Somogyi Néplap, 1978. augusztus (34. évfolyam, 179-205. szám)

1978-08-08 / 185. szám

^Tjiiztdi SztrJz tizbôslg.! A Somogyi Néplap július 20-i számában többek kö­zött a vasút munkáját is bíráló cikk jelent meg; erre a kővetkezőkben válaszolok. Mindenekelőtt: vitatjuk azt a többször is hangozta­tott állítást, hogy -a vasútnak csak oda kellene figyelni« és a probléma máris megoldódik. Ha ez ilyen egyszerű lenne, a zsúfoltságot már régen megszüntettük volna. Nem az odafigyelésen és a vasutasok hanyag munkáján múlik, hogy egyes rónaijainkon nem tudunk minden- utasnak ülőhelyet biztosítani, hanem a kocsihiányo-n, to­vábbá azon. hogy egyes vonataink igénybevétele — előre nem tervezhető körülmények miatt, mint pl. hirtelen rosszra fordult idő — szertelenül ingadozó. Köztudott, hogy nyáron és többnapos ünnepek alkalmával az uta­zási igények megnőnek, a kocsiparkunk pedig változat­lan. A vonatszerelvények tervezésénél csak a rendelkezé­sünkre álló kocs'imennyiséggel számolhatunk, de még eb­ben az esetben is közbejöhetnek előre nem látott műszaki problémák. Az amúgy is csekély számú 1. osztályú ko­csikból csak kevés vonatba jut egynél több. A kocsibeszerzés nem csupán vasúti ügy, hanem a népgazdaság teherbíró képességétől és a vasúti kocsikat exportáló államok szállítási készségétől is nagyban függ. Nem egyedül rajtunk múlik tehát, hogy nincs elegendő kocsi! Zsúfoltság nemcsak a magyar vasutakon, hanem — csúcsforgalmi idényben — másutt is előfordul. A pana­szosnak javasoljuk, hogy ha teheti, elsősorban a Kapos­várról —• helyből — induló vonatokat vegye igénybe, azok első osztályú kocsijában mindig talál szabad ülőhelyet, míg a Pécsről induló balatoni szerelvényekben ezt nem tudjuk biztosítani. Kaposvárról a Balatonra a nap min­den szakában megfelelő vonatok állnak rendelkezésre. Végül hadd emlékeztessem a Magyar Vasúti Sze­mély-, Poggyász- és Expresszáru-d:jszabás előírásaira. amely szerint minden utasnak, aki megváltotta a menet­jegyét, joga van egy szabad ülőhelyet lefoglalni. Ha ez nincs, vagy csak olcsóbb kocsiosztályon áll rendelkezésre, s azt az utas nem kívánja igénybe venni, az utazásról le­mondhat. Ilyenkor a vasút a menetjegy árát levonás nél­kül visszafizeti. Tisztelettel: JKíszáfO-t cÁndráj vasútigazgató-helyettes Pécs Tisztelt Szerkesztőség! 1978. február 6-án ajánlott levelet küldtem a Kapos­vári Gázszolgáltató és Szerelő Vállalatnak, s ebben egy pótpalackot igényeltem. Azóta sem választ, sepr palackot nem kaptam. Ugyanezen a napon .igényelt a nagyanyám is, és ö már régóta használja. Két gyermekem van: az egyik kétéves, a másik 9 hó­napos. A férjem solcat dolgozik vidéken, ezért nagyon kö­rülményes az egy palack cseréje. Szeretném, ha az ille­tékesek mielőbb intézkednének ügyemben. Tisztelettel: ítihlyl Qitoánní 5640 Fonyód, Sándor u. 83. XXXIV. évfolyam, 185. szám. Kedd, 1978. augusztus 8. Gobelin, báb, kerámia Iparművészeti kiállítás a Tuiigsram-üdülüken A hétvége kulturális ese­ményei közül érdeklődésre tarthat számot az Egyesült Izzó fonyódi üdülőjében nyílt iparművészeti kiállítás. Tizen­kilencen szerepelnek e tárla­ton, s a csaknem egy hónapig nyitva tartó kiállítás — az üdülő klubgalériájában — a szabadságukat itt töltő dolgo­zókon kívül Fonyód vendégei előtt is nyitva van. Dr. Aradi Nóra művészettörténész mél­tatta a megnyitón az ipar­művész pártcsoport közös ’ki­állításán látható alkotásokat. — A nézőt is arra készteti ez a bemutató, hogy cselek­vőén részt vegyen saját ott­hona, környezete esztétikus kialakításában — mondotta dr. Aradi #Npra. Valóban: a hagyományos műfajok meg­újulását bizonyítja e kiállítás több darabja. Különösen Kiss Roóz Ilona kerámiái. Garabsz- ky József belsőépítész külö­nös, konstrutkív, faragott fa- tányérjai, Majoros Árpád öt­vösmunkái, Sasi Vera bőrből készült alkotásai tetszettek. A gyerekek örömmel simogatták Farkas Klára játékos figuráit, bábjait. Rádiójegyzet A jövőnek írta dalait I S Z O NY Németh Lászlótól vettem a címet, de jobb szót nem ta­láltam. A vonal másik végén a jegyzőkönyvből adatokat diktáló rendőrtiszt nyugodt hangja, a félreérthető nevek befűzése, a koppanó szavak:' tizenhét óra nullaöt, igen je­gyeztem, hetes számú főköz­lekedési útvonal, igen, mehet tovább. .. Megállunk, megszoktuk már a mindennapi jelentkezést: történt-e valami említésre , -.éltó? Igen, van . . . Kaposvári főiskolások — De rossz ilyet leírni. — De rossz ilyet fölolvasni. Elköszönünk néhány re­ménykedő szóval, talán ma már nem lesz több. . . Isme­retlen nevek, születési adatok, falvak, városok, otthonok. Meghalt, életveszélyesen meg­sérült ... Hírözön a telexszalagokon, tömegszerencsétlenségek, egy_ másba rohanó vonatok. Szin­te mindennap. Valaha meg­döbbentek æ emberek. Ma már legföljebb egy felületes külföldi gyakorlaton »szörnyű«, »borzasztó« vagy hasonló röppen, el a szánkról Vajon miért ír minden új­ság a balesetekről? A hozzá­tartozókat korábban értesítik. Gyász, sírás, szétszakadt csa­ládok. A többiek elolvassák, átfutnak rajta. Nem velem történt, nem velem történt. .. Sohasem fogom megszokni a személytflen. csak egy név­vel, egy településsel, egy év- számmal jelölt. ismeretlen halottakat. Azért mert is­meretlenek, számomra nem léteznek, nincsenek, és 'mégis vannak. Naponta megérkez­nek, és nem tudom megaka­dályozni érkezésüket, egy hír, két hír, három hír... Betűk az újságban, s nincs mögöt­tük ember. Valóban nincs? L. P. eszéki oktatási és kutatási központ mezőgazdasági kará­val is; onnan tíznapos tanul­mányútra érkeznek hozzánk a végzett hallgatók. ÓriásQombák a Bakonyban A főiskolákon és egyeteme­ken hagyomány, hogy a hall­gatók eg.y része a kötelező nyári termelési gyakorlatúi külföldön tölti, s az otthon ta­nultakat külföldi tapasztala­tokkal gyarapítja. A Kaposvá­ri Mezőgazdasági Főiskolának is kapcsolata van más szocia­lista országok hasonló intéz­ményeivel, például a harkovi egyetemmel, az NDK-bell Zie- row agráriskolájával, a lipcsei egyetemmel, illetve a lengyel- országi Wroclaw és Osztyn akadémiával, Csehszlovákiá­ban pedig a brnói egyetem mezőgazdasági karával. Lip­csében kilenc kaposvári hall­gatót és egy kísérő tanárt, a többi helyen pedig nyolc­nyolc diákot és két-két okta­tót fogadnak. A gyakorlati táborok hu­szonegy napig tartanak: ez idő alatt a hallgatók egyhetes országjáráson vesznek részt, egy hetet munkával töltenek, a többi időben pedig látókö­rüket és szakmai ismereteiket bővítik. A Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola — cserében —szin­tén fogad diákokat: a szovjet és a lengyel csoport például tegnap érkezett a megyeszék­helyre. Kapcsolatban all az Az esős idő kedvezett a gombák fejlődésének a Bakonyban is. Németh. Jenöné veszprémi lakos több óriás gombát ta­lált Zirc közelében: a legnagyobb mintegy négy és fél kilós. (MTI-fotó — Rózsás Sándor Xelv. — KS) Fehér blúzban, ingben, éne­keltek, s a keblükre tűzött piros hangjegy mutatta szán­dékaikat. Ma már a munkás­kultúra történelemkönyvé­nek lapjain szerepel a Szal­más-kórus íölbecsülheletlen értékű tevékenysége. Különö­sen széles körben vált ismert­té a munkájuk, amikor 1970- ben megjelent a kórus albu­ma, majd két évvel később az alakulás 40. évfordulójának szentelt mini könyv. A Magyar Rádió Vonuljatok ki, sanzonok! címmel sugá­rozta' vasárnap Barát Apolló­nia dokumentumműsorát Szal­más Piroska, születésének 80. évfordulója alkalmából. Cik­kek, versek, kórusszámok, visszaemlékezések elevenítet­ték föl a kórus harcos múlt­ját. A két alapító tag: Péri Miklós' és felesége érdekesen mondta el, mint jártaik mun­kásotthonról munkásotthon­ra Budapesten, s hozták tűz­be a közönséget jól megvá­lasztott műsorukkal. Szalmás Piroska harminc­két éves volt. amikor meg­alakította a később híressé vált kórust. Zongoraművész­ként már előbb is szerepelt a munkásszervezetek műsoros estjein: egyike volt azoknak, akik elsőként szólaltatták meg Bartók és Kodály zenéjét a munkások körében. A kórus révén pedig dallal lazított, dacolva minden rendőri meg­figyeléssel, sőt letartóztatás­sal is, akár csak a kórusta­gok. Tíz év alatt — korai haláláig — 80 zeneszámot, 64 dalszöveget, 46 négyszólamú kóruaművet írt, s az ő ne­véhez fűződik az első mun­kásoratórium is. A műsor egyik erénye volt, hogy jól érzékel tette mennyi forrásból — magyar és ide­gen népdalok, neger spirituá­lék — merített a kórus. S a bátorságukra vár, hogy Sosz- takovics zenéjére is énekel­tek, tíz nappal a megírás után bemutatták a Madrid határán-t. József Attila jó kapcsolatban volt a kórussal. Szalmás Piroska többet is megzenésített a verseiből: legnagyobb sikere a Medve­táncnak volt. A kórus nemcsak dalt, ha­nem kiállást, politikát is ta­nult Szalmási Piroskától. S ma — amikor még sokan él­nek a volt. kórustagok közül — a harcos műsorválasztáson kívül ezt a tartalmas közös­ségi életet mutatják példaként a mai együtteseknek. A rádió Vonuljatok ki, sanzopok! mű­sora — amelyet Bozóky Ist­ván rendezett — jól szolgál­ta a munkásművelődés nehéz időszakának megismertetését. L. G. Harmadik lelt az MHSZ-gépjármíiiskola A Magyar Honvédelmi Szö­vetség Somogy megyei géo- járműiskolája utoljára 1970- ben ért el országosan jelen­tős eredményt: akkor első lett. Aztán kisebb-nagyobb okok hátráltatták az eredmé­nyes munkát; ezért az elmúlt években igyekeztek javítani a kiképzésen és különös gondot fordítottak a gyakorlati veze­tésre. Nemrég az országos ér­tékelés már a javuló munkát tanúsította: az MHSZ megyei gépjármúiskolája az ország húsz ilyen iskolájának verse­nyében a harmadik lett. Ez az eredmény a nagyatádi és a kaposvári városi-járási gép- jármúiskola oktatóinak kö­szönhető: az utóbbi években már egyetlen tanulójuk sem bukott meg. Tapasztalatcsere és üdülés A Volán 13. sz. 'Vállalat és a rostoki autókombinát két éve kötött 1980 végéig szóló barátsági és együttműködési szerződést; azóta rendszeresen küldenek egymáshoz — ta­pasztalatszerzésre — szakem­bereket. s dolgozóik a Bala­tonon, illetve a Keleti-tenger partján üdülhetnek. A kap­csolat hasznos: az ide érke­zőket és az NDK-ba utazókat mindig gazdag program vár­ja. Legutóbb a rostoki autó­kombinátból egy 41 tagú cso­port járt itt, s viszonzásként a napokban utazott — két hétre — az NDK-ba, He- ringsdorfba a Volán 40 dolgo­zója. TARM SOROK Aforizmák Ha szerénységed min­denkinek szemet szúr — ez azt jelenti, hogy neked mégsem jutott belőle ele­gendő. * • • Vannak olyan emberek, akikben a negatív jelen­ségek pozitív érzéseket keltenek. • * • Testünk tulajdonképpen mindig útunkban van. Fia­tal korunkban a követe­lései, öreg korunkban pe­dig a kudarcai miatt ♦ * * A természetellenesség sehol sem annyira feltű­nő, mint nevetés közben. * * * A hősnek és a gyává­nak van egy közös tulaj­donsága: ilyenné nem vá­lik az ember — hanem csak volt * • • A zavar az ártatlant bűnössé teszi, a bűnöst pe­dig színvallásra kénysze­ríti. * * * A jóga nem jelenti azt, hogy a világot a feje te­tejére állítjuk. Csak sa­ját magunkat. ... A hírnév szívós- termé­szetű. Még akkor is előt­tünk jár, amikor már régóta nem tudjuk nyo­mon követni. * * * Az elnyomott feleség si­mogatja a férfit, az eman­cipált pedig megmasszí­rozza. • » • Saját lelkiismeretűnkre hivatkozni mindenképpen megtisztelő dolog — amed­dig ez másokat nem za­var. Jó vásár — Ide figyelj, Joe, vedd meg a tehenemet — No és sok tejet ad? — Azt nem mondhat­nám, de nagyon jószívű, öreg állat, | és ha éppen teje is van, akkor szíve­sen odaadja neked! Együttérzés Klarksonnál két hétig vendégeskedett az anyósa. Amikor eljött az ideje, hogy hazautazzék, a vő gondosan taxiba ültette és így szólt a sofőrhöz: — Remélem, a kedves anyósom nem kési le a vonatát.. — Ne aggódjék, uram — bólintott a sofőr —, úgy elfuvarozom én az anyó­sát. mintha a magamé volna! Hidegvér A flegmatikus természe­tű Svenson meséli a ba­rátjának: — Képzeld, öregem, me­gyek az utcán és hallom, hogy a hátam mögött ver­nek valakit. Megfordulok — és kiderült, hogy en­gem! Sm&si Néplap Az MSZMP Somogy megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: JÁVORI BELA Főszerkesztő-h. : Paál László Szerkesztőség: Kaposvár, Latinca Sándor u. 2. Postacím: Kaposvár. Pf. 31. 7401. Telefon: 11-510, 11-511. * 11-512. Kiadja a Somogy megyei Lapkiadó Vállalat. Kaposvár, La tinea Sándor u. 2. Postacím : Kaposvár, Pf. 3L 7401. Telefon: 11-516, 11-510. Felelős kiadó: Dómján Sándor, Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahivata­loknál és postakézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 Ft. Index : 25 ISSN 0133—0608 Készült a Somogy megyei Nyom­daipari Vállalat kaposvári üzemé­ben. Kaposvár, Május-l. u. 101. Felelős vezető: Farkas Béla igazgató. Kéziratokat nem őrzünk meg éf nem küldünk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom