Somogyi Néplap, 1980. március (36. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-01 / 51. szám

Ara: 1,20 R VILÁG PROLETÁRJAI« EGYESÜLJETEK! ; SOMOGYINÉKAP AZ M S Z M PSOMOGY MEGYE I B IZÖf TSÁGÁNAK LAPJA XXXVI. évfolyam 51. sióm 1980. március 1., szombat KÖZLEMÉNY a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1980. február 28-i üléséről A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1980. február 28-án Kádár János elvtárs elnökletével ülést tartott. Az ülésen részt vett a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke. A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta:- Gyenes Andrásnak, a Központi Bizottság tit­kárának tájékoztatóját az időszerű nemzetközi kérdésekről;- Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság •Iső titkárának jelentését a kongresszusi előkészítő munkáról;- Havasi Ferenc elvtársnak, a Központi Bizott­ság tirkárának tájékoztatóját a VI. ötéves terv elő­készítéséről. I. A Központi Bizottság át­tekintette az utóbbi hóna­pok legfontosabb nemzetkö­zi eseményeit Megállapítot­ta. hogy a világpolitikai helyzet az imperialista kö­rök aknamunkája következ­tében feszültebbé vált, fel­erősödtek azok az irányza­tok. amelyek veszélyeztetik az enyhülés terem elért eredményéke*. Az imperialisták arra törekszenek, hogy meg­bontsák a két világrendszer között jelenleg fennálló egyensúlyt és katonai fö­lényre tegyenek szert. Ezt a célt szolgálta a NATO országok 1978. évi washingtoni döntése a ka­tonai kiadások fokozott nö­veléséről, valamint az 1979. évi brüsszeli határozata, amely új közepha tósugarú rakéták telepítését irányoz­za elő egyes nyugat-európai országokban. Az Amerikai Egyesült Államok mindmáig nem ratifikálta a hadászati támadófegyverek korlátozá­sát szolgáló, nehezen létre­jött SALT—II. megállapo­dást, és ez akadályozza a katonai enyhülés szempont­jából nélkülözhetetlen to­vábbi tárgyalásokat A ve­szélyt, a feszültséget növelik azok az újabb törekvések, amelyek az imperializmus katonai jelenlétének további kiszélesítését és megerősíté­sét célozzák a világ külön­böző térségeiben. A társadalmi haladásért küzdő és a külső támadások ellen védekező afgán forra­dalomnak — a két ország szerződése alapján — nyúj­tott törvényes, a nemzetközi joggal összhangban álló szovjet segítség ürügyén tett amerikai lépések, a felszított szovjetellenes propaganda- kampány fokozta a feszült­séget és mérgezi a nemzet­közi légkört. 2« Senki sem vitathatja el a népeknek az a jo­gát, hogy küzdjenek nemze­ti függetlenségük kivívásá­ért és megszilárdításáért, a társadalmi felemelkedésért. Ebből kiindulva a Központi Bizottság ismételten kifeje­zésre juttatta a magyar kommunisták szolidaritását Ázsia, Afrika. Lattn-Ameri- ka népeinek igazságos har­cával, amelyet nemzeti füg­getlenségük megszilárdítá­sáért, a társadalmi hala­dásért vívnak az újgyarma­tosító törekvések ellen. 3, a NATO-nak, az im­periaMsíáknaik a fegy­verkezési verseny fokozását célzó újabb akciói veszé­lyeztetik a politikai enyhü­lés már elért eredményeit, nagy terheket rónak az em­beriségre, aggodalommal töltik el a bäte minden hí­vét. A Központi Bizottság eb­ben a helyzetben fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a békés egymás mellett élés­nek nincs ésszerű alternatí­vája, reális cél az enyhülés eredményei nek megvédése, egy új világháború kirob­bantásának a megakadályo­zása. A világfejlődés fő irá­nyát meghatározó erőviszo­nyok a reakciós körök min­den próbálkozása ellenére sem változtak meg. A békét, az emberiség jövőjét fenye­gető veszélyek elhárításához azonban szükség van min­den, a nemzetközi helyzet élezését ellenző, békeszerető erő aktív fellépésére. A Központi Bizottság meg van győződve arról, hogy valamennyi ország, minden nép érdekének az felel meg ha a kormányok felelősen foglalnak állást és hozzájá­rulnak a feszültség csök­kentéséhez, a különböző tár­sadalmi rendszerű országok békés egymás mellett élésé­hez, a biztonság megszilár dításához, a beke megőrzé­séhez. 4» a Szovjetunió, a *»e­cialásta. közösség orszá­gai folytatják erőfeszítései­ket a világ békéjét fenyege­tő veszélyek elhárításáért, a nemzetközi enyhülés terén elért eredmények megőrzé­séért és megszilárdításáért. Ez világosan kifejezésre ju­tott L. L Brezsnyev elvtárs­nak, az SZKP KB főtitkárá­nak, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa elnöksége el­nökének választói előtt tar­tott beszedőben es más szo­cialista országok — köztük hazánk' — vezető testületéi­nek, felelős képviselőinek megnyilatkozásaiban. A nemzetközi helyzet kedve­zőtlen irányzatainak felerő­södése különösen időszerűvé teszi a Szovjetuniónak, a Varsói Szerződés Szervezeté­nek ismert javaslatait, ame­lyek a katonai feszültség csökkentését, a különböző társadalmi rendszerű orszá­gok kölcsönös biztonságának erősítését, a bizalom növe­lését szolgálják. 5. a Magyar Népköztár­saság szövetségeseivel együtt folytatja sokoldalú erőfeszí­téseit a fegyverkezési ver­seny megfékezése, a békés egymás mellett éles útjában álló akadályok elhárítása érdekében. Változatlanul lön tusnak tartja, hogy mi­előbb életbe lépjen a SALT—III megállapodás, megkezdődjenek a tárgyalá­sok a fegyverzet további korlátozásáról, és ne kerül­jön sor az újabb középható­sugarú rakéták nyugat­európai elhelyezésére. A Varsói Szerződés orszá­gai — köztük hazánk — konkrét javaslatukkal már kifejezték a készségüket egy olyan európai értekezlet megtartására, amelynek fel­adata a katonai enyhülés elősegítése és a bizalomerő­sítő Intézkedések megtár­gyalása lenne. Ilyen érte­(Folytatás a 2. oldalon) Az igények nem csökkennek Téglaipari tanácskozás Siófokon Magyar—szovjet egészségügyi együttműködés Az Egészségügyi Miniszté­riumban aláírták a szovjet egészségügyi minisztérium, illetve a Szovjetunió Orvos- tudományi Akadémiája és a magyar Egészségügyi Mi­nisztérium, valamint intéz­ményei 1980. évi együttmű­ködésének munkatervét. A dokumentumot a tárgyaló küldöttségeket vezető Szer- gej Burenkov, a Szovjetunió egészségügyi miniszterének első helyettese és Zsögön Éva egészségügyi miniszté­riumi államtitkár látta el kézjegyével. Az eseményen részt vett Schultheisz Emil egészségügyi miniszter és Vlagyimir Pavlov, a Szovjet­unió magyarországi nagykö­vete is. A megállapodás alapján az orvostudományok szerteága­zó területein tizenöt főbb témában folytatnak közös kutatásokat az idén a ma­gyar és a szovjet egészség­ügyi szakemberek, intézmé­nyét. Tanácskozásra gyűltek ösz- sze tegnap Siófokon a 43-as építők üdülőjében a magyar tégla- és cserépipar kilenc vállalatának és 130 gyárá­nak vezetői. Ez volt a negye­dik alkalom, amikor idény­kezdet előtt összehívták a vezetők értekezletét. A; jövő héten kezdik a termelést a hagyományos technológiával dolgozó régi téglagyárak, s a szezon előtt a szakembe­rek áttekintették az 1980-as tennivalókat. Ez a tanácsko­zás elsősorban az energia- gazdálkodás javítására teen­dő intézkedések jegyében zajlott le, mert e téren az idén igen nagy feladatok varnak a tröszt gyaraira Andrasovszky György, a Tégla- és Cserépipari Tröszt vezérigazgatója az 1979-es munkát értékelte, s kitért az idei tervekre is. Tavaly egy- milliárd 920 millió égetett és 20 millió mészhomoktégkr gyártottak Magyarországoi: 1979 közepén még alaposai, el voltak maradva a terv to az ey vegere néhány gyár kivételével te1 jesítették az előirányzatot. A nagy fölvá­sárlási kedv maitt azonban időnként akadozott a tégla- ellátás. Érdekes, hogy keve­sebb családi ház épült 19,78- ben, mint régebben, mégi: jóval több tégla fogyott c az évközi áremelkedés után &ejH csökkent » vásárlási kedv, és sok téglát halmozott föl, akik csak néhány év múlva szándékoznak épít­kezni. Az igények csökkenésével íz idén sem számolhat az par. Majdnem ugyanannyit yártanak, mint tavaly, és csak akkor állhatják a -ro­hamot«, ha a gyárak g ko­Üj 013|f I 11 O IT! í t Ó. a bakui Vlagyimir Tijics Le­nin olajfinomító üzemben. Azerbajdzsán legnagyobb olaj- vegyipari vállalatánál magas oktánszámú benzin előállításá­ra alkalmas gyáregységet építenek. A berendezést a francia Litvine-cég készítette; a szerelést a szovjet mérnökökkel és munkásokkal együtt francia szakemberek végzik. Képünkön: szerelik az egyik létesítményt. Tiszta, kulturált környezetért A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsa az ősszel felhívást tett közzé környe­zetvédelmi társadalmi akció­sorozatra, községeink, váro­saink fejlesztésére. Ehhez kultúrált környezetünkért! kapcsolódott a KISZ: Tiszta, elnevezéssel -szervezi meg a munkát, március 1-e és 16-a között. A főbb feladatok ter­mészetesen nemcsak erre az időszakra szólnak, hanem az egész mozgalmi évre. Az országos akciósorozat­nak ez az első szakasza a községek, városok szépítésé­re, a lakóházak, udvarok, ut­cák nagytakarítására vonat­kozik. Bár a mostani idő­szakban a KISZ-esek lesz­nek felelősek a munkáért, az átfogó szervezést a társadal­mi és tömegszervezetekkel közösen végzik. A lakóhelye­ken, munkahelyeken, tanin­tézetekben a következő teen­dőket tűzték ki. Rendszeres­sé és szervezetté kell tenni a szemétszállítást, egyben elő­segíteni az illegális szemét­lerakóhelyek fölszámolását. A szervezett munkának egyik feltétele a különböző szervek együttműködése — így a helyi tanácsok, üze­rábbinál jóval egyenleteseb­ben dolgoznak. Sokat nyer­hetnek, ha kevesebb selej- tet készítenek, hiszen a tég­laiparnál egy százalékkal kevesebb selejt 30 millió fo­rint értékkel többet jelent A beszámolóban részletesen fölsorolta a vezérigazgató azokat a gyárakat, amelyek­nek jobban kell dolgozniuk. A somogy—zalai vállalat gyárai általában a jobbak között vannak, minőségben és mennyiségben is. A tanácskozás következő fölszólalója Gyökér TAszló, az Építésügyi- és Városfej­lesztési Minisztérium főener­getikusa volt. Érdekes szám­adatokkal ecsetelte hazánk energiahelyzetét, s elmondta: az energiatakarékosságban nagy felelősségük van a nagyfogyasztóknak. így a téglaipari trösztnek is. 1979- ben a téglagyártók jól taka­rékoskodtak. ám bőven van még lehetőség. A vállalatok igazgatói anyagilag is felel­nek az energiagazdálkodás­ért, s pazarlás esetén bünte­tik, ha pedig jól gazdálkod­nak, jutalmazzák őket. A tanácskozáson ma dél­előtt folytatják a vitát; dél­ben zárul a kétnapos érte­keztek mek, termelőszövetkezetek és intézmények vezetőire is várnak teendők: ők adják majd a szerszámokat, jár­műveket, a fásításhoz szük­séges növényeket. A nép­frontbizottságokra a lakóte­rületen és az üdülőkörzetek­ben, a szakszervezetekre az intézményekben, üzemekben, szövetkezetekben, a KISZ- esekre a tanintézetekben vár mozgósító munka. Természe­tesen az úttörők is kiveszik részüket az akcióból. A Tiszta, kultúrált kör­nyezetünkért! mozgalrrtat * XII. kongresszus és hazánk felszabadulásának 35. évfor­dulója tiszteletére indították. Hózáporral búcsúzott a február Tiszavirág-életűnek Mro- nyult a havazás, amely teg­nap reggel köszöntött ránk. Ám ez a kevés hó is elég munkát okozott a KPM és a Kaposvári Városgazdálko­dási Vállalat dolgozóinak. A KPM kaposvári ügyeletéről kapott tájékoztatás szerint a forgalomban nem volt na­gyobb fennakadás. Néhány helyen a hózápor síkossá tet­te u mellékutakat, s ez óva­tosabb vezetésre kénysze ej­tette a gépjárművezetőket Az útügyelet rendszeres tá­jékoztatást nyújtott az utak állapotairól, s így az öt szóró- kocsi kellő időben — a leg­szükségesebb helyeken — munkába állhatott Kaposváron a városgazdál­kodási vállalat ügyeletes munkásai délelőtt tizenegy órakor már hozzáláttak a járdák sózásához. A forgal­mas, lejtősebb utakra két kocsit küldtek, igy fennaka­dás a megyeszékhelyen sew> volt A kaposvári Volán-pálya­udvarra is menetrend sze­rint érkeztek a buszok, s ugyanígy indultak is. Csu­pán egy autóbusz késett: Ma­gyarszéken a síkos út miatt több gépkocsi lucrambolozott, s így a Pécsről dal ben induló ló autóbusz százperces ké­séssel érkezett Kaposvárra. A rendőrség és a mentők tájékoztatása szerint jelen­tős közúti baleset Somogybán nem történt. Ütjainkon jók a látási vi­szonyok, de munkába és hét­végi kirándulásokra indu­lóknak nem árt ügyelni rá: az utak sok helyütt nedve­sek, ezért figyelmesebben I kell vezetni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom