Somogyi Néplap, 1978. március (34. évfolyam, 51-76. szám)

1978-03-01 / 51. szám

U) VILÁG PROLETÁRJAI; EGYESÜLJETEK! ' \y Ara: 80 Mm Somogyi IVéplap MSZMP SOMOGY. MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIV. évfolyam 51. szám 1978. március I, szerda Folytatta munkáját a Kß-titkarok budapesti tanácskozása Kedden folytatta munkáját a szocialista országok testvér­pártjai központi bizottsági titkárainak budapesti tanács­kozása. A szocialista országok test­vérpártjai központi bizottsá­gi titkárainak budapesti ta­nácskozásán részt vevő kül­döttségek tiszteletére kedden ünnepi estet rendeztek a Vár­színházban. A nagy tetszést aratott műsorban kiváló ma­gyar ének- és táncegyüttesek léptek föL Genfi világkonferencia Együtt kel! föllépni a leszerelésért Négy magyar felszólalás a szakbizottsági üléseken A társadalmi szervezetek leszerelési világkonferenciája kedden szakbizottságokban folytatta munkáját. A leszerelési akciók és a közvélemény szerepe témakörrel foglalkozó III. számú bizottságban felszólalt Pethő Tibor, az Országos Bé­ketanács elnökhelyettese, s egy másik bizottságban dr. Straub F. Brúnó akadémikus, illetve dr. Simái Mihály aka­démikus és Braun Gyula, a KISZ küldötte. Gáspár Sándor fogadta az SZYSZ elnökét » Gáspár Sándor, a SZOT fő­titkára kedden fogadta a Bu­dapesten tartózkodó Enrique Pastorinót, a Szakszervezeti Világszövetség elnökéi Meg­beszélést folytattak a nemzet­közi szakszervezeti mozgalom időszerű kérdéseiről, valamint *tz áprilisban Prágában »orra kerülő IX. szakszervezeti vi­lágkongresszus előkészületei­ről. ~ Felszólalásában Pethő Ti­bor rámutatott annak az érv­nek tarthatatlanságára, amely szerint a tudományos-techni­kai forradalom haladása idő­ben előtte jár a leszerelési in­tézkedéseknek, így — az érv hangoztatói szerint — nem lehet szó valóságos leszerelés­ről. —• A kérdés azonban el­sősorban politikai, nem pedig technikai természetű — hang­súlyozta a magyar küldött, s javasolta: a konferencia vé­gén elfogadandó ajánlásokat juttassák el az Interparlamen­táris Unió' genfi titkárságához, hogy az XPU márciusban Lisszabonban megtartandó ta­nácsülése a dokumentum fi­gyelembe vételével foglalkoz­hassék a leszerelés kérdésével. — Nagy jelentőségű lenne —■ mondotta az OBT elnök­helyettese —, ha az ENSZ- közgyűlés május 23-án kezdő­dő rendkívüli ülésszakán a nem kormányközi szervezetek és az IPU a -széles nemzet­közi közvélemény, illetve a parlamentek képviseletében, együttesen lépnének föl a leszerelés érdekében. A nyilatkozat a leszerelés­ről témával foglalkozó bizott­ság ülésén dr. Straub F. Bru­no akadémikus is felszólalt. A leszereléssel kapcsolatos el­lenőrzési módszerek tökéle­tesedésével foglalkozva pél­dákkal bizonyította, hogy a fegyverkezés megszállottjai­nak érvei, amelyek szerint az ellenőrzés hiányosságai miatt lehetetlen a leszerelést meg­valósítani, nem helytállóak. Straub akadémikus kifej­tette, hogy a leszerelési ja­vaslatokat szigorúan logikus időrendi és fontossági sor­rendben kell megvitatni. Min­denekelőtt a tömegpusztító fegyverek teljes betiltására kell törekedni, majd pedig a nukleáris leszereléssel együtt kell végrehajtani a hagyomá­nyos fegyverzeteik leépítését A konferencia keddi mun­kanapján került sor Broun Gyulának, a DÍVSZ küldötté­nek felszólalására is. A KISZ KB külügyi osztályának veze­tője beszámolt az európai if­júság Budapesten megrende­zett leszerelési konferenciájá­nak eredményeiről és a DÍVSZ nevében átnyújtotta a genfi konferencia elnökének a budapesti találkozó záródo­kumentumát Az I. bizottságban helyet foglaló dr. Simái Mihály aka­démikus a fegyverkezési ver­seny gazdasági kihatásait ele­mezve rámutatott: a fegyver­kezés új irányai nem csakhogy összehasonlíthatatlanul több pénzt emésztenek föl, mint amennyibe az eddigi fegyve­rek előállítása került, hanem lényegesen nagyobb beruhá­zásokat igényelnek az ellen­fegyverek, illetve a. védelmi rendszerek létrehozása is — anélkül, hogy a hadiipari ága­zat arányosan több munkaal­kalmat teremtene. A Nemzetek Palotájában folyó nagy jelentőségű ta­nácskozás ma, szerdán foly­tatja munkáját (MTI) ▼ Pár nap múlva termel már Néhány nap múlva már termel az ország legnagyobb tész- fagyára a gyermelyi Petőfi Tsz-ben. 1977-ben nyolcszáz va­gon tésztát gyártottak itt, legnagyobbrészt saját alapanyag­ból. Most Olaszországból vásárolt új gépeket állították be, s így az év végére termelésük eléri az ezerkétszáz vagont Felkelés Nicaragua városaiban Csapatokat vetettek be a diákok ellen €i termelőszövetkezetekben Wem elég tervszerű még « tsz-ekben m közművelődési tevékenység, a dolgozók műveltségi szintje elmarad az al­kalmazott technika által támasztott követelményektől és tehetőségektől —• állapította meg tegnap a megyei tsz-szö- vetség elnöksége. Tanácskozásukon értékelték a szövetkeze­tekben folyó közművelődési tevékenység tapasztalatait és meghatározták legfontosabb feladataikat. »A munkásság és « szövet- kereti parasztság művelődését — a munkásosztálynak a tár­sadalomban elfoglalt vezető, meghatározó szerepéből és a szövetségi politika alapelvéből következően — különös gon-' dossággál kell biztosítani-« — mondja ki a közművelődési törvény. Ebben a munkában a termelőszövetkezetekre, mint a falu meghatározóan fontos gazdasági, társadalmi szervezeteire, jelentős feladat hárul. S bár nem azonos szín­vonalon és eredménnyel, de tevékenységükben nő a köz- művelődés szerepe. Ami azon­ban eddig történt, az valójá­ban csak első lépésnek te­kinthető. A tegnapi tanácsko­záson elhangzottak egyértel­műen rávilágítottak: az eddi­ginél színvonalasabb, követ­kezetesebb és jobban szerve­zett munkára van szükség. Felelősségteljes vitára ser­kentő anyag került a szövet­ség elnöksége elé, olyan érté­kelés, amely — mint az egyik felszólaló mondta — számos meghökkentő adatra, mulasz­tásra és egyben feladatra is ráirányítja az ember figyel­mét. A sok fontos megállapí­tás közül íme néhány. Szö­vetkezeteinkben ma már mint­egy hat és fél ezer szakmun­kás dolgozik, s évente átlag 250—300 fővel gyarapodik a számuk. De amíg a gépész szakmában hovatovább gond elhelyezni a jelentkezőket, az 1 állattenyésztő ágazatokban egyre aggasztóbb a szakmun­kásutánpótlás hiánya. Az ál­talános iskolákkal való jobb együttműködés, a célravezető pályaorientáció érdekében az eddiginél többet kell tenni szövetkezeteinkben. A sokoldalú művelődés iránti igény fölkeltése szük­ségszerűen megköveteli, hogy a szövetkezet szorosabbra fűzze kapcsolatait a község közművelődési intézményei­vel. Igaz, egyre több gazda­ság járul hozzá a lakóterü­leti művelődési otthon és is­kola fenntartásához (mintegy másfél millió forintot fordí­tották ilyen célra), de a tá­mogatás az esetek egy részé­ben nem rendszeres, másrészt pedig a szövetkezeti vezetők egy része az anyagi támoga­tással már befejezettnek te­kinti az együttműködést. Nem fogalmazza meg, milyen kul­turális szolgáltatást igényel dolgozói részére. Az utóbbi időben növekszik a termelőszövetkezeti klubok száma, ám nem mindenütt si­kerül működésüket megfelelő tartalommal megtölteni. Ahogy tegnap elhangzott: jó kezdeményezés, hogy a szö­vetkezetek egy részében kü­lönböző versenyek, vetélke­dők, fórumok szervezésével igyekeznek előmozdítani. a dolgozók önművelődését. Hasznos lenne azonban ezeket is általánosabbá, szervezetteb­bé termi, ... ; í€ tsz-szövetség » szövet­kezetekben folyó közművelő­dési tevékenység színvonalá­nak javítása, érdekében az eddiginél több és hathatósabb segítséget kíván nyújtani a gazdaságoknak. Fontos azon­ban, hogy a szövetkezetek­ben is nagyobb rangot kapjon ez a munka. Nem lehet har- mad-negyed rangú feladatnak tekinteni a közművelődést, hiszen a növekvő gazdasági, termelési célokat csak művelt főkkel lehet teljesíteni. Ä szemtanúk szerint 25 ha­lálos áldozata volt a nicara- guai Masaya városában hétfőn lezajlott összecsapásoknak, amikor a Nemzeti Gárda egy­ségei megtámadták a Somoza lemondását követelő tüntető­ket A kormánycsapatok ■— az egy nappal korábban történt diriambai beavakozáshoz ha­sonlóan — repülőgépekről és helikopterekről könnygázgrá­nátokat dobtak le, páncélautó­kat vetettek be és géppuska- tüzet nyitottak a tömegre. A La Prensa című ellenzéki lap szerint Masaya városában nyílt kormányellenes fölkelés bontakozik ki. A feszült hely­zet bizonyítéka az is, hogy a Nemzeti Gárda figyelmeztette az újságírókat: nem tudja sza­vatolni személyes biztonságu­kat, ha a harcok körzetébe lá­togatnak. A város helyzetét súlyos­bítja, hogy — mint a niea- raguai Vöröskereszt elnöke, Ismail Reyes elmondta — megszakadt a telefonösszeköt­tetés és nem biztosítható a la­kosság vízellátása sem. A január elején föllendült kormányellenes tiltakozómoz­galom újabb hullámát Somoza elnök vasárnapi beszéde kor­bácsolta föl. A diktátor leszö­gezte, hogy nem hajlandó ele­get tenni a demokratikus erők követelésének és csak hivatali idejének lejárta, 1981 után hajlandó visszavonulni. A zendülés hulláma átter­jedt az ország fővárosára, Ma naguára is. A feszültség nőve kedéséhez hozzájárult, hogy ; városban rövid áramszüne volt és ennek Idején szórva nyos' lövöldözés kezdődött, t kormánycsapatok megostrc molták a nicaraguai főváré önkormányzatot élvező egye temet, ahol a diákok Somoza- ellenes rigmusokat énekeltek. A Politikai Bizottság tagjainak látogatásai Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke ked­den Budapest X. kerületébe látogatott. Részt vett a láto­gatáson Molnár Endre, a bu­dapesti pártbizottság titkára. A kerületi pártbizottságon Zarnóczi József első titkár és Negyven magyar vállalat mutatkozik he Lipcsében Hatvan ország 9 ezer cége, köztük csaknem 40 magyar külkereskedelmi és külkeres­kedelmi joggal rendelkező vállalat mutatja be ipari új­donságait és fogyasztási cik­keit március 12—19. között a tavaszi lipcsei vásáron — je­lentették be a vásár rendezői az NDK nagykövetségén tar­tott keddi sajtótájékoztatóju­kon. A szocialista országok, a nemzetközi együttműködés, a KGST integráció eredményei­re reprezentáló beruházási ja­vakat muta mák be, a dina­mikusan fejlődő, sokoldalú gyártási kooperációk egyik példájaként olyan egyenára­mú gépsor is látható majd, amelyet magyar, csehszlovák és NDK-beli szakemberek kö­zösen fejlesztettek ki, és so­rozatgyártásuk is munkameg­osztás alapján valósul meg. A sajtótájékoztatón elmond­ták, hogy soha annyi fejlődő ország még nem állított ki Lipcsében, mint ezúttal : ösz- szesen 20 fejlődő ország cégei mutatják be gépipari termé­keiket és fogyasztási cikkei­ket. A lipcsei vásáron első ízben vesz részt Afganisztán, Etiópia és Venezuela. Az ipa­rilag fejlett tőkésotszágokból, valamint Nyugat-Berlinből 2100 kiállító jelentkezett, köz­tük első ízben új-zélandi és ‘kanadai cégek. A magyar vállalatok tíz kü­lönböző csoportban állítanak ki — egyebek közt — mérő­műszereket, szerszámgépeket, élelmiszeripari berendezése­ket, adatfeldolgozó eszközöket és elektrotechnikai termé­keket. A szabad területen magyar mezőgazdasági gépek is láthatók lesznek. Az NDK.-­ban jól ismert számos válla­lat, mint például a Budavox, a Gamma és az Irodagép- és Finommechanikai Vállalat ■korábbi gyártmányaik to­vábbfejlesztett, automatizált típusait kínálják majd. A ma­gyar kiállítók közül is töb­ben benevezték termékeiket a vásárdíjra, az NDK-beli szervezők összesen több mint száz aranyérmet adnak majd át a hazai és külföldi kiállí­tóknak. A fogyasztási cikkeket ha­gyományosan Lipcse belváro­sában, 16 vásárházban állítják ki. A legtöbb külföldi cég élelmiszeripari és élvezeti cikkeket, valamint textilter­mékeket mutat be. Ugyancsak a belvárosban rendezik meg, a tavaszi vásár nemzetközi könyv-kiállítását, amelyen 20 ország 750 kiadója vonultatja föl újdonságait (MTI). Barta Györgyné tanácselnök fogadta; Lázár György elbe­szélgetett a kerületi párt-vég- rehajtóbizottság tagjaival, a? állami és társadalmi szerveze­tek vezetőivel, akik tájékoz­tatták Kőbánya politikai, gaz­dasági, társadalmi helyzetéről, időszerű feladatairól. Ezt kö­vetően a Politikai Bizottság tagja fölkereste a Pataky Ist­ván Művelődési Központot, megtekintette az Üjhegyi úti lakótelep építkezéseit és az új ABC-áruházat, Ellátogatott a szocialista brigádok parkjába, amelyet a kőbányai dolgozók és a kerület lakói az ideigle­nesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport, katonáival közösen építettek, s a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére adtak át. Lázár György ezután a Finommecha­nikai Vállalathoz látogatott; megtekintett néhány üzemet, s végül párlnapot tartott idő­szerű gazdaságpolitikai kérdé­sekről. * * e Borbély Sándor, az MSZMP Központi Bizottsága titkára kedden részt vett a munkásőr­ség területi parancsnokainak értekezletén. A tanácskozáson — amelyen részt vettek az or­szágos parancsnokság vezetői is — Borbély Sándor tájékoz­tatót tartott időszerű belpo­litikai kérdésekről, s tolmá­csolta a Központi Bizottság jókívánságait a munkásőrők­nefc.

Next

/
Oldalképek
Tartalom