Somogyi Néplap, 1979. január (35. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-03 / 1. szám

Ara: 80 fillér ' MOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Életünk valósága lelt a nemzeti egység Losonczi Pál újévi köszöntője Losonczi Pál, az MSZMP Poiitikai Bizottságának tag­ja, a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának el­nöke, január 1-én a rádió­ban cs a televízióban újévi köszöntőt mondott. — Egy munkás évet hagy­va magunk mögött, bizako­dással köszön tjük az új esz­tendőt. Mozgalmas, esemé­nyekben gazdag időszakot zártunk le. Belpolitikai éle­tünknek fontos állomása volt a Központi Bizottság tavaly áprilisi ülése, amelyen átte­kintettük a XI. kongresszus óta végzett munkánkat. Nem­csak a párttagok, hanem egesz népünk egyetértésével talál­kozott az a fő következtetés, hogy p kongresszus határoza­tai kiállták a gyakorlat pró­báját: hogy tovább folytatjuk a népünk támogatását élvező politikai irányvonalunkat. Az óévben — a magyar nép helytállása, szorgalmas, jó munkája nyomán — anya­giakban és szellemiekben gyarapodott országunk, emel­kedett az életszínvonal, ja­vultak az életkörülmények. Népünk jó politikai légkörben tevékenykedik szocialista Sa- zánk gazdasági és kulturális felemelkedésén, a fejlett szo­cialista társadalom építésének nagy művén. 1978-ban, öt­éves tervünk harmadik évé­ben nem minden sikerült úgy, ahogyan szerettük volna. De a nehezebb és bonyolultabb fel­tételek ellenére is elértük vagy megközelítettük a ma­gunk elé tűzött célokat. Közös nagy ügyünk tetteket szülő egységbe fogja össze a nemzetet. Életünk valósága lett a hazánk boldogulását szolgáló nemzeti egység, mely­nek megteremtéséről a múlt­ban annyit álmodoztak né­pünk legjobbjai. Jószerével már csak az emlékezetben él­nek azok az ellentéteik, ame­lyek még nem is olyan régen megosztották a társadalmat, részekre szaggatták a nemze­tet. Pártunk szövetségi politi­kája jut kifejezésre abban, hogy a szocializmusért, a bé­ke megőrzéséért, népünk ja­vára jó egyetértésben együtt munkálkodnak pártonkívüli- ek és párttagok, a különböző világnézetű állampolgárok. Eredményeink legfőbb for­rása a pártunk vezetésével megvalósuló szocialista nem­zeti egység, a párt és a tö­megek közti kölcsönös biza­lom. Ez a legfőbb feltétele annak is, hogy az 1979-es esztendőre meghatározott fel­adatainkat megoldjuk. Az idei népgazdasági terv előirányzatai valamivel sze­rényebbek az eddiginél. Fej­lődésünknek most olyan sza­kaszában vagyunk, amikor az a döntő feladat, hogy megszi­lárdítsuk elért eredményein­ket, s megalapozzuk népgaz­daságunk fejlődését, népünk életszínvonalának rendszeres növelését Feladataink sikeres meg­valósítása mindenkitől fele­lősségteljesebb munkát köve­tel, Olyan vitásban, élünk, amikor a Követelmények szi­gorúbbak lettek a gazdasági életben. Általános követel­mény a gazdaságosság javítá­sa, az országon belül és a ha­tárainkon túl is jól értékesít­hető termékek részarányának növelése. Ez az útja az ország további általános fejlődésé­nek, az életszínvonal megala­pozott emelésének. Társadal­munk túlnyomó többségének igazságérzetével és helyeslésé­vel találkozik, az a törekvé­sünk, hogy a jobb, eredmé­nyesebb munka nagyobb meg­becsülésben, kellő anyagi és erkölcsi elismerésben része­süljön. Mindannyiunknak érdeke fűződik ahhoz, hogy a jó gaz­da gondosságával hasznosít­suk a szocialista építés évti­zedeiben létrehozott anyagi és szellemi erőinket az ország, a közösség érdekében. Meggyő­ződésünk, hogy az idei nép- gazdasági tervben megfogal­mazott célok összhangban vannak a helyzetünkből faka­dó követelményekkel, lehető­ségeinkkel: valóra váltásukkal jól szolgáljuk közvetlen és távlati céljainkat, elősegítjük hazánk szocialista fejlődését Amikor eredményeinket számba vesszük — a Magyar Szocialista Munkáspárt im­már több mint két évtizedes bevált politikájának és gya­korlatának megfelelően —. nem hallgatunk a gondokról, a nehézségekről sem. A párt. a kormány és a nép közötti kölcsönös bizalom tükröződik abban, hogy nyíltan szólunk problémáinkról is. Ez a nyílt ság és őszinteség élteti a tár­sadalmunkban egyre erősödő szocialista demokráciát, amely egyaránt jelenti a jogok bő­vülését, a felelősséget, a tevő­leges közreműködést közös dolgaink intézésében. Ez a szilárd alap a biztosítéka an­nak, hogy eredményeién «el­végezhessük bonyolultabb teendőinket, amelyekhez ha­sonlókkal, sőt lényegesen ne­hezebbekkel is sikeresen meg­birkóztunk az elmúlt évtize­dekben. Kedves Elvtársak! Szocializmust építő mun­kánkhoz nélkülözhetetlen a béke. Külpolitikánk legfonto­sabb, változatlanul alapvető célja a béke biztosítása, a fe­szültség csökkentése, a fegy­verkezési verseny megfékezé­se, az enyhülési folyamat el­mélyítése. A Magyar Népköz- társaság együtt halad a szo­cialista közösség országaival. A békés egymás mellett élés politikájából kiindulva, az építő együttműködés szándé­kától vezérelve, széles körű, kiterjedt kapcsolatokat épí­tünk a világnak szinte vala­mennyi államával. Erősít­jük kapcsolatainkat a fejlődő országokkal. A kölcsönös elő­nyök figyelembevételével ala­kítjuk viszonyunkat a gazda­ságilag fejlett tőkés államok­kal is. Olyan világ megteremté­séért küzdünk, melyben nem­csak mi, hanem gyermekeink, unokáink is békében élhetnek. Erre a kötelességünkre külön is figyelmeztet bennünket az idei esztendő, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi gyermekévnek nyilvánított. Hazánk, népünk, az emberiség sorsáért, békés jövőjéért érzett mélységes íe­A sah nem mondott le Baktiar „szociáldemokráciát” szeretne megvalósítani Sapur Baktiar ellenzéki po­litikus hétfői rádió- és tele­víziós beszédben felszólította Irán népét, hogy támogassa az általa megalakítandó kor­mányt, Kijelentette, kormá­nya »-szociáldemokráciát« sze­retne megvalósítani, s azt ígérte, hogy szabadon engedik a politikai okokból bebörtön- zötteket, helyreállítják a pol­gári szabadságjogokat és a sajtószabadságot. Egyidejűleg bejelentette. hogy fokozato­san számolják fel a 12 iráni nagyvárosban mindmáig ér­vényben lévő statáriális álla­potokat. Hosszú hetek óta először hétfőn, a külföldi újságírók előtt néhány percre megje­lent Reza Pahlavi iráni sah. A személyével kapcsolatban az utóbbi napokban elterjedt találgatásokról az uralkodó kijelentette, hogy szeretne »téli szabadságra« utazni, de erre csak akkor kerülhet sor, ha »az ügyek lehetővé te­szik«. A Reuter diplomatákat idézve úgy véli, hogy az uta­zás Baktiar kormányának e hétre várt beiktatása után válik esedékessé. Az iráni parlament két há­za a hét végén dönt az éLle»*­zéki nemzeti frontból kizárt Baktiar kormányának beik­tatásáról. Sapur Baktiar kinevezésé­ről nyilatkozott a France-In- ter rádióállomásnak a nemze­ti front szóvivője. Hangsú­lyozta, hogy Baktiar kineve­zése nem oldja meg Irán bel­politikai válságát, mert a po­litikus nem élvezi sem a nép­tömegek, sem a vallási ellen­zék, sem pedig a nemzeti front támogatását. A Mashhad városában va­sárnap történt összecsapások­(Folytatás a 2. oldalon) lelősségtől áthatva, erőnkhöz lehetőségeinkhez mérten min­dent elkövetünk azért, hogy a nemzetközi élet kedvező fo­lyamatai még erőteljesebben bontakozzanak ki, tartóssá váljanak. Kedves honfitársaim! Az új év nem ígér könnyű sikereket. Küzdelem, kemény munka vár ránk. Mégis biza­kodva és jogos reménnyel né­zünk elébe. A nagyvilágban nem vagyunk egyedül. Szö­vetségeseket, barátokat tu­dunk magunk mellett. Hazai eredményeink jó alapot adnak a feladatok teljesítéséhez. Erőink mozgósításával, a nemzet egységbe fogott aka­ratával elérjük céljainkat. Meggyőződésünk, hogy hazánk minden állampolgára fokozott felelősséggel, jobb, eredmé­nyesebb munkával, öntudatos helytállással veszi ki részét közös tennivalóink sikeres el­végzésében. At év első napján a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa és Minisztertanácsa nevé­ben eredményes, boldog új évet kívánok egész népünk­nek. A lengyel népgazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő ága a tengergazdaság. 1972-ben kétmillió tonna körül volt kereskedelmi flottájuk tonnatartalma, 1975-ben már elérte a 3,5 milliót, s azóta is e trendnek megfelelően fejlődik. Szczecinben, Gdyniában, Gdanskban teljes gőzzel dolgoz- naka hajógyárak; egyre több és különböző típusú hnjóegy- séget bocsátanak vízre — nemcsak a lengyel tengergazda­ság részére, hanem exportra is. A világranglistán Lengyel- ország hajóexportőrként a hetedik helyen áll. A hajóipar a szénbányászat, a vas- és acélipar mellett más népgazda­sági ágak is nagy fejlődésnek indultak, például a vegy­ipar, amelynek — köztudomású — igen nagy a nyers­anyag- és készáruforgalma. Ennek zavartalan lebonyolítá­sára új tengeri kikötő építése vált szükségessé a Szcztecini- öböl bejáratánál, Swinoujsciéban. Képünkön: a Swinoport- JJl. J;ü-0fo épité .j. ítéletidő Európában Moszkvában 34 fok hideg — Öt méter magas hótorlaszok az NDK-ban ítéletidő tömbéi Európa legtöbb országában és Éaaak- Amerlkában. A kegyetlen hó­viharok és a jeges sarki szél következtében sok országban járhatatlanná váltak az utak, zavarok keletkeztek az ener­giaszolgáltatásban és a köz­lekedésben. Moszkvában újév reggelén 34 fok hideget mértek. Az NSZK-bói tizenkét, Írország­ból négy, az Egyesült Álla­mokból pedig tíz fagyhalál­ról érkezett hír, a lista azon­ban még korántsem teljes. Svájcban négy síelő pusztult el a hógörgetegben, Angliá­ban három halász megfulladt, mert hajójuk zátonyra futott a viharban. Szintén Angliá­ban, Kent grófságban megfa­gyott egy autós, mielőtt elér­te volna az országú ti segély­kérő telefont. Az NSZK-ban a mentési munkálatokban a hadsereg alakulatai is részt vesznek. Az utak megtisztításában, a betegek mentésében 700 tank és katonai jármű működik közre. Az országban nyolcvan órája szakadatlanul esik a hó, ezért egyes területeken rendkívüli állapotot hirdettek ki. A lengyel minisztertanács hétfőn délután rendkívüli ülésen nyilvánította termé­szeti csapás sújtotta terület­nek az ország északi és kö­zépső vajdaságait Ezeken a területeken január 6-ig be­zárják az oktatási intézmé­nyeket és azokat az üzeme­ket, amelyeket a hóakadályok mi^tt nem lehet megközelíte­ni. A kormány felszólította a vajdaságok és a városok pol­gármestereit, hogy mozgósít­sák a lakosságot a károk helyreállítására. Az NDK keleti partvidékén a hótorlaszok magassága sok helyen meghaladja az öt mé­tert. Az ország legtöbb fő- közlekedési útvonala járha­tatlan. A betegeket és szülő asszonyokat gyakran tankok­kal és helikopterekkel kel­lett kórházba szállítani. A déli Suhl megyében tegnap hajnalban mínusz harminc fokot mértek. Az ítéletidő hétfőn délután a Dunántúlt is hatalmába ke­rítette. Pécsen a vihar négy­órás áramszünetet okozott, de zavarok keletkeztek a fűtés­ben. és a vízállásban is. A nehézségek miatt a Dunántúli Napló keddi száma sem je­lenhetett meg. Hétfőn éjszaka hazánk keleti részét is el­árasztotta a hideg. Erősen ha­vazott a Bükkben, Békés, Bács-Kiskun, Hajdú-Bíhar és Szabolcs-Szatmár megyében. Hóátfúvások miatt több fő­közlekedési út járhatatlan. Komárom, Veszprém és Fejér megyében a viharos erejű szél fákat és távíróoszlopokat sodort az utakra Megalakult Boglárlelle pártbizottsága és tanácsa Tegnap — ünnepi tanács­ülésen — nagyköiffiéggé nyil­vánították Bogjárlellét. A me­gyei tanács döntése alapján a két Balaton-parti községet — Boglárt és Lellét — január elsejével egyesítették. Boglárlelle pártértekezletén megválasztották a nagyközség új pártbizottságát, amelynek titkára dr. Horváth Árpád lett. A nagyközségi tanács tegnap délelőtt tartotta alakuló ülé­sét a művelődési házban. Ezen részt vett és felszólalt Tóth Károly, a megyei tanács elnök- helyettese. A testület megvá­lasztotta tisztségviselőit. A tanács elnöke Ágoston Ernő lett. A végrehajtó bizottság titkárának Szántó Jánost vá­lasztották meg. Az időjárás Somogy megyé­ben is károkat okozott. A ka­posvári járás zömét és a me­gye déli területeit már hét­főn este 9—10 centiméter vastagságú hóréteg fedte. A KPM megyei igazgatóságának 21 gépkocsija tegnap dél­utánig 350 mázsa sót szőrt a kaposvári, s csaknem hétszáz mázsát a nagyatádi és a bar­csi járás útjaira, ám a szórást — és a hóekézést — állandó­an ismételni kell a hóátfúvás miatt. A 61. sz. főútvonalon csaknem félméteres hóréteg akadályozza a közlekedést A marcali és a siófoki já­rásban csak igen csekély mennyiségű hó esett, ám itt az orkánszerű szél döntött az utakra és a vasúti sínekre fákat, távíróoszlopokat. A ,**.élvihar elsősorban Balaton- földváron, Bala toribogi áron, Balatonszárszón és Zamárdi- ban okozott károkat és közle­kedési zavarokat. Fonyódon és Bal atonfenyvesen több mint száz, egyenként Í5—20 méter magas fát — elsősor­ban fenyőket — döntött az útra a vihar. A villany- és telefonvezetékek csaknem 20 százaléka erősen megrongáló­dott. A ledöntött fákat eltá­volították, a vezetékek hely­reállítását megkezdték. Sú­lyosabb személyi sérülés nem történt. Hóeséssel és síkosod ássa! továbbra is számolni kell, ezért a KPM illetékesei arra kérik a gépkocsi-tulajdonoso­kat, hogy csak a legszüksége­sebb, esetben merészkedje­nek a másod- és harmadren­dű utakra. A gyors hideg betörés és az erős fagy halálos áldozatokat is követelt Komárom megyé­ben. Hajnin Kovács László 36 éves, Uinyon. Molnár And­rás 60 éves és Csónakon Sző­ke Sándor 56 éves helyi la­kosokat kedden hajnalban, il­letve reggel holtan találták az utcán. A vizsgálat eddigi megállapítása szerint rosz- szullét és a kemény hideg együttesen okozta mindhár; mójük halálát. XXXV. évfolyam I. szám 1979. január 3., szerda Épül a swinoujseiet kikötő

Next

/
Oldalképek
Tartalom