Somogyi Néplap, 1978. június (34. évfolyam, 127-152. szám)

1978-06-01 / 127. szám

4/ T­(V' S /["/■ ‘*- 7 P n ce Q \? : ' VILÁG PROLETÁRJAI, E G Y E S Ö L J E T E K 1 Ara: 80 Fillér Somogyi Néplap AZ MSZMP SOM OGY M E GYE I B IZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIV. évfolyam 127. szám 1978. június I., csütörtök Gáspár Sándor Helsinkibe utazott A Finn Kommunista Párt meghívására sierdán Helsinki­be utazott Gáspár Sándor, a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagja, aki az MSZMP képvise­letében részt vesz a finn kom­munisták június 1—3. között sorra kerülő 18. kongresszu­sán. Elutazásakor a Ferihegyi repülőtéren Borbély Sándor, a Központi Bizottság titkára bú­csúztatta. Kalussv Mözsön és Pakson Konsztantyin Katusé v, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnökhelyettese Marjai József miniszterelnök-helyet- t.eo társaságában sze"dán a Tolna megyei Mőzsre és Paks- ra látogatóit el. A vendégeket K. Papp Jó­zsef, a Tolna megyei Pártbi­zottság első titkára, Szabópat Antal, a megyei tanács elnöke és a helyi Üj' Élet Tsz vezetői fogadták. Katusev, Marjai József és K. Papp József társaságában délután a paksi atomerőmű építkezését kereste feL A ven­dégeknek bemutatták az új lakótelepet, majd Szabó Ben­jámin, a paksi atomerőmű vál-1 lalat igazgatója és Halasi Zol­tán, az erőmű beruházási vál­lalat igazgatója kalauzolásával megtekintették az erőmű épít­kezés munkahelyeit. Rangos mozambiki küldöttség élén Budapestre érkezett Samora Machet Kádár János és Losonczi Pál fogadta az afrikai vendéget A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa meghívására Sa­mora Moïses Machelnek, a Mozambiki Fclszabadításí Front (Frelimo) elnökének, a Mozambiki Népi Köztársaság elnöké­nek vezetésével szerdán mozambiki párt- és állami küldött- sé" érkezett hivatalos, baráti látogatásra Budapestre. A mo­zambiki elnökkel hazánkba érkezeti felesége, Graca Machet is. A küldöttség tagjai: Joaquim A. Chissa.no, a Freiimo állandó politikai bizottságának tagja, külügyminiszter, a nemzet- gyűlés állandó tagja, Mario G. Machungo, az állandó politi­kai bizottság tagja, ipar- és energiaügyi miniszter, nem­zetgyűlési képviselő, José Lu' is Cabaco, a központi bizott­ság tagja, közlekedés- és hír­közlésügyi miniszter, nemzet- gyűlési képviselő és Sérgio Vieira, a központi bizottság tagja, a mozmabiki bank el­nöke, nemzetgyűlési képviselő. A Ferihegyi repülőtéren több ezer budapesti dolgozó — köztük sok fiatal — gyűlt össze a vendégek fogadására. A repülőteret , mozambiki, magyar és vörös zászlók, üd­vözlő feliratok díszítették, a betonon katonai díszzászlóalj sorakQgçM föl ^sapatzjás/Jóval A küldöttség fogadására megjelent Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára és felesége. Losonczi Pái; az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke és fele­sége: Gyenes András, a­MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára. Trautmann Re' zső, az F'-iöki Tanács helyet­tes elnöke,. továbbá Katona Imre, az Elnöki - Tanács meg­bízott titkára. Biró József külkereskedelmi miniszter, Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter, Soltész István kohó- és gépipari mi­niszter — az MSZMP Közpon­ti Bizottságának tagjai —, to­vábbá Trethon Ferenc mun­kaügyi miniszter, valamint Rácz Sándor, az MSZMP Köz- ­____»____■ _____* p onti Bizottságának osztály- vezetője, Szépvölgyi Zoltán, a fővárosi tanács elnöke, Rácz Pál külügyi államtitkár, Vár' konyi Péter államtitkár, a Mi­nisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, a Köz­ponti Bizottság tagjai, Soós Gábor mezőgazdasági és élel­mezésügyi államtitkár, to­vábbá a politikai élet több más vezető személyisége. Je­lein volt Sütő Gábor, hazánk maputói nagykövete. Ott volt a Budapestre akkreditált dip­lomáciai képviseletek több vezetője és tagja. (Folytatás a 2. oldalon) Strandolok Bükfürdőn Sok külfödli és hazai vendég keresi föl e napokban a megyei Bük községben levő meleg vizű gyógyfürdőt. (MTl-fotó — Mailek Attila felv.) Vas Vcndégrekordot várnak a Balatonon szezonra. Ezeik együttes alap­területe alig több ezer négy­zetméternél, tehát egy ABC- áruháznak felel meg. Az utóbbi évek hálózatfejleszté­séhez képest ez kevés, s a szakembereik véleménye sze­rint még inkább érződik majd. egyes településeken a nagy alapterületű, sok vevő •kiszolgálására alkalmas élel­miszeráruház hiánya. Így még nagyobb szerephez jut a ke­reskedelmi és a vendéglátó dolgozók szakmaszeretete, amely — a rendszeretet, az udvarias kiszolgálás révén — elfedheti a hálózat hibáit, il­letve föl is nagyíthatja. Ünnepi gyűlés a prágai várban Brezsnyev beszéde az enyhülésről Egységünk alapja: pártjaink szoros szövetsége Sebestyén Tibor és Kis Csaba, az MTI tudósítói jelentik: A prágai várban tegnap ünnepi gyűlést rendeztek a Leonyid Brezsnyev vezette szovjet párt- és kormányküldött­ség tiszteletére. A Hradzsin spanyol termében — amely sok­szor színhelye a legrangosabb rendezvényeknek — a cseh­szlovák dolgozók több száz képviselője és a közélet ismert személyiségei gyűltek össze, hogy köszöntsék az SZIvP KB főtitkárát, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének elnökét, méltassák az egyre erősödő csehszlovák—szovjet ba­rátságot. A részvevők lelkes tapssal fogadták a díszelnökségben helyet foglaló Leonyid Brezs- nyevet es a-z általa vezetett küldöttség tagjait, valamint a legmagasabb csehszlovák párt- és állami szervek veze­tőit, élükön Gustáv Husákkal, a CSKP KB főtitkárával, az ország köztársasági elnökével. Az ünnepi gyűlést Lubomir Strougal, a CSKP KB elnök­ségének tagja, miniszterelnök nyitotta meg, majd a cseh­nék. A kulturális ellátást át intézmény segítei az idén, s ez azt jelenti, hogy minden nagyobb településen biztosí­tanak programot a nyara­lóknak. Nőtt a hűtőkapacitás, de... A legnagyobb feladat a ke­reskedelmi hálózatra hárul : a tavalyinál több' vendéget a ■régi — nem mindig korszerű — boltokban és vendéglátó- helyeken kell kiszolgálni. Az áru — részben szei-ződések- kel biztosítva, részben raktá­rakban tárolva — rpegvan a vendégek jó ellátásához. Ezt azonban károsodás nélkül el kell juttatni a fogyasztókhoz, hűteni kell az üdítő italt és a sört. A partot ellátó keres­kedelmi és vendéglátó helyek — a becslések szerint — 10— 12 százalékkal nagyobb for­galmat tudnak lebonyolítani, mint tavaly. Az idei nyárra körülbelül egymilliárd 800 millió forint értékű árut biz­tosítottak. A szakemberek véleménye szerint a rendelé­sek jobban igazodtak az igé­nyekhez. Ennek ellenére —- főleg a főszezonban — ellá­tási nehézségekre is számí­tani kell. Abból ered ez, hogy a kereskedelem képtelen fi­gyelemmel kísérni — és kö­vetni — a vendégek mozgá­sát. A felkészülés tényei kö­zé tartozik, hogy több a hű­tőgép a parton, mint .egy év­vel korábban: a hűtőkapaci­tás növekedése azonban las­súbb ütemű volt, mint a ven­dégforgalom emelkedése. Eb­ből következik : elsősorban a főidényben számíthatunk aiva is, hogy nem lesz hideg az üdítőital és a sör. A kereskedők feladata A több árut alig valamivel több bolt hozza majd for­galomba. A déli parton ugyanis kilenc új kisebb üz­let nyílt vagy nyílik meg a Építik az Adria vezetéket A csehszlovákiai Plinostav Pardubice konszern háromszáz dolgozója építi hazánkban az Adria kőolajvezeték Kára és Százhalombatta közötti szakaszát. Jól haladnak a munkával: a felét már elkészítették, a teljes szakasz, valamint a négy szivattyúállomás műszaki berendezésének építésével pedig szeptember közepére végeznek. Képünkön : Munkában a cső- szigetelő gépsor. szlovák társadalom legkülön­bözőbb rétegeinek képviselői — munkások, szövetkezeti pa­rasztok, értelmiségiek, a fia­talok — sorra üdvözölték a körükben megjelent kedves szovjet vendégeket.. meleg szavakkal fejtetők ki, hogy mit jelent a csehszlovák nép mindennapi életében. békés alkotó munkájában a Szovjet­unió hathatós és önzetlen tá­mogatása. testvéri barátsága. A felszólalók, között volt a Csehszlovákia és a Szovjet­unió • hőse címmel kitüntetett űrhajós, Vladimir Remek is. Gustáv Husák elöljáróban Csehszlovákia vezető párt- és állami szervei, egész népe nevében szívélyesen üdvö- zöldte a szovjet küldöttséget és vezetőjét, az ország nagy barátját, Leonyid Brezsnye- vet, és megállapította: a cseh­szlovák nép ugyanolyan sze­retettel köszönti most kiváló szovjet vendégeit, mint 33 évvel ezelőtt a felszabadulást hozó szovjet harcosokat. — Soha nem feledjük el — hangsúlyozta —, hogy a Szovjetunió mindig híven ol­dalunkon állt, és ha kellett, habozás nélkül segítő kezet nyújtott nekünk. Így volt ez tíz éve is, azokban az időik­ben. amikor a csehszlovákiai szocializmus létéről vagy nemlétéről volt szó. Annyi év "után ismét. kijelentjük: nagyra értékeljük a Szovjet­unió és más szocialista or­szágok internacionalista se­gítségnyújtását Abban a tör­ténelmi döntésben, hogy tel­jesítik a csehszlovák kom­munistáknak és nem kom­munistáknak a népünk forra­dalmi vívmányainak megvé­désére irányuló számos kéré­sét, a szocialista internaciona­lizmushoz való hűség, az az eltökéltség nyilvánult meg, hogy ' közösen óvjuk meg * szocializmus ügyét. Ez segi- tet megmenteni hazánkat az ellenforradalmi fordulatok és ennek a dolgozók életére nézve tragikus következmé­nyeitől. A döntésnek nagy jelentősége volt az európai viszonyok ’ stabilitása és a földrész békéjének megóvása tekintetében is. — A szocialista országok egységének és együttműködé­sének alapja: marxista—le­ninista pártjaik szoros harci szövetsége — hangoztatta a továbbiakban Gustáv Husák, majd kitért a szovjet—cseh­szlovák együttműködés min­dennapi gyakorlatának for­máira és eredményeire. A jelen levők lelkes tapsa közepette Leonyid Brezsnyev lépett a szónoki emelvényre. Brezsnyev beszéde elején emlékeztetett rá, hogy a cseh­szlovák köztársaság már csaknem hatvanéves, s ennek az időszaknak felét már a szocializmus csillagzata alatt élte át. Három évtizeddel ezelőtt, amikor a proletariátus és a parasztság hatalmas erejű megmozdulása a nép igazi képviselőit juttatta a prágai várba, a kommunista párt előtt rendkívül bonyolult fel­adatok tornyosultak. Föl kel­lett számolni a háború és a fasiszta megszállás követ­kezményeit, új, szocialista alapokon kellett átépíteni a társadalmat, biztosítani kel­lett a gazdaság és a kultúra föllendülését, minden vonat­kozásban meg kellett ja­vítania a dolgozó emberek életkörülményeit. Ezt a ha­talmas alkotó munkát az osz­tályellenséggel vívott éles harcban kellett megvalósítani. — Az ellenség még hosszú időn át tudatta létezését, S 1968-ban a szocializmus el­lenségei új, alaposan átgon­dolt támadást indítottak a munkásosztály forradalmi vívmányai ellen — mondotta Brezsnyev. (Foli’tatás a 2. oldalon) A visszatérő vinarcwc es a hűvös idő ellenére is nő a Balaton-part vendégeinek száma. A tények bizonyítják az idegenforgalmi szakembe­rek előrejelzését: azt, hogy az idén a tavalyinál jóval nagyobb vendégforgalomra kell számítani. Csak a vendég lesz több A napokban az idegenfor­galommal foglalkozó tanácsi, állami és társadalmi szervek képviselői Balatonföldváron a. felkészülést értékelték és megállapították, hogy ebben jól tükröződik a tavalyinál is nagyobb vendégforgalom. Mindenekelőtt a zsúfoltság növekedésére kell számítani a kempingekben, a vendéglátó- helyeken épp úgy, mint az utakon. A vendégek ellátását az határozza meg, hogy a fo­gadás feltételei — a kempin­gekben a helyek száma, a szennyvíz- és csatornahálózat — nem változtak lényege­sen. Külöftösen a .szennyvíz­elvezetés gondja nőtt meg, hiszen — Siófokot kivéve — a déli parton nem javult a települések csatornázottsága. A zsúfoltsággal és a vendég- forgalom növekedésével együtt jár, hogy még nehe­zebb lesz a településele tisz­tántartása. A rend azonban a vendégektől is függ: ha vi­gyáznak az utcákra, terekre, kevesebb lesz a kosz. A ta­pasztalatok azonban nem azt bizonyítják, hogy a nyaralók sokat törődnek a tisztaság­gal. Fölhívták a figyelmet arra is. hogy a zsúfolt kempingek mellett — vagy ezektől tá­volabb — vadtá borozókra is számítani kell. A közegész­ségügyi szempontból is kifo­gásolható nyaralási mód el­len a hatóságok következe­tesen föllépnek. A déli part vendégeinek egészségügyi ellátását érté­kelve a szakemberek megálla­pították, hogy a gyógyszertá­rak nyitva tartási rendje nem felel meg az igények-

Next

/
Oldalképek
Tartalom