Somogyi Néplap, 1978. február (34. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-01 / 27. szám

Brezsnyev—Jaroszewicz találkozó t*onyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének elnöke és Alek- szej Koszigin miniszterelnök, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, kedden a Kremlben fogadta Piotr Ja­roszewicz lengyel kormányfőt, a LEMP KB PB tagját, aki munkalátogatáson tartózkodik a Szovjetunióban. Leonyid Brezsnyev a mos­tani ötéves terv megvalósítá­sa érdekében a párt által ki­fejtett politikai és szervező munkáról beszélt. Szólt «arról a tömegméretű szocialista munkaversenyről, is, amely nagy szerepet játszik a terme­lés hatékonyságának és a ter­mékek minőségének javításá­ban. Piotr Jaroszewicz tájékoz­tatta a szovjet vezetőket a Lengyel Egyesült Munkáspárt második országos értekezleté­nek eredményeiről és a párt VII. kongresszusán a társa­dalmi, gazdasági fejlődés ér­dekében hozott határozatok megvalósítását szolgáló intéz­kedésekről. A megbeszélésen nagy fi­gyelmet szenteltek a szovjet— Magyar—vietnami gazdasági tárgyalások (Folytatás az 1. oldalról) A tárgyalásokon kölcsönö­sen tájékoztatták egymást or­szágaik jelenlegi ötéves nép- gazdásági tervei teljesítésének tapasztalatairól, áttekintették a tervidőszakról folytatott tervegyeztetésben kijelölt együttműködési feladatok tel­jesítésének helyzetét, kijelöl­ték a két ország közötti gaz­dasági együttműködés követ­kező ötéves időszakára vonat­kozó fejlesztések főbb irá­nyait és jóváhagyták a két ország központi tervező szer­vei közötti együttműködési munkaprogramot. A tárgyalásokon a felek ki­fejezték érdekeltségüket a gazdasági kapcsolatok hosszú távú, tervszerű, szilárd alapo­kon történő fejlesztésében. A két ország gazdasági kapcso­latait jelentősen befolyásoló együttműködésekre hosszú tá­vú egyezményeket kötnek. A Huszár István vezette magyar küldöttség vietnami tartózkodása során meglátoga­tott több, a kétoldalú együtt­működésben részt vevő üze-‘ met Huszár Istvánt vietnami tartózkodásának ideje alatt fogadta Pham Van Dong, a VKP KB PB tagja, a VSZK kormányának elnöke. A két küldöttség tárgyalá­sai a barátság, a testvéri együttműködés és a teljes egyetértés szellemében foly­tak. lengyel együttműködés kérdé­seinek. Mindkét fél elégedet­ten szólt az eddig végzett munka eredményeiről és hangsúlyozta a két ország népgazdaságai közötti kapcso­latok fejlesztésének és el­mélyítésének a kooperáció és a gyártmányszakosítás mind kétoldalú, mind a KGST-n belüli bővítésének szükséges­ségét. A találkozó meleg, baráti légkörben folyt le. Romesh Chandra Waldheimnél Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára fogadta a Béke-vi- lágtanács irodájának Romesh Chandra vezette küldöttségét. A találkozó során véleményt cseréltek a nemzetközi hely­zet legfontosabb kérdéseiről. Kurt Waldheim és Romesh Chandra egyetértett abban, hogy tovább kell szélesíteni az ENSZ és a Béke-világta- nács már eddig is gyümöl­csöző együttműködését. A Béke-világtanács irodá­jának tagjai átnyújtották az ENSZ főtitkárának annak a nyilatkozatnak a szövegét, amelyet az iroda január 25— 28. közötti ülésén fogadtak el Washingtonban, s amelyet már beterjesztettek az ENSZ közgyűlésének rendkívüli — leszerelési — ülésszakát elő­készítő bizottságnak is. A Béke-világtanács fölhívja a világ népeit, hogy akadá­lyozzák meg új tömegpusztító fegyverek létrehozását, így mindenekelőtt a neutronbom­ba gyártását. A Béke-világtanács felhívá­sa szerint életbevágóan fontos, hogy elmélyítsék és a gyakor­latban megvalósítsák az eny­hülésnek azt a folyamatát, amely a Szovjetunió, a szo­cialista országok és az összes békeszerető erők erőfeszítései nyomán bontakozott ki. Váratlan fordulat a Lockheed-perben Beismerték a „kenőpénz” továbbítását Váratlanul fordulatot vett a tokiói fővárosi bíróságon az egy év óla vontatottan folyó Lockheed-per. Egy tanú, aki szintén a per vádlottja, Okubo Tosiharu, a Marubeni társa­ságnak — Japán negyedik legnagyobb üzletházának — volt vezérigazgatója, a ke­resztkérdések hatására beis­merte: az amerikai Lockheed- üzem tokiói képviselői az ő,, illetve a vállalat más mun­katársainak közvetítésével juttatták el a kenőpénzeket magas állású kormánytisztvi­selők lakására. Ezek sorában nagy meglepetésre most meg­említette Nikaido Szuszumu volt kabinetfőnököt, Szakasza­ki Hidejo egykori közlekedési minisztert és helyettesét, Ka­to Mucukit, valamint Fuka- naga Kazuomit, aki annak idején az uralmon levő Libe­rális Demokrata Párt polgári légiközlekedési bizottságának elnökeként tevékenykedett. Az illető személyek — a hírek szerint — körülbelül 30 millió jent zsebeltek be a tengerentúli cégnek tett »-szol­gálataik-« fejében. Ugyancsak rengeteg, de ismeretlen össze­gű pénz ütötte a markát a botrányba belebukott Tanaka miniszterelnöknek is, őt már bíróság elé állították, s jelen­leg szabadlábon védekezik. HaderScsökkentési megbeszélések A neutronfegyverek gyártása károsan hat a bécsi tárgyalásokra is és károsan hatna vissza a bé­csi tárgyalásokra is. A lengyel delegátus utalt arra, hogy a szocialista orszá­gok legutóbbi, 1977. október 25-i kompromisszumos javas­latára — amely a csapatlét­számra vonatkozó adatok to­vábbi kölcsönös cseréjére vo­natkozott — a nyugati orszá­gok még nem adtak érdemi választ. Gordori E. Cox nagykövet, a kanadai küldöttség vezetője, felszólalásában a NATO-or- szágok korábbi álláspontját fejtegette. A haderőcsökken­tési tárgyalások következő plenáris ülésére a jövő héten csütörtökön kerül sor. A közép-európai fegyveres erők és fegyverzetek kölcsö­nös csökkentéséről szóló tár­gyalásokon részt vevő kül­döttségek kedden plenáris ülé­sen folytatták munkájukat a bécsi Hofburgban. A 24. tár­gyalási szakasz első ülésén Tadeusz Strulak nagykövet, a lengyel küldöttség vezetője, felszólalásában rámutatott, hogy a szocialista országok küldöttségei továbbra is konk­rét eredmények elérésére tö­rekednek. Hangsúlyozta : a neutronfegyverek gyártása és európai tárolása további ne­hézségeket okozna a fegyver­kezési hajsza' lefékezésére, il­letve a leszerelésre irányuló törekvések megvalósításában HÍREK A VILÁGBÓL A ruhagyár mintaboltja értesíti kedves vásárlóit, hogy 1978. január 31-től fébruár 11-ig minden téli áru 40%*os> engedménnyel vásárolható. Amíg a készlet tart. (190504) AZ EGYESÜLT IZZÓ ELEKTRON CSÖG Y ARA egyműszakos foglalkoztatásra fölvesz IO—15 női betanított munkást Jelentkezés a gyár felvételi irodájában : Kaposvár, Gyár u. 64—68. am« GENFBEN újabb megbeszé­lést tartott tegnap a SALT- tárgyalásokon részt vevő szov­jet és amerikai küldöttség. AZ ETIÓPIÁI ideiglenes ka­tonai kormányzó tanács elnö­ke, Merigisztu Hailé Mariam rádió- és tv-beszédben ismé­telten leszögezte: ha Szomália nem hajlandó haladéktalanul kivonni csapatait Ogaden tér­ségéből, az etióp nép kiűzi a betolakodókat. POKOLGÉP ROBBANT az isztambuli gépészeti és építé­szeti állami akadémia elnöké­nek lakásában. Szuha Taner professzor annak a főiskolá­nak a vezetője, ahol az utób­bi időben a baloldali és szél­sőjobboldali diákok között a leghevesebb összetűzések zaj­lottak le. KÉMKEDÉSBEN mondta ki bűnösnek a varsói katonai körzet bírósága Stanislaw Dembowski lengyel állampol­gárt, akj egy NATO-ország- nak szolgáltatott ki adatokat. A bíróság 13 évi szabadság- vesztésre ítélte. ARKTISZ EXPRESS fedő­néven február 14-től egyhó­napos NATO-hadgyakorlatot tartanak Norvégia északi ré­szén — amerikai, brit, hol­land, kanadai, NSZK-beli, olasz és norvég katonai egy­ségek részvételével. SZIMHA EHRLICH izraeli pénzügyminiszter e héten a Dél-afrikai Köztársaságba utazik, hogy a két ország ke­reskedelmi kapcsolatairól tár­gyaljon. Ezzel Tel Aviv meg­sérti az ENSZ határozatát. ÜJABB BÖRTÖNÉAZA- DÁSOKRÓL érkezett hír Spa­nyolországból: föllázadtak egy oviedói börtön köztörvényes bűnözői, illetve a Zaragoza! börtön rabjai. Mindkét láza- ; dást leverték, Zaragozában ’ két rab vesztette életét a za­vargások során. A TUNÉZIAI miniszterelnök tegnap a parlamentben ismét a szakszervezeti központ veze­tőségét vádolta a múlt csü­törtökön kirobbant — és hi­vatalos adatok szerint 42 em­ber életét követelő — zavar­gások provokálásával. A tuni­szi bíróságok az utóbbi há­rom napon tömegesen ítélték el a tüntetés után letartózta tott személyeket. NYILATKOZATBAN ítélte el a tunéziai hatóságok föllé­pését a Francia Kommunista Párt. A tekintélyuralmi mód­szerek alkalmazása, az elnyo­más, a rendőri önkény nem oldhatja meg Tunézia prob­lémáit LENGYELORSZÁGBAN 1976 és 1980 között mintegy 60 szá­zalékkal növelik az egészség­ügyre és a társadalombiztosí­tásra fordítandó összegeket, BOTRÁNYOS KÖRÜLMÉ NYÉK között lemondásra kényszerült Francis Fox, a ka­nadai főállamügyész helyette­se. A miniszteri rangú politi­kusról kiderült: néhány évvel ezelőtt hamisításra veteme­dett, hogy egy hölgy ismerő­sének abortuszát megkönnyít­Közkívánatra 1978. február 16-án 19 órakor: Csehov: IVANOV 1978. február 18-án 19 órakor: Ödön von Horváth: MESÉL A BÉCSI ERDŐ Jegyek a jegyirodában válthatók. Csiky Gergely Színház igazgatósága (17298) AZ ATOM Fegyver vagy energia? A Nemzetközi Atomener­gia-ügynökség előrejelzései szerint a hagyományos fűtő­anyagforrások fokozatos ki­merülése miatt a világ atom­energia-kapacitása akár a következő öt esztendőben megkétszereződhet és az ez­redfordulóra a nukleáris erő­müvek teljesítménye — még lassúbb fejlődés esetén is — elérheti a kétmillió mega­wattot. (1975-ben 90 000 me­gawatt volt!). Ez az energia- ellátás szempontjából biztató perspektíva, azonban az atomerőművekről azt is tud­ni kell, hogy olyan anyago­kat termelnek, amelyek nuk­leáris fegyverek gyártására is felhasználhatók. A „Londoni Klub” A nukleáris anyagokat és technológiákat exportáló or­szágok csoportja, a »Londoni Klub« 15 tagja a közelmúlt­ban — mégha kompromisz- szum eredménye is — figye­lemre méltó . megállapodást dolgozott ki. A 15 ország, köztük a Szovjetunió, az Egyesült Államok, Franciaor­szág, Nagy-Britannia és az NSZK (Kína a részvételt visszautasította!) ebben kö­zös felelősséget vállal az atomfegyverek elterjedésé­nek megakadályozására. A Novoje Vremja c. moszkvai hetilapban Morohov, a Szov­jetunió állami atomenergia bizottságának elnökhelyette­se megírta: a megállapodás értelmében az importáló or­szágok kötelesek hivatalos biztosítékokat nyújtani arra, hogy a megvásárolt nukleá­ris anyagokat és technológiá­kat nem használják fel fegy­verek előállítására. A rendszabályok nemcsak az átadott termékekre, ha­nem azok esetleges újbóli eladására és az urán dúsítá­sára is vonatkoznak. A vá­sárló országokat arra is kö­telezik, hogy a nukleáris im­port felhasználását teljes mértékben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség el­lenőrzése alá helyezzék. Érdekek és célok A londoni Times a doku­mentumot ismertetve hang­súlyozza, hogy a 15 ország határozott kötelezettség-vál­lalása a szankciók betartásá­ra garantálja a megállapodás végrehajtását is. Hogy való­jában mennyire igaz ez a megállapítás, azt most meg­ítélni könnyelműség lenne. Annyi azonban máris bizo­nyos, hogy ezeket az »első közös lépéseket« elég hosszas huzavona után tették meg a résztvevő országok. A meg­állapodás elfogadását több mint kétéves tárgyalás-soro­zat előzte meg és a klub tag­jai a rendszabályok megíté­lésében egymástól sokszor merőben eltérő álláspontot vallottak. A Szovjetunió a tárgyalá­sokon részt vevő többi szo­cialista állammal — Cseh­szlovákiával, Lengyelország­gal és az NDK-val — együtt jóval szigorúbb szankciókat sürgetett és azt szorgalmaz­ta, hogy a rendszabályok az importáló országok már meg­lévő nukleáris potenciáljára is terjedjenek ki, függetlenül attól, hogy mikor és mikép­pen szerezték be és létesítet­ték azokat. Szigorúbb szank­ciók mellett foglalt állást az Egyesült Államok is, igaz, egészen más megfontolások­ból. Az USA ugyanis jelen­leg a világ legnagyobb dúsí­tott uránium-szállítója. Amíg azonban 1972-ben az ilyen jellegű világkereskedelem 85 százalékát tartotta kezében, addig ma már »-alig« 40 szá­zalékát bonyolítja. Időközben Franciaország és az NSZK komoly vetelytársakká fej­lődtek, s a mostani tárgyalá­sokon a nekik nem tetsző szankciók — így például a megállapodás visszamenőle­ges hatállyal történő — el­fogadását megakadályozták. (Az mindenesetre kedvező jel, hogy Franciaország, amely nem csatlakozott az 1963-ban megkötött Atom­csend Egyezményhez, részt vett a tanácskozásokon.) A nukleáris fegyverek el­terjedésének megakadályo­zására a Szovjetunió már többször javasolta, hogy a »Londoni Klub« tagjai hoz­zanak létre regionális plutó­nium-bankokat, ahol megfe­lelő garanciák mellett kon­centrálhatnák az urándúsító ipart, dolgozhatnák fel a ha­sadó anyagokat és ártalmat­lanná tehetnék a sugárzó melléktermékeket Ennek az indítványnak az elfogadása még mindig várat magára. 200 tonna uránérc titka Pedig hogy milyen nagy­jelentőségű javaslatról van szó, bizonyítja a következő — talán hihetetlennek tűnő-" — történet: Tíz éve, mint ki­derült, rejtélyes módon »el­veszett« 200 tonna uránérc. A vizsgálat megállapította, az ügyhöz számos országnak — Belgiumnak, Hollandiá- ' nak, Olaszországnak, Marok­kónak, az NSZK-nak, sőt- az Egyesült Államoknak is köze volt. Ma már az is elég köz« tudott, hogy Izrael, Brazília, a Dél-afrikai Köztársaság és Irán potenciális atomhatal­mak. (És azt, hogy az atom­fegyver megjelenése a Föld különböző válságövezeteiben milyen végzetes fenyegetést jelent, nem kell részletesen megmagyarázni.) Londonban az atomklub bővítéséről is szó volt. Az azonban kérdéses, hogy az imént felsorolt országok egyi- ke-másika — feltételezhetően már fejlett nukleáris poten­ciál birtokában — hajlandó-e vállalni a tagsággal együtt­járó kötelezettségeket. K. M. A kaposvári Afész megnyitotta — a Május 1. u. 29. sz. alatt —• gyógynörényboltj át Az alábbi árukkal áll kedves vásárlói rendelkezésére : gyógynövények, teakeverékek, gyógynövény cseppek, fűszerek, gyógyvizek, szörpök, gyógycukorkák. A gyógynövény a természet ajándéka; keresse a boltban, megtalálja! ÁFÉSZ, KAPOSVÁR ; (17314)

Next

/
Oldalképek
Tartalom