Somogyi Néplap, 1979. november (35. évfolyam, 256-280. szám)

1979-11-01 / 256. szám

fC\ ß'­' %-'O , ' Q Ülést tart az MSZMP Központi Bizottsága Erőművek, gyárak, kórházak, áruházak, „kulcsrakész" exportja A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését november 1-re összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetkö­zi kérdésekről szóló tájékoztató és a XII. kong­resszus előkészítésével kapcsolatos feladatok megvitatását javasolja a központi bizottságnak. (MTI) Aczél György fogadta az NSZK igazságügy-miniszterét Ácséi György, a Miniszter- tanács elnökhelyettese teg­nap délelőtt hivatalában fo­gadta dr. Hans-Jochen Vogelt, a Német Szövetségi Köztár­saság igazságügy-miniszterét A találkozón részt vett dr. Markója Imre igazságügy- miniszter. Jelen volt dr. Jo­hannes Balser, az NSZK budapesti nagykövete. • • • Tegnap elutazott hazánk­ból dr. Hans-Jochen Vogel, a Nemet Szövetségi Köztársa­ság igazságügy-minisztere, aki dr. Markója Imre igazság­ügy-miniszter meghívásara — igazságügyi küldöttség élén — háromnapos hivatalos láto­gatást tett Magyarországon. Az igazságügy-miniszterek kölcsönösen tájékoztatták egy­mást országaik jogalkotásai­nak és igazságszolgáltatásá­nak időszerű kérdéseiről, vé­leményt cseréltek néhány, előkészületben levő vagy már megkötött nemzetközi szerző­déssel kapcsolatos álláspont­jukról. Dr. Markója Imre és dr. Horst-Jochen Vogel átte­kintette a két ország közötti jogi, igazságügyi kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit is. Megállapodtak abban, hogy újabb tárgyalásokon vizsgál­ják meg, miként élhetnek e lehetőségekkel. Dr. Hans-Jochen Vogel a Német Szövetségi Köztársa­ságban teendő látogatásra hívta meg dr. Markója Imrét Magyarországi tartózkodá­sa során a Német Szövetségi Köztársaság igazságügy-mi­nisztere látogatást tett dr. Szakács Ödönnél, a legfel­sőbb Bíróság elnökénél, és megbeszélést folytatott a ma­gyar jogi élet, más képviselői­vel. Látogatásának tapasztala­tairól, a hivatalos tárgyalások főbb témáiról, eredményeiről dr. Hans-Jochen Vogel a Du­na Interkontinental szálló­ban sajtókonferencián tájé­koztatta az újságírókat. Ki­emelte, hogy a jogi együttmű­ködésnek is fel kell zárkóznia a Német Szövetségi Köztársa­ság és a Magyar Népköztár­saság politikai, gazdasági, kulturális kapcsolataihoz. En­nek — véleménye szerint — jelentős állomása volt a je­lenlegi megbeszélés. Idén tovább bővül xr, ex­portnak az a gazdaságosabb, értékesebb formája, amely egyes termékek helyett komp­lett gyárak egészségügyi és más létesítmények szállítását teszi lehetővé A ku lesrakész beruházások arra kötelezik az iparvállalatokat, hogy a kül­kereskedelmi vállalatokkal együttműködve, felelősséggel, összehangoltan szervesek munkájukat. A múlt év óta csaknem meg­kétszereződött a kom plett erő­müvek exportja. A Trans- elektro tőkés kivitelében 25- röl 45 százalékra emelkedett a kulcsrakész szállítások ará­nya . Az idén erőművet adtak át Finnországban, különböző transzformátar-aláUomásakat Kuvaitban és Irakban, komp­lett távvezeték rendszert épí­tettek ki Jordániában, s meg­kezdték a görög és a török megrendelésre gyártott erő­művi kazánok és más egysé­gek szállítását is. A vállalat legnagyobb ipari partnerei korszerűsítik, fejlesztik gyár­tókapacitásukat. hogy az ipari hattér bővülésével a Trans- eiektro új piacokra- Indiába, valamint közép-amerikai és afrikai országokba ia eljut­tathassa termékeit. A szocialista országokba elsősorban vendéglátóipari lé­tesítményeket szállítanak kulcsrakészen. Csehszlovákiá­ba például idén kétszer annyi ABC-áru házat szállítanak, mint tavaly, a Szovjetunióba ttodig komplett bisztrókat, ke­reskedelmi központokat építe­nek, illetve szerelnék fel. Az elmúlt tíz évben több mint 200 komplett sajtgyárat szállított az Élelmiszeripari Gépgyár a Szovjetunióba, öt nagy teljesítményű kenyér­gyárat pedig Csehszlovákiába. Az Élgép exportjában ma már 80—90 százalékos arányt képviselnek a komplett szál­lítások. Átlagosan két év alatt lesz kulcsrakész egy-egy létesítmény. De az alvállalko­zók nagyobb támogatásával összehangoltabb munka né­vén határidőt is vállalhatná­nak. Űj piacot elsősorban azokban az országokban ke­resnek. ahol az élelmiszeripar most fejlődik, például Tuné­ziában, Marokkóban, Bangla- desben, Indiában és Etiópiá­ban . A további előrelépéshez azonban az alvállalkozóknak arra is szüksége van. hogy jobban betartsák a kooperá­ciós fegyelmet A műszeripari vállalatok közül a Medicor ismerte fel leginkább a fővállalkozásban rejlő nagyobb export-lehetősé­geket: az utóbbi három év­ben 50 százalékkal nőtt ilyen jellegű tókés kivitele. Első­sorban a fejlődő országokba szállít saját tervek alapján komplett kórházakat) Eddig több mánt ezer komplett létesítményt építet­tekkel a fejlődő országokban a Metrimpex közreműködésé­vel. fővállalkozásban. Jelenleg Brazíliába. Bolíviába és Pe­ruba szállítanak főiskolai ok­tatóberendezéseket Az afrikai kontinensen Algéria, I.fbia és most már Nigéria is bázispiac­nak számít. Híz utóbbi ország­ban nemrég írtak alá 25 mil­lió dolláros exportszerződést egy komplett műszaki főiskola és egy taneszközgyár szállítá­sára. Hasonló exporttal a Tech­noimpex is foglalkozik, s így korábban gyakran előfordult, hogy ugyanazon a piacon je- letkeztek ajánlattal Hogy mindezt elkerüljék a Gépex­port közreműködésével társa­sági szerződést kötöttek a kö­zelmúltban. Magyar felszólalások ENSZ-bizottságokban Az ENSZ-'kozgyűlés 1. szá­mú politikai bizottságában a leszerelési kérdések általános vitájában kedden felszólalt dr. Kömíves Imre nagykövei, a Magyar Népköztársaság képviselője a genfi leszerelé­si bizottságban. Beszédében — emlékeztetve a korábbi ma­gyar kezdeményezésre — sür­gette a vegyi fegyverek eltil­tására vonatkozó egyezmény mielőbbi megkötését. Az atomfegyverek elterje­désének megakadályozásával kapcsolatban a magyar kül­dött síkra szállt az atomso- rampó-szerződés egyetemessé tételéért, a nukleáris fegyver­rel nem rendelkező államok biztonságának szavatolásáért. Támogatta azt a szovjet ja­vaslatot, amely szerint az ál­lamok vállalnák, hogy nem helyeznek el nukleáris fegy­vereket olyan országok terü­letén, ahol jelenleg nincsenek ilyen fegyverek. Az ENSZ-közgyűlés admi­nisztratív és költségvetési bi­zottságában a titkárság össze­tételével foglalkozó napirendi pont vitájában kedden felszó­lalt Gubcsi Tibor, a magyar küldöttség tagja is. Kiemelte, hogy az ENSZ-alapokmány betartása, a határozatok vég­rehajtása szempontjából elen­gedhetetlen a valóban haté­kony titkársági munka. Hangsúlyozta: minden tag­állam érdekében véget kell vetni a titkárság létszáma növekedésének, mivel az csök­kenti a hatékonyságot, és pénzügyi terheiket lő a tagál­Munkaruhák Barcsról. Több mint tíz éve ké­szítenek munkaruhákat Barcson, a Dráva Ipari Szövetke* zotben. Nagy tételeik gyártásával csak 1976 óta foglalkox* nak. Hazai forgalomba kerülő termékeik egy részét ma lé munkaruhák — öltönyök, nadrágok, téli red loti zubbonyok —* teszik Iki. Minden évben nagy összegeket fordítanak műhe­lyek, csarnokok építésére, korszerűsítésére. Ezekben a naJ pókban veszik birtokukba a szabászok a 330 négyzetmetetf alapterületű korszerű üzemcsarnokot. IA szombathelyi Tex­til-nagykereskedői mi Vállalatnak és a budapesti FelsőJ ruházati Nagykereskedelmi Vállalatnak szállítják a mun 1 karuhákat: a harmadik negyedévben 23 ezer darabot fcüld^ lek. Ezzel elérték, hogy már 64 ezernél tartanak az cg esi évre tervezett 80 ezerből. A tagországok egységének jegyében A Varsói Szerződés katonai tanácsának ülése lamokra anélkül hogy ezzel arányosan emelné a munka színvonalát. A magyar küldött i rámutatott az egyenlő föld­rajzi képviselet elve betartá­sának szükségességére. Befejeződött a Varsói Szer­ződés tagállamai egyesített fegyveres erői katonai taná­csának október 29—31. kö­zött Bukarestben megtartott ülése, amelyen Viktor Kuli­kov, a Szovjetunió marsallja. a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka elnökölt. A ta­nácskozás munkájában részt vettek az egyesített fegyve­res erők katonai tanácsának tagjai, a bolgár, a csehszlo­vák, a lengyel, a Magyar Néphadsereg, továbbá a Né­met Demokratikus Köztársa­ság nemzeti néphadserege, a Román Szocialista Köztársa­ság hadserege és a szovjet hadsereg képviselői. A katonai tanács összegez­te az 1979. évi hadműveleti és harcászati felkészítés ered­ményeit, megvizsgálta az 1980. évi feladatokat. Az ülésen megvitatták ez egyesített fegyveres erők tevékenységé­nek néhány időszerű kérdését, s ezekkel kapcsolatban egyez-' tetett ajánlásokat fogadtak el. A tanácskozás tárgyszerű, ba­ráti légkörben, a Varsói Szerződés tagországai szoros egységének jegyében 2a j lot» le. Nicolae Ccausescu. a Roma» Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocialista Köztársaság elnöke,' tegnap fogadta a Varsói Szerződés tagállamai­nak egyésített fegyveres erői katonai tanácsa bukaresti ülésének résztvevőit. A katonai tanács ülésének magyar résztvevői Csémi Károly vezérezredes, honvé­delmi minisztériumi államtit­kárral az élen tegnap dél­után hazaérkeztek. Sarlós István Zuglóba látogatott Színes eternitlapokat gyártanak A klízetmúltbam kezdték meg a színes tetőfedő pata gyártását a nyergesújfalul eter- niígyárban. Egyelőre piros, később zöld színű lapokat is gyártanak. Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának főtitkára teg­nap a főváros XIV, kerüle­tébe látogatott. A kerületi pártbizottságon Szkokén Fe­renc első titkár, Szóvá Béla tanácselnök, valamint a kerü­let állami és társadalmi szer­veinek vezetői fogadták és tá­jékoztatták a pártbizottság munkájáról, a mintegy 176 ezer lakosú kerület életéről, fejlődéséről. Ezt követően a vendég fel­kereste a Budapesti Geodéziai ért Térképészeti. Vállalatot, amelynek 30 vidéki városban is működik egy-egv egysége, A budapesti ■ központban Sar­lós István megtekintette a korszerű fotogrametriai eljá­rással exportra készülő tér- t képeket. A következő állomás a Da- núvia központi szerszám- és készülékgyár volt. A csaknem háromezer dolgozót foglalkoz­tató gyár évente mintegy 500 millió forint értékben állítja elő termékeit, elsősorban ha­gyományos és keménybetétes szerszámokat. A gyárlátoga­tás folyamán a vendég az au­tomatikus berendezésekhez szükséges hidraulikus téregy- ségeket előállító szereidét te­kintette meg. Az egésznapos program dél­után a kerületi pártbizottsá­gon megtartott nagyaktíva-ér- tekezlettel zárult, amelyen Sarlós István időszerű társa­dalompolitikai kérdésekről . tájékoztatta a résztvevőket, SnüÄG PROLETÁRJAI; EG YESO LJ ET E K1 face t,20 Ft Somogyi Néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXV. évfolyam 256. szám 1979. november I., csütörtök

Next

/
Oldalképek
Tartalom