Somogyi Néplap, 1977. december (33. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-07 / 287. szám

Bemutató előtt Versenytársak vagy szövetségesek? N apjaink sokat vitatott kérdése: egymás létére törő konkurrensek, vagy egymás hatását felerősí­tő, kulturális emelkedést ho­zó szövetségesek-e a televí­zió, a film, a rádió, a könyv meg a színház? Az elméleti válasz olyan egyértelmű, hogy magát a kérdést megszüntetni látszik: a mozgó kép sokféle módon ébreszthet irodalmi érdeklő­dést (regények, elbeszélések film- vagy tv-adaptációja; írók, színészek közvetlen meg­szólaltatása; irodalmi viták a tv-nézők nyilvánossága előtt; színházi közvetítések — ame­lyek nem pótolván az «-iga­zit-«, annak megnézésére kész­tetnék —, közeli és távoli tá­jak, városok bemutatása; tör­ténelem, művészet, néprajz, természettudomány témakö­reiből vett ismeretterjesztő filmek és még sok minden ébreszt csak a könyvek se­gítségével kielégíthető kíván­csiságot) ; az olvasmányélmé­nyek viszont gyakran kíván­ják a képi kiegészítést (pél­dául útleírás, művészettörté­net); és a színházlátogató szí­vesen nézi meg kedvelt mű­vészeinek portréfilmjeit. Elvi­leg tehát kétségtelen a szö­vetséges helyzet, a sokféle kölcsönhatás, olyannyira, hogy fölöslegesnek látszik a továb­bi töprengés. Mégsem az. A gyakorlat — mint annyi más kérdésben is — nem követi feltétlenül az ésszerűséget. A rádió ugyan­is az «elvont emberre« sza­bott, ám a valóságos egyéni­ség a maga pszichológiai kö­töttségeiben vergődik. A mozgóképet a nagy film­esztéta, Balázs Béla korunk népművészetének nevezte. A megállapítás eredeti ugyan, de csak látszólag helytálló. A film (a továbbiakban vegyük egy kalap alá a tv-vel, mert mondanivalónk szempontjá­ból szerepük azonos) »fogyasz­tója« valóban az egész nép; készítőinek serege is növek­szik, gondoljunk az amatőr­filmesek óriási táborára. A népművészet lényege azonban nem az, hogy sokan «fo­gyasztják« és sokan hozzák létre, hanem, hogy közösség­ben születik, magán viseli egy adott közösség jellegzetessé­geit, és — a tárgyi alkotáso­kat kivéve — a közösség for­málja, alakítja, csiszolgatja, miközben térben és időben (■szomszédainak, illetve utódai­nak) terjeszti. Ezt a kollektivitást (alko­tók és «fogyasztók« azonossá­gát) semmiképp sem találjuk meg a mozgóképnél, a televí­zió meg éppen ellene hat, mert az egyén szabad óráiban otthonához láncolja, és így társas kapcsolatait sorvasztja. E kapcsolatok hiánya hal­ványítja a szellemi élet Amint a népek történetében a tengeri hajózás, az egymással való érintkezés kultúrák gyors kibontakozását tette lehetővé, úgy az egyén életében is óriá­si lendítőerő a gondolatcsere, a gondolatok összeszikrázása. Olvasáspszichológiái felméré­sekből tudjuk, hogy sokkal többet olvasnak, akiknek van kivel megbeszélniük könyvél­ményeiket. A mozgókép azonkívül mér­téktelen fogyasztás esetén passzivitást kelt, megbénítja a személyiség cselekvő erejét. Különösképpen akkor, ha va­laki kisgyermekként nő hoz­zá a képernyőhöz, ha azt szü­lei amolyan «házi fegyelme- zőnek«, «ingyen dadának« te­kintik. Az ilyen gyermekben kialákul a képi gondolkodás •dlsúlya, s ez elnyomja a fo­galmi, azaz elvont gondolko­dás képességét, szintúgy a bontakozó képzeletet is, (Nem szólva az idegrendszerre és a látásra ható egészségügyi ár­talmakról!) Az ilyen gyermek elkábul a benyomásoktól, de- koncentrált, felüleles lesz, s el sem jut oda, hogy a fáradsá­gosabb, de maradandóbb is­meretszerzés fogalmi — vagy­is könyvekre alapozott — út­ját járva, megteremtvén ma­gában a megismerés eszközei­nek áhított szövetségét. Mindez persze nemcsak a gyermekre, hanem a művelt­ség első lépéseinél tartó fel­nőttre is érvényes. Passzivitás, kényelem, elzárkózás: meg­annyi akadálya, hogy az előbb említett versenytársakból szö­vetségesek legyenek. Mert ez az ésszerű és természetesnek látszó szövetség csak abban a belső harmóniában valósulhat meg, melyet az egyén a kü­lönféle ismeretszerző eszközök okos felhasználásával önma­gában kia'akít. Az arányta­lanságokból eredő torzulások ellen csak akkor tudunk vé­dekezni. ha a mozgókép pszi­chológiai hatásának veszélyei­vel őszintén szembenézünk. önnyű — és felületes — megoldás lenne a sta­tisztikák számaival megnyugtatni magunkat: évről évre több könyv fogy nálunk, köztük olyan magas szintű művek is, amelyekhez hason­lókat egy emberöltővel ez­előtt legföljebb néhány százan ha olvastak. A fejlődés két­ségtelen, ám az is tény, hogy a lakosság fele nem olvas rendszeresen, harmada pedig egyáltalán nem vesz könyvet a kezébe. Naponta tapasztal­juk, hogy kétmilliós főváro­sunkban hiánycikk a színház­jegy, de ha a színházi helyek számát a lakosságéhoz viszo­nyítjuk, -nyomban kiderül, nem a színházlátogató sok — a színház kevés. A mozgókép csak akkor lesz és lehet kul­turális felemelkedésünk eszkö-i ze, ha az, előbb említett har- ! mónia szükségességét tudato­sítjuk, és ha minden lehető alkalommal figyelmeztetjük a szülőket: a tv és a film aján­dék is, de veszedelem is, csín­ján kell vele bánni, akár a gyógyszerrel. Végül még néhány szót a rádióról, amely oly nyilván­valóan szövetséges, hogy ver­senytárs mivolta föl sem me­rül. Szerény doboz, szemün­ket nem rongálja, nem pótol sem látványt, sem könyvet, gondolkodásunkat inkább fo­galmi útra tereli, jótétemény a magánosoknak, s leginkább az egyhangú, manuális mun­kák végzőinek: szépirodalmi, ismeretterjesztő műsorai más tevékenység közben is pallé­rozzák elménket, s gyakran rábírnak egy-egy könyv kéz­bevételére. Veszélye — ha van — csak ott észlelhető, aho! már más okok előidézték a bajt: a gondolkodásra rá nem szokott fiataloknál, akik úton- útfélen zenét harsogtatnak a fülünkbe, mert félnek egyedül maradni önmagukkal, hiszen a szó szoros értelmében unják »magukat«. em félünk a »Gutenberg galakszis« alkonyától, a könyvkultúra hanyat­lásától: a könyv évezredeken át keveseké volt, s most már gyűrűzve terjed, hogy mind többeké legyen. Az a kíván­ság sugallja e sorokat, hogy a kép társulva a könyvhöz, a hanghoz, a játékszínhez egész népünk körében szolgálja a szabadon szárnyaló gondolatot. A közműveltséget, amely csak közösségi lehet. Bozóky Éva N Nem operett — tragikomédia! — Szeretném hangsúlyozni: Ödön von Horváth műve nem operett! — mondta Ascher Ta­más, a Csiky Gergely Színház pénteki bemutatójának rende­zője. — A darab sorsát eddig megpecsételte, hogy a Strauss- keringőt idézi címével az író. Mondok egy példát: a tanító­képző főiskolások az idén ke­vesebb bérletet vásároltak, mert ezt is daljátéknak vél- t<_... Ödön von Horvá.h a kis­polgárról írta keserű tragiko­médiáját! Tehát nem a nálunk használt értelemben ncpszín- játék a műve. Arról a kispol­gárról van itt szó, aki közhe­lyekben gondolkodik, cselek­szik. Majmolja az újságokban szereplő sztárok vagy állam­férfiak magatartásmintáit. Je­len esetben a harmincas évek elejének divatos pózait: ebben az időszakban játszódik a mű cselekménye. — Ezt a világot szeretnénk színpadra állítani korhű jel­mezek segítségével — folytat­ta a díszlet- és jelmeztervező Pauer Gyula. A hazug idillt leplezi le Ödön von Horváth Kleist-dí- jas író e művében. A hatva­nas években valóságos rene­szánsza kezdődött darabjainak. Apja az Osztrák-Magyar Mo­narchia diplomatája volt; a család így sok helyen megfor­dult. Az író egy ideig a 'budai Hakócziánum növendéke voit, majd Pozsonyban a íőreálisko Iában tanult. Sok szállal kötő­dött a magyar kultúrához: drá­matöredéke maradt Dózsáról, szerette Ady költészetét. Élete jav„t németek között töltötte, majd a fasizmus elől előbb Hollandiába, azután Francia­K Teve az óvónőképzésben Pogány Judit, a főszereplő. országba emigrált. A halál harminchét évesen érte utol a párizsi Champs Elysées-n. Vi­har törte faág zuhant rá, mint­ha valamelyik darabjának groteszk fordulatát plagizáltr volna az élet Az örök kispolgár című re­gényének bevezető sorai jel­lemzők a Mesél a bécsi erdő mondandójára is: »A nyárs­polgár tudva levöleg az a hipochonder, aki arra törek­szik, hogy mindenhez gyáván alkalmazkodjék, és miközben magáévá tette az új eszméket, máris meghamisította a fogal­mazásukat.« Ödön von Hor­váth gyilkos szatírával leplezi le »hőseit«. Elsők között is­merte föl, hogy az önálló'.lan, gondolkodni rest közeg tápta­laja a fasizmusnak is ; erre fi­gyelmeztet darabjában. Marianne egy a közhelyek rabságában élő polgárlányok közül. Sorsának egy fordu'ala azonban közvetve megbecs.e­leníti, kitaszítottá teszi. Az ‘ő útját követjük a színpadi mű­ben. A megesett lányt Po­gány Judit alakítja majd, aki olyan szerepekkel tette is­mertté a nevét, mint a Várj, amíg sötét lesz Glóriája, a Halló, ki az? takarítónője, a Patika cselédlánya, a Szent György és a Sárkány Uttagan- ga királyleánya, A kutya tes­tamentumának bohóca, az Ahogy tetszik Rosalindája, a Tűzijáték naivaprimadon-ná- ja, a Tarelkin hniála öregasz- szonya, A műveltség netovább­ja női főszerepe, a Csillag a mág'yán Veronikája, az Őrü­let vagy más Philiája, az Osz­lopos Simeon Zsuzsija, a Troilus és Cressida női fősze­repe, az Ivanov Sára Abram- szon—Anna Petrovnája, és gyermekdarabok, tévéjátékok figurái... Ö így vallott új sze­repéről: — Marianne-t alakítom. Fo­tók és újságok segítségével igyekszünk a kor rajzát meg­teremteni. Minden fontos le­het: a járás, a fejtartás, a né- :és. Amikor Marianne-t meg- smerjük: kispolgári divat­hölgy, a divatlapok figuráit utánozza. A dráma végére min­den megaláztatás megtörténik vele, ami emberrel megeshet Színészileg legizgalmasabb a szerepben: ezt a kálváriát be­járni Márianne-nál. Olsavszky Évát, Sándor Bö»- ,'ce vendégművésznőt, Molnár Piroskát, Vajda Lászlót, He­ly ey Lászlót, Kun Vilmost, Koltai Róbertét, Kiss Istvánt, Hunyadkürli Istvánt látjuk még a főbb szerepekben. Belehallgatunk a próbába: mintha a Patika írója — Szép Ernő, Molnár Ferenc és Brecht szólna együtt, önállóvá ve­gyült stílusban... Leskö László Rebbenő szárnyah, szisszenő sőréi A szarvasi óvónőképzőben a zárt láncú tv-hálózat Jelentős sz'- epet kap az oktatásban. Képünkön: Felvétel készül egy foglalkozásról. Míg Ady Lajos az apa lelké­re beszélt, Endre bátyja újabb szívrohamot kapott a szállo­dában. Hiába szerette a Ma­gyar Király-beli életet, most jobban kívánkozott Csúcsára. Mihelyt túljutott a veszélyen, sietett is a Királyhágó mögöt­ti édenbe. A szívrohamból va­ló felgyógyulás után ajándé­kozta meg Csinszkát egyik legszebb versével, amelynek címe: »Cifra szűrömmel be­takarva«. A házas poéta Pontosabbak vagyunk, ha megjegyezzük, hogy Adynak elsősorban állandó társ kel­lett, nem pedig a házasság. De mert Csinszka ragaszko­dott a formaságokhoz, a köl­tő magáévá tette akaratát, jól tudva, hogy ezzel sokat föl kell adnia a féltve őrzött sze­mélyi függetlenségéből. 1915. március 25-én érkeztek Csú­csáról Pestre, Ady a Magyar Királyban szállt meg, Csinsz­ka pedig Ady Lajoséknál, és másnap megtörtént a házas­ságkötés. A városházán maga a főpol­gármester, Bárczy István adta őket össze a polgári esküvőn. Egyházi szertartásra Budán, a Szilágyi Dezső téren került sor, abban a díszes reformá­tus templomban, amelyet a főváros protestáns előkelősége látogatott. Ady tanúja a jó barát Bölöni György volt Az egyszerűségében is igényes formaságok után a hárshegyi Schüller vendéglőben tartot­ták az ünnepi ebédet, ame­lyen sem a huszonegy éves fiatalasszony, sem a har­mincnyolc éves férj nem vi­selkedett túl vidáman, sőt érthetetlenül eléggé kedvsze­gett lett a hangulatuk. Fa­nyar humorral titkon azzal ijesztett rá Ady Bölönire, hogy megszökik az ebédről, s elbújik Bécsben. A barát aki merész ötleteiről is jól is­merte Ady Endrét komolyan megijedt s kőnyörgött a köl­tőnek, hogy ne okozzon bot­rányt Ez volt az egyetlen epizód, amely megnevettette Adyt es­küvője napján. Csúcsára ér­kezve sokat javult a kedve, próbálta átérezni, hogy okkal lehet boldog. Rövid idifjéből az újabb katonai idézés zök­kentette ki. Tasnádra rendel­ték, ama járási székhelyre, ahonnan Érmindszentet is igazgatták. Nem vált be. Fe­lesége is vele tartott s abbéli örömükben, hogy szerencsésen túljutottak az újabb kellemet­lenségen, remekül vakációz­tak Érmindszenten. A költő édesanyja a tőle telhető leg­teljesebb odaadással járt a fiatalok kedvében, mert hi­szen fia házasságának jobban örült mint maga az érdekelt Ady Endre. Jól sikerült a folytatás is. 1915 nyarán Bölöni és felesé­ge, Itóka társaságában regé­nyes körutazást tettek Erdély­ben. Ady Endre valami külö­nös nosztalgia következtében makacsul erdélyinek vallot­ta magát pedig a Szilágyság­ban született és Erdélyt Ko­lozsváron túl soha nem látta. Most bebarangolták négyes­ben a Székelyföld szívéig, a Hargitáig, kipróbálva Szováta híres gyógyfürdőjét, ismer­kedve, barátkozva Marosvá­sárhely irodalomszerető értel­miségével. Az erdélyi bolyon­gás után is folytatódott a nyaralás, Ady strandolni járt Csúcsán a habzó-morajló Se­bes-Körös partjára. De mintha irigyelnék tőle a viszonylag nyugodt napokat, a jobboldali sajtó hangulatot próbált kelteni ellene, mond­ván, hogy a korábban oly hangos költő most bezzeg hallgat, holott tudhatná a haza iránti kötelességét Bű­néül rótták fel, Uogy nem állt az uszítok közé. Ady Endre nagyon a szívére vette az igaz­ságtalanságot, keserűen pa­naszolta: neki mindene az írás, szenved a némaság miatt, de muszáj hallgatnia, mert amit mondhatna, az nem kell Közérzete lassan, de biztosan megint elsötétült. Még a könyvek olvasásához sem volt kedve, viszont az újságokat és a folyóiratokat mohón falta, nem hagyva ki még a Földta­ni Közleményeket sem. Hangulatromlásával együtt növekedett az elfogyasztott bor és cigaretta mennyisége. Kevéske kikapcsolódást jelen­tett számára az estéli kártyá­zás, amikor a nagymaniival, Berta nénivel ártatlanul el­civakodtak a lapjárásból adó­dó félreértések miatt A tel­jes elszigetelődés veszélye elől az ősz folyamán néhány hétre Pestre jöttek kapcsola­tokat ápolni és újakat keres­ni, főképp a Pesti Napló háza táján, de csak a pénzük fo­gyott és a kedvük romlott a háborús légkörű, megváltozott fővárosban. (Folytatjuk) Megcsúszik a nap fénye a I 1 hófehér mezőn. A néhány napja esett hó teteje jéggé dermedt, felülete megkékült. A szántás barázdáit elsimítot­ta a szél. A gödröket tele­hordta, s ha valaki nem is­meri a hó színét, roppan alat­ta a kemény réteg, becsapva térdig süllyed. Fácánnyomok mindenütt. A karmos lábaké, a farktollak barázdái, a megkapart fűcso­mók, a gyors futások, felröp- penések mélyebb jelei. Eláll a szél. Reggel mfnusz hét-nyolc fok volt, bátorta­lanul kelt a nap is. A fekete erdő — fekete ágak-gallyak tömör fala — kilóg a hóból. — összecsapta a iió a fácá­nokat! — mondják a vadá­szok. A szétszóródott mada­rak ilyenkor csapatokba tö­mörültek, s ha a hangos kez­dés után megindul a mindin­kább elcsendesülő lánc a gyors mozgású kutyák kísé­retében, egyszerre mindig több kakas és tyúk rebben föl. Lőni azonban nem min­dig lehet. — Tyúk!!! — huhhan vé gig a kiáltás a soron. Fütyül- ve-surrogva rebbennek a fá­cánszárnyak. Tulajdonképpen az igazi vadászok már «fel­szálló ágban«, a szárnyverde- sés hangjából tudják, hogy tyúk rebbent föl. A kiáltás el­marad a felismerés gyorsasá­gától. Magukat is megnyug­tatják a hangos ordítással. Hiszen ilyenkor már feszül mindenük. A karizmuk, az összehúzott szemük, az ide­geik, a vállukhoz szorított puska, az ujjuk a billentyűn — és akkor jön a jelzés : ma­radj veszteg, pajtás, ez a ka­kas nem kakas... , Feszül egy ilyen vadászaton minden. A hó kérge, az em­berek idegrendszere, a kutyák ( ösztöne, s a fagytól meghú­zott villanyvezetékek a me­zők felett. A vadászmester egyszerre hétfelé néz. ő is vérbeli vadász, becézve simo­gatja megrövidített tuSú, szép sörétesét. S neki is van egy vizslája, amely ugyan beül a Ladába, de igazán akkor érzi jól magát, amikor a megbújó fácán közelébe ér. Akkor azután nincs mese! A szimat, a szimatot követő fegyelmezettség, az előbújó ösztönök merev szoborrá fa­ragják a vizslát. Csak cson­kára vágott farka jelez reme­gő gyorsasággal. Áll, mintha kőből lenne, mereven néz egy pontra, oda, ahonnan félre- ravaszul visszapislog rá a ke­resett madár. Állnak mind­ketten, mozdulatlanul. Min­dig a fácán unja meg előbb. Kisvártatva dörren a puska, hogy ne roncsoljon nagyon a szisszenő sörét. De szép is egy ilyen téli nap! Amikor kéken fogad az ég, és szabadon hull alá a meghűlt napsugár, amikor a széltől kifáradt kopasz fák elcsendesülnek, s a magasban rebbenve ’ szikrázik a fácán­kakasok tolla, amikor a vadá­szok megnézik a vizsla lá­bait, nem vágta-e véresre a keménnyé fagyott hó. Amikor — néha többször is tíz kilo­méteres gyaloglás után — a fehér hóra sorakozik a terí­ték. De olyankor már rendsze­rint alkonyodik. A vadászok a terítéket nézik, most már nyugodtan, megtört csövű puskákkal, a kutyák fáradtan ténferegnek. Fél óra, és csak a nyomok maradnak. Az erő­re kapó szél még magával hurcolja egy darabig az utol­só mondatot: — Alig-alig van róka a te­rületünkön ... M. A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom