Somogyi Néplap, 1978. január (34. évfolyam, 1-26. szám)

1978-01-10 / 8. szám

Tjaz telt &zerJz£iLz£őiÍQ.f 1917. október 15-én több éves hízónevelési szerződést kötöttem, amelyben húsz darao sertés hizlalására vállal­koztam. Az első hat sertés leszállítást határidejéül 1918 februárt kértem. A sertések jól fejlődtek, különösen két darab, ezért a múlt év december közepén lejelentettem ja­nuári szállításra két darabot. Az átvevők közölték velem, hogy csak februárban tudják átvenni a sertéseket, mivel az elmúlt évről is maradt vissza 15 sertés, őket nem hi­báztatom. mert állításuk szerint januárra Cülléböl csak 150 hízott sertés szállítására kaptak keretet. A korábbi szállításra bejelentett két sertés már most a súlyhatáron van, de előfordulhat, hogy a többi is elke­rüli februárra a 126 kilogrammos súlyhatárt, így darabon­ként 250—300 forinttal kevesebbet kapok értük. Ez a prob­léma nemcsak engem érint, hanem több sertéstartót is. Félő, hogy az ilyen intézkedésen elveszik a gazdák kedvét a sertéstenyésztéstől. Tisztelettel: (Bddó (Jt'ttnc GöUe, P eláll u. 4. Tiszteit Szerkesztőség! Sziklai József — Kaposvár, József Attila u. 1. szám alatti lakos a Somogyi Néplap december 15-i számában megjelent panaszát megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy novemberben új kézbesítő került a körzetbe, aki munkáját hanyagul végezte, ezért ellene megfelelően el­jártam. A jelenlegi kézbesí.ő munkájára eddig panasz még nem érkezett. Intézked em, hogy az elmaradt lapok árát a postahivatal visszatérítse. A történtekért szíves elnézését kérem. XXXIV. évfolyam, 8. szám. Kedd, 1918. január 10. Tisztelettel: Qlálgái (Jtta. osztályvezető, Postaigazgatóság, Pécs Új rádióműsorok és ismétlések Tíz óra a tízéves városért A Dunántúli Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat 2. sz. pártalapszer- vezetének hatáskörébe tartozó gazdasági egységele szocialista brigádjai a legutóbbi terme­lési tanácskozáson értékelték a múlt év eredményeit, és megvitatták az 1978-as felada­tokat. Ezen a tanácskozáson a többi között elhatározták, hogy Siófok várossá nyilvání­tásának 10. évfordulója tisz­teletére jelentős társadalmi munkát vállalnak. Az elhatá- tározás szerint minden bri­gádtag 10 órát dolgozik a Ba- laton-parti város fejlesztése. szépítése végett. Így a 22 szo­cialista brigád 300 tagja 3000 munkaórát teljesít. A brigad- tagok saját vállalatuknál vég­zik el a 10 órás munkát, s e tevékenységért kapott pénzt átutalják egy gyűjtőszámlára. A tanácskozók felhívással fordulnak a város többi szo­cialista brigádjához, hogy csatlakozzanak a »10 órát a 10 éves városért« elnevezésű mozgalomhoz. A társadalmi munkából származó jövedel­met a siófoki gyermekintéz­mények bővítésére fordítja a városi tanács. Prizmák, lámpák a lovas kocsikra Egy autó, a motorkerékpár szürkülettől reggelig kivilá­gítva közlekedik, »-a látni és látszani« szabály értelmében. Klvilágítatlan autóval csak elvétve találkozhat az ember, viszont annál többször kivi­lágításán lovas kocsival. Bosszankodunk miatta, hi­szen könnyen történhet bal­eset, s történik is nap nap után, azért, mert autós, moto­ros éjszaka késón veszi észté a «-láthatatlan« lovas kocsit. Néhány kocsis felköt ugyan valami lámpaféiét a kocsira, de ezt messziről is látható vi­lágításnak alig nevezhetjük. A kocsisok gyakran azzal vé­dekeznek, hogy nem ismerik a kivilágítás helyes módját. Pe­dig a szabályok egyértelműek. Ez év január elsejétől a lovas kocsikat a bal oldali legszélső ponton kell kivilágí­tani, hátrafelé vörös, előre pedig fehér fényt adó lámpá­Holttest a Jókai ligetben A péntekről szombatra vir­radó éjszakán ismeretlen férfi holttestére bukkantak Kapos­váron a Jókai-ligetben. A nyomozás során kiderült, hogy a halott a 62 éves kaposvári Hajós Gábor MÁV-nyugdíjas. A nyomozás megállapította, hogy bűncselekmény nem tör­tént A beteg férfi alkoholista volt; pénteken nagyobb meny- nyiségű szeszes italt fogyasz­tott, délután erősen ittas ál­lapotban a ligetben ténfer- gett. A járókelők látták a többször eleső, földön fekvő férfit, de a mentőket vagy a rendőrséget senki nem értesí­tette. A halál éjszaka következett be, közvetlen oka szívelégte­lenség és kihűlés volt. A holt­testet éjjel három órakor fe­dett« föl az éjjeliőr. Párizs — négy tételben, ez lesz a címe Sediúnszky János január végén adásba kerülő műsorának. A hallgatók kö­zül sokan emlékeznek még Jó reggelt, vasárnap! című összeállításra, mely Európa országain, városain vezeteti végig. Szórakoztató úti él­ményeket mondott el. Az ér­zelmes és- tanulságos utazás korszerű változatát alakította ki. Most más címmel -<• vagy címekkel —, de lényegében hasonló céllal indít új soro­zatot. Az első adás tehát Párizsba kalauzol bennünket. Négy tétele: Anno 1900, Az utca éneke, Fények a vízen, A holnap városa. Február 17-én hallhatunk egy másik, földrajzi műsort Merre jártunk? címmel. Rejt- vényes bolyongás lesz — ha­zai tájakon. A rádiósok sze­retnének kedvet ébreszteni ez­zel a játékkal a hazai termé­szetjáráshoz, műemléke.nk, falvaink, történelmi és iro­dalmi emlékhelyeink felfede­zéséhez. Sor kerül majd tré­fás feladatokra, zenei, gaszt­ronómiai talányokra is. A »tú­ravezető«: Szilágyi János. Ma este: Makk Marci Makk Marci néven új báb­figura született az egészség jelképeként. A gyerekek leen­dő kedvence a Televízió kép­ernyőjén — az Országos Egészségnevelési Intézet mű­sorában — a közelmúltban már be is mutatkozott. E báb­figura ma, kedden ismét meg­jelenik a képernyőn, s ezzel kezdetét veszi egy hosszabb sorozat. Elsőként a mozgást, a kirándulást népszerűsíti, a későbbiekben a helyes táplál­kozási és higiéniai szokások­kal ismerteti meg a kicsiket. Már megjelentek a kedves bábfigurát ábrázoló kártya- és falinaptárok, s 200 ezer példányban közreadták a Makk Marci kifestőkönyvet is, Csukás István verseivel. A kiadványokat az intézet a megyei egészségügyi felvilá­gosítási csoportok révén jut­tatja el az óvodákba, isko­lákba. A tervek szerint dia- és sza­lagfilmek is készülnek majd, amelyeket a szülők az üzle­tekben is megvásárolhatnak. Századeleji borbélyműhely A Magyar Rádió Karinthy Színpada új sorozatot indított a magyar humor és szatíra történetéről, illusztrálva pél­dákkal. A megismétlődő tíz adás a reformkorig igyekszik a hazai irodalom humorát be­mutatni. Fekete Sándor és Gyárfás Miklós poríalanította a művek egy részét. Benedek István századok és ezredek útvesztőjében kutatta mai anekdotáink eredetét. Feke­te Sándor a paródiatörténet­ről állított össze műsort. Az első ismétlésre január 25-én kerül sor. Ez somogyi vonat­kozású, Csokonai révén. Vargha Balázs ugyanis Cso­konai a csókról címmel szer­kesztett műsort, melyet ő is vezet. Közreműködik: Bánsá­gi Ildikó, Bodrogi Gyula, Ga­ras Dezső, Lukács Sándor és a Bakfark Consort. A rende­ző: Bozóky István. A főváros egyik legrégibb borbélyműhelye a XTV. kerületi Ilka utcában működik. Tulajdonosa a 70 éves Horváth Jó­zsef. 1919. november 1-e óta dolgozik. Az üzletet 1907-ben alapították, és még ma is eredeti berendezési tárgyakat használnak. A régi székek, a brüsszeli tükrök, a nikkelezett rózsavíz- és kölnitartók, a régi szerszámok és a falakon el­helyezett metszetek a század első évtizedének hangulatát idézik. (MTI-lotó — Fényes Tamás felv. — KS) Nyesik a fákat Megkezdték a fák nyesését a városgazdálkodási vállalat dolgozói Kaposváron. Weöres Sándor irodalomszemléleíe Esszék, értékelések a Jelenkor januári szániában A Pécsen szerkesztett iro­dalmi és művészeti folyóirat új számának lírai rovatában többek között Arató ■ Károly, Garai Gábor, Káldi János, Kárpáti Kamii, Rónay György és Takáts Gyula költeményeit olvashatjuk. A szépprózai írá­sok sorában Hallamd Erzsé­bet elbeszélése, Kampis Péter kisregényének első része, Mé­szöly Miklós Érintések című naplójegyzete és Tüskés Ti­bor Sorskovácsok című — a Pécsi Vasas Ipari Szövetke­zet életéről szóló — munká­jának bevezető fejezete ka­pott helyet. Láncz Sándor Képzőművé­szeti krónikája a Kassel—->d6« címmel rendezett kiállítást is­merteti és értékeli, V. Kiss Margit írása pedig Kondor Béla grafikáit elemzi. Futaky Hajna pécsi, Bécsy Tamás fő­városi színházi bemutatókról számol be. A kritikai rovat élén Ke­nyeres Zoltán esszéjének be­fejező részét találjuk Weöres Sándor irodalomszemléletéről. Rónay György új verses kö­tetét Rába György, Kárpáti Kamiiét pedig Alföldy Jenő ismerteti. Figyelmet érdemel Béládi Miklós esszéje Mészöly Miklós regényeiről és Pomo- gáts Béla írása Kardos G. György új művéről. Halálos baleset induláskor Mint annak idején hírt ad­tunk róla, szeptember 11-én reggel súlyos szerencsétlenség történt Bedegkéren. A 48 éves Gartai Mihály bedegkéri au­tóbuszvezető a garázsból akart kiindulni a Volán autóbuszá­val. A busz azonban nem mozdult. A férfi, hogy a já­ratot időben indíthassa, meg­kért néhány embert, hogy tol­ják meg a buszt. Segítséggel kijutottak a garázsból, és már az úton volt a jármű, ami­kor a buszt tolókhoz csatla­kozott a 28 éves Paülik Jó­zsef helybeli tsz-tag. A fia­talember a jármű e'ső, jobb oldali felszáiló ajtajához áll­va tolta a buszt, s ott a gép­kocsivezető sem vehette ész­re. Segédkezés közben a fia­tal férfi a jármű alá esett, és a kerék átment rajta. Paulik József olyan súlyosan megsé­rült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az esethez még csupán annyit, hogy autóbuszt megtolni tilos, a forgalomban csak minden tekintetben kifo­gástalan jármű vehet részt. Az ügyben a Kaposvári Já­rásbíróság dr. Mateevics Lászlóné tanácsa hirdetett íté­letet Gartai Mihály autóbusz- vezetőt halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt 10 hónapi — 3 év próbaidőre fel­függesztett — szabadságvesz­tésre és 7000 forint pénzbün­tetésre ítélték. Következtetés Pistikének mindig azt magyarázta a papája, hogyha cseresznyét eszik, ki kell köpnie a magokat. A minap az Allatkertben voltaik, és az oroszlán ket­recénél így,szól Pistike: — Papa, ha az oroszlán megeszik egy embert, kikö­pi a gombokat? Félreérés Az autóbuszmegállónál két várakozó beszélget. — Hallotta? A főváros most is külföldről rendel autóbuszokat. — Rémes! — Mi ebben a rémes? — Na hallja, már egy fél órája várok itt autó­buszra, mikor fognak azok külföldről ideérni? Tanú Ko­A bíró megkérdezi vácsot: — Maga tanúja volt an­nak, mikor Szabóék között a veszekedés elkezdődött? — Hogyne kérem — fele­li Kovács —, én voltam a tanú az esküvőjükön. Megnyugtatás Egy chicagói bank igaz­gatója konferenciát tart, és épp egy nagy tranzak­cióról tárgyalnak, Emikor egyik igazgató izgatottan felugrik: — Szent isten, a kulcsot a kasszában felejtettem. — Mit vagy olyan izga­tott —; inti le a másik —, hiszen mindnyájan itt va­gyunk. Afukorsóg .jutalma ' A milliomos meghal, és erélyesen kopogtat a mennyország kapuján. Szent Péter kinyitja az ajtót, és megkérdi : — Mit akarsz? — Be akarok menni. — Hohó, aztán voltak-e jó cselekedeteid a földön? — Hogyhe. Egyszer ta­lálkoztam egy koldussal, és adtam neki tíz centet. — Aztán? — Aztán egy más al­kalommal egy másik kol­dusnak is adtam tiz cen­tet. — Hát még mi jót tet­tél? — Pár év múlva megint adtam egy koldusnak tíz centet. Szent Péter jelenti a dolgot az tlrnak. Az Űr végighallgatja, aztán így szól: — Add vissza neki a harminc centet, és men­jen a pokolba! Hasonlat A fiatalasszony fölpró­bálja új fürdőruháját, a férje elé áll, és megkér­dezi : — Mit szólsz a fürdő­ruhámhoz? Olyan, mint egy költemény. — Költemény? Ez né­mi túlzás. Legfeljebb egy aforizma. Ssmg® Mépísfi Az MSZMP Somogy megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő : JÁVORI BÊI.A. Főszerkesztő-li.: Paál László Szerkesztőség: Kaposvár, l.alinci Sándor u. 2. Postacím: 7401. Telefon: n-510, lt-511, 11-512. Kiadja a Somogy megyei Lapkiadí Vállalat. Kaposvár, Latinca Sandoi utca 2. Postacím: 7401 Kaposvár, postafiók 31. Telefon: 11-516. Felelős kiadó: Dómján Sándor. Beküldött kéziratot nem őrzünlc meg és nem küldünk vissza 1 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahiva­taloknál és posláskézbesiiőknél. Előfizetési dij egy hónapra 2II *=». index: 25 967. ISSN 0133—0608. Készült a Somogy megyei Nyom­daipari vállalat kaposvári üzemé­ben. Kaposvár. Május 1. u. 111. Felelős vezető: ïarkas Béla. igazgató. val. A kocsikon hátul két — kör alakú — fényvisszaverő prizmát is el kell helyezni. A jövőben — a közlekedés biztonságosabbá tétele érdeké­ben — még újabb előírások is vonatkoznak majd a fogatol' járművekre. A kocsik hátol­dalára 1979-től piros-fehér ferde csíkozású fényvisszave­rő táblát kell majd helyezn (nagysága 750 négyzetcenti­méter), hogy a járműreflekto rok fényében már messziről jól észre lehessen venni < lovas kocsit, kevesebb balese következzen be, mert «-észre­vétlenül« közlekednek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom