Somogyi Néplap, 1979. május (35. évfolyam, 101-125. szám)

1979-05-03 / 101. szám

\ VILÁG PROLETÁRJAI; E G Y E S D L J ET E K I Ära: 1,20 Ft • • Üzenet a világnak Ká<Jár János nyilatkozata ■ GY; W RG iírÜíSK író ÁGÁNAK, t A í> j A XXXV. évfolyam 101. szám 1979. május 3., csütörtök A béke, az alkotó munka jegyében Hitvallás pártunk politikája mellett Húszezer felvonuló Kaposváron A7. idei, a 35. szabad má­jus eiseje is demonstráció, pa­la Lkai nitvallas voit páráink politikája, a be.-i.es, alkotó munka meiiett. »Klóré az U79. évi népgazdasugi terv s i seres ímegvalósí lásáért 1«, »Dolgozzunk jobban, tervsze- ruboen, szervezettebben!« »Kl­jén e» erosóüjek a kommu­nista világmozgalom. interna- c ionul ista összeíogása!« — ezek a transzparensek fogad­tak Kaposváron a Kossuth té­ren gyülekezők és a felvonu­lódat szemlélők ezreit. Ezeket a táblákat, a .jobb es tervsze­rűbb munkára ösztönző fel­iratokat lehetett olvasni azo­kon a táblákon is, amelyeket a több mint kétórás. impo­záns felvonuláson az üzemek, vállalatok, intézmények szo­cialista brigádjai, dolgozói emeltek a magasba. Áthatot­ta a felvonulók fegyelmezett htenetét a gyermekekért, • gyermekeinkért, jövőjükért érzett felelősség is, mivel ez szorosan összefügg a békével, a békés alkotó munkával. Pontosan tíz órakor — a hagyomány szerint — a Ka­posvári Zeneiskola úttörő ze­nészei harsonájának jelére kezdődött a felvonulás. A díszemel vényen foglaltak helyet az elnökség tagjai: Varga Péter, a megyei párt­bizottság első titkára és Böhm József, a megyei tanács- elnö­m ke, illetve a megyei párt-vb tagjai, a város vehetői, az SZMT, a Hazafias Napfolt, a KISZ. a fegyveres testületek képviselői. Uu voitak tóDoei. az országgyűlési képviselők közül és sokan a munka ün­nepe. hazánk felszabadulása nak 31. évfordulója alkalma ból kitünteteti munkások kö­zül. Eljöttek és velünk ünne­peltek a hazánkban ideigle­nesen állomásozó szovjet csa­patok képviselői, s az elnök­ség soraiban láthattunk idős. nyugdíjas veteránokat is. ! d Új egyenruhájukkal, fegyel- I n me/.ett menyükkel. rhszelffé- " sükkel nagy iai>sot váltottak ki a város ii.iü Kommunistainaz képviselői. akik KlSZ-jel- vényt. vörös és nemzeti szí­nű zászlókat emeltek magas­ba. »Értünk« — ezt a feliratot hozták az őket. kővető apró­ságok, az e-M-eoruhás kisdo­bosok. úttörők — utalva a nemzetközi gyermekévre. A gyermekév, a világ vala­mennyi gyermekének sorsa jelene és jövője tükröződöt, az általános iskolák, a több ezer tanuló szín pompás, lát­ványos felvonulásában. Szé­pek voltak a MÁV Nevelöott­hon. illetve a Hámán Kató iskola növendékei fehér szok­nyájukban, hímzett, piros blú­zukban, a II. Rákóczi Ferenc iskola népi ruhába öltözött furulvásai, a Tóth Lajos isko­la táncosai, .Szinte minden is­kola élén a különböző népek ruháiba, népviseletébe öltö­zött gyermekek ragadtatták tapsra az elnökség tagjait, és a Május I. uxáuun, -illetve a Kossuth téren álló ünneplő ezreket. Őket, a tanulmányi versenyben, az úttörőmunká­ban. a sportban kiemelkedő eredményt elérő tanulókat, tanáraikat, az értük és velük fáradhatatlanul dolgozó pe­dagógusokat köszöntötték. A jobb munka, a béke- vágy, a szovjet néphez fűző­dő barátság ápolása, pártunk XI. kongresszusa határozatai­nak végrehajtása, a gyerme­kek iránti szeretet és Jelen­ség voit olvasható a Pamut- fonó-ipari Vállalat Kaposvári Gyára dolgozói által vitt táblá­kon. Fennállásuk óta tavaly érték el a legmagasabb ter­melési eredményt, s ezzel ki­érdemelték. hogy ők halad­hattak az üzemek menetének az élén. A Dédász dolgozói követ­keztek ezután. ’Soraikban me­netelt a Puskás Tivadar szo­cialista brigád, amely har­madszor nyerte el a válla­lat kiváló brigádja kitünte­tést. Az országos gabonafelvá­sárlási > versenyben a múlt esztendőben első helyezést el­érő Somogy megyei Gabona- lörgalmi és Malomipari Vál­lalat haladt utánuk — te­hergépkocsin hozva egy 2000 köbméteres gubonasiló ma­kettjét. A város ellátásáért — ol­vashattuk a feliratot a terü­leti tsz-szövetség után követ­kező Vörös Október és a Ka- postáj Termelőszövetkézet dolgozóinak menetében. Utá­nuk a városi tanacs-vb szo­ciális foglalkoztatójának a muhkásai haladtak. Hangulatos táncukkal, szí­nes ruhájukkal nagy sikert arattak a BM Kaposvár Táncegyüttesének tagjai, akik most ünnepük az együttes fennállásának 25. évforduló­ját. A városgazdálkodási válla­lat génkocsin levő kicsiny játszóteret hozott, játszadozó apróságokkal, s az elnökség sorai közé dobált virágcsok­rokkal aratott nagy sikert. A Gelkát. a társadalombiztosítá­si igazgatóságot, az cl üzem címet elnyerő postát.' a góc­üzemet követve zöld agakkal vonultak az erdőgazdaság dol­gozói. Utánuk a tanácsok és a különböző intézmények me­nete haladt. A lakosság szolgáltatásáén hirdette a Kiszöv, illetve az ipari szövetkezetek dolgozói­nak táblája, ötletes és han­gulatos volt a Fazekas Házi­ipari Szövetkezet felvonulása: egy gépkocsit . alkotásaikkal díszítették, s a kocsin helyet foglalók bemutatták korongo- zó-, díszítőművészetüket. Utá­nuk a megyeszékhely kisipa­rosai haladtak. Kiváló csomópont — jelez­te a vasút egyenruhás dolgo­zóinak fegyelmezett menete, a szép elismerést az 1978. évi szocialista mun ka versen vben elért eredmény ültkel érde­melték ki. Nagy taps köszöntötte a Csepel Művek Egyedi Gép­gyára Kaposvári Nehézgép­gyárának dolgozóit: munká­jukkal ők is jelentősen hozzá­járultak, hogy vállalatukat a szocialista versenyben elért eredményért a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa az Ok­tóberi Forradalom Érdem­renddel tüntette ki. Özönlött. végeláthatatlan oszlopokban haiadt a felvonu­lók menete. A proletár inter­nacionalizmust jelképező vö­rös, a békevágyat kifejező kék zászlók, a virágerdők, a kendőket lobogtató, léggöm­böket eresztők ezrei és újabb ezrei érkeztek a dísz,emel­vény elé. Közben néphadse­regünk, a városi meg a zene­iskola úttörő fúvósai játszot­ták felváltva, fáradhatatlanul a régi májusok indulóit, a munkásmozgalom, a békés épitómunka mai dalait. Jöttek a pénzintézetek, az MNB, taz OTP, a biztosító dol­gozói, majd a KPM Közúti Igazgatósága és a Kaposvári Közúti Epitővállalat követke­zett. Nagy taps köszöntötte az igazgatóság és a vállalat szo­cialista brigádjait, az igazga­tóság KISZ-alapszervezetét; ők társadalmi munkájukkal a KISZ KB dicsérő oklevelét érdemelték ki. Láthattuk az útépítők menetében a kisgáti városrész völgyhidjának ma­kettjét, majd a Somogy—Za­la megyei Tégla- és Cserép- ipari Vállalat, utána pedig a Kefe- és Műanyagipari Vál­lalat és a Kanizsa Bútorgyár kaposvári dolgozóit (Folytatás a 3. oidalon) Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára a fővárosi dolgozott má­jus eisejei felvonulásán nyi­latkozatot adott: — Hűvös, borult, esős az idő, — ennek ellenére nagy­szerű, felemelő érzés, hogy ré­szese lehet az ember ennek a budapesti május 1-i felvonu­lásnak. Politikus, öntudatos, lelkes ez a május 1-i ünnep, amely — biztos vagyok ben­ne — hasonlóan jó hangula­tú hazánk más városaiban és helységeiben. E május 1-i fel­vonuláson kifejezésre jut né­pünk politikai egvsége. az. hogy társadalmunk egyetért szocialista törekvéseink alap­kérdéseiben. Kifejezésre jut a szocialista hazafiság és a nemzetköziség érzése, és az is, hogy dolgozóink büszkék a becsületes munka eredmé­nyeire. Élve az alkalommal, a Központi Bizottság és a ma­gam részéről szívből köszön­tőm május 1-ét ünneplő né­pünket. — A feladatokról, a munká­ról ezúttal nem szólok rész­letesen, hiszen a munkáshét­köznapokon ez szinte állandó témánk. Annyit azonban meg­említek, hogy közvéleményünk egyetértéssel fogadta az idei esztendő feladatairól szóló programot, s a dolgozók leg­szélesebb körei a korábbinál is komolyabban, egységeseb­ben, nagyobb öntudattal és lendülettel lógtak hozza a feladatok eredményes megol­dásához. S ehhez csak annyit, hogy mi, akik a Központi Bi­zottságban dolgozunk, éppen ezért optimisták, bizakodóak vagyunk. Meggyőződésünk, hogy ha törekvéseinkben áll­hatatosak vagyunk és a to­vábbiakban is egységesen ha­ladunk előre, jó eredménnyel tudjuk megoldani idei tenni­valóinkat, az ötéves tervben megfogalmazott feladatokat. — Tapasztalataink szerint munkásosztályunk, dolgozó parasztságunk, az értelmisé­giek, az alkalmazottak óriási többsége becsülettel és ered­ményesen végzi munkáját. Az is nagyon fontos, hogy kivétel nélkül mindenki megértse: a szocializmus a munka társa­dalma, s mindig a munkával tudtunk közelebb jutni cél­jainkhoz, a szebb és boldo­gabb élethez. — Ez a budapesti május 1-i felvonulás, az a mód, ahogy népünk május 1-ét ünnepli, üzenet a világnak. Felvonu­lásunk üzenet a szovjet nép­nek, a szocializmust építő né­peknek, s kifejezi, hogy hűek vagyunk a barátsághoz, esz­méinkhez, közös ügyünkhöz, közös harcunkhoz. Felvonulá­sunk a teljes és fenntart«. ■? nélküli szolidaritás szavát küldi a világ kommunista és munkáspártjainak, a haladó, a békéért küzdő embereknek. — Ez a felvonulás aktív és cselekvő, szolidaritást fejez, ki Vietnam, Kambodzsa, Laosz, Déikelet-Ázsia, Ázsia népei iránt, amelyek a haladásért és az önálló fejlődés jogáért küz­denek. A szolidaritás szavával üzenünk Laün-Amerika né­peinek, Chile népének, s min­den szabadságáért küzdő em­bernek. — E gondolatok jegyében, az igazi szocialista hazafiság és proletárnemzetköziség szel­lemében ünnepli a magyar nép május 1-ét. Nagyszerű do­log ez. Meggyőződésem, hogy ha egységünket, a közös cse­lekvésié való eltökéltségünket megőrizzük, töretlenül halad­hatunk előre céljaink felé, a szocialista társadalom építésé­nek útján. A televízió május 1-e esté­jén műsorösszeállítást készít a felvonulók kérései alapján. Szívesen teljesítenénk Kádár elvtárs kérését is — mondta a tv riportere. — Üdvözlöm a kezdeménye­zést,. a felvonulók meg is ér­demlik, hogy kívánságuk sze­rinti műsorok hangozzanak el — mondotta Kádár János, majd hozzáfűzte: — Május el­seje azt is jelképezi, hogy né­pünk a jelenért és a holnapért dolgozik, s amikor a holnapot említjük, a jövő nemzedékeire, a gyermekekre gondolunk. Is­meretes, hogy 1979 a gyerme­kek nemzetközi éve, ami ön­magában is szép gondolat. Az idei május 1-ét a gyermekek jövője iránti felelősségérzet jegyében is ünnepeljük. Ezért azt kérem — s gondolom, ez- zel a kívánsággal nem leszek egyedül —, hogy a kívánság- program keretében sugározza­nak valamilyen 6zép műsort a gyermekeknek — fejezte be nyilatkozatát a Központi Bi­zottság első titkára. Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszterta­nács szerdán ülést tartott. Szekér Gyula miniszterel­nök-helyettes beszámolt a Ni­gériai Szövetségi Köztársaság­bán folytatott tárgyalásairól, valamint a magyar—iraki gaz­dasági együttműködési állan­dó vegyesbizottság ülésszaká­ról. A kormány jóváhagyólag tudomásul vette a jelentése­ket. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a közleke­dés- és postaügyi miniszter előterjesztését a közlekedés­politikai koncepció továbbfej­lesztéséről, valamint a meg­valósítása érdekében szüksé­ges főbb állami intézkedéseket tartalmazó munkaprogramról. Ügy határozott, hogy az ab­ban foglaltakat a népgazda­sági tervekben kell érvénye­síteni. (Kommentárunk a fi. oldalon.) A kormány ezután ’ egyéb ügyeket tárgyalt, (MTI) Tanácskozott a KISZ Központi Bizottsága Szerdán ülést tartott a r KISZ Központi Bizottsága. A | tanácskozáson részt vett Ba- j ranyai Tibor, az MSZMP | Központi Bizottságának ősz- j talyvezelöje. A testület Ma­rótól/ Lászlónak, az MSZMP j Politikai Bizottsága tagjanak. j a KISZ KB első titkárának | előterjesztésében megtárgyal­ta és elfogadta az ifjúsági szövetség IX. kongresszusa óta végzett munkáról és a to­vábbi feladatokról szóló je­lentést. valamint az országos értekezlet ügyrendjére tett javaslatot. Az országos KISZ- értekezletet a közoonli bizott­ság május 19—20-ra hívta össze. A KISZ KB ezután szemé­lyi kérdésekben döntött. Fejti Györgyöt érdemei el­ismerése mellett fölmentette litkári funkciójából, valamint központi bizottsági, intéző bizottsági és titkársági tagsá­ga alól. Fejti Györgyöt az MSZMP Politikai Bizottsága kinevezte az MSZMP KB párt- és tömegszervezeti osz­tályára osztályvezető-helyet­tesnek. A KISZ KB Varga Lászlót, a KISZ Zala megyei Bizottságának első titkárát megválasztotta a központi bi­zottság, az intéző bizottság és a titkárság tagjának, a KB titkárának: (MTI) Zászlólevonás a Parlament előtt Szerdán délelőtt a Parla­ment előtt a Kossuth Lajos téren katonai tiszteletadás kö­zepette levonták az állami zászlót, amely május elseje, a nemzetközi munkásmozgalom nagy ünnepe tiszteletére len-j geti árbocán. 1 Ugyancsak katonai tisztelet­adással vonták le a magyar nemzeti lobogót és a munkás- osztály vörös zászlaját a gel­lérthegyi felszabadulási em­lékműnél.' (MT!)

Next

/
Oldalképek
Tartalom