Somogyi Néplap, 1978. november (34. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-01 / 258. szám

'Or- J VILÁG PROLETÁRJAI; EG Y E S 0 LJ ET E KI Ara: 80 fillér Somogyi Néplap MSZMP SOMOGY M JE G Y E I BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Modern obszervatórium XXXIV. évfolyam 258. szám 1978. november I., szerda Megemlékezések, új létesítmények átadása November 7-ére készül az ország Ünnepség Kaposváron a SÁÉV munkásszállásán A magyar—szovjet borai» á~ jegyében készül az ország a Nagy Októberi Szocialista forradalom 61. évfordulójára. Nem lesz olyan település, ahol ne helyeznék el az ünnepen, vagy az azt megelőző napokban az emlékezés, a hála és a kegyelet virágait a hazaink felszabadításáért vívott harcok­ban elesett szovjet hősök sírján, emlékműveinek talapza­tán. A Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom 61. évforduló­jára készülnek a megyében is. A gazdag programból ki­emelkedik a november 4-én, szombaton délután 3 órakora SÄiiV új, kaposvári munkás­szállásának nagytermében rendezendő ünnepség. Deák Ferenc, a kaposvári városi pártbizottság első titkára mond beszédet, majd tartal­mas műsorban gyönyörköd­hetnek a résztvevők. A Fo­nómunkás Kisszínpad, a SAÉV munkásíkórusa, a Ka­posvári Szimfonikus Zenekar lép föl többek között az ün­nepségen. Az ünnepség szervezői gon­doskodtak arról, hogy a SÁÉV új munkásszállását — amely a Béke utca 28. szám alatt van — az ünnepség Idején gépkocsival is megközelíthes­sék az Arany—Petőfi utcai csomóponttól. A megyében mindenütt lesz­nek megemlékezések, műso­rok, koszorúzás! ünnepségek. A községekben, munkahe­lyeken, iskolákban ünnepi párt- és KlSZ-taggyűléseken, tanácsülésen emlékeznek meg az októberi forradalomról. Marcaliban a városi párt­bizottság veterántalálkozót, kommunista találkozót ren­dez szombaton, Kaposváron a textilmüvek ad otthont a ba­ráti találkozónak november 5-én, vasárnap este 6 órakor. Ezen szovjet vendégek iß lesz­nek. A megyei és a városi párt­bizottság Kaposváron novem­ber 7-én délelőtt tíz órakor rendezi meg a koszorúzás! ün­nepséget a Szabadság parki szovjet emlékmű előtt. Nógrád megye ifjűkommu­nistái az idén is megrendezik ünnepi váltófutásukat a sal­gótarjáni szovjet hősi emlék­műhöz. Szegeden és Csongrád megye más városaiban, Bor­sod megyében, a Rudolf-tele- pi bányaüzemnél kiállítás nyí­lik a Nagy Október doku­mentumaiból. A szovjet hősök nevét viselő Szolnok megyei úttörőcsapatok kiállításokat rendeznek névadójuk életút­járói, díszőrséget állnak a la­kóhelyükön nyugvó szovjet hősök sírjánál. Salgótarjánban és Békés­csabán — szovjet filmdelegá­ció részvételével — szovjet fiknnapok kezdődnek. Salgó­tarjánban ennek keretében zajlik majd le a Transz­szibériai expressz című új szovjet film díszbemutatója. Az ünnepségek szervezésében mindenütt részt vésznek a Magyar—Szovjet Baráti Tár­saságok tagjai. A Nagy Október emlékét köszöntő vidéki események már napokkal az ünnep előtt megkezdődnek: a központi díszünnepséget a megyék többségében november 5-én, vasárnap tartják, s ez a ha­gyomány szerint sok helyütt összekapcsolódik egy-egy na­gyobb, új létesítmény föl­avatásával. Ebből a szem­pontból különösen emlékeze­tes lesz ez az év Győr-Sop- ron megyében, ahol országos jelentőségű eseményként ez­úttal avatják föl a megyeszék­hely új színházát. Hajdú-Bihar megye ugyan­csak jelentős közművelődési intézmémivel gazdagodik : Debrecenben átadják az új városi és megyei művelődési központot. (Az intézmény Kölcsey Ferenc nevét veszd főt) Az avatón leleplezik a névadó mellszobrát Tatabá­nyán az ünnepre készül el a családi ünnepségeket rende­ző intézet új épülete A He­ves megyei Gyöngyösön mű­velődési központot avatnak, a Pest megyei Tápiógyörgyén átadják a tömegszervezetek házát, amelyben a klub és könyvtár Í6 helyet kapott Oktatási intézményt nyolc megyében avatnak. Bács-Kis- kun megye egyik kisközségé­ben — Jászszentlászlón — nyolctantermes általános is­kola készült el; Csongrád me­gye székhelyén, Szegeden 16 tantermes általános iskolát, továbbá egy szakmunkáskép­ző intézetet és szakközépisko­lát avatnak. Az utóbbihoz kollégium is tartozik. A Fe­jér megyei Dunaújvárosban ugyancsak középiskolai kol­légiumot, a Hajdú-Bihar me­gyei Balmazújvárosban 16 tantermes, a Somogy megyei Nagyberkiben 12 tantermes, Zala megye székhelyén 16 tantermes, Miklósién, a kis zalai faluban és a Szabolcs- Sza tímár megyei Nyírmadán pedig 4 tantermes általános iskolát vesznek birtokukba a gyerekek. A Pest megyei Nagykőrösön november 7-re fejeződik be az Arany János Általános Iskola bővítése. Az óvodai helyek száma mintegy nyolcszázzal, a böl­csődeieké pedig hozzávetőleg kétszázzal gyarapodik. Óvodát Szegeden. Székesfehérváron, Biatorbágyon, Somogyjádon, Igáiban, Szennában és Szom­bathelyen, bölcsődét pedig Székesfehérváron és Szombat­helyen avatnak az idei no­vember 7-i ünnepségek kere­tében. Bővül az öregek nap­közi otthonainak hálózata is : a Bács-Kiskun megyei Mis­kén és Tiszaalpáron adnak át ogy-egy társadalmi összefo­gással épített új napközi ott­hont. Mohácson fölavatják a vá­rosi kórház 125 ágyas új épü­letszárnyát, s ezzel be is fe­jeződik az intézmény re­konstrukciójának első lép­csője. A diósgyőr—vasgyári (Folytatás a 2. oldalon) Jasszer Arafat Moszkvában A Palesztinái Felszabadítási Szervezet küldöttsége, amely Jasszer Arafatnak, a PFSZ végrehajtó bizottsága elnöké­nek vezetésével tartózkodik Moszkvában, kedden koszorút helyezett el a Vörös téren, a Len in-mauzóleumnál, és le­rótta kegyeletét az ismeretlen katonának a Kreml falánál levő sírjánál is. Jasszer Arafat, aki vasár­nap este érkezett a PFSZ küldöttsége élén Moszkvába, Andrej Gromikóval, az SZKP KB Poll titkai Bizottsága tag­jával, a Szovjetunió külügy­miniszterével folytatott meg­beszélést a közel-keleti hely­zetről. Jóváhagyták a spanyol alkotmánytervezetet A spanyol törvényhozás két háza kedden délelőtt egy idő­ben, de külön-külön tartott ülésén jóváhagyta az új spa­nyol alkotmány tervezetét A parlament által elfogadott új alkotmányt népszavazásnak kell megerősítenie. Ennek időpontját a kormány pén­tekre tervezett ülése előrelát­hatólag december 6-ára fog­ja megállapítani. A fiatal spanyol demokrá­cia új alkotmánya megszilár­dítja a demokratizálási folya­matot, és hatályon kívül he­lyezi a francoista rendszer alaptörvényét. Vita as ENSZ-ben A Szovjetunió soha nem al-| kalmaz nukleáris fegyvert | olyan államok ellen, amelyek! lemondanak annak gyártásá­ról és beszerzéséről, és nem tartanak. területükön ilyen fegyvereket — jelentet­te ki Oleg Trojanovszkíj, a Szovjetunió állandó ENSZ- képviselője az ENSZ-küzgyű- lés egyes számú főbizottságá­nak ülésén, amely — a Szov­jetunió kezdeményezésére — megkezdte a vitát az egyik fontos napirendi kérdésről, a nukleáris fegyverrel nem ren­delkező államok biztonságát szavatoló nemzetközi szerző­désről. A Szovjetunió — mondotta a szovjet ENSZ-képviselő — kész kétoldalú egyezmények megkötésére is ebben a kér­désben. Ugyanakkor úgy véli, hogy a nukleáris fegyverrel nem rendelkező országok biz­tonságát teljes mértékben csak az szavatolhatja, ha a nukleáris fegyverrel rendel­kező országuk kötelezettséget vállalnak nemzetközi szerző­désben rögzített garanciák betartására. A köz'n'úlés első számú bi­zottságának ülésén felszólalt Henryk Jaroszek, Lengyelor­szág állandó ENSZ-képviselő- je is. Jaroszek aláhúzta a szovjet javaslat fontosságát és időszerűségét. Decemberben kerül az országgyűlés elé az új BTK Jogalkotás és jogalkalmazás Sajtótájékoztató a Parlamentben A jogalkotás, a jogalkalma­zás időszerű feladatairól tá­jékoztatta az újságírókat teg­nap délelőtt a Parlamentben d'r. Markója Imre igazságügy­miniszter. A XI. kongresszus a jogalkotás és törvényelőké­szítés feladatai között meg­szabta, hogy fokozni kell a központi irányítás hatékony­ságát, fejleszteni a szocialista demokráciát, növelni a jog­rendszer stabilitását. A jogal­kotási reform — programja már nagyrészt megvalósult — kiterjed az igazságügyi jog­szabályokra is. E téren az egyik legjelentősebb lépés az új Büntetőtörvénykönyv meg­alkotása volt. Segítségével a bűnözés elleni küzdelem eddi­ginél lényegesen hatékonyabb és korszerűbb eszköztárát te­remtik meg. Az új Büntető- törvértykönyv tervezete de­cemberben kerül az ország­gyűlés elé. — A Bétékával párhuzamo­san további jelentős jogsza­bályokat készítünk elő — mondta az igazságügy-minisz­ter. — Ilyen például a bün­tetőeljárási törvény kisebb módosítása, valamint a bün­tetésvégrehajtásról szóló új törvényerejű rendelet megal­kotása. A nemzetközi magánjogi törvényt most készítik elő. jövőre kerül majd a parla­ment elé. Megalkotását min­denekelőtt a nemzetközi munkamegosztással és az ide­genforgalom fejlődésével pár­huzamosan egyre nagyobb arányú nemzetközi kereske­delem, személyi és vagyonfor- galom teszi szükségessé. A miniszter szólt az alacso­Len gyei ország legnagyobb ös fegmodemebb r ttü ételem* ét>_ ját a nagy lengyel csillagász, Kopernikusz városában, ’ló­rimban állították föl. A helyi csillagászati központban dol­gozzák föl a szovjet hordozórakétával fölbocsátott Koper­nikusz—500 mesterséges hold továbbította adatokat is. Ké­pünkön: a 15 méter átmérőjű mikrohullámú rádióte­leszkóp. (Fotó: CAF—MTI—KS) Újra éleződik a feszültség Általános sztrájk Iránban mozgalom között A Kajhan című iráni lap közölte, hogy keddre általános sztrájk bé­nította meg az ország kőolaj- termelését. A sztrájkba lépett olajipari munkások akciójuk­kal politikai követeléseiket kívánják alátámasztani, így a többi között a 12 iráni város­ban bevezetett rendkívüli ál­lapot feloldását, a politikai foglyok szabadon bocsátását. Ami a tömegmegmozduláso­kat illeti: egyes jelentések szerint hétfőn több mint húsz helységben voltak tünte­tések, zavargások. Pavehben 11 ember vált áldozatává a biztonsági erők és a tüntetők «■közelharcának«. Egy másik kisvárosban az összecsapások során 25-en haltak meg. A nyugati hírszolgálati iro­dák véleménye szerint a kor­mány «könnyen veheti« a keddre kitűzött alsóházi bi­zalmi szavazás akadályát a parlamentben, de a Reuter hozzáfűzi: a két kabinettag hétfői lemondása jelzi, hogy szakadás keletkezett a két hónapja megalakult kormá­nyon belüL Ezt látszik alátámasztani a DPA jelentése is: eszerint Manuser Azmun, a végrehaj­tási ügyek visszalépett állam­minisztere a Teheran Journal című lapnak azt mondotta, hogy azért vált meg tisztsé­gétől, mert a kormány nern képes ellátni feladatát. Kö­zölte, hogy Iráni Néppárt el­nevezéssel új szervezetet ala­kít: ez az iszlám szellemé­ben ellenzékként fog föllépni Sarif-Emami kabinetjével szemben. nyabb szintű jogalkotásról is. Az évente alkotott jogszabá­lyok száma nagy, áttekinthe­tetlen. Nem egyszer előfor­dul, hogy a végrehajtási jog­szabály végrehajtásáról szin­tén megjelenik egy — esetleg nem is új — szabály. A «döm- ping« egyik oka, hogy az alacsonyabb szintű jogi sza­bályozás területén a kívána­tosnál gyorsabb jogrendsze­rünk elemeinek a változása, az újraszabályozás, a módosí­tás pedig esetenként nem eléggé átgondolt. Másrészt gyakori, hogy egy magas szin­tű jogszabály csak általános elveket tartalmaz. A gazdál­kodó szervek akkor tudnak átgondolt, hosszabb távra szó­ló fejlesztéseket megvalósíta­ni, kiegyensúlyozottan dol­gozni, ha számíthatnak a szabályozók tartósságára. Ezért a jogi szabályozás sta­bilitása a gazdaságirányítás­ban fontos követelmény. A jogalkalmazásról szólva dr. Markója Imre elmondta, hogy az ítélkezés színvonalát befolyásoló mindhárom té­nyezőt, I azaz az időszerűsé­get, a törvényességi, valamint a jogpolitikai színvonalat te­kintve előreléptünk. Javult a bírósági munka gyorsasága, különösen a büntető ügyek esetében. Az ilyen ügyek 80 százalékát három hónap alatt befejezik. A polgári ügyeket tekintve ez az arány már nem olyan kedvező: csak 60 százalék. Persze mindehhez tegyük hozzá, hogy több mint egymillió ügy érkezik évente bíróságainkhoz. A bírósági munka színvo­nala különösen kiemelkedő. Az ítéletek zöme már első fokon jogerőssé válik, és a megfellebbezett ítéleteknek csaknem a felét jóváhagyják a másodfokú bíróságok. A legtöbb gond most a jogpoli­tikai színvonallal van. A bírósági szervezetek át­alakítása folyamatos. A cél a nagyobb bírói egységek kiala­kítása — függetlenül a köz- igazgatási határoktól. Az igazságügy-miniszter az újságírók kérdéseire válaszol­va elmondotta, hogy ez nem a járásbíróságok megszünte­tését jelenti, csupán összevo­násukat, a szakosodás érdeké­ben. A módosított polgári tör­vénykönyv egyik fontos ren­delkezése tiltja a tisztesség­telen gazdálkodást, a tisztes­ségtelen haszonszerzést. A bí­róságok 1977-ben 35 gazdál­kodó szervvel szemben 48 millió forint gazdasági bírsá­got szabtak ki, ez év augusz­tusáig 18 ilyen indítvány ér­kezett. A csökkenés, sajnos, abból adódik, hogy az illeté­kes szervek nem minden esetben kérik a bírság kisza­bását. Ha pedig a gazdálko­dó szerv felelősségre vonása megtörténik is, a személyi fe­lelősségre vonás általában el­marad. A jogalkotásban és a jog- alkalmazásban egyaránt erő­síteni kell a szocialista de­mokrácia elemeit. Ehhez vi­szont a jogtudat fejlődése, a törvények ismerete szükséges, hiszen ennek hiányában nem teljesedhet ki a jogalkotás és -alkalmazás demokratizmusa. Dán Tibor Nemzetközi konferencia Az egészségügyi dolgozok képzéséről, továbbképzéséről kezdődött háromnapos nem­zetközi konferencia tegnap a Semmelweiss Orvostudomá­nyi Egyetemen. A WHO euró­pai irodája és az Egészség- ügyi Minisztérium által szer­vezett tanácskozáson hét eu­rópai ország 13 szakembere vitatja meg a folyamatossá tehető képzés módszereit. A szovjet javaslat jelentősége Iránból érkezett nyugati hírügynökségi jelentéseik sze­rint éleződött a politikai küz­delem a téheráni rendszer és a «többfrontos« ellenzéki

Next

/
Oldalképek
Tartalom