Somogyi Néplap, 1979. október (35. évfolyam, 230-255. szám)

1979-10-02 / 230. szám

I AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXV. évfolyam 230. szám VILÁG PROLETÁRJAI; EG YESO LJ ETEK 8 Arai L20 Ft 1979. október 2., kedd Kádár János vezetésével küldöttség utazik az NDK-ba Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárának vezetésével október elején párt- és kormányküldöttség, utazik Berlinbe, hogy — a Né­met Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának, az NDK Államtanácsának és Minisztertanácsának meghívásá­ra — részt vegyen a Német Demokratikus Köztársaság megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségeken. A Szocialista Internacionálé küldöttsége Moszkvában Á szavak váljanak tettekké A delegációval Brezsnyev tárgyalt Tegnap kezdte meg tárgya­lásait Moszkvában a Szocia­lista Internacionálé leszerelé­si kérdésekkel foglalkozó munkacsoportjának küldött­sége. A svéd, osztrák, francia. NSZK-beli, holland, szenegáli, spanyol és venezuelai politi­kusokból álló küldöttség va­sárnap érkezett a szovjet fő­városba. Kalevi Sorsa volt firm miniszterelnök, a finn szociáldemokrata párt elnöke, a munkacsoport elnöke veze­tésével. A küldöttség több napon át tartózkodik Moszkvában és ta­lálkozik az SZKP és a szovjet kormány magas rangú veze­tőivel. A leszerelés időszerű kér­déseiről folytatott megbeszé­lést Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének elnöke, a Szo­cialista Internacionálé lesze­relési munkacsoportjánaik kül­döttségével, amely Kalevi Sorsa, a finn szociáldemokra­ta párt el nake,' a munkacso­port elnöke vezetésével tar­tózkodik Moszkvában. Brezsnyev rámutatott: a Szovjetunió Kommunista Pártja mindig kulcsfontossá­gú kérdésnek tekintette a le­szerelést, ■ amely minden or­szág dolgozói számára létér­dek. Az 1970-es években sike­rült elérni azt, hogy a feszült­ség jelentős mértékben eny­hüljön, sikerül háttérbe szo­rítani a hidegháború híveit. Létrejöttek a feltételek ah­hoz, hogy fontos lépeseket te­gyenek a fegyverkezési ver­seny korlátozása felé. — Brezsnyev ezzel kapcsolatban szólt ■ a SALT—II. szerződés­ről. és megállapította: a szer­ződés nemcsak a hadászati fegyverzet mennyiségi és mi­nőségi korlátozását jelenti, hanem lehetőséget teremt ar­ra is, hogy tovább haladja­nak ezen az úton. Az SZKP főtitkára ugyan­akkor felhívta a figyelmet ar- ra^ hogy az enyhülés és a le­szerelés ellenségei még' ko­rántsem tették le a fegyvert. Első alkalommal Tanácskoznak a szocialista országok tipográfusai Ä könyvművészeknek mind inkább élniük kell a modem nyomdatechnika, a fénysze­dés. a számítógépek adta le­hetőségekkel, hogy a nagy oéldányszámban készülő könyvekis mind esztétikusab- ban, külszínben is tetszetősen kerüljenek az olvasókhoz — hangoztatták a szocialista or­szágok tipográfusainak hétfőn megnyílt első tanácskozásán. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által rendezett szakmai fó­rumra Bulgáriából, Csehsz'o- vákiából, Lengyelországból, Mongóliából, az NDK-ból, a Szovjetunióból és Vietnamból érkeztek vendégek, hogy a magyar könyvművészekkel közösen felmérjék a tipográ­fia és a könyvtervezés hely­zetét, megvitassák a szép könyvek előállításának idő­szerű kérdéseit és előmozdít­sák a könyvművészet fejlő­dését Ez aTkal ómmal először kí­nálkozik lehetőség, hogy a szocialista országok tipográfu­sai közösen vitassák meg a könyvtervezés és készítés azon módszereit, amely az olvasót és az olvasást a szocialista kultúrát még jobban szolgál­ja — hangoztatta megnyitó­jában Gábor Viktór. a Kultu­rális Minisztérium Kiadói Fő- igazgatóságának vezetője. Az ünnepi megnyitót követően előadások hangzottak el aj könyvtervezés időszerű Sér-1 déseiről, a tipográfiai esztéti­ka és a technika fejlődése kö­zötti kapcsolatok, a gyermek­könyvek grafikai megformálá­sáról, s a vietnami könyvmű­vészetről. A szakmai tanácskozás hol­naptói október 6-ig — Keszt­helyen folytatódik. (MTI) Vizet keresnek. Miskolc Ivó vízszükségletének legnagyobb részét a bükki források adják. Ezért kell meg­ismerni a karsztforrások tulajdonságait, vízhozamát Erf kutatják azok a fiatal barlangászok, akik az ország külön­böző vidékeiről jöttek a Bükkbe. A miskolci Ady Endrd Művelődési Ház barlangkutató csoportja a források vízho­zamát a vizek kémiai összetételét vizsgálja. A barlangié szók eddig mintegy 1000 méter bosszú járatot tártak fel. A beutalók elosztásakor érvényesüljön a bizalmi jogköre A jövő évi üdültetés a SZOT napirendjén Az- ideihez hasonlóan 1980­ban is 388 300-an tölthetik szabadságuk egy részét szak- szervezeti üdülőkben — erről határozott tegnapi ülésén a SZOT elnöksége. Ezúttal újabb üdülőt nem nyitnak, de gon­doskodnak a zalakarosi, a hé­vízi Postás és Park, a ba- latomszéplaki Ezüstpart. a sop­roni Pedagógus, a gyulai és a szántódi Kemping-üdülők, va­Sarlős István hazaérkezel! Latin-ümerikából Takarmány — háromszáz vagonnal 'lamint a hévízi szanatórium tervszerű építéséről. Több inint 48 000-en nyaral­hatnak együtt családjukkal, csaknem tízezren vehetnek részt külföldi csereüdülteté­sen, s 55 hajó is indul kül­földi útra, körülbelül tízezer üdülőutassal. A leányfalui Panoráma 1 üdülőt egyhetes turnusokban nászutasok ren­delkezésére bocsátják. 1980. január l-től —• a ki­adásokkal azonos mértékben — emelkednek az üdülők té­rítési díjai. A felnőtt és a családos üdültetés napi 8, a csoportos gyermek- és szak­munkástanuló üdültetés napi 6 forinttal kerül többe az ed­diginél. Vagyis felnőttek szá­mára az első csoportba sorolt üdülőkben napi 48, a második csoportban 36, a harahadik csoportba sorolt üdülőkben és az üdülőszanatóriumokban 30. a szülőkkel együtt üdülő 15 évesnél nem idősebb gyerme­kek ytán napi 22, a nyári cso­portos gyermeküdülésben és az iskolás gyógyüdülődben részt vevők utá'n, valamint a szakmunkástanuló üdülőkben napi 16 forintot kell fizetni. A harmadik és a további ön­álló keresettel néni rendelke­ző gyermekek után térítési dí­jat nem kell fizetni. A szak­munkástanulók győgyüdülte- tése és az állami gondozottak üdülése is ingyenes. Üj Intézkedés, hogy a I SZOT üdülő-szanatóriumokba minden év október elseje és a következő év április 30-a között a szakszervezeti bizott­ságok — ha azzal az ágazati, iparági központ illetve a szak­szervezetek megyei tanácsa is egyetért — szakszervezeti tag- iváegal rendelkező saját jogú nyugdíjasokat is beutalhat­nak. A SZOT elnöksége felhívta Silózzak a téli takarmányt a három fa! Május 1. Tn-fcwt. Háromszáz vág ormai tervez­tek, s a múlt hét végére már túljutottak a munka leién, Egy Hösztön típusú gép is se­gít nekik: a nagybajomi tea-tol kaptak köles«*, _ a szakszervezetek és SZMT-fc elnökségeit, hogy még na­gyobb gonddal ügyeljenek a beutalójegyeli igazságos elosz­tására, jobb felhasználására. Szóvá tette például. hogy 1978-ban a beutalójegyekből jó néhányat nem használtak fel. Gondoskodni kell arról, hogy nagyobb arányban üdül­hessenek munkások, alacsony keresetűek és nagycsaládosok. A beutaló jegyek elosztása­kor érvényesülnie kell a bi­zalmiak jog- és hatáskörének, s a beutalásoknak széles kö­rű nyilvánosságot kell bizto­sítani. Az elnökség megvitatta ■ szakszervezetek elméleti kuta­tó intézetének múlt évi mun­káját, valamint idei és jövő évi feladatait is. Megállapítot­ta, hogy az intézet a társa­dalmat, a szakszervezetek munkáját érintő széles körű kutatásokat végzett, tanulmá­nyokat készített, amelyekhez több tízezer embert kérdezett meg. A következő években is fontos feladatai lesznek olyan kérdések kutatásában, tanul­mányozásában, mint a fejlett szocialista társadalom építése. Ezen belül egyebek között vizsgálja majd a szakszerve­zetek funkcióit, a szocialista munkaverseny távlatait, a dol­gozók életmódjának egyes kérdéseit, a tudományos és technikai haladás hatásait a szakszervezeteknek a szocia­lista demokráciával összefüg­gő feladatait. További napirendi pontként az elnökség tájékoztatót hall­gatott meg a gazdasági sza­bályozás 1980. január elsejei módosításáról, továbbá megvi­tatta a szakmunkásképző is­kolákban működő tanulói szakszervezeti alapszervezetefc anyagi támogatásának kérdé­seit. (MTI) Púja Frigyes Waldheímnél Púja frigyes tegnap látoga­tást tett dr. Kurt Waldheim- nél, az ENSZ főtitkáránál. A megbeszélésen a közgyűlés napirendjén szereplő kérdése­ket tekintették át. A találko­zón jelen volt Holtai Imre nagykövet, Magyarország ál- &ía«niöó ENSZ iriTirurMfíőiir A magyar külügyminiszter találkozott Kamphay Boupha laoszi megbízott külügymi­niszterre!. majd Uppadit Pan* csarijangkhun thaiföldi kül­ügyminiszterrel. A megbeszé­léseken kétoldalú, valamint • közgyűlés napirendjén szerep*/ ló kécdésdcről yoU acé, Csehszlovák műszaki napok A Technika Házában ürme-1 pél vesen megkezdődött az V. csehszlovák gazdasági és mű­szaki napok egyhetes esemény- sorozata, amelyen 30 előadás hangzik el. Az eseménysorozaton, ame­lyet Ajtai Miklós, a Műszaki és | Természettudományi Egyesüle­tek Szövetségének elnöke nyi­tott meg. részt vett Marjai Jó­zsef és Rudolf Rofilicek mi­niszterelnök-helyettes. Marjai József, beszédében el­mondta: Magyarország és Csehszlovákia gazdasági és I műszaki-tudományos együtt­működése a kölcsönös baráti és elvtársi segítségnyújtás szel­lemében fejlődik. E kapcsola­tokat erősíti az is, hogy mind­két ország számára létkérdés a nemzetközi munkamegosztás­ban való minél intenzívebb, bekapcsolódás. _ A miniszterelnök-helyettes | beszéde után Ludvikcemy, a csehszlovák kereskedelmi és iparkamara elnöke és Kallós Ödön, a Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke méltatta a mű­szaki napok jelentőségét. I Az SZKP főtitkára szólt azokról az imperialista propa­gandakísérletekről is, amelyek az állítólagos szovjet veszélyt igyekeznek felhasználni. Meg­állapította: ez hazugság és csupán a fegyverkezési ver­seny kezdeményezőinek kö­dösítése, köztük azoké, akik most olyan terveket szorgal­maznak, amelyek megvalósu­lása Nyugat-Európát a Szov­jetunióra irányzott amerikai fegyverek kiinduló pontjává változtatnák. Ezek az erők veszélyes játékot folytatnak a tűzzel — mondotta Brezsnyev. — A Szovjetunió senkit sem fenyeget senki' ellen sem készül támadást indítani. — mondotta az SZKP főtitkára. — A Szovjetunió tartós béké­re törekszik, s amikor kiépíti védelmét. semmit sem tesz azon felül, ami elengedhetet­lenül szükséges a saját és a szövetségeseinek biztonságá­hoz. Leonyid Brezsnyev arra hi­vott feí, hogy a ieszerelés te­rén a szavakról térjenek át á tettekre. Kalevi Sorsa és Berndt Karisson. a Szocialista Inter- nacionálé főtitkára köszöne­tét mondott Leonyid Brezs- nyevnek azért, hogy pontosan és világosan kifejtette a Szov­jetunió álláspontját a leszere­lés problémáiról. Kalevi Sorsa válaszában kö­szönetét mondott Leonyid Brezsnyevnek a szívélyes fo­gadtatásért és átadta az SZKP főtitkárának a Szocialista Tn- temacionálé elnöke, Willy | Brandt személyes üdvözletét, I őszinte jókívánságait. I Sarlós István, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Haza­fias Népfront Országos Taná­csának főtitkára — áld részt vett és felszólalt a jamaicai népi nemzeti párt közelmúlt­ban megtartott országos érte­kezletén. majd a népfront képviseletében látogatásit tett Mexikóban, Costa Ricában és Panamában hazaérkezett latin-amerikai körútjáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom