Somogyi Néplap, 1978. december (34. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI; EGYESÜLJETEK! Ara: 80 fillér 7 Néplap XXXIV. évfolyam 283. szám 1978. december |., péntek 'A vendég elismeréssel nyilatkozott Jog a békének Majdnem ezer küldött kez­ei meg ma tanácskozását az Országnázban, a magyar tár­sadalom minden rétegének képviselői. Közöttük ott van­nak az állami vezetők, a tár­sadalmi szervezetek aktivis­tái, a tudományos élet jele­sei, tőpapok, munkások, idő­sebbek és fiatalok — vala­mennyien a békemozgalom résztvevői. Jel bizonyítja ez a széles körű részvétel is a VIII. magyar oékekongresz- szus jelentőségét. Az Országos Béketanács je­lentést terjesztett a küldöt­tek elé. A dokumentum, amely kitér az utóbbi öt esz­tendő békemozgaimi tevé­kenységére, rámutat: ha­zánkban a közvélemény egy­re aktívabban kér reszt a fontos politikai kérdések megvitatásából, hallatja hangját korunk legfontosabb problémáiról. Az utóbbi évek kiemelkedő eseménye föld­részünkön a helsinki találko­zó — az európai béke és biztonság, a sokoldalú együtt­működés okmányának alá­írása. A történelmi főkönyv azonban nem csupán kedve­ző eredményekről ad szá­mot, hiszen nem oldódott meg a kínzó közel-keleti válság, Latin-Amerika szá­mos országában továbbra is fasiszta katonai diktátorok gyakorolják a hatalmat, s Ciprus, a kettészakitott föld­közi-tengeri szigetország né­pe is új szenvedéseket élt át. A béketanács dokumentu­ma rámutat: »az alapvető emberi jogok közül a legfon­tosabbak közé tartozik az élethez, a békéhez, a bizton­sághoz való jog«. Ezt a jogot meg keli védeni, el kell há­rítani az egész emberiség lé­tét fenyegető veszélyeket. A Szovjetunió, a szocialista or­szágok közössége óriási erő­feszítéseket tesz, a fegyver­kezési verseny megfékezésé­re, a nukleáris pusztító esz­közök korlátozására, a teljes leszerelés érdekében, hogy a fegyverekre és hadseregekre fordított iszonyú összegeket ne az emberiség elpusztítá­sára, hanem jobb, igazabb életének biztosítására fordít­sák. Gyakran vetődik föl a kérdés: vajon nem hiábava- ló-c a tiltakozó nyilatkozatok aláírása, a békegyűléseken való részvétel? Hiszen, mond­ják a szkeptikusok, az utca emberének szava nem hal­latszik el odáig, ahol ezekről a dolgokról döntenek. Egy em­ber tiltakozó hangja való­ban gyenge, de ha milliók szólalnak meg! Jól mutatja ezt a neutronbomba elleni tiltakozás példája, az a 700 millió aláírás, amely bizo­nyítja: a népek nem kérnek az új nukleáris fegyverekből. Négy évvel ezelőtt Moszkvá­ban a nemzetközi békemoz- ga'.om \nagy megmozdulása voll a béke építőinek kong­resszusa. A béke építésével együtt azonban a ma béké­iét meg is kell védeni, s a holnap békéjének védelmé­ben kell küzdeni a fegyver­kezés ellen. Hosszan lehetne sotplni a tevékenységeknek azt a szé­les körét, amelyet a magyar békcmozgalnm folytat. Kiter­jedt nemzetközi ka- \ olatai, s rendkívül széles hazai bá­zisa olyan társadalmi erővé teszik, amely méltán léphet föl közvéleményünk képvise­letében. A kétnapos tanács­kozáson szót kannak a moz­galom veteránjai és f’atal részvevői, s megválasztják a következő öt évre az Orszá­gos Béketan ácsot. Az ezernyi küldött előtt fe­lelősséglel ies Űrt nap áll. Munkájukhoz sok sikert kí­vánunk! Kafez fll-flsszad látogatása a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán Hafez Al~Asszad, az Arab Újjászületés Szocialista Párt­ja főtitkára, a Szíriái Arab Köztársaság elnöke és kísé­rete csütörtökön — L osonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Púja Frigyes külügymi­niszter társaságában — elláto­gatott a Zalka Máté Katonai ' Műszaki Főiskolára. A vendé­geket megérkezésükkor Czi- nege Lajos hadsereg tábornok, honvédelmi miniszter és a fő­iskola vezetői üdvözölték. Ha­fez Al-Asszadot, aki hazája fegyveres erőinek főparancs­noka is, a főiskola hallgatói katonai tiszteletadással fogad­ták, amelynek során felcsen­dült a szíriai és a magyar himnusz. Paál György mérnök-ezre­des, a főiskola parancsnoka Ülést tartott a Minisztertanács Ajánlások a Balaton védelmére A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszterta­nács csütörtökön ülést tar­tott A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a tudo­mánypolitikai bizottság elnö­kének a bizottság legutóbbi üléséről szóló jelentését, amely fontos elhatározásokat tartalmaz a kutatószervezetek és a hasznosító vállalatok kö­zötti kutatási-fejlesztési cél­társulások kialakításának elősegítésére, a tudományos- műszaki eredmények gyor­sabb és hatékonyabb népgaz­dasági hasznosítása érdeké­ben. Ajz Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanács ja­vaslatára a balatoni környe­zetvédelmi kutatásokat koor­dináló tanács ajánlásokat dol­gozott ki a Balaton környe­zetvédelmi intézkedéseire, a legfontosabb tudományos eredmények és gyakorlati ta­pasztalatok alapján. A kor­mány tudomásul vette az ajánlásokat. (Kommentárunk a 2. oldalon.) A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. tájékoztatta a vendégeket a katonai tanintézet történeté­ről, szervezeti felépítéséről, a tisztképzésben betöltött sze­repéről, a tanulmányi munká­ról. A látogatás során — be­mutató keretében — megte­kintettek különféle, a Magyar Néphadseregben jelenleg al­kalmazott technikai berende­zéseket, műszereket, kiképzé­si segédeszközöket, s felkeres­ték a tisztjelöltek szálláshe­lyét. Hafez Al-Asszad elismerés­sel nyilatkozott a látottakról, a főiskola tisztképzési tevé­kenységéről, s jókívánságait tolmácsolta a katonai tanin­tézet oktatóinak, hallgatóinak. (MTI) Görgős kerék — exportra Angol exportra készítenek önbeáílós görgős kerekeket a Csepel Művek E. G. kaposvári nehézgépgyárában. Hatvan rendezvény, 1500 érdeklődő Befejeződött a Vili. somogyi műszaki hónap Sarlós István fogadta Romesh Chandrát A ma .kezdődő IX. magyar békekongresszus alkalmából hazánkban tartózkodó Ro­mesh Chandrát, a Béke-vit" lágtanács elnökét csütörtökön a Hazafias Népfront székhá­zában fogadta Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak főtitkára. A szívélyes, baráti légkörű megbeszélésen részt vett Se­bestyén Nándorné, az Orszá­gos Béketanács főtitkára, a Béke-világtanács elnökségé­nek tagja. Tegnap, a megyei tanácson tartott záróüléssel befejező­dött a Műszaki és Természet­tudományi Egyesületek So­mogy megyei Szervezete által rendezett VIII. somogyi mű­szaki és közgazdasági hónap. Megnyitójában dr. Exner Zoltán, a megyei pártbizott­ság gazdaságpolitikai osztály- vezetője, az MTESZ megyei alelnöke hangsúlyozta: ren­dezvényeik iránt kezdettől nagy volt a különböző terüle­teken dolgozó szakemberek érdeklődése. Ezt jelzi, hogy a hatvannál több előadáson, konferencián, szimpózionon, vitán és kiállításon mintegy másfél ezren vettek részt. A záró rendezvényen Sugár Imre, a megyei tanács általá­nos elnökhelyettese, az MTESZ megyei elnöke tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást Somogy V. ötéves tervteljesí­téséről és a feladatokról. Számadatok felsorolása he­lyett olyan általános értéke­lést nyújtott a megyéről — az eredményekről, gondokról és a feladatokról —, amit a különböző területeken dolgo­zó szakemberek egyformán tudnak hasznosítani. A hall­gatóság sorában .ott lehetett látni minden olyan ágazat szakemberét — ipar, közleke­dés, szolgáltatás, kereskede­lem, kultúra, államigazgatás, pénzügy stb. —, amelynek te­vékenysége elválaszthatatlan megyénk helyzetétől, fejlődé­sétől. — Alapvetőnek tartom — hangoztatta az előadó —, hogy a megye szakemberei világo­san ismerjék területük, ága­zatuk helyzetét. Ismerjék, ösz- szefüggésében lássák, hogy mai helyzetünket milyen úton, milyen erőfeszítésekkel értük el. Csak így, a múltat sem fi­gyelmen kívül hagyva, lehet A jövő évben : Éjszaka is viszik majd az árut Jövőre bevezeti az éjszakai áruszállítást a Balaton-parton a Somogy—Zala megyei Élel­miszer- és Vegyiáru-nagyke- reskedelmi Vállalat — jelen­tette be tegnap Dévényi Zol­tán igazgató. A vállalat éven­te 45—50 ezer vagon árut fo­gad, s szállít tovább a kiske­reskedelemnek. Olyan nagy mennyiség ez, hogy a zökke­nőmentes áruutánpótlást meg­oldani csak a szállítás leg­korszerűbb, leggyorsabb mód­szereinek alkalmazásával le­het. Különösen fontos ez olyan forgalmas területen, mint a Balaton-part. Ott a boltokhoz napközben érkező szállítmányok kirakása aka­dályozhatja a forgalmat, és a közlekedési dugók, a torlódás sem hat előnyösen. Ez régi gond. Segíthet viszont az éj­szakai szállítás. A tervek sze­rint a siófoki fióktól 11, a bogiáritól pedig 14 nagy egy­ségbe, továbbá több SZOT­üdülőbe éjszaka viszik az árut. A terv sikeres megvalósítá­sának egyik biztosítéka lehet a konténeres áruszállítás to­vábbi kiterjesztése. Ezt a célt szolgálta az a tegnapi ta­nácskozás is, amelyet Kapos­váron rendezett a Fűszert és a Belkereskedelmi Szállítási Vállalat. Filmet is vetítettek a »konténerizáció« előnyeiről. Élelmiszerek tömege szállítha­tó — a film tanúsága szerint — az egységrakományt képző alumínium dobozokban. A liszten, cukron, rizsen kívül megoldható a tej, a bor, a sör, az előrecsomagolt zöldsé­gek, sőt a kenyér konténer­ben való szállítása is. És kü­lönösen előnyös a fuvarozás az esti vagy az éjszakai órák­ban: nincs forgalom, az áru négyszerte gyorsabban jut el rendeltetési helyére, mint nappal. Ahhoz azonban, hogy az éj­szakai és konténeres szállítás jobban elterjedjen, szükség van néhány technikai, forga­lomszervezési és emberi felté­telre is. Például a konténe­reket nem lehet olyan rak­tárba bevinni, amelyikre kü­szöböt építettek, vagy szint- különbség van a rámpa és a raktártér között. A szakértők egy része az éjszakai szállítá­sokhoz elengedhetetlennek tartja az úgynevezett zsilipas randszerü raktárt. Ez egv fe­dett folyosó, amelyből lezár­ható út vezet az árutároló helyiségbe. A zsilipbe helyez­nék az éjjeli szállítók — fu­varokmánnyal együtt — a konténereket, reggel pedig a bolti dolgozók elraknák az árut. Nagyon fontos a korrekt üzleti kapcsolat is. A konté­nerbe nem lát bele az átvevő, s ezért — néha joggal — at­tól tart, hogy romlott, lejárt szavatossági idejű, gyengébb minőségű árut raktak bele a gyárban vagy a nagykereske­delmi raktárban. A korrekt magatartás hiánya bizalmat­lanságot teremt, ez pedig az új szállítási mód egyik nagy akadálya lehet. Az éjjeli — konténeres vagy konténer nélküli — szállítás előnyei már bebizo­nyosodtak más országokban. Előbb-utóbb a magyar keres­kedelmi szerveknek is ezt az utat kell követnie. Vagy be­látják most, hogy elkerülhe­tetlen a bevezetése és közösen — a még zavaró mellékkö­rülményeket félretéve — dol­goznak, vagy pár év múlva keserű tapasztalatok után rá­kényszerülnek ... Az éjjeli szállításnak nagy próbája lesz jövőre a bala­toni üzletek áruellátása. Eh­hez a Belkereskedelmi .Szál­lítási Vállalat igyekszik a ma­ga eszközeivel is segítséget adni, és — mint Komlósi Jó­zsef vezérigazgató a tanács­kozáson elmondotta — a ba- latonboglári forgalmi telep jelentős fejlesztését tervezik. Univáz szerkezetű elemekből építik föl és szeretnék átadni a szezonra. Ma az országban 40 ezer konténert használnak. So­mogybán ebből 2500-at. Nem rossz arány. a jelent megfelelően értékel­ni, s a jövőt, a feladatokat meghatározni. Elemezte az előadó a taná­csi és a vállalati tervezéssel kapcsolatos tapasztalatokat, s külön fölhívta a figyelmet a munkaerő-tervezés és a né­pesség száma alakulásának szoros összefüggésére. Kitért az idegenforgalom helyzeté­nek vizsgálata során a Bala­tonnál foglalkoztatott idény­munkások, állandó dolgozók — 18 ezer ember Somogybán — biztosításának lehetőségei­re. Szavaiból nemcsak a He­gye általános fejlődése volt figyelemmel kísérhető, hanem az is: miként változott a tele­pülésekkel, az új ipari üze­mek letelepedésével együtt Somogybán a foglalkoztatott­ság helyzete is. Korábban ugyanis elsősorban Kaposvár adta a nagyobb munkalehető­séget — itt dolgozott a foglal- koztatottaK 64 százaléka, s csak 36 százalék a megye más területein —, most ez a kép kedvezőbben alakult: 42 szá­zalékuk Kaposváron, 58 szá­zalékuk pedig az új városok­ban, s az iparosodó nagyköz­ségekben tevékenykedik. A nagy figyelemmel kísért előadás sok érdekes kérdéssel foglalkozott még. Többek kö­zött azzal, hogy mit értünk az üzemeltben a termékszerkezet­változáson. Vagy például: mi­lyen hatása van a mezőgaz­dasági üzemeknek — nagyobb szaktelepeknek — környeze­tük, az ottani települések fej­lődésére. Szerepelt — ha rö­viden is — az idegenforgalom kapcsán a Balaton »befogadó- képessége« is; az előadó szólt a mély- és magasépítés hely­zetéről, illetve a tennivalók­ról, s végül az energetika (villany, gáz, víz) helyzetét elemezte, majd a lakásépítés­ről beszélt. A jövő feladatai­ról, a következő ötéves terv­re való készülődésről szólva a megye szakembereinek ösz- szefogását kérte —, hogy fel­adatainkat sikeresen megold­hassuk. A VIII. somogyi műszaki és közgazdasági hónap dr. Exner Zoltán zárszavával ért véget, aki az elnökség nevében mon­dott köszönetét a közreműkö­dőknek, résztvevőknek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom