Somogyi Néplap, 1979. július (35. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-01 / 152. szám

Somom Néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXV. évfolyam I52. szám 1979. július I., vasárnap KÖZLEMÉNY a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1979. június 29-/ üléséről A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága 1979. június 29-én Kádár János elvtárs elnökletével kibővített ülést tartott. Az ülésen a Központi Bizottság tag­jain kívüli részit vettek: a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke és titkára, a Központi Bi­zottság osztályvezetői, a megyei pártbizottsá­gok első titkárai, a budapesti pártbizottság titkárai, a Szakszervezetek Országos Tanácsá­nak titkárai, a Minisztertanács tagjai, az Or­szágos Anyag- és Arhivatal elnöke és elnök- helyettese, a Központi Statisztikai Hivatal el­nöke, a KB gazdaságpolitikai, valamint ipari, mezőgazdasági és közlekedési osztályának ve­zető munkatársai, a központi. napilapok fő- szerkesztői. A Központi Bizottság meg­vitatta és elfogadta: — Cyenes András elvtárs­nak, a Központi Bizottság tit­kárának előterjesztésében az időszerű nemzetközi kérdések­ről szóló tájékoztatót; — Havasi Ferenc elvtárs­nak, a Központi Bizottság tit­kárának előterjesztésében az 1979. évi napgazdasági terv végrehajtásának eddigi ta­pasztalatairól és a további feladatokról szóló tájékozta­tót; — Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság első tit­kárának előterjesztésében a Magyar Szocialista Munkás­párt XII. kongresszusának összehívására vonatkozó ja­vaslatot. I. A Központi Bizottság átte­kintette a nemzetközi helyzet alakulását, a párt- és állami szerveknek a legutóbbi ülés óta végzett külpolitikai tevé­kenységét. I • A Központi Bizottság meghallgatta a hivatalos, ba­ráti látogatáson hazánkban járt szovjet párt- és kor­mányküldöttséggel folytatott tárgyalásokról szóló jelentést. A magyar kommunisták, a magyar nép örömére szolgált, hogy ismét hazánkban üdvö­zölhettük a testvéri szovjet nép képviselőit, a küldöttség vezetőjét, L eonyid Iljics Brezsnyév elvtársat, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtit­kárát, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa elnökségének el­nökét, a nemzetközi kommu­nista mozgalom kiemelkedő alakját, igaz barátunkat. A Központi Bizottság nagy­ra értékelte a szívélyes elv­társi légkörben, a kölcsönös megértés szellemében folyta­tott legfelsőbb szintű tárgya­lások eredményeit. A tárgya­lások újabb lendületet adnak pártjaink, népeink, országaink kapcsolatai erősítésének, test­véri barátsága elmélyítésének, internacionalista együttműkö­dése fejlesztésének. A Köz­ponti Bizottság hangsúlyozta: a magyar—szovjet barátság megingathatatlan alapokra, elveinek, céljainak, érdekeinek azonosságára épüL A minden területre kiterjedő gyümöl­csöző együttműködés a szov­jetunióval biztonságot ad és sz'lárd támaszt jelent a ma­gyar nép szocialista építő­munkájához. A Központi Bizottság alá­húzta, hogy azok a kétoldalú megállapodások, amelyek _ a közelmúltban születtek, jól szolgálják a m agyara-szovjet j gazdasági együttműködés el­mélyítését, sokoldalú kapcso­latainak fejlesztését. A tárgyalásokon ismételten kifejezésre jutott, hogy a nem­zetközi helyzetet azonosan ítéljük meg. Céljaink válto­zatlanok. törekvéseink közö­sek. A jövőben is együttmű­ködünk az enyhülés eredmé­nyeinek megszilárdításáért és katonái területre történő ki­terjesztéséért, a fegyverkezési hajsza megfékezésére, a nem­zetközi biztonságért, a helsin­ki ajánlások megvalósításáért, Közösen lépünk fel a vitás nemzetközi kérdések igazsá­gos, az érintett népek érde­keinek megfelelő politikai rendelkezése, a helyi háborús feszültségek megszüntetése ér­dekében. A magyar—szovjet tárgyalások megerősítették a két nép szolidaritását a kínai agresszió következményeinek felszámolásáért küzdő szocia­lista Vietnammal. A Magyar Szocialista Mun­káspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja vezetői­nek megbeszélésein kifejezésre jutott, hogy a két párt egy­aránt érdekelt a nemzetközi kommunista és munkásmozga­lom egységének megerősítésé­ben, a testvérpárlók közötti I elvtársi együttműködés fej­lesztésében. Pártjaink értéke­lik a Marx, Engels, Lenin ta­nításait alkalmazó és tovább­fejlesztő kommunista és mun­káspártok alkotó útkeresésiét, ami akkor eredményes, ha egyaránt tekintettel van az osztályharc, a szocialista át­menet és építés általános tör­vényszerűségeire, valamint az adott ország konkrét sajátos­ságaira. A Központi Bizottság ki­emelkedő jelentőségű ese­ményként értékelte a Szovjet­unió párt- és kormánykül1 döttségének magyarországi lá­togatását, amely a magyar és a szovjet nép testvériségének elmélyítése mellett jól szol­gálta a szocialista közösség országai összefogásának, egy­ségének erősítését, a társadal­mi haladásért, a békéért foly­tatott nemzetközi küzdelmet 2. A Központi Bizottság meghallgatta és jóváhagyólag tudomásul vette a Bolgár Nép- köztársaságban hivatalos, ba­ráti látogatást tett párt- és kormányküldöttségünk jelen­tését. A Kádár János elvtárs és a Todor Zsivkov elvtárs által vezetett küldöttségek ba­ráti tárgyalásain ismételten ki­fejezésre jutott, hogy azonos módon ítéljük meg a szocia­lista építés, a nemzetközi kommunista és munkásmozga­lom, valamint a nemzetközi helyzet alapvető kérdéseit. A látogatás, a tárgyalások to­vább mélyítették a pártjaink, országaink közötti együttmű­ködést népeink és a szocialis­ta közösség javára. 3« Hazánk és a szocialista országok együttműködésének, sokoldalú kapcsolataink továb­bi fejlődését szolgálták a ma­gyar—szovjet és a magyar— bolgár kormányfői tárgyalások a Kubai Köztársaság parla­menti küldöttségének buda­pesti látogatása, valamint a bolgár, a csehszlovák, a jugo­szláv, a koreai, a lengyel és az NDK-beli testvérpárt ve- i aető képviselőivel folytatott ! megbeszélések. 4. a Központi Bizottság megemlékezett a Kölcsönös j Gazdasági Segítség Tanácsa megalakulásának 30. évfordu­lójáról. Hangsúlyozta, hogy a KGST-ben megvalósuló együtunüikqdés eddig is je­lentősen segítette a tagorszá­gok műszaki, tudományos fejlődését, gazdasági felemel­kedését. A KGST pótolhatat­lan szerepet tolt be ország­építő céljaink valóra váltá&á- ben. Pártunk és kormányunk a jövőben is mindent meg­tesz annak érdekében, hogy a szocialista gazdasági integrá­ció a nemzeti és a közös, ér­dekeknek megfelelően hozzá­járuljon országainkban a fej­lett szocialista társadalom si­keres építéséhez. 5« A nemzetközi helyzet idő­szerű kérdéseit áttekintve a Központi Bizottság rámuta­tott: a világbéke megőrzése, a biztonság megszilárdítása szempontjából meghatározó fontosságú a Szovjetunió és az Egyesült Államok kapcsola­tainak alakulása. Ezért a ma­gyar közvélemény őrömmel üdvözölte a Becsben megtar­tott szovjet—amerikai csúcs- találkozót, s annak eredmé­nyeit. A SALT—II. aláírása az ed­digi legnagyobb lépes, ame­lyet a nukleáris fegyverkezé­si hajsza megfékezése érdeké­ben tették. A megállapodás végrehajtása jelentősen hoz­zájárulhat a világháború ve­szélyének elhárításához, az általános és teljes leszerelés­hez szükséges bizalom erősíté­séhez, kedvezően befolyásol­hatja a nemzetközi enyhülés további előrehaladását, a ka­tonai feszültség enyhítését szolgáló más tárgyalásokat. A szocialista közösség or­szágai folytatják az enyhülés eredményeinek megerősítésére irányuló összehangolt nemzet­közi tevékenységüket. A Var­sói Szerződés tagállamai kül­ügyminiszteri bizottságának májusi budapesti közös nyi­latkozata fontos új kezdemé­nyezésekkel egészítette ki a po­litikai tanácskozó, testület ko­rábbi konstruktív javaslatait a békés egymás mellett élés po­litikájának előmozdítására. Az európai országok, továbbá az Egyesült Államok és Kanada részvételével megtartandó konferencia eredményesen szolgálná a katonai enyhülést elősegítő intézkedések kö­zös kidolgozását, újabb garan­ciát nyújtana a fegyveres konfliktusok megelőzésére. A Központi Bizottság megerősítette, hogy a Magyar Népköztársaság a Varsói Szerződés tagországaival együtt a jövőben is kész a legnagyobb figyelemmel meg­vizsgálni minden építő szán­dékú javaslatot, kezdeménye­zést, amely az államok közöt­ti kölcsönös bizalom erősítésé­re, a katonai enyhülésre, a le­szerelésre irányuk 6» A Központi Bizottság hangsúlyozta: a Magyar Nép- köztársaság változatlanul ar­ra törekszik, hogy a békés egymás mellett élés politiká­jának megfelelően fejlessze az együttműködést a más tár­sadalmi rendszerű országok­kal Európában és a földrész halárain túl, A jószomszédság szelle­mében eredményesen fejlődő magyar—osztrák kapcsolatok további szélesítéséhez járult hozzá a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa elnöké­nek hivatalos látogatása az Osztrák Köztársaságban. Az Egyesült Államok képviselőháza küldöttségének magyarországi látogatása ked­vező alkalmat teremtett az államközi kapcsolatok tovább­fejlesztésében mutatkozó le­hetőségek kölcsönös áttekin­tésére. Eredményesen szolgálták az együttműködést a szíriai arab köztársaság népi tanácsa küldöttségének budapesti megbeszélései. 7» A Magyar Szocialista Munkáspárt az európai kom­munista és munkáspártok 1976. évi berlini értekezletén elfogadott elveknek megfele­lően, a kölcsönös szolidaritás és az elvtársi együttműködés szellemében fejleszti kapcso­latait valamennyi testvérpárt­tal. Pártunk képviselőinek részvétele az olasz, a belga, a francia és a portugál test­vérpárt közelmúltban megren­dezett kongresszusán, vala­mint a finn, a görög, az NSZK-beli testvérpárt vezetői­vel Budapesten tartott meg­beszélések megerősítették szo­lidaritásunkat a tőkésországok kommunista pártjainak a mo- nopoltőke uralma ellen vívott küzdelmével, eredményesen szolgálták közös céljainkat. A Costa Rica-i Népi Él­csapat Párt, a Dél-afrikai Kommunista Párt, a Panamai Néppárt, a Tanzániai Forra­dalmi Párt küldöttségével folytatott megbeszélések során ismételten kifejeztük szolida­ritásunkat e pártoknak a nemzeti függetlenségért, a fa­ji megkülönböztetés ellen ví­vott harcával. A Központi Bizottság pozitívan értékelte a forrada­lom és demokrácia témaköré­ben 39 kommunista és mun­káspárt képviselőinek részvé­telével Tihanyban megtartott­nemzetközi elméleti konferen­ciát. A tanácskozás eredmé­nyesen szolgálta a nemzetközi kommunista mozgalmat fog­lalkoztató egyes kérdésekre adható válaszok együttes ki­munkálását, a közös célok el­éréséhez szükséges vélemény­éi tapasztalatcserét. 8» Az elmúlt időszakban tovább bővültek a Magyar Szocialista Munkáspárt kap­csolatai a szocialista és a szociáldemokrata pártokkal. Képviselőink részt vettek a Francia Szocialista Párt és a Spanyol Szocialista Munkás­párt kongresszusán, megbeszé­léseket folytattak a belga szo­cialisták vezetőivel. E talál­kozók elósegíteíék egymás ál­láspontjának jobb megismeré­sét a békét és a nemzetközi biztonságot, az egyetemes em­beri haladást szolgáló együtt­működés kérdéseiben. II. A Központi Bizottság meg­tárgyalta az 1979. évi népgaz­dasági terv végrehajtásának eddigi tapasztalatait és a to­vábbi tennivalókat. A Központi Bizottság megállapította, hogy a gaz­dasági élet minden területén fokozódtak az erőfeszítések a feladatok megoldása érdeké­ben. Népünk eredményes munkával támogatja gazda­ságpolitikánk valóra váltását. (Folytatás a 2. oldalon) Új gép — nagy feljesífmény A Duna! Vas­mű üsteCokészítő műhelyében Síinger típusú homokröpítő gépet alkalmaznak az acélmű öntőiistök monolitikus bé­léseinek készítéséhez. A gép munkába állításával megszűnt a nagy vibráció miatt rendkívül egészségtelen fizikai mun­ka, s míg azelőtt hat ember egy műszakban egy üstöt készí­tett el, azt a munkát most a gép négy dolgozóval fél óra alatt elvégzi. Romany Pál Bukarestbe utazott D r. Angelo Miculescu, a Román Szocialista Köztársa­ság miniszterelnök-helyettese, mezőgazdasági és élelmiszer- ipari miniszter meghívására dr. Romány Pál mezőgazda- sági és élelmezésügyi minisz­ter vezetésével szombaton kül­döttség utazott Bukarestbe. A látogatás alkalmával értékelik az elmúlt évi miniszteri ta­lálkozón. hozott határozatok megvalósítását, és tárgyalnak az agrártermelési együttmű­ködés fejlesztéséről. A küldöttség búcsúztatásá­nál a Ferihegyi repülőtéren ] jelen volt Victor Bolojan, a i Román Szocialista Köztársa- i ság budapesti nagykövete. Az ENSZ főtitkára hazánkba látogat Púja Frigyes külügyminisz­ter meghívására dr. Kurt Waldheim, az. Egyesült Nem­I zetek Szervezetének főtitkára és felesége a közeli napokban hivatalos látogatásra Magyar- országra érkezik. (MTI) Koszigin—Andreotti-találkozó Moszkvában Á szovjet—olasz kapcsola­tokról, a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről folytatott szombaton Moszkvában esz­mecserét Alekszej Koszigin szovjet kormányfő és Andrej Gromiko külügyminiszter Giulio Andreotti olasz mi­niszterelnökkel és Amaldo Forlani külügyminiszterrel. Az olasz államférfiaik a tokiói tőkés csúcstalálkozóról haza­térőben tartották megállót a szovjet fővárosban, hogy ta­lálkozhassanak a szovjet kor­mány vezetőivel. Az olasz politikusok a tár­gyalás során üdvözölték Leonyid Brezsnyev és James I Carter bécsi csúcstalálkozójá­nak eredményeit, a hadászati támadófegyverek korlátozásá­ról kötött szovjet—amerikai szerződést. A felek kijelentették, hogy a lehetőségekhez képest mi­nél szélesebb körben kíván­ják összeegyeztetni a két or­szág erőfeszítéseit az enyhü­lés, a leszerelés és a béke érdekében. A kétoldalú kapcsolatokról szólva mindkét részről meg­elégedéssel állapították meg, hogy ezek minden területen kedvezőn fejlődnek. A megbeszélés tárgyszerűé® i baráti légkörben folyt le. Célhoz ért a Progressz-7. A megadott időben célhoz ért a legújabb szovjet teher­űrhajó, a Progressz—7.: szom­baton, moszkvai idő szerint 14 óra 18 perckor összekap­csolódott a Szaljut—6 űrállo­mással. Az űrkomplexum most ismét három részből áll — harmadik tagja a Szojuz—34 űrhajó. A Progressz csütörtökön rajtolt és a teherűrhajók me­netrendje szerint mintegy öt­ven órás úttal jutót el az űr­állomáshoz. Útközben földi irányítással többször is módo­Izraeli tüzérségi támadás Dél-liánon ellen Az izraeli tüzérség és a li­banoni jobboldali milíciák pénteken a dél-libanoni Hasz- baja és Tyr közelében fekvő területeket lőttek. A táma­dást követő jelentések öt ha­lottról és tizenöt sebesültről számoltak be és arról, hogy több helyen erdőtűz keletke­zett. Az izraeli vadászgépek pénteken is folytatták berepü­léseiket Dél-Libanon fölé. sították pályáját, majd a be­fejező szakaszban az irányí­tást már az automatikus be­rendezések végezték: az űrál­lomás és a teherűrhajó köl­csönösen »-megkereste« egy­mást is az automatika foly­tatta a megközelítés, az érint­kezés és az összekapcsolás bonyolult manőverét. A teherűrhajó rakománya a szokásos: élelmiszerek, fel- szerelési tárgyak, tartalékal- kat.részek, a tudományos kí­sérletek folytatásához szüksé­ges eszközök és természetesen posta: a családtagok, barátok üzenetei, ajándékai, újabb írá­sos utasítások a munka folyta­tására. A Progressz a szüksé­ges hajtóanyagot is eljuttatta az űrállomásra. Az összekap­csolást egyébként a hajtómű- rendszereknél, a Szaljut »hát­só bejáratánál« hajtották vég­re, ahonnan korábban az űr­hajósok a »főbejárathoz« vit­ték át a Szojuz—34 űrhajót. Ljahov és Rjumin örömmel fogadta az újabb küldeményt. Jelentésük és a földi irányító központ adatai szerint min­den a legsimábban ment vég­be és a szükséges ellenőrzések elvégzése után kinyitják a Szaljut és a Progressz közötti összekötő aj tót­Összekapcsolás a „hátsó bejáratnál’*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom