Somogyi Néplap, 1980. január (36. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! *V. ’Â, Ara: 1,20 R SOMOGYINÉPtAP AZ MS 2 M P SO MOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVI. évfolyam 1. szám T980. január 3., csütörtök fl termék üzletszerző Egyetlen árunál sem nél­külözhetők a szakavatott kereskedők, főként, ha kül­piaci eladásokról van szó. A hazai termékek egy részénél nines szükség különösebb is­mertetésre, bemutatásra, mi­vel az üzlet megszerzésének, Megkötésének legfőbb moz­gatórugója éppen az, amit .légvételre kínálunk. A ter­mékek azért tölthetik be az üzletszerzői szerepkört, mert minőségi jellemzőik egyenle­tesek, használati értékük arányban áll az árral, s mert a felhasználó számára azt a műszaki, élvezeti színvonalat testesítik meg, amelyre ép­pen szüksége van. Hevenyészett recept mis, mit vár joggal a vevő az el­adótól, annak árujától, »el­ső pillantásra ezek a köve­telmények nem tűnnek tel- j es i thetetíemefcnek. Ezeknek a nem különleges jellemzők­nek az elérése azonban — sok massai együtt — rural- ' mas termelési hátországot, hatásos fejlesztési politikát, szigoré költséggazdálkodást • követel. Az üzletszerző ter­mékek mögött ugyanis az adóét termelőhely egészé­nek erőfeszítése, fejlesztési és üzletpolitikája áll, g ebbe olyan mozzanatok is bele­épülnek. mint a mfrveletfcözí ^ellenőrzési a csomagol is, a szállítási határidők megtar­tása, a nttsk megtesz raté se. f Ha most már estnek a bo­nyolult hátországnak as is­meretében vizsgáljuk a kivi­telt. akkor aat tapasztalhat­juk, hogy Jé néhány olyan árut kényszerülünk, egyálta­lán nem szükségszerű keres­kedői munkával _ eladni, amely üzletszerző lehetne. Csak éppen váltakozó a mi­nőség, meghökkentően k ev­il;'! leges a csomagolás, a gyártó nem vállalja az alkat­részek pótlását. _ Vállalati és irányítást — gyakran: adminisztrációs hibák, nehézkességek, érde­keltségi rések következmé­nye, hogy amiért többéi kap­hatnánk, az kevesebbet ér. Ahogy ötnek az ellenkezője, az üzletszerző termékek sor­sa is a rugalmasság, a gyors helyzetfelismerés szükséges­ségét bizonyítja. S ez utób­biak olykor hiányoznak, hi­szen tavaly háromnegyed cv alatt, a nem rubel elszá­molású kivitel örvendetes növekedése elsősorban a nyers- és alapanyagok, a fél­kész termékek eladására tá­maszkodott, s csak kisebb részben a feldolgozó ipar arukéra. , « Törekvésekben nincs hiány, hiszen a gépipar 1978-ban sorozatgyártás jelleggel 773, a vegyipar 217 új termék ké­szítését kezdte el. közülük jó néhányat a tartós siker reményével. Ez a remény azonban szünteien megújí­tásra szorul, mert csak ak­kor teljesül, ha a vevőnek felkínált áru mindenkor megfelel a mindenkori — azaz a folyamatosan változó — követelményeknek. A ta­pasztalatok szerint egy ter­méket viszonylag könnyű egyszer eladni. Egy terméket sokszor eladni azonban már nehezebb, de az igazi telje­sítmény a versenyképes áruk folyamatos értékesítésének megteremtése, megtartása, bővítése. A termék, amely üzletet szerez, -ennek a tö­rekvésnek az avatott előőr­se, szálláscsináló ahhoz, hogy újabbak követhessék. Teljesíthető célokat tűztünk magunk elé Losonczi Pál újévi köszöntője Tisztelt Honfitársak! Az új év első napján számvetést készít az ország és az állampolgár egyaránt. Számot vetünk az elvégzett munkával, és egyben előre­nézve, megszabjuk a jövő feladatait is. A közösségi és az egyéni számvetés jól megfér egymással a mi tár­sadalmunkban, ék jól össze lehet hangolni azokat a fel­adatokat, amelyek a haza sorsának további alakulását meghatározzak. Milyen évet hagytunk mö­göttünk? Nyugodt lelkiisme- rettel plmondhatjuk, hogy olyan esztendőn vagyunk túl, amelyet — gondjaival egyetemben is — alapjafoan eredményesnek ítélhetünk. Fejlődésünk kézzelfogható eredményed öltenek testet abban, hogy új gyárakkal, lakóházak tízezreivel, isko­lákkal, óvodákkal, kultúrá­im, egészségügyi intézmé­nyekkel gyarapodtunk. Né­pünk béke ben, nyugodt kö­rülmények közöfct is él hetett, dolgozhatott. Eredményeink értékét csak növeli, hogy ne­hezebb külső és belső felté­telek közepette értük el azo­kat. Sikereinkben népünk egé­szének tudatos erőfeszítése, akarata és igyekezete ölt tes­tet; a munkások becsületes és fegyelmezett helytállása, a természet erőivel is meg­birkózó parasztok munkája, az értelmiség mind hatéko­nyabb erőfeszítése. Más sza­vakkal: népünk közös aka­rata és erőkifejtése áll a tel­jesítmények mögött Népünk a gazda szemével nézi dolgainkat, felelősen, mérlegel, józanul. ítél. Poli­tikai érettségéről, a szocia­lizmus eszméihez való ra­gaszkodásáról tesz tanúságot, amikor fegyelmezetten és megértőén vállalja az olyan intézkedések et is, amelyek az országos gondok megoldása-. ra irányulnak, jóllehet ezek áldozatot is követelnek tőle. Több évtizedes tapasztalat alapján meg van győződve, hogy a párt és a kormány politikáját népünk érdekei vezérlik. A munkában edzett és po­litikailag tapasztalt népünk jól tudja, hogy a szocializ­mus építése nem mentes a gondoktól sem. De erősíti hitét és bizalmát az a tudat; hogy országunk az emberi­ség élvonalában a szocializ­mus építésének útján halad. Igaz, terveink az idén szeré­nyebb célokat tűznek 3d, de valójában nem kisebb jelen­tőségű feladatokat kéU meg­fFolytatás a 2. oldalon) Kongresszusi felajánlás Kaposváron, » fi­nommechanikai Vállalat 3-as számú gyárának közössege határidő előtt elkészítette a moszkvai olimpiára gyártott termékeket — a mikrohullám televíziós lánc berendezéseit Képünkön: a Szovjetunió részére gyártott Druzsba mikrá­it u I lám u tv-lánc egységei az, úgynevezett szünetmentes áramellátást biztosító készülékek láthatóak. Leálltak a hajók Somogybán minden út járható Tájékoztató közlekedésről Hóval búcsúzott az őér, kemény faggyal köszöntött ránk az új esztendő. Milye­nek a somogyi utak, okoz-e zavart a közlekedésben.? E- felől érdeklődtünk tegnap a KPM Közúti Igazgatóságá­nak ügyeletén, a Volánnál és a MÁV kaposvári allomás- főnökségén­Somnogyban miniden útjár­hátó — a főközlekedési utak szárazak. Az óvatosság azon­ban nélkülözhetetlen. Az er­dők között és az átkelési szakaszokon — különösen a hajnali érákban — előfor­dulhat jégképződé; A, közúti igazgatóság őrjárata ugyan figyeli az utakat, de a síkos szakaszokat ők sem észlelhe­tik pontosan. Ezért indokolt, hogy a gépjárművek vezetői nagyobb körültekintéssel in­duljanak útnak. A közúti igazgatóság keze­lésébe tartozó 1600 kilomé­ternyi úthálózatból 1200 ki­lométer az alsóbb rendű utak hossza, itt előfordulhat a hó- ráverődés, tehát veszélyeseb­bekké válhatnak, mint a fő­útvonalak. Ezeket, az utakat ugyanis csak az emelkedők­nél és az ívelt szakaszoknál sózzák. Az igazgatóság húsz őrjáratos szakaszon huszon­két járművet . foglalkoztat. Jelenleg hat-nyolc kocsi in­dul hajnalonként, s ahol kell, sózza az úttestet. A .kaposvári vasútállomás főnöke arról tájékoztatott, hogy a csomóponthoz tartozó vonalakon — a Somogy ex­pressz kivételével — lénye­gesebb késés nélkül indul­tak tegnap a vonatok. Reggel a Somogy expressz negyedórás késéssel érkezett Kaposvárra, s innen a me­netrend szerinti indulási ir’ nel nyolcvan perccel később mehetett . tovább, Műszaki hiba miatt, ugyanis ki kell lett cserélni a mozdonyt és két kocsit. Minthogy útjaink viszony­lag jól járhatók, a helyközi autóbuszközlekedésben nem keletkezett figyelemre méltó zavar. Megnyugtató tájékoz­tatást kaptunk a kaposvári postától is. A hálózat kifo­gástalan. A MAHART balatoni ha­józási üzemigazgatóságától viszont azt közölték: rövide­sen befagy a -magyar ten­ger«, s emiatt tegnap közle-■ kedtek utoljára a hajók és a kompok. A víz egy nap alatt egy fokot hűlt: hőmérséklete tegnapelőtt még pusz 1,6 volt, tegnap már csak 0,6 fo­kot mértek. Gazdaságosabb munkával teljesítik a magasabb követelményeket 'M.urikásgyűlésekkel kezdődött az új év Az 'újév első munkanap­ján, szerdán a reggeli mű­szakot sokhelyütt munkás- gyűlések vezették be, ahol a vállalati vezetők az újév leg­főbb feladatait ismertették, körvonalaztak, hogy milyen módszerekkel tehetnek ele­get a korábbiaiknál maga­sabb követelményeknek. Az Ikarusban az év egyik alapvető feladata, hogy elő­készítsek az autóbuszok tí­pusváltását — mondotta Tol­di József vezérigazgató. Csak akkor számíthatnak tovább­ra is élénk keresletre, ha a típusok korszerűsítése lépést tart az igényekkel. A szov­jet kooperációban készülő új városi autóbuszok két min­tapéldánya már elkészült, ezek rövidesen megkezdik próbajáratukat, s még az idén új, korszerű távolsági autóbusz mintapéldányát is átadják. A Csepel Autógyár rmm- kásgyűlésén Novak Pál ve­zérigazgató egyebek között éppen azokról a feladatok­ról szólt, amelyekkel az Ikarus igényeit jobban ka tudják elégíteni. Itt készül majd az idén a több mint 11 ezer autóbusz-padlóváz, s növelik a korszerű sebesség- váltók gyártását is. A válla­lat az idén utoljára gyárt komplett motorokat. A Salgótarjáni Kohászati Üzemek az idén számottevő­en tovább fokozza exportját és 22 millió dollár bevétel­hez segíti az országot. Nem mindegy azonban, hogy mennyi árut kell adniuk ennyi devizáért, a dolgozók bére is nagymértékben mú­lik azon, hogy mennyire tudják növelni termékeik ér­tékét, csökkenteni a költsé­geket — mondotta Ürmössy László vezérigazgató. A Videoton dolgozóit arról tájékoztatta Papp István ve­zérigazgató, hogy termékeik­nek az idén már 70 száza­lékát exportálják, amelynek gazdaságosságát főként mű­szaki-technikai fejlesztés­sel fokozzák. A tavalyihoz hasonlóan az idén' is több mint 400 millió forintot for­dítanak termékeik korsserú- sítésére, A gyár egyébként január 1-vel Videoton Elek­tronikai Vállalatra módosí­tottá nevét, ezzel is kifejezve munkájának jellegét. ■ A Somogy megyei Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság mint­egy 5 ezer dolgozójának Ta­kács László igazgató eimon- dQtta.-.hogy az idén 570 ezer köbméter faanyagot kell ki­termelniük, s még szaksze­rűbb munkával el kell érni, hogy legalább 5 ezer köbmé­terrel növeljék az . értékes ipari faanyag mennyiségét. A jó minőségű ipari fából az eddiginél nagyobb mennyisé­get vár egyebek között a Barcsi Panell parkettagyár, amely az idén 400 ezer négy­zet méternyi parkettát készít. Hármasiker AB-bébi A somogyiak ráérősebbek 1980 első órájában 29 új­szülött látta meg a napvilá­got . hazánkban. A főváros­ban hatan, vidéken huszon­hármán születtek. Az új év a »hölgyeknek« kedvezett: a csecsemők közül 17 a lány és. OVISCOOP Juhászat — iparszerűen Rövid múltra tekinthet vissza, mégis rohamléptekkel fejlődik a megyei gazdasá­gokat összefogó juhtenyész­tés! rendszer, az Oviseoop. A tenyésztési rendszer legutób­bi igazgatótanácsi ülésén újabb fontos döntések szü­lettek: a tizenkét alapító tag mellé tizenhat új gazdaság kérte fölvételét, s így lét­számuk 28-ra emelkedett. A bővülését nyilvánvalóan elő­segítette az az előnyös együttműködési szerződés, amit a megyei juhtenyészté- si társaság az Allatforgalmi és Húsipari Tröszttel kötött. A föllendülő tenyésztői cso­portosulás ennek megfelelő­en szavatolja, hogy végter­mékük. a vágóbárány a kí­vánt minőségben jut a fel- ‘ dolgozókhoz. Egyúttal mind nagyobb energiát fordít olyan tenyészvonalak kialakításá­ra, olyan tartástechnológiák kidolgozására is, amelyek jövedelmezővé teszik a ju- hászatot — mind a gazdasá­gok, mind a végterméket ér­tékesítő vállalat számára. Az értékesítő húsipari vál­lalat, aréely a bárányok hagy részét exportálja, ugyanak­kor, vállalja, hogy az-export, felárral kiegészített vételár 118 százalékát fizeti- a szerző­dött taggazdaságnak. Ezt eayüttműködési szerződés rögzíti, s előnye nemcsak a kölcsönös biztonság adta na­gyobb tenyésztői kedvben mérhető majd le, hanem ab­ban is, hogy — igen célsze­rűen — anyagilag Is érde­keltié váltak a gazdaságok. Így jobb minőségű barány­liűst — azaz minél előnyö­sebben exportálható termé­ket — állítsanak elő. Azt tartják: az' együttmű­ködés akkor jó és előnyös, ha fedezete van. Nem két­séges. hogy a balatonszabadi termelőszövetkezetben, illet­ve a Kaposvári Mezőgazda- sági Főiskolán már évek óta (ártó genetikai program — s ennek mérhető eredményei — hosszú távon is oi-edmé- nvekkel szolgálnak. S akkor, talán rövid idő elteltével elmondhatjuk:* Somogy me­gyének — a Ka-hyb mellett — még egy olyan állatte­nyésztő és értékesítő közös vállalkozása van, amely nemcsak belföldön, hanem a határokon túl is öregbíti a magyar állattenyésztés hír­nevét. 12 a fiú. Közülük sorsolták ki hajnali két órakor az Ál­lami Biztosító »bébiügyele­tén- azokat, akik szokás sze­rint megkapják a 20 000 fo­rintos. 18 éves korban pénz­re váltható életbiztosítási kötvényt. • A sorsolás szerint 8 fővá­ros idei első újszülötte, Tesch Katalin 0 óla 2 perckor jött a világra. Ritka esemény, hogy a vidé lei »első« há-r- masiker: Deák Emese, llda és Dóra 0 óra 30 másodperc­től két perc alatt született meg Szegeden, őket ugyan­csak 20 000—20 000 forintos kötvénnyel köszöntötte a biz­tosító. , Megyénk kórházaiban az újszülöttek »lustábbak« vol­tak: az első csecsemő, Mes­ter Katalin Nagyatádon szü­letett 2 óra 10 perckor. Mar­caliban Bogdán Györggné 2 óra 15 perckor adott életet Gizella nevű kislányának, Siófokon csak 8 óra után született meg Orsós László, majd fél 10-kor Fekete Gyu­la. A kaposvári kórház szü­lészetén 1980 első napján nem született egv gyermek sem, csak 2-án érkezett meg Kovács Lajosaié Róbert nevű fia. A barcsi szülőotthonban tegnap még váratott, magá­ra az év első kisbabája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom