Somogyi Néplap, 1978. február (34. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-23 / 46. szám

fffAlZIELBNTËi P£jMbúommaS taâatjuk« bogya**» •MeU édesanyánk. 1st. KOVÁCS JANOS!»!? freit somogyszili lakos) február 90-án elhunyt. Temetése február 94-én« pénteken fél 12 órakor lesz s kaposvári Keleti temetőben. Gyászolják gyermekei és unokát • • • Mély fájdalommal tudatjuk. feogy szeretett édesanyám. CSONTOS MARGIT fTŒîfô büssüi lakos) 62 éves korá­ban. rövid szenvedés után meg­halt, Temetése február 24-én, pén­teken 12.30 órakor lesz Kaposvá­ron* ® Keleti temetőben. Gyászoló fia. menye és unokái. • • • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy & szeretett férj, apa* após* nagyapa, testvér és rokon. id. CSERE ISTVÁN ▼olt ötvöskónyi lakos 1978. február 18-án rövid szenvedés Után el­hunyt. Temetése február 24-én 15 órakor lesz a szombathelyi teme­tőben. A gyászoló család »ed Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagy­apa és após, HABOLI LAJOS életének 72. évében elhunyt. Te­metése február 24-én, pénteken 14 órakor lesz a kisbárapátl teme­tőben. A gyászoló Péter és Haboldl család, köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazok­nak, «kiig KRAUMANN ERIK elhunyta alkalmából fájdalmunk­ban osztoztak. A gyászoló család Csurgón« « György u. 3L eladó. Oőzsa iss. ház 07100) INGATLAN Eladó Kaposváron, a fcöröcskei halastónál ;.eiszobás családi ház 1470 négyszögöl terü- etteL Víz, villany van. Érdeklődni lehet: Am­sein István, Kaposvár, Béke—Füredi tömb 3. ép. íszL 4. ajtó. (190918) Kiskorpádon. állo­máshoz 5 percnyire, a Petőfi u. 24. sz. alatti iis családi ház be­költözhetően eladó, érdeklődni : Kaposvár, LÜsfaludy u. 90. sz. (190936) Böhönyén három- jzobás, ossz komi or- os családi ház eladó, lózsef Attila u. 22. érdeklődni: a helyse­ién. (1104? Kisebb pécsi családi táz beköltözhetően el- *dó. Berkes György, 3éc3 Lock János u. Telefon: 19-004 (193907) Haromszobás csalá­ü ház melléképüle­ekkel eladó. Kapos- rár. Liszt Ferenc u. 2. «190387) Boronkán kétszobás saládi ház gazdasági pületekkel, 400 negy- zögöl telken, beköl- özhetŐén eladó. Ér­deklődni : Dávid Jő- sef, Marcali. Sziget­ári U. 117. (190879) Eladó Tihany ker- yékén, Balatontól 2 m-re, műút mellett azdálkodásra is al- almas 950 n-öl telek, agy lakóépülettel, atak mentén iutá- yosan. Érdeklődés : ludapest, 329-552 te- ífonon. (17442) Vennék vagy bérel­nék Balatonleiléhez közel gazdasági épü­letnek házat. Balaton- lelle, Rákóczi út 123. (51192) Marcaliban a Kovács József u. 25. számú ház sürgősen eladó. (51136) Balatoni enyvesen a vasútállomással szem­ben, a Bocskai u. 8. sz. alatt 113 n-öl. köz­művesített telek eladó. Megtekinthető febru­ár 26-án 8 órától 12 óráig. özv. Tóthné. (11051 Siófok külterületén. Törekiben családi ház melléképülettel. be­költözhetően eladó + szőlő és pince. ' Ér­deklődni: Vassék. Kiö­lök. n. Meggyfa út. (435636) Siófok-Kiliün a Ta­nács köz 14. sz. alatti 179 n-öles telek mel­léképülettel, építési engedéllyel eladó. Cím a siófoki hirdetőben. (435684) Eladó Kaposváron a Bem u. 39. sz. alatt egyszobás, komfortos, gázos, kertes családi házrész. (1097) Ladon a Tá’nsics u. 49. sz. alatti ház el­adó. 2 szoba, rpájz, kamra, előszoba és egy nyári konyha, több melléképület, vaskerítés betonalj­zattal, 600 n-öl tőiken. (1099) Topoaár« Őrei út 19. sz. ház készpénz­ért eladó. Érdeklődni: vasárnap. Bogdánék- náL (1055) KapooűUak. Kossuth L. ul 19. az. ház gazdálkodásra al­kalmas belterülettel. Érdeklődni ugyanott. Purgeréknál. (1089) Másfél szobás« össz­komfortos házrész be­költözhetően eiadó. Keszthely. Hévízi út 3 Érdeklődni: 17 órától. Lukács Ferenc. (65455) Fonyódon« & Szem István u. 89. számú kis kertes családi ház eladó. Érdeklődni: mindennap, Pál La- josné, Kaposvár. Mó­ricz Zs. U. 13. (190390) Siófokon« * köz­ponthoz« Balatonhoz közel 177 négyszögo. telken« háromszobás családi ház &adó. Érdeklődni : Sió­ink. i enyves-sor lu. Telefon: 10-944« órátok Személyesen szombat, vasárnap. (190/60, liárom&cobás csalá­di ház Kaposváron, az Irinyi János u. ü. szám alatt eladó. Érdeklőd­ni csak vasárnap. (190823) Balatonmária alsón 93 négyszögöl közmű­vesített sarok viilate- lek, vízhez 500 m-re eladó. Érdeklődni : IV óra után. Balogh, Ka­posvár, Dési Hun er L u. 7. IL Iph. iL 3. (190306) Kaposváron fi Nyár utca 44. számú ház beköltözhetően eladó. (190946) 353-as Wartburg 1980-ig érvényes mű­szaki vizsgával eladó. Nagyatád. Kossuth L. U. il. B. IL em. 2. (1112) Eladó rendszám nél­küli 3ll-es Wartburg, alkatrészenként is. Kaposvár. Eger u. 3. dili) IK-s Skoda S 100-as felújított állapotban, 1980-ig érvényes mű­szaki vizsgával eladó. Megtekinthető Csurgó. Ifjúság útja 7. Refor­mátus templom mel­lett. _______________(1114) U C-s Wartburg el­adó. Kaposvár, Te­mesvár u. 7. (1136) Zsiguli lO-s rend­számú első kézbők és férfiruha eladó, Dé- kány Ferencné, Ka­posvár. Dési Huber I. U. 5. (190324) I-s rendszámú fel­újított Wartburg Tou­rist eladó. Érdeklődni vasárnap, 8660 Zala, Kadlicskó. (51194) 250-es MZ Trooi új motorral, lábvédővel, friss műszakival el­adó. Bogdán József, Karád, Erzsébet út 17. ________________(51191) U N-es 1200-as Zsi­guli eladó. Marcal’. Katona József u. 15. Érdeklődni: 17 óra után, (51185) Eladó kétszobás csa­ládi ház 830 négyszög­öl telekkel. Szőlősgyö- rök, Petőfi u. 21. (19D370) Jő állapotban levő MZ oldalkocsis mo­torkerékpár eladó. Csurgó, Eötvös u. 43. (190813) (ftCt-as Moszkvics alkatrészenként eladó. Niki»*, Berzsenyi u. 14L (81176) ZU-« 96-» fim. s 100-aa személygépko­csi eladó. Marcali. Pe­tőfi u. 9. Kutast. (199857) Épülő $ szobás, te­raszos, szövetkezeti la­kás eladó. Érd »klődni : 11-168 kaposvári teîe- fonszámon. (190925) Eladnám kaposvári. kétszobás, összkom­fortos, gázfűtéses O TP- lakásomat. Érdeklőd­ni: Szalai József, Ka­posvár, Szalma í. köz l. ÜL 1. (190385) Szekszárdi három­szobás, összkomfortos, szövetkezeti lakáso­mat siófokira vagy budapestire cserél­ném. »Nyár« jeligére, a siófoki Magyar Hir­detőbe. (435688) Kaposvár, Szalma I. köz V. ép.-ben lakás eladó. Megtekinthető : egész nap. Fekete. (190316) Elcserélném meg­egyezéssel. városköz­pontban 200 négyszög­ölön levő gázos, csa­ládi házrészemet más­fél szobás lakásért. Minden megoldás ér­dekel. Érdeklődni : Ka­posvár, 14-430/G6 tele­fonszámon. (190943) Két kisgyermek mai­lé besegíteni, gyer­mekgondozó nőt al­kalmaznék. nyugdíjast Is. Ajánlatokat: ISOSll. számra« a hirdetőbe kérek. (190711) 13*46 t Mka - # é? II hónaposak —* Ka- posfü red. 215. a 108) Orosz nyelv Dől kor­repetálna volt idegen­vezető. Halász István. Balaton fenyves. Sza­badság U. 2. (t90877) Harmónium eladó. Varga Jenő. Kapos­vár, Losonc köz 10. (190369) Gyermeke _rető asz­szonyt kertünk heti kétszer, fél napra, egymáshoz alkalmaz­kodva. Jelentkezése­ket 190854. számra, a kaposvári hirdetőb kérünk. (190854) Balaton déli partján levő üzletembe női fodrászt fölveszek. Ajánlatokat levélben »►Gyakorlott« jeligére, a keszthelyi hirdető­be. (65154) »Taxi« gépkocsive­zető több éves gya­korlattal, budapesti helyismerettel állást változtatna, személy- gépkocsira. Ajánlato­kat a 190915. számra, a hirdetőbe kér. (190915) Választási öszőborjű eladó. Szentbalázs, Fő u. 49. sz. (190331) Kisgyermek gondo­zását tiszta, egészsé­ges lakásomban, or­vosi felügyelet mellett 2 éves kortól vállal­nám. Ajánlatokat a 190934. számra, a hir­detőbe kérek. (190934) Idős nénit lakásért eltartana szerződéssel fiatal házaspár. Aján­latokat 1909S5. számra, a hirdetőbe kér. (190935) Garázs eladó Kapos­váron, a Kisfaludy ut­ca végén levő garázs­soron. Érdeklődni : munkaidőben. a 11-112/249-ea telefon- számon. (190927) Egy 320 kg-os és két 5 hónapos bikaborjú eladó. Kaposfüred, Kaposfüredi út 89. sz. (190917) Nyugdíjas pedagó­gust keresek délutáni 4 órai elfoglaltsággal 2—3. osztályos gyer­mekek mellé. Ajánla­tokat a 190905. szám­ra, a hirdetőbe kérek. (190906) Hegyi széna eladó. Kaposvár. Zöldfa u. 26. sz. (190910) Rendeljen kerítés- drótot ! Minden mé­retben. Helyszínre szállítás díjtalan. Ungvári József gép­lakatos, 7838 Vajszló Széchenyi u. 3tL Te­lefon : 38. (59738) Eladó két 2 éves sod­rott kanca csikó, be- kocsizott. Cím : 2490 Pusztaszabolcs, Arany János u. 67. (190768) Garanciális NZC 142 turnererősítős. sztereo lemez játszó és MV 3. zenekari erősítő eladó. Érdeklődni a i4-160-as telefonon. (1120) Siófokon fi hídfőnél álló elárusító pavilon eladó. Érdeklődni: Fő u. 68. Varga. fBSftM) .hIzasság’ » éves« özvegy, munkás férfi megis­merkedne korban hoz­zá illő, egyedülálló, elvált vagy özvegy- asszonnyal. Egy Ham és háromszobás csa­ládi házam van. Ka­landorok kíméljenek. Leveleket a marcali könyvesboltba kérek «-Tavasz-* jeligére. (51188) 56 éves, cm ma­gas. kertes családi házzal rendelkező, egyedülálló férfi há­zasság céljából megis­merkedne korban hoz­zá Illő. jószágokat sze­rető. házias nővéL Le­veleket: »Nyugodt otthon- Jeligére a ta­hi vasboltba. 6SI195) Diószínű kombinált szobabútor újszerű ál- lápotban, és háztartás felszámolásából adódó egvéb ingóságok el­adók. Érdeklődni: tcb- ruár 25-én, 26-án. Ka­posvár, Pázmány P. u. 116. sz. alatt. (190932) Eladó egy négysze- mélyes rekanué. 2 fo­tel, 2 sötét, mélyfé­nyű szekrény, 2 éjje­liszekrény, egy 3-as toalett-tükör. Cím : Takács József, 7*C0 Kaposvár. Kölcsey u. 2. szám. (190916) 59/170 özvegyember, háromszobás lakással, megismerkedne há­zasság céljából kor­ban hozzá illő özvegy­asszonnyal, vagy lány­nyal. aki megosztaná vele magányát. Leve­leket : »►Egyedüli-« jel­igére, a nagykanizsai Magyar Hirdetőbe. (33908) Megismerkednék há­zasság céljából közép­korú, elvált vagy c;z- vegyasszormyal, aki szeretettel fogadna otthonába, 5ó anya­giak közt élő, józan életű, nem dohányzó. 50 éves, középművelt­ségű szakmunkást. Le­veleket : »»-Szeretet, hűség-« jeligére, 590S76. számra, a Magyar Hirdetőbe kérek. (190876) Komoly» józan éle­tű, szerény, jól kere­ső szakmunkás, 162 cm magas, 42 éves, nőtlen férfi keres há­zasság céljából nem dohányzó, becsületes, jólelkű, házias nőt, aki karban és magasság­ban hozzávaló. Sa1 á4. lakásom van. Levele­ket : »Árvácska* jel igére, a kiadóba. (1113) Eladó egy kétszemé­lyes és egy egysze­mélyes rekamié, 2 fo­tel és 2 forgós fotel, egy dohányzóasztal és egy gömbölyű dohány­zóasztal. Érdeklődni : 14 órától: Kaposvár, Tóth Lajos köz 4. ép. IL lph. HI/13. Tőrök. (190948) ALBÉRLET Kaposváron, a bel­városban kétszobás, fürdőszobás lakás ki­adó. Érdeklődni mun­kaidőben: 13-156/31 te- lefonszámon. (190923) Házaspár albérletet keres, vagy garzonla­kást bérelne. Ajánla­tokat »Igényes« lei- igére, 190914. számra, a hirdetőbe. (190914) Női albérlőt kere­sünk központi fűtéses lakásunkba Kaposvá­ron. aki részt tudni venni a család élete­ben. minimális térí­téssel. Ajánlatokat a 119855. számra, a ka­nost ári Magyar Hirtle t'.oï kések. (19083Ï) Ores lakást keresek albérletbe. Ajánlato­kat »Sürgős-« Jeligére, 190942. számira, a hir­detőbe. 090942) Anyamenetelő auto­mata, M 16—20-ig, nagy teljesítményű el­adó. Kaposvár. Ka­posfüredi út 142. 098904) Vennék bármely tí­pusú traktort, üzem­képtelent Is, ármeg­jelöléssel. Mihály Dé­nes, Dombóvár. Nefe­lejcs út 16. 090919) Erdei láncfűrész bo­rnent eladó. Balaton- újlak, Petőfi u. 47. Vimmer István. (51137) Ötszázas mázsa. 3 LE villanymotor egy fázisra átkötve. 88 db használt zsák eladó. Siófok, Mikszáth u. 19. (485687) Magánjára szalag- fűrész eladó. Fonó, Táncsics U, 9. 090865) A VBKM KAPOSVÁRI V ILLAMOSSÁGI Gl AllA feBwétaBre 1 vegyipari érettségivel rendelkező dalgozót laboráns munkakörbe, valamint 1 nehézgépkezelői vizslával Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi osztályán, Kaposvár, Mező Imre n. (190339) KOCATARTÖ KISTERMELŐK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK: előnyös feltételekkel továbbra L vásárolhat vemhes kocasüldőt az állatforgalmi és húsipari vállalatoktól. Kérjük, hogy rendelését mielőbb juttassa el felvásárlóinkhoz, kirendeltségeink­hez, ahol részletes felvilágosítással is szolgálnak. (9366) ÁLLAT- FORGALMI ÉS HÚS­IPARI TRÖSZT MAI műsor A Mecseki Szénbányák komlói Zobák, Kossuth, illetve Béta bányaüzemei föld alatti csillés munkakörbe fölvesznek 18—35 éves férfiakat. Csillésként foglalkoztatott dolgozóinkat yáj árszak munkásokká képezzük. I deiglenes jellegű elhelyezést és kedvezményes teljes ellátást jól felszerelt komlói munkásszállónkon biztosítunk munkavállalóinknak. Címünk: Mecseki Szénbányák munkaügyi osztálya, 7629 Pécs, Komját Aladár u. 5, (17150) Dolgozókat alkalmaznak T"v: Felveszünk 3 férfi dolgozót ke­reskedelmi szakképzettséggel rak­tári áruösszeállltónak. Fűszert fiók, Kaposvár, Zalka Máté n. 12. (190920) A Somogy—Zala megyei Tégla­és Cserépiparí Vállalat bőszénfai téglagyára két férfi és két női segédmunkást vesz fel. Jelentkezni a helyszínen, az üzemvezetőnél lehet. (17401) Segédmunkást nyomdai munká­ra, továbbá napi 5 órai munka­időben nyugdíjas nőt. aki korlát­lanul dolgozhat egész évben kony­hai kisegítői munkakörbe fölve­szünk. Jelentkezés a Somogy me­gyei Nyomdaipari Vállalat mun­kaügyi osztályán, Kaposvár. Má­jus 1. u. 101. (17427) Két gépkezelőt állandó munká­ra felveszünk. Jelentkezés: Ka­posvár, Ady E. n. 30, (NOSTRA- NAX,). (190302) ÉRTESÍTJÜK GÁZFOGYASZTÓINKAT, hogy 1978. február 23-án 12—16 óráig Siófok város egész területén, gázszünetet tartunk Kérjük, hogy készülékeiket tartsák zárva. KÖGÄZ Siófok. Cslky Gergely Színház: 19 óra­kor Dunaújvárosban; MESÉI, A BÉCSI ERDŐ. Kaposvár, Vörös Csillag; du. 5 és este 7 órakor; A NÉMA DOSZ- SZIE. Szabad Ifjúság: du. 4 és 6 órakor: FEUER HAJO, este 8 óra- kor; EGO PAJTÁK (14). Latinca ! filmszínház: du. 4 órakor: FILM- I KLUB. Dallos Ida mozi: du. 6 órakor: SRACURAK. Siófok: es- I te 7 órakor: KALVARIA. Nagy­atád: du. 5 órakor: A SZERELEM RABJA. Este fél 8 órakor: FILM­BARÁTOK KÖRE: BICIKLITOL- VAJOK. Marcali: ANNO DOMINI 1573. TELEVÍZIÓ Budapest L 7.59: Műsorismertetés. Tévetoma. 8.03: Iskolatévé. 11.05: Iskolatévé. 16.23: Műsorismertetés, hírek. 16.30: A Magyar Televízió szabadegye­teme. 17.20: Tv-börze. 17.30: Tele­sport. Északi sí-VB. 18.40: »... a háborút átkozd meg örökre!« 19.10: Reklám. Esti mese. 19.20: Tv-toma. Tv-híradó. 20.00: Ballada a kato­náról. Szovjet film. 21.25: Dísz- hangverseny. 22.35: Tv-hlradő 3. Budapest S. 18.18: Műsorismertetés. 18.20: Vi­lágnézet. 19.00: En français. 19.15: People you meet.. 19.30: Tv-hir- adó. 20.00: Kisfllmek a nagyvilág­ból. 21.25: Tv-hiraűó 2. 21.45: Egészségünkért. 21.55: Az Agria Játékszín bemutatja Balassi Bá­lint Szép magyar komédiáját. Jugoszláv Tv 17.10: Magyar nyelvű tv-naplő. 17.45: Forrófej űek. 18.15: Tudo­mány. 18.45: Homokóra. Vetélke­dő. 19.15: Rajzfilm. 20.00: A bom- bások pere. 21.20: Párhuzamosok. Külpolitikai adás. 22.05: Választ­mányi tagok. Drámasorozat. 23.05: Szarajevói zenei esték. Osztrák Tv 9.00: Óvodások műsora. 9.30 : Francia nyelvlecke. 10.00: Iskola­tévé. 17.30: Kicsinyek műsora. 17.55: Jó éjszakát, gyerekek! 13.00: Tv-konyha. 18.30: Ml (családi mű­sor). 19.00: Osztrák képek. 39.30: Tv-hiradó, kultúra, sporthírek. 20.00: Kétség a váddal szemben. Film. 21.35: Riportmüsor. 22.20: Hírek, sporthírek. KOSSUTH nABIÓ í.25: Reggeli zenés műsor. 8.00: Hírek, műsorismertetés. 8.27: Do­nald delfin és társai. 8.38: Mascag­ni : Fritz barátunk. (Közben : lo.co : Hírek. Iskolarádió. 10.15: Francia nyelvlecke.) 11.08: Harsan' a kürt­szó! 11.S3: Don Segundo Sombra. 12.00: Déli krónika. 12.20: KI nyer ma? 12.30; Reklám. 12.35; Meló­dlakoktél. 14.00: Mindenki, könyv­tára. 14.30 : Lakatos Mihály népi zenekara játszik, Győri Szabó Jó­zsef nótákat énekel. 15.00 : Hírek időjárás. 15.10: Tanyejev: Este. 15.26 : A képzelet varázslója. 15 581 Hallgatóink figyelmébe, útközben. Reklám. 16.08: Puccini: Manon Lescaut. 16.27: »Mikor mégy a seregek útján...« 16.37: A szov­jet hadsereg déli hadseregcsoport­jának íúvószenekara játszik. 17.00: Hírek. 17.07: Az építőipari szol­gáltatásokról. 17.32: Holnap köz­vetítjük ... 17.52 : Budai Ilona népdalokat énekel, Fábián Márta és Fábián Jolán cimbalmozik. 18.15: Kritikusok fóruma. 12.25: Mai könyvajánlatunk. Hallgatóink figyelmébe. 18.30: Esti magazin. 19.15: Rádiószínház. 20.11: Hősök muzsikája. 21.21 : Végvári Rezső: Inaktelkl muzsika. 21.30: Háttér- beszélgetés. 22.00: Hírek. 22.20: A Budapesti Filharmónia Társaság zenekarának hangversenye az Er­kel Színházban. 24.00: Hírek. 0.10: A három grácia. 0.25: Himnusz. Vízjelzőszolgálat. PETŐFI RADIO 4.25: Reggeli zenés műsor. 8.69: Hírek, időjárás. 8.05: Verbunko­sok, nóták. 8.57: Slágertnűzeum. 9.37: A Magyar Rádió novellapá­lyázata. 10.00: A zene hullâmh >sz- szán. 11.55: Gyermekek könyves­polca, 12.00: Népi muzsika. Hírek. 12.33: Pécsi stúdiónk jelentkezik. 12.55: Alexander Brailowski Liszt magyar rapszódiáiból zongorázik. 13.25: Édes anyanyelvűnk, 1J.30: Zöngészde. 13.45: Időjárás- és víz­állásjelentés. 14.00 : Rádiónapló. 17.00: Bemutatkozik a budapesti Madách Imre Gimnázium. 18.00: Mindenki iskolája. 18.33: Hétvégi panoráma, 19.55: Slágerlista. 20.33: Elő tanyavilág. 21.03: Herbert von Karajan és Ormándy Jenő zene­kari operettrészleteket vezényel. 21.23: A Magyar Rádió Karinthy Színpada. 22.30: Tíz perc külpo­litika. 22.43 : Sanzonok. 23.09 : Tánc­zene. 23.30: Mészáros Tivadar né­pi zenekara játszik. Léka Géza népdalokat énekel. 24.00: Hírek, időjárás. Idegen nyelvű vízjelző- szolgálat. a. sfüsois 14.00: Hírek, műsorismertetés. 14.05: A Szegedi Kamarazenekar hangversenye. 15.23: Verdi-áriákaí énekel Julia Wiener-Cseniseva. 15.50: Horváth István: Az idő vízesése. 16.00: Hírek. 16.03: Zenei panoráma. 16.30 : Középiskolai énekkarok országos szemléje. 16.51: Concertino Praga 77. 17.00: ötórai tea. 18.00: A világgazdaság hírei. 18.05: Kamarazene. 19.15: Is­kolarádió. 19.30: Hírek. 19.33: Haydn: Az évszakok. 21.57: Gj dzsesszfelvételeinkből. 22.30: Rous­seau. 23.00: Hírek, időjárás. PÉCSI KADIÖ 17.08: Hírek. Zenés mozaikok. 18.00 : Dél-dunántúli híradó. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. iSJSs Német nyelvű műsor. •

Next

/
Oldalképek
Tartalom