Somogyi Néplap, 1978. június (34. évfolyam, 127-152. szám)

1978-06-30 / 152. szám

Elménygazdag vakáció Gyermekek a Balaton mellett Június 12-től augusztus 30- ig tíz gyenmeküdülóben mint­egy 12 ezer pajtás élvezi a. balatoni nyarat a déli parton. A SZOI^üdülő'kben 280 pe­dagógus foglalkozó a gyer­mekekkel. A pajtások játékos politikai nevelése végett va­lamennyi gyereküdülöben ' »11 nap. 11 feladat« címmel vetél­kedőt rendeznek. Ennek lé­nyege: az iskolai tankönyvek­ben szereplő és az úttörő­mozgalommal, valamint a VIT-tel kapcsolatos témákból mindennap egy-egy kérdést tesznek föl a gyermekeknek. Szintén a VIT-hez kapcsolódik a »Szálljon az ének« mozga­lom: dalokat tanulnak az út­törők ének szakos tanárok közreműködésével. Balaton- földváron dalos találkozót is rendeznek, amelyen a legszín­vonalasabban éneklő rajok vehetnek részt. Mindennap más raj ügyel az üdülők kül­ső és belső rendiére. Virágo­kat locsolnak, tisztán tartják az udvart, a közös helyisége­ket. A rajok munkáját érté­kelik és az üdülés végén a legeredményesebben tevé­kenykedő közösségeket jutal­mazzák. Azok a gyermekek, akik nem tudnak úszni, megtanul­hatnak. A fonyódligeti gyer­meküdülőben például 430, a zamárdiban pedig 460 gyere­I két oktatnak úszásra a test­nevelő tanárok. Az úszáson kívül még számos sportágban tevékenykedhetnek. Hajóki­rándulásokon, hosszabb, és rö- videbb túrákon ismerkednek meg a Balaton környéki táj­jal. A gyermeküdülőkben min­den turnust meglátogat az Állami Bábszínház. A Somogy ! megyei Moziüzemi Vállalat j pedig (ugyancsak minden tur- I nusnak) két alkalommal fil­met vetít. Ezenkívül a fonyó- di szabadtéri színpadon, Ba- latonbogláron, a földvári Sio- tour-klubban és Siófokon. a Dél-balatoni Kulturális Köz­pontban szerepelnek az Álla­mi Bábszínház művészei. A Csizmás kandúr, a Lúdas Ma­tyi, a Rókamesék, a Furfan­gosok, valamint a Világszépe című bábjátékokkal szórakoz- [ tátják a gyermekeket július- ! ban és augusztusban. A Dél- j balatoni Kulturális Központ bohóciskolát, aszfaltrajz-ver- senyt és vidám vetélkedőket rendez a pajtásoknak. A ba- latonendrédi úttörőcsapat j csipkeverő szakköre kiállítá­son mutatja be munkáit jú­lius 15-től augusztus 1-ig. A I törökkoppányi gyermektánc- csoport július 14-én színes műsort ad a Balaton-parton üdülő hazai és külföldi gyer­mekeknek. Támaszkodhatnak a műszakiakra mtM &B0IC XXXIV. évfolyam, 152. szám. Péntek, 1978. június 30. Kiállítás kézimunkákból Tegnap délelőtt kiállítás nyílt Kaposváron, a DÉLVIÉP irodaházában. Hetven dolgozó száznál több munkáját — szőttesét, hímzését és fafaragását állították ki. Megértés Éjfél után két órakor csengetnek egy gyógyszer­tárban. A gyógyszerész nagy nehezen kicsoszog, es álmosan megkérdi, hogy mi kell? — Kérek egy doboz szalmiákcukrot — mond­ja a vevő. A gyógyszerész dühbe gurul. — Hallatlan, nem ért volna rá a szalmiákcukrot megvenni holnap reggel? — Igaza van — feleli a vevő —, majd eljövök érte holnap. Jó éjszakát! Rosszmcjúság Egyik színházunk naivá- ja gyermekkori élményei­ről tart előadást a színház társalgójában. Többek kö­zött ezt mondja: — Már ötéves koromban is szerettem lovagolni. Folyton a kis póni lova­mon nyargalásztam. — Figyeld — súgja oda az ellennaiva a szomszéd­jának —, már megint fia­talítja magát. — Miért? — Póni lovat mond mammut helyett Betölti azt a rendeltetését, amiért tavaly májusban meg­alakult — így összegezte a Műszaki és Természettudomá­nyi Egyesületek Szövetsége Somogy megyei Szervezetének elnöksége a siófoki intéző bi­zottság egyéves munkájáról szóló értékelést A Balaton- parti városban működő testü­let öt országos egyesület, il­letve társaság helyi csoportjá­nak tevékenységét koordinál­ja, s a csoportok összesen több mint. ,350 tagjának nyújt segítséget Június 20-án műit egy éve. hogy az MSZMP Siófoki Vá­rosi Bizottsága meghatározta ennek az ötéves tervidőszak­nak a településre vonatkozó legfontosabb céljait Az MTESZ megyei szervezetének elnöksége a legutóbbi vá­lasztmányi ülésen kiemelte, hogy az egyesületi munkabi­zottságok — a siófoki intéző bizottság irányításával —hoz­záfogtak három, e tervekből adódó feladat megoldásához. Milyen módszerekkel segít­heti egv műszaki-tudományos intéző "bizottság — együttmű­ködve a tudományos társasá­gok és egyesületek helyi cso­portjaival — a város fejlődé­Gyerekek a háztetőn Egyre többen teszik szóvá — telefonon, levélben — a gyerekek nyári »szórakozá­sát«. Pontosabban: sok a fel­ügyelet nélküli, csatangoló gyerek Kaposváron. Az 5. szá­mú bölcsőde vezetője már szinte krimit mesélt a bölcsö­déhez tartozó gyerekkocsitá­roló üvegtetején mászkáló pajkos srácok csínytevéseiről... És a szülők nem vetnek gátat az efféle cselekedetnek! A csődével szemközti, emele­tes hazak ablakaiból nyugod­tan nézik a rongálást — az üvegtető könnyen betörik —, az anyagi kár okozását. Am ami ennél is megdöbbentőbb: a gyerekek játéka életveszé­lyes. Magam is szemtanúja vol­tam a napokban egy vaká- eiós »délibábnak«. A Honvéd utcai gyerekek nem a földön jártak, hanem bújócskát ren­deztek a szolgáltatóház tete-1 jen ... Az olvasó bizonyára azt gondolja most, hogy ej- nye-bejnye, ezek a gyerekek... Masok: ezek a felelőtlen szü­lők!... Mindez igaz, ám a gond ennél sokrétűbb. A vá­rosépítők is ludasok, hogy a lakótelepeken ilyenkor elsza­badul a pokol. A veszélyesen játszadozó gyerekek fantáziája csapongó. Avagy mégsem? A háztetőkön való járkálás he­lyett mással is fölhívhatnák magukra a figyelmet. B. B. sét? Egyebek között olyan rendezvényekkel f — előadá­sokkal, tapasztalatcserékkel, filmvetítésekkel, kiállítások­kal—, amelyek a szakmai ér­deklődésű résztvevőkön túl a kevésbé beavatottakat is vonzzák. Sikere volt például a környezetvédelmi kiállítás­nak — a múlt év végén tar­tották —; több mint 3200 lá­togató tekintette meg. Siófok várossá nyilvánításának tize­dik évfordulójára az idén áp­rilisban műszaki-gazdasági vetélkedőt rendeztek. A szel­lemi versengésben nyolc vál­lalat tizennyolc csapatának majdnem ötven tagja mérte össze tudását. Praktikus kád T v-jegyzet Tanúvallomás Okosan gazdálkodni már le­zárult írói életművekkel, fele­lőssége ez a nagykorúvá érett televíziózásnak is. A televí­ziónak ugyanis növekvő sze­repe van abban, mi marad meg a köztudatban egy-egy írói életműből. S így — köz­vetve — feladatot vállal an­nak eldöntésében: hol az író helye, mekkora jelentőséggel bír az irodalom egészében. Tehát a válogatás, illetve a szerkesztés felelősségéről van szó. A Visszhang című 1962-es antológiában olvashattuk Ka- mondy Lászlóról: »Néhány új alkotása a közéleti problé­máktól való távolodásra pali«. A Feltételes vallomás című tévéprodukció mintha ezt a megállapítást illusztrálta rol-J na. Két csaknem súlytalan no­vellát ragadott ki a korán le­zárult írói életműből. A két írás alaphelyzete ugyanaz: férfi és nő találkozása, egy­más személyiségének kutatása kérdezz-félelek, illetve reak­ciók alapján. A látott müvek egyrészt az »Egy férfi és egy nő« című sokat kárhoztatott, de a' maga korában díjnyertes francia film témájára emlé­keztetnek bennünket, más­részt viszont Illés Endre no­vellavilágának hatását idézik. Mindkét Kamondy-irásban »nem közönséges« emberek találkoznak. Művészek, mik­robiológus, legföljebb az ag- ronómusnő »földönjáró«. Ez már eleve mesterkéltté teszi a müveket. Társadalmi töltés vagy konfliktuslehetőség csak az állatorvosnő megnyilatko­zásában tűin, amikor az abla­kon kihajigált krokodilbör ci­pőjéhez magyarázatot mellé­kel: honnan származtatandó cipőgyűjtési mániája. A má­sik novellában pedig az a vígjátékokból untig ismeri fordulat okoz »izgalmat«, ami­kor a szerető kiugrik a pro­fesszorrá emeleti ablakából. Valószínűleg jobban jártunk volna, ha Gaál Albert rende­ző Kamondynak az Apostolok utóda, A néger pilóta című írásait, vagy a Vád és varázs­lat, illetőleg a Lány az asz­falton című drámáját fogal­mazza képernyőre. L. L. Lelkiismeretlen autósok A Közép-dunántúli Gázszol­gáltató és Szerelő Vállalat május 10-én kezdte meg Ka­posváron, a Bajcsy-Zsilinszky utcában a kisnyomású gázel­osztó vezeték építését. A mun­kát a tervezett határidőre be­fejezték, e hét keddjén a használatbavételi próba is si­keres volt. Azóta a területet átadták a városgazdálkodási vállalat­nak, hogy az útburkolatot helyreállíthassa. Az útépítők kötésgyorsítóval betonoznak, de munkájuk így is két-há-1 rom hetet vesz igénybe. A számítások szerint július 20-a és 30-a között áll vissza az utca régi közlekedési rendje. Addig is jó lenne, ha az autósok a környéken parkol­nának, s nem az utca szabad oldalán levő járdán és pázsi­ton. Lelkiismeretlenségük miatt félő, hogy mire a város­gazdálkodási vállalat útbur­koló munkásai végeznek, ugyanennek a vállalatnak a kerteszeire vár itt feladat. kiszabott büntetések semmi­féle hatással nem voltak rá. A rendőrség ez év január 18- án bevonta a vezetői engedé­lyét, a bíróság pedig már­ciusban ittas vezetés miatt 4000 forint pénzbüntetésre ítélte és 10 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Nyárit a dolog nem zavarta túlságosan. Június 20-án új kocsit vásá­rolt, egy Skodát. Gondolta, hazaviszi Kaposvárról JCapos- főre. Persze a vásárlás felet­ti örömében indulás előtt megivott két üveg sört és úgy vágott neki az útnak. Kapos­váron, a Lövölde és az Erdő­sor utca keresztezödéseben nem adott elsőbbséget a jobb­ról jövő kerékpárosnak és összeütköztek. A kerékpáros könnyebben megsérült, a ke­rékpár utasa, egy kislány, sú­lyos sérülést szenvedett. Nyárinak tehát alig három hónappal az előző tárgyalás után újra a bíróság elé kellett állnia. Most már- nem úszta meg pénzbüntetéssel a dolgot. A Kaposvári Járásbíróság dr. Mateevics Lászlóné tanácsa, szeszes italtól befolyásolt ál­lapotban súlyos testi sértést okozó, gondatlanul elkövetett közlekedési vétség miatt 7 hó­napi, fogházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte és 2 évre eltiltotta a járművezetés­től. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett. Peches ember Ketten beszélgetnek: — Barátom, én vagyok a világ legpechesebb em­bere. Nekem például hat esernyőre van. szükségem egy évben. — Mindegyiket elvesz­ted? — Ugyan ! Mindegyikre ráismernek. Végrendelet A milliomos haldoklik, es az elhívott közjegyző­nek tollba mondja vég­rendeletét. Erre a hírre az egyházközség emberei is megjelennek betegágyá­nál, és aggódva lesik, mi­kor kerül az egyházköz­ségre is sor. Miután a milliomos már minden in­gó és ingatlan vagyona felett rendelkezett, ezt diktálja: — A múlt héten ellop­ták az autómat. Ha az autó megkerül, akkor le­gyen a fiamé, ha azonban nem kerül» meg, akkor az egyházközségre hagyomá­nyozom. A többség döntött A bolondók házában a látogató megszólít çgy bennlakót. — Hát maga hogy ju­tott ide? — Hát kérem, én azt mondtam, hogy az embe­rek bolondok, az emberek viszont azt állították, hogy én vagvok bolond, s mint­hogy ők többségben vol­tak, engem dugtak ide. SosiagglNéplap At MSZMP Somogy megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: JÁVORI BÉLA Főszerkesztö-h. : Paál László Szerkesztőség: Kaposvár, Latinca Sándor u. 2. Postacím: "7101. Telefon: 11-510. 11-511, 11-512. Kiadja a Somogy megyei Lapkiadó Vállalat. Kaposvár, Latinca Sándor utca 2. Postacím: 7401 Kaposvár, postafiok 31. Telefon: 11-518. Felelős kiadó: Doniján Sándor. Beküldött kéziratot nem őrzünlc meg és nem küldünk vissza! Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahiva­taloknál ép postáskézbesitőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 It. Index : 25 967. ISSN 0133—0608. Készült a Somogy megyei Nyom­daipari Vállalat kaposvári tizemé­ben. Kaposvár. Május l. u, 101, Felelős vezető: Farkas Béla igazgatf» Ittasan, jogosítvány nélkül A 45 éves. kaposfői Nyári ] László a MÉH segédmunkása. Közlekedési vétség miatt két- szer állt bíróság előtt, ám a '

Next

/
Oldalképek
Tartalom