Somogyi Néplap, 1978. május (34. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-03 / 102. szám

Népünk szilárdan halad a szocialista építés útján Kádár János nyilatkozata [•BÛE* XXXIV. évfolyam 102. szám 1978. május 3., szerda A béke jegyében Ezrek ünnepeltek önfeledten Bél«*, összefogás, munka : e gondolatok — átszőve a pro­letár nemzetköziség eszméjé­től — jegyében ünnepeltük a 34. szabad május elsejét. Ezt tartalmazták Kaposváron, a Kossuth tér környékén és a felvonulás főútvonalán, a Má­jus 1. utcában kifüggesztett transzparensek, ezeket a fel­iratokat lehetett olvasni a fel­vonuló ezrek, a kiváló cím­mel, az MSZMP KB és a me­gyei pártbizottság meg az S'ZMT jubileumi oklevelével kitüntetett vállalatok dolgozói által vitt táblák, feliratok so­kaságán. Vörös és nemzetiszínű lobo­gók; Lenin, Marx, Engels, va­lamint pártunk és kormá­nyunk vezetőinek képei; a megbonthatatlan magyar— szovjet barátság, az őszinte békevágy, a békés építömun- ka, az összefogás a testvéri szocialista országokkal és a haladásért küzdő milliókkal — ezt demonstrálta a kaposvári felvonulás, az impozáns má­jusi seregszemle. S mindenütt lehetett olmás n i az utalást a párt XI. kongresszusának ha­tározataira, s egyúttal az el­kötelezettséget: mindent el­követünk e határozatok való­ra váltásáért. Pontosan tíz óra! Harsonás úttörők — ez immár kedves, hagyományos színfoltja a ka­posvári május 1-i ünnepség­nek — adtak jelet, s meg- ] kezdődött a csaknem 25 ezer ember több mint két órán át tartó, fegyelmezett menete. A disaemelvényen ott voltak a megyei párt- és tanácsi, tár­sadalmi és tömegszervezeti vezetők, illetve a veteránok, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójára kibontakozott jubileumi ver­senyben kitüntetett vállalatok, szövetkezetek, a szocialista brigádok képviselői. Ott volt a díszemelvényen: Varga Pé­ter, a megyei pártbizottság első titkára, Böhm József, a megyei tanács elnöke, dr. Sze- rényi János, az SZMT vezető titkára, Deák Ferenc, a ka­posvári városi pártbizottság első titkára, dr. Kovács Fe­renc, a városi tanács elnöke. S ott voltak a Hazafias Nép­front, a KISZ képviselői, az országgyűlési képviselők, a fegyveres testületek és a ha­zánkban ideiglenesen állomá­sozó szovjet déli hadseregcso­port képviselői. A hagyományok szerint a menet élén a KISZ-iSták, az ifjúgárdisták haladtak. A fő­térre érve fegyelmezetten tisz­telegtek a díszemelvény el­nöksége, az ünneplő sokaság előtt. Ezt követően — már ez is hosszú hagyomány — a ki­tüntetett vállalatok, üzemek, gazdaságok dolgozói követ­keztek a menetben: joggal il­leti meg az elsőség azokat a munka ünnepén, akik a hét­köznapok nehéz feladatainak a megoldásában az élen jár­nak. A hangszóró először a So­mogy—Zala megyei Élelmi­szer- és Vegyiáru-nagykeres- kedelmi Vállalat — a Fűszért — dolgozóit köszöntötte, akik büszkén hozták a Belkeres­kedelmi Minisztérium és a KPVDSZ elnöksége által ado­mányozott vörös vándorzász­lót, s a kiváló vállalat kitün­tető címet, amelyet másod­ízben nyertek el. Nyomukban haladt a mun­kában,. a szocialista verseny­ben kiemelkedő eredményt elért többi vállalat, üzem: a kiváló címmel kitüntetett Ka­posvári Cukorgyár. Két gép­kocsi hozta terméküket. Me­netükben ott vonultak az 53 szocialista brigád tagjai, akik munkájukkal segítették elő, hogy a gyár tervét 33 mii- lió forinttal teljesítette túl, s az országos újítási versenyben is első helyezést ért el. Kü­lön köszöntötték a kiváló dol­gozókat, s a Harsányt József által vezetett közösséget, amely a vállalat kiváló brigádja ki­tüntetést érdemelte ki. Piros és fehér pettyes fut- ballabdával a kezükben ha­ladlak a menetben a könnyű­ipari miniszter oklevelével kitüntetett Delta Sportáru- és Bőrkonfekció Szövetkezet dolgozói, utánuk tetszetős for­maruhás leányok hozták a ki­váló címmel kitüntetett Dél- viép tábláját. A taps ezután a Kaposvári Áfész 900 dolgo­zóját köszöntötte, aki jelentős szerepet vállait Kaposvárnak és a megyeszékhely környé­kének ellátáséban, s a jubi­leumi munkaversenyben a ki­váló szövetkezet kitüntetést érdemelte ki. Kék és piros ruhás kislá­nyok haladtak a MÁV kapos­vári csomópontja dolgozóinak menete élén ; a vasutasok a jubileumi versenyben kiérde­melték a kiváló csomópont kitüntetést mert 103 száza­lékra teljesítették áruszállítá­si tervüket Kaposváron 683, a megyé­ben összesen 1167 lakás föld- gázvezetékkel való ellátását oldották meg tavaly a Kö­zép-dunántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat dolgozói, 156,1 százalékra teljesítve éves tervüket, s ezzel elnyer­ték az élüzem címet Megér­demelten üdvözölte őket a taps. Az ÉVM elismerő oklevelé­vel kitüntetett Kaposvári Ép- tőipari Szövetkezet, majd a kiváló címet elnyert Somogy megyei Nyomdaipari Vállalat dolgozóinak menete érkezett a főtérre. Tavalyi tervüket 113,6 százalékra teljesítették, s Bóna Zoltánná, Székely László, Tomisa Ferenc és Zsoldos László a könnyűipar kiváló dolgozója kitüntető címet érdemelték ki. Hatalmas, kék alapon sárga tulipánokkal, vörös szegfűvel díszített városcímert hoztak a kiváló címmel kitüntetett Kaposvári Városgazdálkodási Vállalat dolgozói, ötletes volt a gépkocsin . szállított mini park, benne egy működő szű­kök úttal. Á pécsi postaigazgatóság a jubileumi versenyben az MSZMP KB jubileumi zászla­ját és a kiváló igazgatóság cí­met érdemelte ki. Joggal ha­ladták a kiválóak menetében a kaposvári posta dolgozói, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak, ehhez az ered • ményhez, soraikban a Somogy megyei Helyközi Távbeszélő- igazgatóság Kaposvári Góc­üzeme dolgozóival : ők a 1a- valyi munkájukkal nyerték el az élüzem címet. S egymás után jöttek a fel­vonulók soraiban a kiváló vállalatok: a Titán Kereske­delmi Vállalat megyei kiren­deltségének dolgozói, köztük a belkereskedelem kiváló dol­gozója címmel kitüntetett Szerényt Györgyné, s hatal­mas süteményekkel a kezük­ben haladtak a kiváló címet elnyert Somogy megyei Sütő­ipari Vállalat dolgozói, akiket az élenjáró címmel kitünte­tett Somogy—Zala megyei Tégla- és Cserépipari Válla­lat, majd a Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat ka­posvári üzemigazgatósága kö­vetet t­A kiválóak menetét a Pa­mutfonó-ipari Vállalat Kapos­vári Gyára zászlóerdőt vivő dolgozói zárták, A tavalyi munkájukkal, a gyár fennál­lása óta tizenkettedik alka­lommal érdemelte ki az él­üzem címet. Az V. ötéves terv első két évének tervelőirny­zatát 104,3 százalékra teljesí­tették, 963 tonna fonalat ad­va terven felül a népgazda­ságnak. A város fiataljai, az ifjúsá­gi munkában élenjárók a KISZ KB zászlajával kitünte­tett Somogy megyei Állami Építőipari Vailalai, majd a kiváló KISZ-szervezetek fia­taljai menete után az általá­nos és a középiskolák tanulói­nak sok ezres menete ' követ­kezett. Éljen a béke! Éljen a párt! — ez csendült föl a KISZ-is- ták és az úttörők, a tanuló fiatalok ajkán, akik látvá­nyos. ötletes és fegyelmezett menetükkel nagy tetszést arattak. Különösen szépek voltak a Hámán Kató Általá­nos Iskola, a MÁV nevelőott­honának tanulói. Egyforma piros pulóvert, piros pettyes nyakkendőt, sötét szoknyát vi­seltek: a II. Rákóczi iskola magyaros ruhás furulyásai, a Siketek Általános Iskolájának zászlógyakorlatot bemutató növendékei. Azután tálcát, rajta üdítő italt egyensúlyozó fehér köpenyes pincérek, a tortát vivő, fehér 'kabátos szakmunkástanulók, a gimná­ziumok fiataljai egyforma öl­tözékükkel, a piros és kék zászlóerdőkkel, a májusfák sokaságával. Fegyelmezett me­netükkel az 503-as Ipari Szak­munkásképző Intézet fiataljai zárták a tanulóik sorát. Folytatás a 3. oldalon) Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára a fővárosi dolgozók má­jus elsejei felvonulásán nyi­latkozatot adott: — Elve a lehetőséggel, e nagyszerű, lelkes budapesti felvonulásról szívből köszön­tőm munkásosztályunkat, szövetkezeti parasztságunkat, értelmiségünket, a dolgozók legszélesebb köreit, a nőket, az idősebbeket és a fiatalokat, szocializmust építő egész né­pünket. Bizonyos vagyok ab­ban, hogy miként itt, Buda­pesten. szemünk előtt lelke­sen, jó hangulatban ünnepel népünk, így van ez az ország minden helységében, s így a világ minden térségében, ahol öntudatos dolgozók élnek. Az elmúlt hetek szinte az élet minden területén a mérlegké­szítés hetei voltai:. Ennek nyo­mán április 4-én magas er­kölcsi elismerést, kitüntetést kaptak a fizikai és a szellemi munka legjobbjai, munkás és paraszt emberek, alkalmazot­tak, tudósok, művészek,' írók és sokan mások akik élen jár­tak a munkában. A napokban a múlt év ter­melőmunkájának eredmé­nyeit is mindenütt számba vet­ték, s az élenjáró üzemeket kitüntették, méltón köszöntöt­ték. Átadták a szocialista munkaverseny legjobbjainak, 27 vállalatnak a magas erköl­csi kitüntetést, a kongresszusi zászlót, továbbá a munkaver­senyben legjobbnak bizonyult 104 szocialista brigádnak a kitüntető oklevelet. Minden­nek hatása itt, ezen az ünnep­ségen is érzékelhető, mert a becsületes munka erkölcsi el­ismerése rendkívül fontos, szüksége van rá mindenkinek, aki a magas követelmények­nek eleget tesz. (Folytatás a 2. oldalon) Fiatalok ezreinek menete A budapesti dolgozók május elsejei felvonulása A május elsejei ünnepsé­gek kiemelkedő eseményére, a budapestiek felvonulására a Városligetet környező utcák­ban már a reggeli órákban tízezrével gyülekeztek a fővá­ros tizennégy kerületét kép­viselő üzemek, intézmények dolgozói. Ünnepi köntöst öl­tött az alkalomra a Felvonu­lási tér, vörös és nemzetiszí­nű zászlókat lobogtatott a szél; a Gorkij fasor bejáratá­nál Marx, Engels és Lenin portréjával feszültek a transz­parensek. A népköztársaság címerével ékített, márványburkolatú | díszemelvényen néhány perc­cel 10 óra előtt foglalták el helyüket a párt és a kormány vezetői: Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnö­ke, Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke, Aczél György, Apró Antal, Benke Valéria, Biszku Béla, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Huszár István, Maróthy László, Ne­mes Dezső, Németh Károly és Övári Miklós, az MSZMP Po­litikai ' Bizottságának tagjai, Borbély Sándor, Gyenes And­rás, Győri Imre, Havasi Fe­renc, Korom Mihály, a Köz­ponti Bizottság titkárai, Bru- tyó János, a Központi Ellen­őrző Bizottság elnöke, továb­bá a főváros párt- és taná­csi vezetői, a társadalmi és a tömegszervezetek képviselői, a munkásmozgalom véterán harcosai, a jubileumi zászló­val kitüntetett brigádok ve­zetői és a termelésben élen járó több dolgozó. A neves közéleti személyi­ségeket és az 50 országból hazánkba érkezett — a mun­kásosztály nemzetközi ünne­pét Budapesten köszöntő — külföldi szakszervezeti dele­gációkat 2000 úttörő köszöntöt­te vörös szegfűcsokrokat len­getve. Tíz órakor fölharsan- ta'á a fanfárok, s elindult a nemzetköziség gondolatát jel­képező zászlósor — hirdetve az emberiség összefogásának, békés jövőjének közös érde­két. Fiatalok ezrei rajzoltak élőképeket a Felvonulási tér­re, s vitték magasba tartva a szocialista országok nemzeti lobogóit. A közelgő VIT, az ifjúság nagy . nemzetközi _se- - regszemléjének eszméjét, az imperializmus elleni küzdel­met hirdették, a békét és a barátságot éltető feliratok. A Világ nemzeteinek óriás cso­korba fogott lobogói, s az el­nyomottak szabadságát, nem­zeti függetlenségét, szuvere­nitását követelő, föl-fölerősö- dő jelszavak a szolidaritás gondolatát és érzését fejezték ki. A nyitóképet a zászlóer­dővel övezett hatalmas felirat zárta: »Éljen a Magyar Szo­cialista Munkáspárt!» — kö­szöntve egyben pártunk meg­alakulásának 60. évfordulóját. Szép hagyományként az idén is a vállalatok termékeit, gazdasági sikereit kifejező makettek, transzparensek szí­nesítették a menetet. A tömött sorokban höm­pölygő menet >*el-e lakadt« a tribün előtt, amelyről a kül­földi delegációk képviselői tolmácsolták munkásosztályuk üdvözletét. (Folytatás a 2. oldalon) Púja Frigyes ma az INDK-ba utazik Púja Frigyes, a Magyar Népköztársaság külügymi­nisztere Oskar Fischcrnek, a Német Demokratikus Köztár­saság külügyminiszterének meghívására ma, május 3-án baráti látogatásra a Német Demokratikus Köztársaságba utazik. Parlamenti küldöttség utazott Becsbe Magyar küldöttség utazott kedden az Interparlamentáris Unió harmadik európai együttműködési és biztonsági konferenciájára, amely ma, május 3-án kezdi meg mun­káját Becsben. A küldöttséget Péter János, az országgyűlés alelnöke vezeti. Tagjai: Barcs Sándor, Bognár József, Dar- vasi István, Nagy Miklós, Pethő Tibor országgyűlési képviselők. VILÁG PROL£TÂWWJt Ara: 80 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom