Somogyi Néplap, 1978. július (34. évfolyam, 153-178. szám)

1978-07-01 / 153. szám

VILÁG PROLETÁRJAI; EGYESÜLJETEK! '!/-o AZ M S Z MP SOMOGY M EGYEI BIZOTTSÁGÁNAK, LAPJA XXXIV. évfolyam 153. szám 1978. július I., szombat Föladatták a katamaránt Közös munkával ünnepélyes nyilatkozat és közös közlemény elfogadásá­val befejeződött a KGST XXXII. ülésszaka. A szocia­lista gazdasági integrációs szervezet legfelsőbb szerve optimista hangon ítélte meg a tagállamok gazdasági éle­tének fejlődési tendenciáit, s azokat a momentumokat, amelyek ma és a jövőben meghatározzák a további kö­zi'' munkát. Közös munka. Talán ez az egyik legfontosabb a kieme- lendók közül. Hiszen ebben a szervezetben a tagállamok nem csupán kereskedelmi megállapodások kötésére tö­rekednek. Céljuk az, hogy valamennyien, közösen já­ruljanak hozzá a szocialista társadalom építéséhez. A je­len szakasz az épílőmunka új fázisát jelzi. További cél­programokat elfogadva, kö­zös beruházásokat megvaló­sítva a KGST-országok arra törekszenek, hogy bizonyos mértékig semlegesítsék a vi­lággazdasági helyzet kedve­zőtlen hatását is. Jól példáz­zák ezt a közös energiater­melő- és -szállítórendszerek fejlesztése, a tagállamok nyersanyagkincsének kiak­názására tett együttes lépé­sek. A KGST, amely közel har­minc esztendeje, mint az eu­rópai szocialista országok gazdasági »tervezete jött lét­re ma már további két föld­részen tevékenykedik. Tag­jainak sorába lépett Mongó­lia és Kuba, s most az egysé­ges Vietnami Szocialista Köz­társaság is. A -azdasági segítség azon­ban egy időre a katonai se­gítség mögé szorult. A hábo­rú hosszú éveiben a szocia­lista vívmányok megvédése volt a feladat az indokínai országban. Ma, az immár új­ra egységes Vietnam 50 mil- 1 liós népe a szocialista építés hatalmas feladatainak meg­valósítását tűzte ki célul ma­ga elé. Nyilvánvalóak a ne­hézségek. Nem csupán azért, mert az évtizedes háborúsko­dás súlyos sebeket okozott, s visszavetette az országot a gazdasági fejlődésben. Viet­nam a történelmi elmara­dottság. az évszázados gyar­mati múlt terhét is viseli. A Vietnami Kommunista Tárt, a kormány arra törekszik, hogy a nép energiáit, az or­szág kincseit a fejlesztés szol­gálatába állítsa. Erre meg is vannak a feltételek, s Viet­nam bizton számíthat a szo­cialista közösség segítő támo­gatására is. Sajnálatos azon­ban, hogy az ötvenmilliós vietnami nép még ma, győ­zelme után több mint három évvel sem koncentrálhat a gazdaság kérdéseire. Magyarország a KGST ala­pító tagjai közé tartozik. Ha­zánk. amely nyersanyagban és energiahordozókban sze­gény ország, élvezi azt a le­hetőséget, hogy ilyen szük­ségletei jelentős részét ked­vező feltételek mellett a KGST-n belül elégítheti ki. Jól bizonyítja ezt az olaj- és gázvezetékek hálózata, a Vinnÿica—Albertirsa villa­mosvezetők. s az országunk­ba szállított nyersanyagok, ércek tömege. Természetesen a gazdasági integráció előse­gíti iparunk fejlesztését, pia­cot biztosít számunkra. A ta­nácsülés megállapította: az együttműködésnek nagy tar­talékai vannak még kihasz­nálatlanul, melyek a tagorszá­gok gazdasági fejlődését, az életszínvonal emelését szol­gálhatják. Az 1990-ig érvé­nyes célprogramok követke­zetes végrehajtása is ezt szol­gálja majd. Magyar—vietnami gazdasági tárgyalások kezdődtek Kádár János fogadta Le Thanh Nghi-t Kádár János, az MSZMP KB első titkára június 30-án fo­gadta Le Thanh Nghit, a Vietnami Kommunista Párt PB tagját, miniszterelnök-helyettest, a Magyar—Vietnami Gazdasági Műszaki—Tudományos Együttműködési Kor­mánybizottság VII. ülésszakán részt vevő vietnami küldött­ség vezetőjét. (MTI-fotó — Soós Lajos felv. — KS) Tegnap plenáris üléssel megkezdődött Budapesten a magyar—vietnami gazdasági, műszaki tudományos együtt­működési kormánybizottság VII. ülésszaka. A tanácskozá­son a két delegációt a bizott­ság magyar és vietnami ta­gozatának elnöke Borbándi János és Le Than Nghi mi­niszterelnök-helyettes veze­ti. Borbándi János megnyitó beszédében hazánk és a Viet­nami Szocialista Köztársaság kapcsolatairól szólva hangsú­lyozta. hogy az élet minden területén gyümölcsözően fej­lődik együttműködésünk, ami erősíti népeink barátságát és az egész szocialista közössé­get A legutóbbi ülésszak óta nőtt árucsere-forgalmunk, s fokozódott a két ország mű­szaki-tudományos együttmű­ködése is. A Minisztertanács elnökhelyettese hangoztatta: a mostani kormánybizottsági ülésszak várhatóan wv«bbV erősíti gazdasági együttműkö­désünket. Magyarország min­den támogatást és segítségei megad Vietnam szocialista céljainak megvalósításához. Le Tha Nghi szólt a vietna­mi dolgozók újjáépítő munká­járól, a legutóbbi pártkong­resszus célkitűzéseinek meg­valósulásáról. Mint elmondta, a legtöbb erőt a mezőgazda­ság, az élelmiszeripar és az erdőgazdaság fejlesztésére koncentrálják, de eredménye­ket értek el a közszükségleti cikkek korszerű gyártásának kialakításában is. Az együttműködési kor­mánybizottság VII. üléssza­kán megvitatják egyebek kö­zött a Vietnamban magyar (Folytatás a 2. oldalon) Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa tegnap ülést tartott. Az Elnöki Tanács meghallgatta és jóváhagyólag tudomásul vette Losonczi Pál tájékoztató jelentését Samora Moises Machel. a Mozambiki Felszabadítási Front és a Mo­zambiki Népi Köztársaság el­nöke vezette mozambiki part­es állami küldöttség magyar- országi hivatalos, baráti láto­gatásáról. Az Elnöki Tanács megelégedéssel állapította meg, hogy a magyar—mozam­biki kapcsolatok jól fejlődnek, a két párt és állam alapvető céljai és törekvései azonosak, azokat az imperializmus és a neokolónializmus elleni harc és a marxizmus—leninizmus eszméi vezérlik. A látogatás és a lefolytatott tárgyalások tovább erősítik a két párt és állam sokoldalú, eredményes együttműködését Ezután Muammar Al-Kad- hafi, a Líbiai Arab Szocialis­ta Népi Dzsamahirija Általá­nos Népi Kongresszus főtit­kárságának főtitkára magyar- országi hivatalos, baráti láto­gatásáról tájékoztatta az El­nöki Tanácsot Losonczi Pál. Az Elnöki Tanács megállapí­totta, hogy a líbiai államfő látogatása és a magas szintű, őszinte, baráti légkörű eszme­cserék új távlatokat adtak a két állam sokoldalú együtt­működésének továbbfejlesz­téséhez, a politikai, a gazda­sági és a kulturális kapcsola­tok szélesítéséhez, megerősí­tették népeink antiimperia- lista szolidaritását. Az Elnö­ki Tanács a beszámolót jóvá­hagyólag tudomásul vetté. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, végül egyéni kegyelmi ügy­ben döntött. (MTI) ENSZ — Rendkívüli ülésszak Elfogadták a záródokumentum tervezetét Carlos Ortiz de Rozas, a rendkívüli ülésszak záróokmá­nyának szövegegyeztetési munkálatait koordináló ad hoc-bizottság argentin elnöke pénteken bejelentette, hogy a testület — helyi idő szerint — hajnalig tartó ülésén elfogad­ta a záródokumentum végle­ges tervezetét és azt a köz­gyűlés plenáris ülése elé ter­jesztette jóváhagyás végett. Az ENSZ-közgyűlés rendkí­vüli leszerelési ülésszaka zá­róokmányának szövegegyez­tetési munkálatai helyi idő szerint csütörtök estére ered­ményesen befejeződtek, jólle­het az ülésszak eredetileg ter­vezett zárónapjára — június 28-ra — a küldöttségek nem tudták befejezni az egyes szö­vegrészekkel kapcsolatos vita kát. A záróokmány négy részből áll: a bevezetőbő*, a nyilatkozatból, az akcióprog­ramból és a leszerelési tárgya­lások nemzetközi mecnaniz- musával foglalkozó fejezetből. A szerkesztési koordinációt kézben tartó ad hoc-bizottság csütörtök délutánra tervezett ülését késő éjszakára halasz­tották el. Azután, hogy a bi­zottság megvitatta és jóvá­hagyta a záróokmány terve­zetét Hírügynökségek a rendkívü­li ülésszak egyik legfontosabb eredményének tekintik azt a megállapodást, amelyet négy atorrmagyhatalom és a vezető el nem kötelezett országok képviselői értek el a genfi le­szerelési bizottság átszervezé­sének kérdésében. A Szovjet­unió, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaor- -szág javasçlta, hogy az eddig 31 tagú genfi testületet bővít­sék ki újabb hat országgal. Az el nem kötelezettek aján­lása szerint a genfi bizottság 40 tagúra bővülne. A küldöt­tek a testület átszervezésére tett alapjavasiat elfogadásán kívül megegyeztek abban is, hogy a leszerelési testület ki­bővítéséről altkor döntenek, amikor az új résztvevők listá­járól tárgyainak. A genfi leszerelési bizottság az átszervezés után januárban ül össze először, s akkor már jelen lesz a testület munkáját eddig bojkotáló Franciaország képviselője is. Ritka hajós ünnep volt tegnap délután Fonyódon: az építők átadták az üzemelte­tőknek a Balaton új büszke­ségét, a négyszáz személy szállítására alkalmas katama­ránt. Az ünnepségen részt vett Földvári László közleke­dés- és postaügyi miniszter- helyettes, valamint Kovács István, a MAHART vezér- igazgatója. A szokatlan formájú, űj balatoni hajó a Siófok nevet kapta. Két törzsén két — egyenként 200 lóerős — Rába- Manrt motor helyezkedik el. Az us hajónak éppc'u az az egyik jellegzetessége. hogy felszereléseinek többsége szé­riadarab, ezeket a dízelmoto­rokat építik be például az Ikarusz autóbuszokba is. A hajótestet — amely acélle­mezből készült — a szegedi hajójavítóban darabolták és hegesztették. A részegysége­ket Újpesten szerelték össze és itt 'kapta meg az alumí­nium felépítményt is. A leg­felső szintet pedig már Siófo­kon tették rá: különben nem fért volna el a Sió alacsony hidjai alatt. Az új katamarán — amelyből még három ké­szül a Balatonra — a Dunán és a Sión keresztül a tavasz- szal érkezett meg. Azóta a befejező munkákat végezték el és kipróbálták a hajót. Hogyan született a katama­rán? A kérdésre egyszerű fe­leletet ad Baross László, az újpesti hajójavító üzemigaz­gatója. Ez biztosított csak le­hetőséget arra, hogy — a vi­szonylag rövid hajón — szé­les, tágas utasteret építsenek. A feltűnően csöndes vízijár­mű három nagyméretű utas­tere közül a főfedélzeti 160 személy elhelyezésére alkal­ma^ és légkondicionált. A kül­ső hőmérséklettől függetlenül itt kellemes, 18—20 Celsius fokos a levegő. A sétafedél­zeten van a két másik utas­tér: az egyik fedett és jól szellőztethető. A másik — ez a napozó — teljesen nyitott. A hajó kényelmes üléseiről — ezekkel is találkozhat más járművekben az utas — pa­noráma kilátás nyílik a Bala­tonra és a partmenti telepü­lésekre. Tegnap délután három óra­kor a fonyódi kikötőben Bo- ross László adta át az új jár­müvet az üzemeltetőnek, Fv­rc'i* G ' 1' vo 1" a ba’ntoT' üzemignzgatónak. Ezt köve­tően feldübörögtek a hajómo­torok, s az avatóünnepség résztvevőit húsz perc alatt vitte Badacsonyba. Äz új vï-, zijárművet tapasztalt balato­ni hajósok irányítják. Vidák István hajóvezető húsz éve járja a Balatont. Munkáját kevés számú személyzet és sok okos berendezés segíti. Európában az elsők között e hajó tervezői — Jaltab György és Delecaste Jenő — alkalmaztak elektromágneses kikötőberenclezést. A hajósok ezt az új berendezést — szel­lemesen — mágneses matróz­nak nevezték el. A tegnapi ünnepség után ma reggel 7 óra 40 perckor elindul első menetrend sze­rinti útjára a Balaton új büsz­kesége. Az első út első utasát nemcsak a személyzet — ha­nem a balatoni hajózás veze­tői is köszöntik majd. Az ajándékuk egy mentőöv, órá­val. / A legnagyobb ajándék — 18 millió forintba került — az új katamarán. Ma reggel­től tízszer fordul Fonyód és Badacsony között. Jó szelet, szerencsés hajó­zástl <’ Ara: 80 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom