati gyáregység műszaki vezetőjé­nek, DR. REPASI GELLERT ko- hómémöknek, a Dunai Vasmű műszála igazgatójának, VATA LASZLO kohómémöknek, a Dunai Vasmű kohászati gyár­egység .technológiai vezetőjének, VERBO ISTVÁN kohómémök­nek. a Dunai Vasmű pb-titká- ráruak; a járműipari központi fejlesz­tési program megvalósításában, a munka- és üzemszervezésben, valamint a termelékenység emelésébe^ elért eredményei­ért: HORVATH EDE Kossuth- díjasnak, a Győri Rába Vagon- és Gépgyár vezérigazgatójának ; az ioncserélők kémiája és az ioncserélő kromatográfia terén végzett munkájáért : DR. IN- CZEDY JÁNOSNAK, a kémiai tudományok doktorának, a Veszprémi Vegyipari Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárá­nak; magas színvonalú — korszerű eljárásokkal kivitelezhető — építészeti alkotásaiért: .TURCSIK KAROLY építészmérnöknek, az Észak-dunántúli Tervező Válla­lat irányító tervezőj ének ; . *■ magyar természettudomá­nyos múzeológia hazai és kül­földi elismertetéséért, tudomá­nyos és ismeretterjesztő mun­kásságáért : KASZAB ZOLTÁN akadémikusnak,, a Természet- tudományi Múzeum főigazgató­jának; a szocialista mun ka verseny­mozgalomba^ végzett lcét évtize­des kiemelkedő eredményeiért: KOLLAR ISTVÁNNAK, az Or­szágos Ere- és Ásványbányák csapatvezető vájárának; a xvn—XV in. századi magyar­országi függetlenségi harcok nemzetközi összefüggésének kutatásában, valamint a társa­dalomtudományi kutatások szer­vezésében elért eredményeiért : KÖPECZI BELA akadémikusnak a MTA főtiktárhelyettesének ; a korszerű televíziómérő be­rendezések és ipari televízió- rewdszerek gyártásában végzett kiemelkedő műszaki és .gazdasá­gi munkásságáért : KÖVESKÜ- TI LAJOS elektromérnöknek, a Híradástechnikai Szövetkezet elnökének ; az intenzív növény termesztési termelési rendszerek megszerve­zésében, fejlesztésében és alkal­mazásában elért jelentős telje­sítményeikért, megosztva : LAKA­TOS CSABA gépészmérnöknek, a Kukoricatermelési Szocialista Együttműködés (Szekszárdi igazgatójának, DR. MAGYAR GABOR agrármérnöknek, a Ku­korica és Iparinövény Termelé­si Rendszer (Nádudvar) igazga­tójának, SIBALIN ANTAL köz­gazdásznak, a Bajai Kukorica- termesztési Rendszer igazgató­jának, DR, TOTH JANOS Alla- mi-díjas agrármérnöknek, az I pars z erű Kukoricatermeszí ési Rendszer ((Bábolna) igazgatójá­nak; az elméleti szilárdtest-fizite* területén végzett kiemelkedő kutatásaikért. megosztva : MENYHARD NÓRÁNAK, a fizi­kai tudományok kandidátusának, az MTA Központi Fizikai Ku­tató Intézete (KFKI) tudomá­nyos főm unkát ársának, DR. SOLYOM JENŐNEK, a fizikai tudományok doktorának, a MTA KFKI tudományos fő- munkatársának, DR. ZAWA- DOWSKI ALFREDNAK, a fizikai tudományok doktorának, a MTA KFKI tudományos tanácsadójá­nak; a gyom baleseti ettátá*. a fekvőbeteg-ellátás kiemelkedő megszervezéséért, tudományos tevékenységéért; DR. MORVA LÁSZLÓNAK, az orvostudomá­nyok kandidátusának Tataháza községi egészségügyi szolgálat körzeti főorvosának ; a meddőhányók gyors mező- gazdasági hasznosítását szolgáló eljárás kidolgozásáért és gya­korlati. megvalósításáért, meg­osztva: OLÁH JANOS agrár­mérnöknek, a Mátraaljai Szénbá­nyák réselegvezet ő j ének, DR. SZEGI JÓZSEFNEK, a mező- gazdasági t tudomány ok doktorá­nak, a MTA Talajtani és Agro­kémiai Kutató Intézet tudomá­nyos osztályvezetőjének; , a mezőgazdaságban aÖca4m«- zott repülőgépek műszaki el­lenőrzésére és javítására kidol­gozott új, jelentős importanyag- megtakarítást eredményező mód­szerekért, megosztva: a Pestvi­déki Gépgyár Béke szocialista brigád tagjainak : SZENTÊSZKI PÁL technikusnak, a brigád ve­zetőjének, AMBERBOY KISS ATTILA hibafelvevőnek, , DEL ANTAL hibafelvevőnek, KECS­KÉS IMRE hibafelvevőnek, ME­RÉSZ ISTVÁN csoportvezető­nek, NEMETH LASZLO csoport- vezető-rhelyettesnek, VASS ELEK LASZLO csoportvezetőnek, ZAGYVÁI TIBOR hibafielv-evő- nek; a nemzetközi ée haeei távhí­vásom rendszer kiépítésében, az üzemeltetéshez szükséges mű­szerek fejieztéséber» végzett ki­emelkedő munkájukért, meg­osztva: a Posta Kísérleti intézet Integrál távbeszélő szocialista brigád tagjainak : SZENTANIjjTAl PETER villamosmérnöknek, a brigád vehetőjének, BILSZKY LASZLO vili amosm émöknek, BOROS LASZLO technikusnak, FARKAS VILMOSNE technikus­nak, HORVATH BELA techni­kusnak, KERTÉSZ TAMAS technikusnak, KRIZSAN PETER technikusnak, SOÖS GYÖRGY villamosmérnöknek, TÓTH GYULA technikusnak; a szövetkezeti gazdálkodás fejlesztésében, az , új termelési eljárások .bevezetésében és el- ' erjesztésében végzett szervező -unkájáért : SZABO ISTVÁN oss-uth-dijasnak. a nádudvari 'örös Csillag -gazdasági Termelőszövetkezet elnökének; a József Attila életmű-kuta­tásban elért eredményeiért, a huszadik századi magyar iroda­lommal foglalkozó tanulmányai­ért: SZABOLCSI MIKLÓS aka­démikusnak, a MTA Irodalom­tudományi mtézet igazgatóhe­lyettesének ; a magyar szociológiai oktatás és kutatás kibontakoztatásában végzett tevékenységéért : SZÁ­LAI SÁNDOR akadémikusnak, a MTA Tudományszervezési Csoporja tudományos tanácsadó­jának ; új gyümölcs- és szőlőfajták nemesítéséért, kiemelkedő ok­tatói és tudományszervezői munkásságáért: DR. TAMASSY ISTVÁN akadémikusnak, a Ker­tészeti. Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának ; az általános iskolái matemati­ka-oktatás tartalmi és módszer- , tani korszerűsítésében elért eredményeiért : VARGA TA­MÁSNAK, a matematikai tudo­mányok kandidátusának, az Országos Pedagógiai mtézet fő­munkatársának ; a. kiemelkedően végzett közúti szállításért, a balesetmentes közlekedésért, megosztva: a Vo­lán 1. sz. Vállalat, Mező Imre szocialista brigád tagjainak : LEBLANC GYŐZŐ gépjárműve­zetőnek, a brigád vezetőiének, BALOGH IMRE gépjárműveze­tőnek, GRATZL JENŐ gépjár­művezetőnek, IMRE JÓZSEF gépjárművezetőnek, ORBÁN JANOS gépjárművezetőnek. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa hazánk fel­szabadulásának 35. évfordu­lója alkalmából Kossuth-díjat adományozott : a forradalmiság mai tartal­mát kifejező irodalmi munkás­ságáért, Lenin-életrajzáért GYURKO LASZLO József Attila- dí ja<s írónak; a környezet és . tárgykultúra tervezésében, fejlesztésében el­ért eredményeiért HORNICSEK LASZLO Ybl Miklós-díjas bel­sőépítésznek, az Ut-, Vasútter­vező Vállalat munkatársának ; klasszikus operaszerepekben és a kortáns oratóirikus művek megszólaltatásában elért ered­ményeiért KINCSES VERONI­KÁNAK, a Magyar Állami Ope­raház Liszt Ferenc-díjas ma­gán énekesének ; realista prózájáért, irodalmi publicisztikájáért KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMEL, József Attila-dí jas í rón ak ; színpadi és televíziós alakítá­saiért, vers-előadó * művészeté­ért: MENS ÁROS LASZLO, Já­szai Mari-díjas színművésznek, a Magyar Népköztársaság kivá­ló művészének, a Madách Szín­ház tagjának ; a zenei érettséggel és színészi tehetséggel formált szerepeiért MILLER LAJOSNAK, a Ma­gyar Állami Operaház Liszt Fe- renc-dí jas magánénekesének ; magas színvonalú, nemzetközi­leg is elismert előadóművészi tevékenységéért PÉRENYI MIK­LÓS, Liszt Ferenc-díjas gor­donkaművésznek, a ' Magyar Népköztársaság érdemes művé­szének, az Országos Filharmónia szólistájának ; humanista, antifasiszta szem­léletű verseiért, költői mun­kásságáért, PILINSZKY JANOS, József Attila-dí jas költőnek; klasszikus és mai balettmű­vek színreviteléért. koreográfu- Kj eredményeiért SEREGI LASZLO, Erkel Ferenc-díjas koreográfusnak, a Magyar Népköztársaság kiváló művé­szének. a Magyar Állami Ope­raház balettigazgatójának; a hazai bábművészet fejlesz­téséért, nemzetközi elismerteté­séért, művészetpedagógiai te­vékenységéért SZILÁGYI DE­ZSŐNEK, az Állami Bábszínház igazgatójának, a Magyar Nép- köztársaság kiváló művészének; a szobrászatban, különösen a kisplasztikában elért eredmé­nyeiért VILT TIBOR Munká­csy Mihály-díjas szobrászmű­vésznek, a Magyar Népköztársa­ság kiváló művészének. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a szocialis­ta kultúra fejlesztése terén szerzett kimagasló érdemei elismeréséül, hazánk felsza­badulásának 35. évfordulója alkalmából a A Magyar Népköztársaság kiváló művésze kitüwtetó címet adományoz­ta AGÁRDI GÁBORNAK, 4 Nem­zeti Színház Jászai Mari-díjas színművészének. & Magyar Nép- köztársaság érdemes művészé­nek, AVAR ISTVÁNNAK, e Nem­zeti Színház Kossuth-dijas szín­művészének, a Magyar Népköz- társaság érdemes művészének, BALOGH ISTVÁN Munkácsy Mihály-díjas alkalmazott grafi­kusművésznek, a Magyar Nép- köztársaság érdemes művészé­nek, BÉKÉS ANDRÁSNAK, « Ma­gyar Állami' Operaház Erkel Ferenc-díjas rendezőjének. a Magyar Népköztársaság érde­mes művészének, DERY GABRIELLÁNAK, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magánénekesének a Magyar Népköztársaság érde­me» műrészének. FENYES SZABOLCS Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőnek, a Magyar Népköztársaság érdemes művészének, HORVATH SÁNDORNAK, a József Attila Színház Jászai Mari-díjas színművészének, a Magyar Népköztársaság érde­mes művészének, JANCSO MIKLÓSNAK, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat Kos­suth-díjas filmrendezőjének, a Magyar Népköztársaság érde­mes művészének, KEKESI MÁRIÁNAK, a Ma­gyar Állami Operaház Liszt Ferenc-dí j as m agántáncosána k, a Magyar Népköztársaság érde­mes művészének. KOLONITS ILONÁNAK, a Magyar Filmgyártó Vállalat Ba­lázs Bél a-díjas filmrendezőjé­nek, a Magyar Néoköztársaság érdemes művészének, KOVÁCS ANDRÁSNAK, a Magyar Filmgyártó Vállalat Kossuth-díj.as filmrendezőjé­nek, a Magyar Néoköztársaság érdemes művészének, MARKUS LÁSZLÓNAK, a Madách Színház Jászai Mari-dí­jas színművészének, a Magyar Népköztársaság érdemes művé­szének, MAROS RUDOLF Erkel Fe­renc-díjas zeneszerzőnek. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő­iskola nyugalmazott egyetemi tanárának, a Magyar Népköz- társaság érdemes művészének. MOLNÁR ISTVÁN koreográ­fusnak, a Budapest Táncegyüt­tes nyugalmazott művészeti ve­zetőjének, a Magyar Népköz- társaság érdemes művészének, MARTON LASZLO Munkácsy M ' h ály - díj as sz o br ászm ű y és z ­nek, a Magyar Népköztársaság érdemes művészének, PALCSO SÁNDORNAK, a Ma­gyar Állami Operaház Liszt Fe­renc-díjas magánénekesének, a Magyar Népköztársaság érdemes művészének, PONGRACZ PETFR Liszt Fe­renc-díjas oboaművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő­iskola tanszékvezető egyetemi tanárának, a Magyar Népköz- társaság érdemes művészének, SZABO VLADIMIR. Munkácsi Mihály-díjas festő- és grafikus- művésznek,. a Magyar Népköz- társaság érdemes művészének, TARJANI FERENCNEK, a Ma­gyar Rádió- és Televízió Szim­fonikus Zenekara Liszt Ferenc- díjas kürtművészének, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi docensének, a Ma­gyar Népköztársaság érdemes művészének, VÁMOS LÁSZLÓNAK, a Fő­városi Operettszínház Kossuth- dijas főrendezőjének, a Ma­gyar Nénköztársaság érdemes művészének. A Magyar Népköztársaság érdemes művésze kitüntető címet adományozta BÁLLÁ FERENdNE MEGYE­RI GEBRIELLANAK, a Magyar Televízió vezető rendezőjének, DR. BAROSS GÁBORNAK, az Eötvös Művészeti Együttes Liszt Ferenc-díjas, vezetőjének, BOZOKY ISTVANNE BARTA MARJANAK, a Szegedi Nem­zeti Színház színművészének, BENEDEK ÁRPÁDNAK, a Jó­zsef Attila Színház Jászai Mari- díjas rendezőjének, BERES FERENC, Liszt Fe­renc-díjas • népdaléinekesnek, CSÁKÁNY MARTANAK, a Pannóniá Filmstúdió Balázs Bé­la-díjas szinkronrendező j ének, DEMETER HEDVIGNEK, a Miskolci Nemzeti Színház Jászai Mari-díj as színművészének, DOMAHIDY LÁSZLÓNAK, a Magyar Állami Operaház ma­gánénekesének, FEHER MIKLÓSNAK, a Víg­színház Jászai Mari-díjas dísz­lettervező j ének, GAAL EVANAK, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc- díjas magántáncosának, GÄBOR PÁLNAK, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Bé- la-díjas filmrendezőjének, GEMES JÓZSEFNEK, a Pan­nónia Filmstúdió Balázs Béla- díjas rajzfilmrendezőjének, GERGELY ISTVÁN, Munkácsy Mihály-díjas belsőépítésznek, GYŐRI EMILNEK, a Pécsi Nemzeti Színház Jászai Mari-dí­jas színművészének, HARA LASZLO Liszt Ferenc- dijas fagottművésznek, HAUMANN PETEKNEK, a Madách Színház Jászai Mari- díj as színinűv ész ének, HORVATH TIVADARNAK, a Vidám Színpad Jászai Mari-dí­jas színészrendezőjének, KAESZ GYULANE LUKATS KATÓ grafikusművésznek, KALMAR MAGDÁNAK, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magánénekesének, KISS-ROOZ ILONA, Mun­kácsy Mihály-díjas keramikus- művészinek, KISS SÁNDOR Munkácsy Mi­hály-díjas szobrászművésznek, KURTAG GYÖRGY Kossuth­díjas zeneszerzőnek. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi .tanárának, LEHOCZKY EVANAK, a Ma­gyar Állami Operaház magán­énekesének, LENGYEL GYÖRGYNEK, a Madách Színház Jászai Mari-dí­jas rendezőjének, LUZSICZA LAJOS. Munkácsy Mihaly-dijas festőm u\ estnek. MAGYAR JÓZSEFNEK, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas operatőr rendezőjé­nek, NEMETH JÓZSEF, Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek, NEMETH SÁNDORNAK, a Fő­városi Operetfcszínház Jászai Mari-díjas színművészének, PÉCSI ILDIKÓNAK, a Rad­nóti Miklós Színoad Jászai Ma­ri-díjas színművészénél?, PLESNIVY karói;y, Munká­csy Mihály-díjas gobelintervezö iparművésznek, áz Iparművé­szeti Főiskola tanszékvezető egyetemi • docensének, Művészeti József Attila-díj ÁGH ISTVÁN, költő. CSANADY JANOS költő, CSURKA ISTVÁN író, DOMOKOS MÁTYÁS kritikus, GORGELY GABOR író, mű­fordító, GYŐRÉ IMRE költő, LAZAR ISTVÁN író, SZEPESI ATTILA költő; Erkel Ferenc-díi FEUER MARIA, a Muzsika c. folyóirat felelős szerkesztője, HIDAS FRIGYES Zeneszerző. KOCSAR MIKLÓS zeneszerző.. DÍJ. KÖRTVELYES GÉZA, a Magyar Táncművészek Szövet­ségének főtitkára. SLYION ZOLTÁN, a Nemzeti Színház zenei vezetője, DR. VARGYAS LAJOS nép- zenetudós ; Liszt Ferenc-díj GEIGER GYÖRGY, a Magyar Rádió és Televízió. Szimfonikus Zenekarának trombita,művésze, JANDO JENŐ zongoraművész, MATÜZ ISTV^V fuvolamű­vész, NAGY JANOS, a Magyar Ál­lami Operaház magánénekese, SZONYI NORA, a Magyar Ál­lami Operaház magántáncosa, TOKODY ILONA, a Magyar Állami Operaház magánénekese. Jászay Mari-díj ANDOR AI PETER, a Népszín­ház színművésze, BALOGH ZSUZSA, a Budar­pesti Gyermekszínház színmű­vésze, BODNAR ERIKA, a Nemzeti Színház színművésze, BOR JÓZSEF, a Győri Kis­faludy Színház rendezője, DONNERT KAROLY, a Ma­gyar Cirkusz és Varieté artis­tája, GALVÖLGYI JANOS, a Tha­lia Színház színművésze, HÁMORI ILDIKÓ, a Thália Színház színművésze, HEGEDŰS D. GÉZA, a Víg­színház színművésze, KOVÁCS ZSUZSA, a Fővárosi Operettszínház színművésze, PAAL ISTVÁN a szolnoki Szigligeti Színház rendezője, RADOS FERENC, ZfmgOMB*«­vesznek, a Liszt Ferenc Zene- művészeti Főiskola egyetemi tanárának, RAGÁLYI ELEMEKNEK, a Magyar Filmgyártó Vállalat Ba­lázs Béla-díjas operatőrének, SZECSENYI FERENCNENEK, a Magyar Filmgyártó Vállalat Ba­lázs Béla-díjas vágójának, TORDY GEZANAK, a Vígszín­ház Jászay Mari-díjas színmű­vészének, TRÉFÁS GYÖRGYNEK, a debreceni Csokonai Színház Liszt Ferenc-djjas magánéneke­sének. PAKOZDY JANOS, a szolno­ki Szigligeti Színház színművé­sze, PATAKY IMRE, az Állami Bábszínház színművésze, POS SÁNDOR, a Ma.gyar Rá­dió rendezője, « RADNÓTI ZSUZSA, a Víg­színház dramaturgja, SÁNDOR JANOS, a kecské­mét’ Katona József Színház ren­dezője, TLÍIAR BELA. a Madách Színház színművésze. Balázs Béla-díi BEDNAI NÁNDOR, a Magyar Televízió rendezője, CZIPAUER JANOS, a Pannó­nia Filmstúdió film vágó ja, DEME GÁBOR dramaturg, a Magyar Televízió osztályvezető­helyettese, HORLING ROBERT fotómű­vész. a Magyar Távirati Iroda művészeti vezetője. KARDOS FERENC# a Masyar Filmgyártó Vállalat rendezője, NAGY JÓZSEF, a Magyar Te­levízió operatőre, NE3ÎENYI FERENC, a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat opera­tőr-rendezője, PÁSZTOR ERZSI, a Magyar Filmgyártó Vállalat színművé­sze,, VITÉZ Y LASZLO, a Magya» Filmgyártó VálLalat rendezője, WIEEER MARIANNA, a Ma­gyar Televízió jelmeztervezője. Munkácsy Mihály-díj BORBAS TIBOR szobrász- ém éremművész, DIENES GABOR, festőmű­vész, DIÓSZEGI BALAZS festőmű­vész, FÜRTÖS GYÖRGY keramikus­művész, HORVATH GYÖRGY művé­sz etkritikus, MINYA MARIA iparművész, keramikus, MOLNÁR ÁRPÁD ipari forma­tervező, NAGY GABOR festőművész, PAIZS LASZLO szobrászmű­vész, SZABADOS JANOS festőmű­vész, VEREBI SANDORNE nyomott* anyag-tervező, VESZPRÉMI IMRE szobrász­művész. (MTI) , díjasok Gyorslista az 1980. április 1-én megtartott március havi lottó jutalomsorsolásról, és az előfizetéses lottószelvények között meghirdetett plusz 1 gép­kocsi rendkívüli t sorsolásáról, amelyen a 11. heti szelvények vettek részt. a vásárlási utalv. (1000 Ft) b Lada 1600 tip. személygépko­csira utalv. c Lada 1200 tip. személygépko­csira utalv. d Moszkvics 1500 tip. személy- gépkocsira utalv. e Trabant Lim. 601 tip. személy- gépkocsira utalv. f különleges étkezési felszerelé­sek (2976 Ft) g különleges étkezési felszerelé­sek (12 907 Ft) h különleges étkezési felszerelé­sek (4520 Ft) különleges étkezési felszerelé­sek (11 165 Ft) j különleges étkezési felszerelé­sek (5840 Ft) k Minima; 65 tin. automata mo­sógép (13 700 Ft) 1 színes tv (21 900 Ft) m szerencse. utalv. (30 000 Ft) n otthon lakbér, utalv. (25 000 Ft) o zenesarok utalv. (20 000 Ft) p televízió (10 000 Ft) r vásárlási utalv. (10 OOO Ft) s vásárlási utalv. (9000 Ft) t vásárlási utalv. (7000 Ft) u vásárlási utalv. (5000 Ft) v vásárlási utalv. (4000 Ft) x vásárlási utalv. (3000 Ft) y vásárlási utalv. (2000 Ft) zs Minimat 65 tip. automata mo­sógép és Lada 1200 tip. sze­mélygépkocsira utalv. A nyertes szelvényeket 1980. április 25-ig kell a totó-lottó- •kirendeltségek, az OTP-íiókok, vagy posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (Bu­dapest V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista közvetlenül a sor­solás után készült, az esetleges hibákért felelősseget nem válla­lunk. 2 421 ,16ft « 2 673 810 O 2 948 904 X 64 079 ^73 O 64 320 759 y 2 433 024 t 2 679 543 t 2 954 727 X 64 085 T06 r 64 355 157 P •2 438 757 u 2 685 276 y 2 960 460 r 64 091 439 s 64 366 623 u ’ 144 490 s 2 691 009 o 2 966 193 s 64 007 172 r 64 401 021 P 2 455 956 b 2 696 742 r 2 971 826 t 64 102 905 o 64 40« 754 t 2 461 689 e 2 708 208 r 2 989 125 P 64 108 638 P 64 412 487 X 2 467 422 t 2 719 674 r 2 994 858 r 64 114 371 s 64 418 220 s 2 473 155 X 2 725 407 r 3 373 236 y 64 120 104 v 64 429 686 r 2 490 354 m 2 731 140 V 3 384 702 P 64 125 837 s 64 435 419 u 2 501 820 m 2 742 606 y 3 390 435 r 64 131 570 s 64 441 152 y 2 513 286 r 2 748 399 y 3 401 901 P 64 137 303 u 64 44 6 885 m 2 519 019 X 2 754 072 p 3 407 634 r 64 142 036 X 64 452 618 r 2 524 752 o 2 759 805 u 3 413 367 t 64 147 769 y 64 458 351 y 2 530 485 o 2 765 538 P 3 424 833 y 64 154 502 y 64 464 084 s 2 536 218 p 2 777 004 r 3 430 566 p 64 194 633 P 64 469 817 n 2 541 951 p 2 782 737 r 3 436 299 r 64 211 832 u 64 475 550 r 2 547 684 p 2 788 470 s 3 442 032 v 64 217 565 r 64 481 283 s 2 553 417 o 2 794 203 u 3 447 765 y 64 223 298 t 64 487 016 o 2 559 150 o 2 805 669 u 3 453 498 y 64 229 031 u 64 492 749 V 2 564 883 p 2 811 402 v 3 459 281 y 64 240 497 X 64 498 482 V 2 570 616 r 2 322 868 r 44 880 156 n 64 246 230 m 64 504 215 t 2 587 815 s 2 828 601 rf 44 885 889 X 64 251 963 r 64 521 414 o 2 593 548 t 2 845 800 1 55 623 798 V 64 237 696 n 64 527 147 r 2 599 281 t 2 851 533 r 55 629 531 y 64 283 429 r 64 532 880 r 2 610 747 P 2 862 999 r 55 635 264 y 64 269 162 r 64 538 613 r 2 626 480 X 2 874 465 m 55 658 196 p 64 274 895 X 64 546 34« p 2 622 213 p 2 880 198 m 55 663 929 s 64 280 628 o 64 555 812 s 2 633 679 X 2 891 664 r 55 669 »62 p 64 286 361 u 64 561 545 t 2 639 412 m 2 897 397 n 64 055 444 r 64 292 094 y 64 567 278 u 2 645 145 m 2 920 329 s G4 022 643 h 64 297 827 64 573 011 u 2 650 878 y 2 931 795 v 64 039 842 y 64 303 560 v ♦ •4 578 740 y 2 656 611 P 2 937 528 t 64 057 041 y 64 309 293 y 64 595 943 p 2 662 344 r 2 943 261 X 64 07# m p 64 315 026 X 64 607 #09 r I

Next

/
Oldalképek
Tartalom