Somogyi Néplap, 1978. szeptember (34. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-01 / 206. szám

VILÁG PROLETÁRJAI; EGYESCJLJETEKI Ara: 80 fillér Somogyi Néplap MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIV. évfolyam 206. szám 1978. szeptember I., péntek Ünnepélyes átadás Bogorodcsányban Iskolát és lakóházakat avattak Azonosak érdekeink, közös a cél, amelyért küzdünk líogorodcsányban, az Orenburgból induló Szövetség gáz- távvezeték legnépesebb magyar telephelyén csütörtökön reggel építők és szovjet lakosok százai sereglettek össze az iskolaavató—tanévnyitó ünnepségre. Az alig négyezres lé­lekszámú település szivében álló 24 tantermes új intéz­mény homlokzatát a magyar és a szovjet nép barátságát, a szocialista országok közösségének testvériségét éltető felira­tokkal díszítették. Az új tanévet már a ma­gyarok épített« — nyelvi la­boratóriummal, előadó- és műhelytermekkel is fölszerelt — oktatási intézményben kez­dik a bogorodcsányi diákok. A csütörtöki ünnepségen jelen voltak Ivano-Frankovszk terü­let, valamint a járás párt­ós állami vezetői. Kobel Miroszlav, a bogorod- csányi járási tanács elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Sztepan Lukjancsuk, a járási pártbizottság első titká­ra intézett meleg üdvözlő sza­vakat a magyar építőbrigá­dokhoz. Hangsúlyozta, hogy a magyar építők kezdettől fog­va kimagasló m unkasikerek- kel bizonyítják tehetségüket, helytállásukat, szakmai hozzá­értésükét. — Nem kétséges — hangoz­tatta Sztepan. Lukjancsuk ;—, hogy a kitűzött célok hiány­talanul teljesülnek, és 1978 végén megkezdődhet az uráli gázmező részleges hasznositá­Budapest kereskedelmi ellá­tásával ismerkedett csütörtö­kön a Pentti Poukkának, a helsinki tanács elnökének ve­zetésével hazánkban tartózko­dó küldöttség. A finn vendé­geket a városházán Csehik Ferencné. a fővárosi tanács 7 és fél hektárnyi területén — jelentette be az ünnepségen Bagdi Márton telepvezető. Most, hogy a kompresszorál­lomást környező parkok, jár­dák, a létesítményeket össze­kötő utak utolsó méterei is el­készültek, az üzembehelye­zést végző szakembereken a sor. ül helsinki tanács küldöttsége Budapesten elnökhelyettese tájékoztatta az áruellátás rendszeréről, a kereskedelmi hálózat szerve­zetéről, irányításáról, fejlesz­tési terveiről, teendőiről, to­vábbá az idegenforgalom kér­déseiről. *A fejlődő országok műsza­ki együttműködéséről folyó értekezlet a fejlődési folya­mat új korszakát nyithatja meg és jelentős mértékben hozzá járulhat az új nemzet­közi gazdasági rend kialakí­tásához« — ezekkel a sza­vakkal nyitotta meg Kurt Waldheim ENSZ-főtitkár Buenos Airesban a fejlődő or­szágok közötti technikai együttműködés kérdéseiről ta­nácskozó nemzetközi konfe­renciát. A két hétre tervezett érte­kezleten 149 ország képvisele­tében mintegy 1000 küldött folytat vitát a műszaki együtt­működés előmozdításáról elő­terjesztett 38 javaslatról. Jorge Videla argentin ál­lamfő üdvözlő beszédében sürgette a nemzetközi hitelek feltételeinek enyhítését és ja­vasolta: a fejlődő országok közötti műszaki együttműkö­dés elősegítésére hozzanak létre különleges alapot. Egyesítsük az erőket! Egy hónappal korábban átadják Áprilisban zárták le, s előbb a gázosolc, május közepétől pedig a Somogy megyei Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vál­lalat munkásai dolgoznak a kaposvári Kisfaludy utcában. A mélyépítőrészleget az utóbbi hónapokban többször is kő­hiány gátolta a munkában, ' majdf pedig az, hogy nem volt elég szállítójármű. Most jó ütemben halad a munka; elké­szültek már a csatornázással, s a 970 méter hosszú, 7 mé­ter széles út betonburkolásával. A feketeburkolással a hónap közepéig végeznek. A 13 millió forintba kerülő utat így egy hónappal korábban,már szeptember 30-án átadják a forgalomnak. Naponta több mint 6600 táppénzes.« Szilárdult a fegyelem, de van még visszaélés Lapunkból értesült róla e Centrál Vendéglátó Vállalat társadalom biztosítási tanácsa, hogy egyik dolgozójuk, noha keresőképtelen állományban volt, labdarúgó-mérkőzéseken és edzéseken vett részt. A következmény: egy hónapra megvonták tőle a táppénzt. Más eset: a beteget kereső­képesnek nyilvánította az or­vos. ám ő valamilyen ok miatt nem akart munkába állni, s az igazoló okmányon a kere­sőképtelenség napjainak szá­mát »megtoldotta«. * Bírósági ítélet következett — közok­irat-hamisításért. Volt, aki táppénzes állományban gyer­mekjátékokat készített és árult, s volt, aki az óvoda tetőzetét betonozta... Ügy tetszik talán, hogy túl­zottan sötét képet festettünk a táp pénz-fegyelem somogyi helyzetéről. S igaz is: a sötét színt cáfolni látszik az a tény, hogy a táppénzrendszer mó­dosításával, a táppénzes fe­gyelem megszilárdításával kapcsolatos minisztertanácsi határozat, illetve a megyei tanácsi végrehajtó bizottságá­nak és az SZMT elnökségének határozata a. megvalósítás so­rán jó tapasztalatokat hozott Somogybán. Ám a biztató ja­vulásra utaló példák sora, és minden közreműködő — egészségügyi dolgozók, szak- szervezeti .szervek, a társada­lombiztosítási igazgatóság, a vállalatok — együttes mun­kája sem zárja ki, hogy elő­ne forduljanak a már emlí­tett és ezekhez hasonló ese­tek. S amíg ilyenek megtör­ténnek — mert megtörténhet­nek —, elgondolkodik az em­ber a következő adatok hal­latán: megyénkben naponta több mint 6600 dolgozó van táppénzen ; körülbelül 82 ezerre tehető a nyugdíjasok, járadékosok száma, s rajtuk kívül sokan vannak, akik kü­lönböző segélyeket élveznek. Ha ezeket a számokat ösz- szevetjük a megye összlakos­ságáéval — ugye, hogy töp­rengésre késztet bennünket a végeredmény. Ezért kell a táppénzfegyel­met még magasabb szintre emelni. S azért is, mert a táppénzfegyelem elválasztha­tatlan része a munkafegye' lemnek. Ahol az egyiknél el­tűrik a lazaságot, ott a má­siknál sem lehet következetes a számonkérés, ahol rendsze­resen magas a táppénzesek aránya, ott a termelőmunka szervezése, a feladatok ellá­tása is döcög, hiszen képte­lenség fölmérni a ténylegesen rendelkezésre álló munkaerőt és adott esetben a’ legfonto­sabb tennivalókhoz irányítani. A naponta táppénzen levők száma olyan magas — hang­súlyozzuk: a táppénzfegyelem javulása ellenére is —, hogy ezzel az állománnyal nem egy, hanem több nagyüzemet is lehetne működtetni So­mogybán. Az utóbbi három évben, az egy dolgozóra jutó táppénzes napok megyei és országos száma állandó »szinkronban» volt: 1975-ben még 19 nap volt ez az átlag, aztán 17 napra mérséklődött. Ugyanak­kor az egy táppénzes napra jutó kölíség — akár csak országosan — megyénkben is emelkedett, még ha alaposan el is marad a 81 forintos, or­szágos átlagtól. Mit mutatnak az idei első félévi tapasztalatok? A táp­pénzesek aránya az összes dolgozókéhoz képest 6 száza­lék (némileg alacsonyabb az országos aránynál). Főként az influenzajárványnak tulajdo­nítható, hogy az első három hónapban igencsak túlléptük az országos szintet (február­ban például a dolgozók 8.2 százaléka volt táppénzen). Egyes ágazatoknál, s azokon belül egyes vállalatoknál, üze­meknél az átlagosnál szembe­tűnően többen veszik igénybe a táppénzt — ezeken a he­lyeken különösen elkel a fo­kozottabb betegellenőrzés, il­letve a munkakörülmények alaposabb vizsgálata. A társadalom és önmagunk iránt érzett felelősség megkí­vánja, hogy továbblépjünk a táppénzesfegyelem szilárdítá­sában — ezt az álláspontot tükrözte az SZMT elnökségé­nek tegnapi ülésén hallott sok kérdés és észrevétel. A témát Pusztai Ferencnek, a Társada­lombiztosítási Igazgatóság vezetőjének előterjesztése alapján vitatta meg a testü­let, Róna Imre elnök vezeté­sével. A tanácskozáson 'felszó­lalt dr. Balassa Tibor, a me­gyei tanács elnökhelyettese is. Az elnökség egyhangúlag el­ismerte az alapos fölmérést, és döntött a további felada­tokról. Ajándékozz könyvei! Az olvasó Somogy a cél A könyv az önművelés leg­fontosabb, legkönnyebben el­érhető eszköze. A népfront­mozgalom közművelődési te­vékenységében épp ezért egyik alapvető feladatáriak tekinti, hogy támogassa, elő­relendítse az olvasómozgalmat. A Hazafias Népfront megyei bizottsága, a városi és *községi testületek eddig is sokat tet­tek azért, hogy a tanácsokkal, alkönyvtárakkal, a művelődé­si* otthonokkal együttműködve javítsanak a könyvtárak elhe­lyezésén, segítséget adjanak az emberek olvasóvá nevelé­sében. Olyan jó mozgalmak­nak is a Hazafias Népfront volt az elindítója, mint a könyvek házhoz vitele az egyedül élő, beteg öregeknek!* aztán az olvasás megszerette­tése a cigánylakossággal, és még sok egyéb. Somogy az olvasómozgalom legfontosabb mutatóit tekintve az országos elsők között van. Ez azonban nem jelenti, hogy nincs min javítani — ez .fo­galmazódott meg a Hazafias Népfront megvei elnökségének tegnapi ülésén is, amikor szenvedélytől fűtötten, szinte ontva az okos és, jó javasla­tokat. megtárgyalták milyen feladatok várnak a népfront­bizottságokra az olvasómozga­lom fejlesztésében. Az Írásos anyag és a vita is megmutatta, hogy a tárgyi, a személyi feltételek megte­remtésében is sok a tenniva­ló, hiszen nagy az eltérés az olvasók, a kölcsönzött köny­vek. a rendezvények számát tekintve járásonként és tele­pülésenként, sok még a kis alapterületű könyvtár, aztán mindössze a tanácsi könyvtá­rak egyharmadának a költ­ségvetése ad módot elegendt új könyv, folyóirat beszerzé­sére. Somogybán különösen elgondolkoztató, hogy évente csak négy-öt termelőszövetke­zet (!) ad támogatást a könyv­tárak fejlesztésére. Az elnök­ség épp ezért fölkéri a Teszö- vöt, hogy karolja fel a könyv­tárügy szövetkezeti támogatá­sát Az Olvasó népért mozgalom II. országos konferenciája az ősszel ül össze. A tegnapi ta­nácskozáson megfogalmazott javaslatok, vélemények hozzá­járulnak az ott megvitatanő anyaghoz. Elsősorban az anya­gi és szellemi erők összponto­sításáért álltak ki az elnök­ség tagjai. Az olvasómozgalom fejlődését is megalapozza, ha sikerül megvalósítani a taná­csi és az iskolai könyvtár- münka egységét, figyelembe véve természetesen a helyi adottságokat. A közigazgatási központokban kialakítandó »egyesült« könyvtárak képe­sek a jobb könyvtári szolgá­latra; ha egységes az irányí­tás, a könyvbeszerzés, ha fő­hivatású könyvtáros dolgozik akkor a társközségekben is javul az ellátás. Az anyag: eszközök okos felhasználásá­nak kitűnő lehetősége, ha a könyvtarak az új iskolában közösen, s elegendő helyet kapnak, s ugyanígy az Iskola bővítésekor is gondolnak a megfelelő hely kialakítására. A népfrontbizottságok elnö­keinek háromnapos tanácsko­zásán szó volt jiz olvasómoz­galomról, a könyvtárügyről is, s ennek nyomán több elnök­ség napirendre tűzte a témát. Az viszont tegnap is elhang­zott, hogy sok lehetőség van még a tanácsok és a nép­frontbizottságok együttműkö­désében. Ha minden bizottság szószólója lesz a könyvtár­ügynek, az olvasómozgalom­nak, szorgalmazza például a könyvbeszerzést, a könyvtár jobb elhelyezését, a tartalmi munka javítását és különösen a-z erők egyesítését, akkor va­lóban tovább javulhat a me­gyében az olvasómozgalom helyzete. Sok szó esett arról is, hogy az emberek olvasóvá nevelése nehezebb. Most még kiakná­zatlan a szülői munkaközös­ségekben, a honismeret, az is­kola és az olvasómozgalom összekapcsolásában rejlő erő. Az elnökség helyesnek tar­totta, hogy olyan mozgalma­kat kezdeményezzen, mint Könyvet a pusztáknak!, Aján­dékozz könyvet! A megyei tanács nemsoká­ra megtárgyalja a közműve­lődés helyzetét. Az elnökség ülésén. elhangzottakat épp ezért eljuttatják a megyei ta­nács művelődésügyi osztályá­ra, hogy ezzel is gazdagítsák a már összegyűlt anyagot. »a. a siKernen a nemzetköz munkabrigád magyar tagjai­nak is hatalmas részük lesz. Pavel Kajkán, Ivano-Fran- kovszk területi tanácsának el­nöke beszédében kiemelte: az országhatárokat átívelő szo­cialista összefogás élő példá­ja az orenburgi gázmező hasznosításában kialakult egy ü ttműködés. Az eddigi legnagyobb kö­zös beruházás megvalósításán együtt munkálkodó 18 ezres közösség tagjai már eddig is sokat tanultak egymástól: helytállást és nem utolsósor­ban új ismereteket — mes­terségbeli tudásuk fejleszté­séhez. Valamennyien mélyen átérzik azt az igazságot, hogy azonosaik érdekeink, közös a cél, amelyért küzdünk, és nagy horderejű feladatainkat csak együttes erővel tudjuk megoldani. Ezen a napon befejeződött az építők küldetése a bogo- rodcsányi kompresszor állomás Németh Károly szíriai vendégeket fogadott Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára csütörtökön fogadta Mohamed Dzsabir Badzsbudzst, az Arab Újjászületés Szocialista Pártja (Baath) regionális vezetőségé­nek főtitkárhelyettesét és Nabih Hassount, a regionális vezetőség tagját, akik az MSZMP meghívására hazánk­ban töltik szabadságukat. Harmincnyolc iavaslat az e<rvütfműkodcsrnl

Next

/
Oldalképek
Tartalom