Somogyi Néplap, 1979. június (35. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-01 / 126. szám

Ära: 1.JT0 Ft XXXV. évfolyam 126. szám 1979. június I., péntek AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Leonyid ÍTfics Brezsnyev Budapesten Testvéri barátságunk korszakíormáló küzdelmekben kovácsolódott egységbe Találkozó a Parlamentben Csepel munkáskollektíváinak képviselőivel Folytatódnak a tárgyalások Bensőséges ünnepséggel kezdődött csütör­tökön délelőtt Leonyid Iljies Brezsnyevnck, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, a legfelsőbb ta­nács elnöksége elnökének és a vezetésével hivatalos, baráti látogatáson hazánkban tar­tózkodó szovjet párt- és kormányküldöttség­nek a programja. A P- lament dclegációs termében a magyar munkásosztály képvise­lőivel, a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulóját köszöntő jubileumi munkaverseny csepeli kezdeményezőivel, az országos mozgalomban élenjáró kollektívák, szocialista brigádok, üzemi, vállalati közös­ségek küldötteivel, állami díjasokkal, a szo­cialista munka hőseivel találkoztak. Leonyid Iljies Brezsnyev Kádár Jánossal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kárával együtt érkezett a te­rembe, ahol már ott voltaic a szovjet párt- és kormánykül­döttség tagjai: Andrej Gromi- ko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szov­jetunió külügyminisztere. Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának tagja, a központi bi­zottság titkára, Kcmsztantyin Rnszakov, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Ivan Arhipov, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese, Viktor Dob- Tik, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottsága Po­litikai Bizottságának póttagja, a Ívovi területi pártbizottság első titkára, valamint Vlagyi­mir Pavlov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Szovjetunió magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Politikai, társadalmi közéle­tünk számos vezetője vett részt a forró hangulatú bará­ti összejövetelen. Ott voltak: Gáspár Sándor, a Magyar Szakszervezetek Országos Ta­nácsának főtitkára és Maróthy László, a Magvar Kommunis­ta Ifjúsági Szövetség Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai; Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Méhes Lajos, a budapesti pártbizott­ság első titkára, Púja Frigyes külügyminiszter, Szűrös Má­tyás, hazánk moszkvai nagy­követe, Szépvölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke, Her- czeg Károly, a Vas-, Fém- és V illám osenerfiiAó-par i Dolgo­zók Szakszervezetének főtit­kára, Soltész István kohó- és gépipari miniszter. Varga Ist­ván, az MSZMP KB osztály­vezető-helyettese, Bíró Györgyné, a Textilipari Dol­gozók Szakszervezetének fő­titkára. A legnagyobb budapesti munkáskerületek vállalatai­nak, kommunistáinak képvi­seletében ott volt a találko­zón Ernszt Antal, a Csepel Vas- és Fémművek pártbi­zottságának első titkára, Ga­rat Vilmos, a Csepel Vas- és Fémművek vezérigazgatója, Kovács Károly, a XIII. kerü­leti pártbizottság első titkára, Zarnóczi József, a X. kerületi pártbizottság első titkára. Szer Ferenc, a XXI. kerületi párt- bizottság titkára. A szovjet párt- és kor­mányküldöttség és a magyar dolgozók képviselőinek talál­kozóján Leonyid Iljies Brezs­nyev mondott beszédet. öntudatát, bajtársiasságá.t, az i igaz ügyért harcoló népekkel való szolidaritását. Egyik nagyszerű példája ennek a hős Vietnam támogatása. Valójában éppen a munkás- mozgalom internacionaliz­musához kötődnek döntő mér­tékben az emberiségnek a bé­kéhez, a szabadság, a jóaka­rat és az igazság eszméinek) diadalához fűzött reményei. Engedjék meg, kedves elv- társak, hogy átadjam a szov­jet dolgozók szívélyes, testvéri üdvözletét a magyar munkás- osztálynak, minden magyar dolgozónak. Szívből köszön­tőm a csepelieket a megérde­melt kitüntetés átvétele al­kalmából. A nagy tapssal fogadott be­széd után az SZKP KB főtit­kára, a legfelsőbb tanács elnökségének elnöke átnyúj­totta a Csepel Vas- és Fém­művek kollektívájának ado­mányozott Októberi Forrada­lom Érdemrendet. Leonyid Brezsnyev üdvözlő beszéde — Kellemes kötelességet teljesítek ma: átadom a vö­rös Csepel dicső munkáskol­lektívájának az Októberi For­radalom Érdemrendet. Köte­lességem kétszeresen is kelle­mes, mivel magamat Is cse­pelinek tartóim. Jól emlékszem arra a találkozásra a gyár dolgozóival, amikor a törzs- gárdatag megtisztelő címet adományozták nekem. Vörös Csepelnek olyan ön­életrajza van, amelyre méltán lehet büszke minden munkás, technikus, mérnök, mindenki, aki a csepeli üzemekben dol­gozik. Most két olyan eseményről szeretnék szólni, amellyel vö­rös Csepel nemzetközi híre sok vonatkozásban összefügg. Mindenekelőtt a csepeliek ak­tív részvéteiéről a Magyar i tere Tanácsköztársaság megterem­tésében. És bár abban az idő­ben Magyarországon a népha- talom nem maradhatott fenn, a Tanácsköztársaság nagy, lelkesítő segítség volt Szovjet- Oroszországn ak. A második — a maga ne­mében szintén nagy jelentő­Kifejezi egész népünk tetteinek elismerését A/. összetartozást, a két nép munkásosztályának testvéri­ségét, is kifejező magas elis­merésért Ernszt Antal mon­dott köszönetét. — A mai nap kiemelkedő eseményként, ünnepként vá­lik maradandóvá a Csepel Vas- és Fémművek történe­tében, munkáskollektívánk, szocialista brigádjaink életé­ben. Vállalatunk több mint 30 ezer dolgozójának, kom­munistáinak, KISZ-es fiatal­jainak és nyugdíjas munkás- veteránjainak nevében ezúton szeretném tolmácsolni köszö- netünket Leonyid Iljics Brezs- nyev elvtársnak, a szovjet testvérpárt főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa elnöksége elnökének, s az itt jelen levő kedves szovjet vendégek személyében a Szov­jetunió vezetésének, a szovjet embereknek azért a megtisz­teltetésért. hogy a Csepel Vas- és Fémműveket a most át­adott Októberi Forradalom Érdemrenddel kitüntette. — A világ első győztes szo­cialista forradalmának 60. évfordulóját mi, magyar munkások, dolgozók együtt ünnepeltük a Szovjetunió és a szocialista közösség többi or­ségű — esemény 1977 január­jában történt. A vörös Cse­pelről hangzott el akkor a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulóját köszöntő munkaversenyre szó­ló felhívás. A csepeliek mint­ha csak átvették volna a tá­voli, 1918-ból érkező staféta­botot: lendületük egy tőről fa­kadt a moszkvai rendezőpá­lyaudvar munkásainak lelke­sedésével, amelyben Lenin a munkához való kommunista viszony csíráit látta. Csepel kollektívája képes volt kifejezni azt, ami szinte a levegőben volt. Épperi ezért vették át a csepeliek kezde­ményezését a testvéri orszá­gokban és ezcrt indulhatott útjára nemzetközi méretekben az októberi 'jubileum tisztele­ti irdetett munkaverseny. Nagyon jo az elvtársak, hogy a munkásosztály inter­nacionalista osztály volt és maradt. A Szovjetunió, Ma­gyarország és a többi szocia­lista ország munkássága, a tő­késországok munkásmozgal­ma szinte naponta bizonyítja magas fokú internacionalista szaga dolgozóinak millióival. Együtt, mert 1917 októbere a nemzetközi munkásosztály, szocializmust építő népeink nagy, közös ünnepe. Büszkék vagyunk arra, hogy e jelentős évforduló tiszteletére a szo­cialista közösség országai dol­gozóinak, a magyar és a szov­jet dolgozóknak, munkások­nak. parasztoknak, értelmi­ségieknek, köztük a csepeliek­nek részvételével, nagyszerű eredményekkel járó nemzet­közi szocialista munkaverseny bontakozott ki. Mindez tettek­ben kapcsolta össze, s bizo­nyította a szocialista hazafi- ság és a proletár internacio­nalizmus együttes, hatalmas erejét. A most átvett magas kitüntetésben mi egész mun­kásosztályunk, dolgozó né­pünk tetteinek elismerését és nagyrabecsülését is látjuk. — Nagy öröm és megtisz­teltetés számunkra, hogy is­mét személyesen üdvözölhet­jük önt. Leonyid Iljies Brezs­nyev elvtárs Csepel tisztelet­beli törzsgárda tagját, és hogy öntől vehettük át e mj- gas kitüntetést — mondotta végezetül a nagy múltú gyár­óriás pártbizottságának első titkára, majd az ünnepi ese­mény, a felejthetetlen lalál­Káclár János a május 31-1 parlamenti ünnepségen a kitün­tetett csepeliek körében. Leonyid Iljies Brezsnyev május 31-cn a Parlamcnfben a Csepel Vas- cs Fémművek kollektívájának átnyújtotta az Októberi. Forradalom Érdemrendet. Képünkön: Ernst An­tal. a Csepel Művek pártbizottságának első titkára átveszi a kitüntetést. kozás emlékéül átnyújtotta r rászművész Mariihász szobrá- Leonyid Iljies Brezsnyevneka nak bronzba öntött, kicsinyí- Csepel Vas- és Fémművek [ tett mását és a Tanácsköztár- dolgozóinak ajándékát: Somo- saság hírét Leninhez eljuttató OVi József Kossuth-dijas szob-1 csepeli szikratávíró makettjét. Szüntelenül törekszünk barátságunk gazdagítására A köszönő szavak, a forró kézfogások, a jövőre szóló jó­kívánságok után Gáspár Sán­dor, a Magyar Szakszerveze­tek Országos Tanácsa, négy és fél millió szervezett magyar dolgozó, a párttagok és pár­ton,kívüliek, a fejlett szocia­lista társadalmat építő dolgo­zó népünk nevében köszön­tötte — tisztelettel és szere­tettel — Leonyid Iljics Brezs- nyevet, a kedves szovjet ven­dégeket. — A szocialista Magyaror­szág több mint 3 évtizedes történelmében ez a mai ün­nepi esemény az első. amikor egy magyar nagyvállalatot, annak dolgozóit, munkáju­kat ilyen magas külföl­di elismerésben, kitünte­tésben részesítik — hangsú­lyozta. — Külön öröm és megtiszteltetés, hogy ez a ki­tüntetés az Októberi Forra­dalom Érdemrend; annak a 62 évvel ezelőtti világtörténel­mi jelentőségű eseménynek a nagyrabecsült szimbóluma, amely új korszak kezdetét je­lentette az emberiség történel­mében. Az 1917-es októberi forra­dalom a magyar munkásosz­tály számára mindig is sok­kal több volt, mint egy ki­emelkedő jelentőségű törté­nelmi esemény; a bolsevik párt vezette oroszországi munkások és parasztok dicső forradalmi rette, ragyogó pé! dája Magyarországon nagyon gyorsan visszhangra, elsőként lelkes követésre talált. Hat­van évvel ezelőtt a győztes Október tüze lelkesítette a Magyar Tanácsköztársaságot megteremtő forradalmárokat, hazafiakat, a magyar munká­sokat, közöttük a csepelieket is. 1919-ben az imperialista ál­lamok vérbe fojtották az első magyar munkáshatalmat; mi­után azonban 1945-ben a di­csőséges Vörös Hadsereg fel­szabadította hazánkat is, be­teljesedett Lenin történelmi előrelátása, s az ‘első magyar proletárforradalmat követte a győzedelmes második. Népeink internacionalista szolidaritása, testvéri barátsá­ga az 1917-tel kezdődött, kor­szakformáló változások küz- lelmeiben kovácsolódott egy­ségbe. Erre mint közös értéli­re, féltve őrzött kincsre te­kintünk; további erősítésére, fejlesztésére. gazdagítására szüntelenül törekszünk. — Nagy öröm és megtisz­teltetés számunkra, hogy az Októberi Forradalom Érdem­rendet személyesen Brezsnyev elvtárs. a szovjet testvérpárt, a baráti Szovjetunió vezetője nyújtotta át itt, Budapesten. Gratulálunk a csepelieknek e magas kitüntetéshez. Ez a mai, ünnepi esemény büszke­séggel tölt el bennünket. Eb­ben a kitüntetésben a magyar mukásosztály. dolgozó népünk, s országépítő munkája elis­merését is látjuk. Meggyőző­désünk, hogy ez a kitüntetés további lelkesedéssel tölti el munkásosztályunkat, dolgo­zó népünket, s újabb sikere­ket eredménvez majd alkotó tevékenységében, szocialista hazánk, a Magyar Népköztár­saság, a fejlett szocialista tár­sadalmat építő magyar nem­zet felvirágoztatásában, így tovább erősítjük népeink meg­bonthatatlan barátságát, test­véri együttműködését orszá­gaink, a szocializmus közös ügyének javára. Leonyid Iljics Brezsnyev, a szovjet párt- és kormánykül­döttség és a magyar munkás- osztály képviselőinek találko­zója hosszan tartó tapssal ért véget. Díszvacsora az Országházban A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa és Minisztertaná­csa este az Országház Vadász­termében díszvacsorát adott a szovjet párt- és kormánykül­döttség ; Leonyid Iljics Brezsnyev, Andrej Gromiko, Konsztan- tvin Csernyenko, Konsztan- tyin Ruszakov, Ivan Arhipov, Viktor Dobrik, Vlagyimir Pavlov tiszteletére. Részt vettek a vacsorán a szovjet nagykövetség diploma­tái, az ideiglenesen hazánkban áLlomásozó szovjet déli hadse­regcsoport parancsnoksagának képviselői. A vendéglátókat a vacsorán Kádár János, az MSZMP KB első titkára, Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke, Lázár György. A Minisztertanács elnöke, Aczél György, Benke Valéria, Biszku Béla, Gáspár Sándor, Huszár István, Maróthy László, Nemes Dezső, Németh Károly, Óvári Miklós, Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Brutyó János, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnö­ke, Borbély Sándor, Gyenes András, Győri Imre, Havasi Ferenc, Korom Mihály, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkárai. Méhes Lajos, Púja Frigyes, Szűrös Mátyás, Szépvölgyi Zoltán képviselte. Részt vett a vacsorán az MSZMP Központi Bizottságá­nak, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának és a kormánynak számos tagja, politikai, gazda­sági és kulturális életünk sok más vezető személyisége. A szívélyes, baráti légkörű va­csorán Kádár János és Lao- nyid Iljics Brezsnyev pohár­köszöntőt mondott. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom