Somogyi Néplap, 1978. március (34. évfolyam, 51-76. szám)

1978-03-09 / 58. szám

Száznyolcvan millió forint értékű cipő Ilyenkor nagy a forgalom a Cipőnagykereskedelmi Válla­lat kaposvári lerakatában. Egymást követik a gyárakból, a kisipari szövetkezetekből ér­kező gépkocsik. Járművek vi­szik a tavaszi, nyári lábbeli­ket az üzletekbe. — Van-e újdonság? — ér­deklődtünk Fülöp Gyulától, a lerakat vezetői étőL — A múlt évben 178 millió forint értékben 1 millió 125 ezer pár cipőt adtunk át a kiskereskedelemnek. Az idén 180 milliós a tervünk, ez mint­egy 1,3 millió párnak felel meg. Köztük nagyon sok az újdonság. Ilyen a mongol bőrből ké­szülő, bocskor varrású férfi- víkendcipő, melyet a Bajai Cipész Ktsz készít, kizárólag a Somogy és a Zselic áruházak részére. A jugoszláviai — eszé­ki — Kanizsa Cipőgyár pedig 14 000 pár divatos női cipőt szállít nekik, ennek 20 száza- iéka tavaszi, nyolcvan pedig nyári. A Duna Cipőgyár indiai fel­sőrészből mokaszin jellegű, nyújtott orrú, francia fára ké­szült női és íérficlpőt szállít. Mindkettőnél a magasított, il­letve a vastag sarok a jellem­IKARUS ABC Kocsmákból kisvendéglők A január elsején életbe lé­pett szeszkorlátozási intézke­dések csökkentették az ital­boltok, vendéglők forgalmát. Ám, ahol elébe mentek a na­gyon is időszerű rendelkezés esetleges üzletpolitikai hát­rányának, felkészültek a kul­turáltabb vendéglátással járó beruházásokra, ott kiderült hogy lehet ellensúlyozni a szeszfogyasztás csökkenésé­vel járó forgalomlanyhulást. Ékes bizonyítéka ennek a ka­posvári áfész állomással szem­beni rossz emlékű bisztrója, amely amióta szeszmentes, legalább olyan népszerű gyor­san elkészülő meleg ételeivel, mint annak idején a reggeli pálinkákkal. (Igaz, azóta a törzsközönség is kicserélő­dött ...) A fogyasztási szövetkezet 1978-ra és a jövő év elejére hasonló beruházásokat terve­zett. Az építkezések, átalakí­tások egy része máris meg­kezdődött — Hogy hol mit építünk, azt a településszerkezet határoz­za meg — mondta László Je- j nő, az áfész elnöke. — A székhelyközségekben lénye­gesen nagyobb az Igény a kereskedelemmel, de főként a vendéglátással szemben, mint néhány évvel ezelőtt volt. Saj­nos lemaradtunk az egyéb fejlődés mögött. Most ezen a helyzeten szeretnénk változ­tatni előfizetéses étkeztetéssel, korszerűbb boltokkal. A terü­letünkhöz tartozó községekből nagyon sokan járnak be dol­gozni Kaposvárra, de az alap­vető élelmiszereket a község­ben szeretnék megvásárolni, és nem Kaposvárról cipelni. Ezeknek a kívánságoknak akarunk eleget tenni — ter­mészetesen nem megy min­denütt egyszerre. — Mivel kezdődőit ez m fo­lyamat? — Régi gond volt már a mosdósi szanatórium ellátása. Az intézményt egy-egy láto­gatási napon három-négyszáz hozzátartozó is fölkeresi. Akik busszal, vonattal érkeznek, a látogatási idő előtt nem tud­nak hova menni, vagy hol vá­sárolni. Mindenképpen szük­ség volt egy presszóra és ABC-áruházra. Az építkezés megkezdődött A beruházás körülbelül négymillió forintba kerüL A Belkereskedelmi Mi­nisztériumtól és a megyei ta­nácstól kapunk hozzá támo­gatást — Mikor nyílnak meg ez új létesítmények? — Ha semmi nem akadá­lyozza az építkezést, május a Somogyi Néplap l-én nyitunk. A határidő be­tartását segítik a rnosdósiak: társadalmi munkát végeznek az építkezésen. A tanács az építőbrigádját »vetette be«. A lakosság célrészjégyek vásár­lásával támogatta a beruházás megvalósulását — Hol lesz hasonló fejlesz­tés? — Szennán az idegenforga­lom növekedésével kell szá­molnunk. Egyre többen kere­sik fel a híres muemlek temp­lomot és az épülő falumúzeu­mot Hogy mi is ki tudjuk elégíteni az igényeket, a régi italboltot meleg konyhás kis­vendéglővé alakítjuk át, a mellette levő korszerűtlen boltot pedig kis ABC-áruház- zá. Természetesen nem csu­pán az idegenforgalomra szá­mítunk. A helybelieknek is tudunk előfizetéses étkezést biztosítani, és az eddiginél nagyobb választék lesz az új élelmiszerboltban az első fél­év végére. Ha elkészül, hason­ló program következik Szent- balázson. Ott is boltot és me­leg konyhás kisvendéglőt épí­tünk. A munkát mindkét he­lyen saját építőbrigádunk végzi. Ügy tervezzük, hogy év végére ez a beruházás is megvalósul. — Távolabbi tervek? — A Meszöv-lakásakdőban épített kaposvári, Zaranyi la­kótelepen kis ABC-t építünk. A Zselic Áruház raktárterét bővítjük, és jövőre az áruház­ban barkácsboltot nyitunk. — És az idén nyáron? — Kaposfüreden ABC-t építünk, Toponáron pedig is­mét működik a cukrászüzem, amely egyben hidegkonyhai készítményekkel is ellátja negyvenhat egységünket. Még egy meglepetésünk van: vásároltunk egy úgynevezett mozgó ABC-t, ami nem más, mint egy .Ikarus autóbusz hű­tőtérrel. Belül olyan, mint egy önkiszolgáló bolt. Kétmillió forintba került, de nagyon megéri Eddig csupán Buda­pesten használták, és nagy népszerűségnek örvendett. Menetrend szerint jár, ha vé­letlenül elfogy valami a hűtő­térből, fordul egyet, és a leg­közelebbi raktárból vagy bolt­ból »tankol«. Mi főként az egyszemélyes boltoknál (sok van ilyen a kaposvári járás­ban) használjuk majd. Nagy szükség lesz iá leltározás ide­jén, míg zárva lesz a bolt. Nem kell helyettesről gondos­kodni, s újból leltározni, ha a boltos szabadságon van vagy beteg. Arra gondoltunk, hogy a még ellátatlan új lakótele­peken is árusít majd. — Mikortól működik ez Ikarus ABC? — A* első félévben Indul a »járat«. 8. ML ző. A nők mintegy 160, a fér­fiak pedig 180 féle tavaszi, nyári, valamint őszi és téli ci­pőből, szandálból, csizmából válogathatnak. Különös gonddal készült a , lerakat a gyermekcipők be­I szerzésére. Az 1,3 millió pár­nak csaknem a fele ebből te­vődik ki. Újdonság, hogy az idén már az Alföldi Cipőgyár is készíti a korábban csak Szombathelyen gyártott Siesta gyógy betétes gyermekcipőket. A lerakat aranyérmes, Tye- reskova szocialista brigádja évek óta együttműködési kap­csolatot épített ki a Somogy és a Zselic 1 áruházakkal, vala­mint a dombóvári áfész üzle­teivel, a martfűi és más cipő­gyárak szocialista brigádjai­val. Ennek célja, hogy az áru­házi kérelmek, panaszok alap­ján tolmácsolják a vevők ész­revételeit a cipőgyáraknak. A lerakat cipőújdonságaival hamarosan megismerkedhet majd a közönség: március kö­zepén a Dorottya-szólló nagy­termében mutatják be a hazai és az importcipőket, az NDK- ból, Csehszlovákiából és Len­gyelországból, valamint Irán­ból behozott divatos lábbeli­ket. Ígérik, hogy csak olyan cipőt piutatnak be, amelyre már szállítási szerződést kö­töttek. Egy részük megérke­zett, a ezt a vevők hamarosan megvásárolhatják az üzletek­ben. Jobb szervező munkával RANGSOR ALAPjAN A kár Kaposvár vezetői­nek, akár a város szebb jövőjéért, kellemesebb külsejéért, rendezettebb kör­nyezetéért tenni akarók szem­szögéből nézem, mindenkép­pen egyre sűrűbben tapasz­talható a lakosság segítőkész­sége. Ezekben a hetekben vannak a városrészi fórumok, a tanácstagi beszámolók. Gyakran hangoztatják a fel­szólalók: mondják meg pon­tosan, hol, mikor és milyen társadalmi munkát lehet vé­gezni? A választ nem nehéz meg­adni. Annak ellenére sem, hogy rendszerint — és ez ter­mészetes — a lakóhelyük köz­vetlen környezetében szeret­nének a kaposváriak munkál végezni. Persze erre is van lehetőség, szükség is van rá. Csakhogy nem fedik a lakos­ság törekvései a városi ta­nács előtt álló feladatokat A társadalmi múmia ma már szerves része a kaposvári ter­veknek. Vagyis: »bekalkulál­ták« az önkéntes munka, a társadalmi támogatás értékét, s ezt is figyelembe véve hatá­rozták meg: mit kell 1978-ban megvalósítani a városban. A kaposváriak egyre sűrűb­ben tapasztalható önzetlensé­gét és a tanácsi feladatokat azonban nem sikerült egyik napról a másikra összehan­golni. A szervező munka több éves »gyakorlására« volt szük­ség ahhoz, hogy a társadalmi támogatásban rejlő tartalékot fel tudják használni, s az va­lóban megfelelő helyen jelent­sen segítséget Ma már pontos ütemtervbal lapozgathatunk : »Társadalmi munkában vé­gezhető feladatok Kaposváron 1978-ban«. Ebben — többek között — az is olvasható, hogy az elmúlt két évben nem si­került minden esetben a fel­ajánlásokat a szükségleteknek megfelelően irányítani és el­osztani. Számos rászoruló te­rület nem kapott elegendő támogatást Erre az évre összesen IS millió 800 ezer foHnt a tár­sadalmi támogatás tervezett összege. Az irányitő munká­val szemben a hatékonyság a legnagyobb követelmény. Fz pedig rangsorolást jelent, vagyis a társadalmi támoga­tás elosztásánál azokra a te­rületekre kell összpontosítani az erőket, ahol az összefogás­nak a legnagyobb a haszna, s ahol a leginkább szükség van a társadalmi segítségnyújt ís- ra. Ennek érdekében az ön­kéntes munka irányítását szervezve fontos szerepet szánnak az összefogás szélesí­tésének, s annak, hogy a vá­ros legfontosabb gazdasági szervezeteivel az együttműkö­dés rendszeresebbé váljon. Ez utóbbi megvalósulását szolgálja az a körlevél, me­lyet a különböző üzemek, vál­lalatok, intézmények kaptak a városi tanács elnökétől. Ebben olvasható: »A város dolgozó közössé­gei és a lakosság a múlt év­ben 21,5 millió forint értékű társadalmi munkával és pénz­ügyi támogatással járultak hozzá Kaposvár fejlődéséhez. Ez a teljesítmény 17 száza­lékkal több az előző évinél. Különösen nagy eredmény, hogy a társadalmi összefogás a legjobban rászoruló terüle­teken segítette az előrelépést, s így annak társadalmi hasz­na növekedett .« A címzettek megkapták a társadalmi munka 1978. évi tervét is. Részletesen kidol­gozták a tanácson: hol és mi­lyen segítséget várnak. Név szerint megjelölték azt is, hogy In a szervező, hol dol­gozik, és milyen telefonszá­mon található. Apróság, az el­múlt évek tapasztalata sze­rint azonban nagyon lényeges. Egyébként ebben az évben bölcsődék, óvodák és iskolák pártfogását kérik, b SL h járdaépítés támogatását, szük­ség van a segítségre a parko­sításban, a játszóterek véd­nökségében, hegy csak a leg­fontosabbakat említsük. A tapasztalatok szerint a városnak azokban a körzeteir bed a legjelentősebb a lakos­ság társadalmi támogatása, melyekben a HNF körzeti bi­zottsága szoros kapcsolatot tart a tanácsi vezetőséggeL Ebből már az is következik, hogy tevékeny közreműködést várnak a tanácstagoktól és a körzeti aktíváiktól. Ebben az évben tovább kezdeményezik a szakszervezetek széles körű bevonását a társadalmi munka szervezésébe. M indez perse* csak ágy valósulhat meg, ha van, aki »tartja a há­tát«, amikor nem megy a munka a terveknek megfele­lően. Vagyis: vannak felelő­sök. Nem véletlen, hogy a vá­rosi tanács vb által elfogadott határozatok között Byet Is ol­vashatunk: »Az ágazati szaWgazgatárf szervek a társadalmi munka részletes ágazati tervének vég­rehajtását tekintsék kötelessé­güknek. öntevékenyen és fe­lelősséggel Irányítsák a hozzá­juk tartozó területeken a mozgalmat Az ágazati terv végrehajtásáról évente két al­kalommal be kell tzámolni- uk.« M. A . Növényvédelmi tájékoztató Gyümölcsfák lemosó permetezése A gyümölcsfák, gyümölcs- bokrok kellő időben végrehaj­tott lemosó permetezése döntő hatással van a későbbi nö­vényvédelmi tevékenységre. A múlt év hosszan tartó meleg, őszi Időjárása kedvező feltéte­leket teremtett a kártevők, a kórokozók fvarasodás, ta­kácsatkák, levéttetvek stb.) felhalmozódásának, ezért ko­rai erős fertőzések kialakuló­Pintér István Gyilkosság — a „szeretet jegyében A felsőfokok bírósági tár­gyalása volt A leghosszabb az Egyesült Államok történe­tében, kilenc és fél hónapig tartott A legdrágább: egy­millió dollárt emésztettek föl a tárgyalás költségei. Kétszáz­huszonöt napig tartották az esküdteket bezárva, amíg meghozták Ítéletüket: vala­mennyi vádlottat halálra ítél­ték. A sokkötetes akta a »Kali­fornia népe Charles Manson, alias Jézus Krisztus ellen in­dított pere« — feliratot visel­te. A bűnüldözés történetében ez volt az első, s minden bi­zonnyal ez is marad az utol­só eset, amikor egy bűnöző a Megváltótól kölcsönözte álne­vét Megbízhatónak látszó kimu­tatások szerint erről a perről írtak a legtöbbet az Egyesült Államok történetében. A gyil­kosságok közül csak egyetlen esettel, John F. Kennedy le- lövetésével foglalkozott többet az amerikai sajtó — abban az ügyben azonban, mint isme­retes, soha nem került sor bírósági tárgyalásra. A vádat Vincent Bugllosl képviselte. Koronatanúja Lin­da Masabian volt. — Mondta-e valaha Manson, hogy ő a Jézus Krisztus? — kérdezte tőle az ügyész. — Nem, ez soha nem állí­totta — hangzott a válasz. — Milyen körülmények késztették önt arra, hogy mégis ezt higgye? — ín Krisztust kerestem magamban, és ezért láttam annak. Az ügyész megakadt. Zava­rában furcsa útra terelte a kihallgatást. — Mansonnak volt szakál­la? — Igenl Manson — »Jézus Krlsztus«- ként, — Leborotválta később a szakáliát? — Igen! — Látott már valaha olyan képet, amelyen Krisztus sza­káll tálán volt? — Nem. — Miután Manson leborot­válta a szakállat, még mindig azt hitte, hogy ő Jézus? — Igen. Ez a jelenet Bugliosl kevés számú kisiklásai közé tarto­zik. Egyébként kitűnő munkát végzett a tárgyalás folyamán, valamint a vádirat összeállí­tásában. A Los Angel«s-1 rendőrség »jóvoltából« alig állt a vád­hatóság rendelkezésére bizo­nyíték. Még azután sem, hogy a tettesekről tudták: tettesek, és egy véletlen folytán vala­mennyien már jóval előbb a rendőrség őrizetébe kerültek. A rend derék őrei, akiket a televízió krimisorozatai min­dig tévedhetetleneknek ábrá­zolnak, ebben az ügyben li­bát hibára halmoztak. Mintha semmiképpen sem akartak volna a bűnözők nyomára bukkanni, mintha szánt szán­dékkal meg akarták volna semmisíteni a bizonyítékokat. Nemcsak a helyszínen, rö­viddel a Cielo Drive 10050 szám alatti villában történt szörnyű vérfürdő fölfedezése után, hanem a bírósági tár­gyalóteremben is meglehető­sem szánalmas alak benyomá­sát keltette Jerry Joe DeRo­sa. Ez a rendőr volt az, aki a 8 L 15-ös számú rendőrjár­őrként először érkezett rádiós kocsijával a villába. A tárgyaláson elmondta : amikor később, az őrizetbe vett William Garretsonnal el akarta hagyni a villát, az elektromos zárra járó kapu belső oldalán észrevette, hogy az a gomb, amellyel a kaput nyitni lehet, véres. Mi sem látszott kézenfekvőbbnek, mint a feltételezés: a gyilkos nyom­ta meg a gombot, az ő kezé­től lett véres, és minden bi­zonnyal az ujjlenyomatát is rajtahagyta. DeRosa mégis megnyomta a gombot. Vég­eredmény: ujjlenyomatával megsemmisítette azt az ujj­lenyomatot, amely azonnal a gyilkos nyomára vezethette volna a rendőrséget. — Miért nyomta meg njjá- val a véres gombot a kaoun? — kérdezte tőle az ügyész. — Azért, hogy kijussak a kapun! — Szóval, nem véletlenül, hanem szándékosan tette? — Valahogy ki kellett men­nem ... (Folytatjuk.) sára kell számítani, ha elmu­lasztják a védekezést Az alma, körte, birs védel­mére a 2 százalékos Noven- dak vagy a 0,7—0,9 százalékos Krezonit E-t használhatjuk. A védekezéssel pusztíthatjuk a kaliforniai pajzstetű áttelelő alakjait, gyéríthetjük a takács- atkák, levéttetvek tojásainak számát, megakadályozhatjuk a sodrómolyherhyók és a bim- bólikasztó bogár rügykártéte­lét Egyúttal eredményesen gyeríthetjük a megyénk kör- téseiiben gondot őkozó körte- levélbolhák áttelelő alakjait is. Az alma- és körtefákat per­metezhetjük 5 százalékos gyü­mölcsfaolajjal is, ha a meg­előző két évben ezt az olajos készítményt nem alkalmaztuk. Az őszibarack védelmére — mivel a Novenda, Krezonit E készítményekre érzékeny — téli hígítású mészkénlevet, vagy 5 százalékos Neopolt használjunk (a permetezést csak a metszés után szabad el­végezni). A védekezés védel­met nyújt a levélfodrosodás, a levéllyukacsosodás kórokozói ellen, gyériti a kaliforniai, a akácpajsztetű, valamint a ta­kácsatkák és levéttetvek átté­téit tojásainak egyedszámát is. Kajszibarackfát a monília, a levéllyukacsosodás, a gno- mónia kórokozóinak, valamint a kaliforniai pajzstetű, sodró­molyok áttelelő alakjainak gyérítése érdekében téli hígí­tású mészkénlével, vagy 5 százalékos Neopollal perme­tezzünk. Ha barackfáinkon ro­varkártevők jelenlétével nem kell számolni, a gombabeteg­ségek ellen jő védelmet nyújt a 0,3 százalékos rézoxiklorid hatóanyagú (Cobox, Rézoxi­klorid 50 WP, Vitigran, Cupra- vit stb.) szerrel végzett per­metezés is. A ribiszke- és köszmétebokrokat szükséges még a rügypattanás előtt áz- tatásszerűen permetezni a legveszélyesebb kártevőjük, a kaliforniai pajzstetű ellen. A védekezésre felhasználható a Novenda 2 százalékos, a Kre­zonit E 0,7—0,9 százalékos, a Neopol 4 százalékos, vagy a gyümölcsfaolaj 4 százalékos töménységű készítmények va­lamelyike. (Málnabokrok vé­delmére a gyümölcsfaolajat felhasználni a perzselés ve­szélye miatt nem szabad.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom