Somogyi Néplap, 1978. február (34. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ‘-%atíS — Ara: 80 fillér Somogyi Néplap MSZMP SOMOGY M EGYEL BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIV. évfolyam 27. szám 1978. február !.. szerda Az ismeretszerzés forrása A hagyomány több mint kéi évtizedes: február a me­zőgazdasági könyv, a szakiro- ualom ünnepi hónapja. A könyvesboltok kirakataiban az utóbbi hetekben szinte nap nap után újabb és újabb szakkönyvek, ismeretterjesztő művek jelenlek meg, jelezve, hogy közeledik az évenként ismétlődő ünnepi eseméiy. Mint ahogy egész életünk, ez az egész országra kiter­jedő rendezvénysorozat is ha­talmas változáson ment át az elmúlt húsz év alatt. Ma már korántsem kizárólag a mező- gazdaság, a szorosan vett ag­rárszakismeretek terjesztését hivatott segíteni, hanem ki­egészült, teljesebbé vált: a szrkképzettségen túl az álta­lános műveltség növelését is rtveksZik szolgálni. Jól jelzi ezt önmagában az a tény, hogy a könyvhónapra megje­lenő könyvek kiadásában a Mezőgazdasági Kiadó mellett részt vett az Akadémia, a Kossuth, a Közgazdasági és Jogi, a Medicina és a Mű­szaki Kiadó is. ötven mű, töba mint félmillió példány­ban jut el az ünnepi hónap során az olvasókhoz. Figyelmet érdemlő és szük­ségszerű ez a változás. A me­zőgazdasági termelésben vég­bemenő tudományos-techni­kai forradalom, a termelési színvonal dinamikus fejlődése szülte naponta újuló és nö­vekvő követelmények elé ál­lít’a az ágazatban dolgozok.it. Úgy is lehet mondani, hogy a hagyományosnak minősít­hető, különösebb szakmai hozzáértést, szaktudást nem igénylő munkaterületek ro­hamosan csökkentek, és ho­vatovább megszűnnek ko­runk nagyüzemében. Ahogy nő a mezőgazdaságban a tu­domány, a technika szerepe, úgy kerül fokozatosan elő­térbe az ezeket alkalmazó, használó ember — a maga szaktudásával, speciális is­mereteivel. A szaktudás azon­ban csak pontos, széles körű, általános ismeretre épülhet. Az ismeretek folytonos fejlesztése, a legújabb ered­mények, módszerek megisme­rése ma már nemcsak a nagyüzemben, hanem leg­alább ennyire a kisüzemben is fontos. Köztudott, hogy ha­zánkban e kettő kiegészíti egymást, szerves egészet al­kot; s a nagyüzemben végbe­menő tudományos-techn.kai forradalom szükségszerűen hat a. kisüzemi termelésre is. Ugrásszerűen nő az igény a kistermelés korszerűsí.ését segítő szakismeretek iránt. Ennek a követelménynek i rkeztek megfelelni a ki­adók, amikor a könyvhónap­ra megjelenő könyvek közül a legnagyobb példányszámban bocsátják közre például a Zöldségtermesztés a ház'.kert- ben vagy a tizenegyedik ki­adású Szőlő és bor című mun­kát. Az ötödik ötéves terv fel­adatai végrehajtásának fél­idejénél tartunk, a mezőgaz­dasági termelés mennyiségi célkitűzései mellett mindin- .. bb előtérbe kerül a minő­ségi követelmények fokozása. Ha valaha igen, akkor ma még inkább szükség van ar­ra, hogy gyakrabban és töb­bet merítsünk az ismeret- szerzés tiszta forrásából, a szakirodalomból. A ma kez­dődő hónap a mezőgazdasági, az ismeretterjesztő könyvek ünnepi hónapja. A több mint félmillió, útnak induló könyv ünnepe jó a!\;,la:n árrá, hogy új területe' ' merjünk meg, merítsünk a tisztán buzgó forrásból. Az együttműködés továbbfejlesztését előirányzó dokumentumot írtak alá Magyar—vietnami gazdasági tárgyalások Hanoiban Győri Sándor, az MTI tudósítója jelenti Hanoiból: Pham Van Dong, a VKP KB PB tagja, miniszterelnök kedden fogadta Huszár Istvánt, az MSZMP KB PB tagját, miniszterelnök-helyettest, az Országos Tervhivatal elnökét, aki gazdasági küldöttség élén tartózkodik Vietnamban. A ta­lálkozón jelen volt Karsai Lajos, a Magyar Népköztársaság hanoi nagykövete is. A szívélyes, baráti légkörű találkozón Pham Van Dong és Huszár István beható esz­mecserét folytatott a sokol­dalúan fejlődő magyar—viet­nami kapcsolatokról. A VSZK miniszterelnöke nagyra érté­kelte a két ország eredmé­nyes társadalmi, politikai és gazdasági együttműködését. Hangoztatta továbbá, hogy fel kell kutatni a kölcsönös ér­dekeket kielégítő, hosszú távú kapcsolatok fejlesztésének le­hetőségeit. Pham Van Dong meleg hangon mondott köszönetét azért a támogatásért, amelyet az MSZMP, a Magyar Nép- köztársaság kormánya és a nép nyújtott Vietnamnak nemzeti felszabadító harcához, illetve nyújt napjainkban Vietnam újjáépítéséhez. Vé­gezetül kifejezte reményét, hogy Vietnam és Magyaror­szág testvéri együttműködé­se, baráti szolidaritáson nyug­vó kapcsolata szüntelenül erő­södik majd. Kedden délután Huszár Ist­ván és Le Thanh Nghi, a VKP tál meghatározták a követke­ző ötéves tervek egyeztetésé­nek alapjául szolgáló fő irá­nyokat és ágazatokat. A hanoi eszmecsere minden bizonnyal meggyorsítja a ma­gyar—vietnami kapcsolatok fejlesztésének folyamatát A tárgyalásokról kedden kiadott közlemény hangoztatja or­szágaink kölcsönös érdekeltsé­gét a hosszú távú együttmű­ködés bővítésében. « » • A tárgyalásokról Hanoiban közleményt adtak ki. A köz­lemény szerint Hanoiban 1978. január 22—31. között tárgya­lások folytak Huszár István, az MSZMP KB PB tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, az Országos Tervhivatal elnöke és Le Thanh Nghi, a VKP KB PB tagja, a kor­mány elnökhelyettese, az álla­mi tervbizottság elnöke kö­zött. (Folytatás a 2. oldalon) Nyomtaton áramkör a meropaúon KB PB tagja, miniszterelnök­helyettes, a vietnami állami tervbizottság elnöke, aláírta a gazdasági együttműködés to­vábbfejlesztését előirányzó dokumentumokat. A most befejeződött magyar —vietnami megbeszéléseken a felek áttekintették a jelenlegi ötéves tervidőszakra szolgáló gazdasági megállapodások ed­digi teljesítésé^ és kijelölték a további aktuális tennivalókat. A tárgyaló felek egybehang­zóan úgy ítélték meg: Ma­gyarország és Vietnam gazda­sági kapcsolatai eredménye­sen fejlődtek az elmúlt évek­ben. Ezt jól jellemzi, hogy a kölcsönös áruszállítások volu- _____________________________________ mene meghaladta a tervezet-1 tét és az együttműködés új I elemeként termelési kooperá- Plenáris ülés a belgrádi találkozón ció alakult ki a népgazdaság | ° egyes ágazataiban. A tárgyalásokon munka- programot hagytak jóvá az együttműködés középponti elemeinek kidolgozására, ha­zánk és Vietnam a kapcsola­tok fejlesztése során egyezteti középtávú népgazdasági ter­veit. A tárgyalásokon egyút­R—10-es számítógéppel vezérelt célműszerrel vizsgáztatják a nyomtatott áramköröket a Videoton tahi gyáregységének mérőhelyisegében. A kiválóan »vizsgázó« alkatrészekből ál­lítják össze a székesfehérvári gyárban a számítógépeket. Lassúbb ütem, halogató taktika Sok nehéz kérdés megoldatlan még Lázár György látogatása a VI. kerületben Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke ked­den Budapest VI. kerületébe látogatott. Részt vett a látoga­táson Katona Imre, a buda­pesti pártbizottság első titká­ra és Kiss István szobrászmű­vész, a Központi Bizottság tagjai. A kerületi pártbizottság székházában Moró István első titkár, Füredi László tanács­elnök és a kerület más veze­tői fogadták. Moró István tá­jékoztatót adott a kerület helyzetéről, fejlődéséről, a pártmunka tapasztalatairól. Ezt követően Lázár György ellátogatott a Képzőművészeti Főiskolára; ott Somogyi Jó­zsef rektor és Nemes László, a pártszervezet titkára adott tájékoztatást az intézmény te­vékenységéről, majd a kor­mány elnöke megtekintette a hallgatók munkáiból készült kiállítást, illetve néhány mű­termet. Lázár György ezután az újonnan épült központi, MÁV-rendelőintézetet tekin­tette meg Ott Vajda György igazgató főorvos és Molnár Imréné, az intézet párttitkára fogadta. Végezetül a pártbi­zottság székházában aktívaér­tekezleten Lázár György tájé­koztatót tartott az időszerű politikai kérdésekről. Az eszmecsere konstruktív légkörben, polémiák nélkül folyt le. A szerkesztő bizottsá­gok és albizottságok napi­rendjén változatlanul a talál­kozó záródokumentumának megfogalmazása szerepel. A plenáris üléseken a küldött­ségvezetők politikai kérdések­ről is véleményt cserélnek. A Szovjetunió és a szocia­lista országok küldöttségei a legutóbbi üléseken újból . föl­hívták a figyelmet arra, hogy a záródokumentum megfogal­mazása a kívántnál lassúbb ütemben halad. Ennek oka hogy néhány nyugati de­legáció részben halogató tak­tikát alkalmaz, részben foly­tatja propagandajellegű táma­dásait egyes szocialista or­szágok ellen. Az időhúzással szemben a semleges és el nem kötele­zett országok részéről is foko­zott türelmetlenség nyilvánul meg, s nem hivatalos formá­ban a semleges országok cso­portja azt keresi, hogy milyen új magfogalmazásokkal lehet­ne az egyöntetűség elve alap­ján elfogadható záródokumen­tumot kidolgozni. A semlege­sek elgondolásairól a közeli napokban — várhatóan — a bizottságokban hivatalos for­mában is megbeszeieseií lesz­nek. Bár a találkozó mostani zá­ró szakasza harmadik munka­hetébe lépett, sok nehéz kér­dés megoldása továbbra is várat magára. A küldöttek­nek elég kevés idő áll a ren­delkezésükre. Tény, hogy ' a gyorsabb előrehaladást a töb­bi között az a tudat is nehe­zíti, hogy a 35 ország. képvi­selői a helsinki csúcskonferen­cia óta ezúttal először ülnek közös tárgyalóasztal mellett, s mostani állásfoglalásaik hivát- kozási alapul szolgálnak majd a későbbi, hasonló típusú ér­tekezleteken. A teljes képhez hozzátarto­zik, hogy a legutóbbi üléseken a delegációk állást foglaltak az enyhülési folyamat fenn­tartása, erősítése mellett.. — A vitában nagy teret kaptak az európai biztonság politikai és katonai kérdései — köztük a leszerelés és a bizalomerősítő intézkedések — továbbá a gazdasági, kulturális, huma­nitárius és egyéb területeken folytatott együttműködés bő­vítése. Andreotti fölfüggesztette a konzultációkat Los Angelesből Delroifba utazott a leofelsőbb tanács küldöttsége Andreotti, a megbízott olasz miniszterelnök fölfüggesztette kormányalakítási tárgyalásait, mert további utasításokat vár pártjától. Andreotti kedden három órán át tárgyait Mo- róval és Zaccagninivel, a ke­reszténydemokrata párt (DC) elnökével és főtitkárával, va­lamint a kereszténydemokrata parlamenti csoportok vezetői­vel. Megállapodtak ^bban, hogy az elkövetkező napokban — feltételezhetően pénteken — összehívják a DC vezető­ségét. Római politikai megfigye­lők véleménye szerint a ke­reszténydemokrata vezetők bizonytalankodása mögött az . húzódik meg, hogy a kor­mányzó párt megosztott a kommunistákkal való együtt­működés tartalmát és mérté­két illetően. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége, amely Borisz Ponomarjovnak, a nemzetiségi tanács külügyi bizottsága elnökének, az SZKP KB Politikai Bizottsá­ga póttagjának, a központi bi­zottság titkárának vezetésé­vel az Egyesült Államokban tartózkodik, megbeszélést foly­tatott E. Brownnal, Kalifornia állam kormányzójával. Az eszmecserén a szovjet—ameri­kai kapcsolatok alakulásáról és nemzetközi kérdésekről volt szó. A tárgyalásokat követően adott sajtónyilatkozatában Brown a két ország kapcso­lataiban megindult enyhülés elmélyítése mellett szállt síkra, hangsúlyozva, hogy az enyhülési politika kedvező ha­tást gyakorol a kereskedelmi kapcsolatok bővülésére, ami igen 'nagy fontosságú az Egye­sült Államok szempontjából. A szovjet vendégek Los An­gelesben találkoztak a politi­kai, az üzleti és a kulturális élet vezető képviselőivel és el­látogattak a hollywoodi Uni­versal filmgyárba. Az Egye­sült Államok kongresszusa Los Angelesben fogadást adott a küldöttség tiszteletére. A Los Angelesben tett lá­togatás befejeztével a Pono- marjov vezette delegáció Det­roitiján utazott és ott tárgya­lásokat folytatott a város ve­zetőivel. Charles Diggs, a képviselő­ház tagja a megbeszélések so­rán hangsúlyozta, hogy a leg­felsőbb tanács és a kongresz- szus képviselőinek megoeszé- lései hozzájárultak a két fél közötti jobb megértés kialakí­tásához. — A közvetlen kap­csolatok, az őszinte vélemény­cserék elősegíthetik a bonyo­lult nemzetközi kérdések meg­oldásához vezető utak felku­tatását — mondotta Diggs. Borisz Ponomarjov a kül­döttség nevében tolmácsolta a szovjet dolgozók üdvözletét Detroit autógyári munkásai­nak. Hangsúlyozta: a Szovjet­unió, az SZKP nagy jelentő­séget tulajdonít a szovjet— amerikai kapcsolatok további javításának, mivel a béke és a nemzetközi biztonság meg­szilárdítása e kapcsolatok ja­vulásának függvénye. Márkus Gyula, az MTI belgrádi tudósítója jelenti: A belgrádi európai biztonsági és együttműködési talál hozón tegnap délelőtt plenáris ülést tartottak, majd pedig c szerkesztő bizottságok és albizottságaik tanácskoztak, A plenáris ülésen többek között felszólalt a portugál, a svéd a jugoszláv, a román, a szovjet, a máltai és az amerikai delegáció vezetője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom