Somogyi Néplap, 1977. december (33. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-01 / 282. szám

VILÁG PROLETÁRJAI; EGYESÜLJETEK.! L ‘ Ata: 80 fillér y^Z ti S Z MP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIII. évfolyam 282. szám 1977. december I., csütörtök PVC-gyár épül Kazincbarcikán Borbély Sándor látogatása megyénkben Borbély Sándor, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának titkára tegnap Kaposvárra látogatott. Részt vett és felszólalt a So­mogy megyei párt-végrehajtó­bizottság ülésén, ahol a XI. kongresszus és a megyei párt­értekezlet óta eltelt időszak gazdasági, politikai feladatai­nak végrehajtását vitatták meg és értékelték. Befejezte venezuelai látogatását a magyar pártküldöttség À Magyar Szocialista Mun­káspárt küldöttsége Biszku Bélának, a Politikai Bizottság tagjának, a Központi Bizottság titkárának vezetésével befejez­te látogatását Venezuelában. A magyar pártküldöttség earacasi tartózkodása alatt megbeszéléseket folytatott Je­sus Fariával, a Venezuelai Kommunista Párt főtitkárával és a párt más vezetőivel. A megbeszélésekről közleményt adnak ki. A magyar pártküldöttség szerdán a Costa Rica-i Népi Élcsapat Párt meghívására San Jóséba utazott. (MTI) ülést tart a Magvar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságá­nak ülését december 1-re összehívták. A Politikai Bizottság a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 60. évfordulójának megünnepléséről szóló beszámo­ló, az 1977. évi népgazdasági terv teljesítéséről szóló jelen­tés, illetve az 1978. évi terv és állami költségvetés irányel­veire vonatkozó előterjesztés megvitatását javasolja a Köz­ponti Bizottságnak. (MTI) A Varsói Szerződés honvédelmi miniszteri bizottsága folytatta munkáját János, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Rdcz Sándor, az MSZMP Központi Bizottsá­gának osztályvezetője, vala­mint Pullai Árpád köziekedés- és postaügyi miniszter. (MTI) Kazincbarcikán KISZ-védnökséggel épül a Borsodi Vegyi Kombinát új PVC-gyára, amely évente 250 ezer tonna 50 százalékos nátronlúgot gyárt az alumíniumiparnak. A fel­szabadult klórból — etilén hozzáadásával — 150 ezer tonna PVC-port állítanak majd elő évente. A próbaüzem 1978-ban kezdődik. Eddig elkészült a Leninvárosból érkező etilén csővezeték fogadóállomása és szerelés alatt áll a monomer, polimer és elektrolízis üzem. A képen: Szerelik a csővezeté­ket. (MTI-fotó — Branstetter Sándor felv. — KS) A Varsói Szerződés tagálla mai honvédelmi miniszteri bi­zottságának tagjai — Budapes­ten zajló ülésük programjánál részeként — tegnap megtekin­tették a Dunán felépített vas­úti uszályhidat, a polgári és katonai szakemberek együttes munkájának eredményét. A bemutatón részt vett Borbándi Véget ért a szovjet—magyar kormányközi bizottság ülésszaka Szekér Gyula hazaérkezett Moszkvából Leonyid Brezsnyev fogadta a szíriai miniszter elnök-helyettest Khaddam hazautazott Moszkvából Moszkvában tegnap véget ért a magyar—szovjet gazda­sági és műszaki-tudományos együttműködési kormányközi bizottság XX. ülésszaka. Az ülésszakon a magyar küldött­séget dr. Szekér Gyula mi­niszterelnök-helyettes, a szov­jet küldöttséget Konsztantyin Katusev, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnökhe­lyettese vezette. A tanácskozásról kiadott közlemény szerint a kormány­közi bizottság áttekintette és jóváhagyta a Magyar Nép- köztársaság és a Szovjetunió legfontosabb iparágai közötti gyártmányszakosítási és koo­peráció hosszú távú fejlesz­tésének alapvető irányelveit. A bizottság áttekintette és Jóváhagyta a Magyar Népköz- társaság és a Szovjetunió mi­nisztériumainak azokat a ja­vaslatait, amelyek a terme­lési-műszaki együttműködés kiszélesítésére és elmélyítésé­re irányulnak a rádióiparban, a hajóépítésben, az energeti­kai, a nehézipari és közleke­dési gépgyártásban, valamint az építőanyaggyártásban. Megvitatták és jóváhagyták a két országnak az áruszállítás megjavítására irányuló intéz­kedéseit is. A bizottság áttekintette azo­kat a kormányközi megálla­podásokat, amelyek a 750 ki­lovolt feszültségű villamos távvezeték, négy új szénbánya és egy hőerőmű építésében történő együttműködésről szólnak, valamint az olefinok és feldolgozási termékeik, a növényvédő szerek, műtrá­gyák és a magasabb zsíral­koholok gyártásában történő együttműködésre vonatkoz­nak. A két fél határozatokat, fogadott el az említett kor­mányközi egyezmények tel­jesítésének biztosítására. A bizottság jelentést hall­gatott , meg a kölcsönös áru­szállítások ez évi tervének teljesítéséről és megállapítot­ta: a teljesítésben nagy sze­repe volt a csepeli kombinát dől gozói kezdeményezésének : a Szovjetunió rendeléseinek a — a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 60. évfordu­lója tiszteletére — határidő előtti teljesítésére indított mu nka verseny nek. A bizottság ülése alkalmá­ból aláírta a két ország kor­mányának egyezményét arról, hogy a Szovjetunió műszaki téren együttműködik a Du­nán létesülő, nagymaros—ga- cikovói vízlépcsőrendszer nagymarosi lépcsőjének épí­tésében. A bizottság ülése a testvéri barátság és a teljes egyetér­tés légkörében folyt le. A kormányközi bizottság ülésének jegyzőkönyvét a két társelnök: Szekér Gyula és Konsztantyin Katusev írta alá. A nagymarosi vízlépcső építkezésével kapcsolatos új kormányközi egyezményt magyar részről dr. Bíró József külkereskedelmi miniszter, szovjet > részről Szemjon Szkacskov, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsa külgazdasági kapcsolatok állami bizottsá­gának elnöke írta alá. Az ünnepélyes aláíráson Konsztantyin Katusev rövi­den méltatta a tárgyalások, az ülésszakon létrejött új megállapdások jelentőségét. Szekér Gyula válaszában utalt arra, hogy a kormányközi bi­zottság eddigi húsz üléssza­kán igen jelentős eredménye­ket értek el a két ország kö­zötti együttműködés fejleszté­sében. A gyümölcsöző együtt­működést, a kölcsönös előnyö­ket mutatja, hogy a bizott­ság létrehozása óta eltelt 14 esztendőben a magyar—szov­jet külkereskedelmi forgalom hétszeresére nőtt. A kormány elnökhelyettese külön is alá­húzta, hogy a szovjet fél nagy figyelmet és megértést tanúsít a magyar javaslatok, igények iránt, és hogy az ülé­seken a testvéri barátság, az elvtársi együttműködés légkö­rében sikerrel lehet áthidalni a legbonyolultabb kérdéseket is. Szekér Gyula tegnap repü­lőgéppel visszutazott Buda­pestre. • • • , Tegnap hazaérkezett Moszkvából a magyar kül­döttség, amely a magyar— szovjet gazdasági és műszaki­tudományos együttműködési kormányközi bizottság XX. ülésszakán vett részt. A dele­gációt Szekér Gyula, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, az együttműködési bizottság magyar tagozatának elnöke vezette. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent Sághy Vilmos belkeres­kedelmi miniszter, ott volt V. J. Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete is. Hazaérkezése után Szekér Gyula nyilatkozott az MTI munkatársának. — Á Szovjetunió a nemzet­közi szolidaritás lenini elvé­től vezettetve szilárdan a sza­badság és a haladás erői mel­lett áll az arab Keleten ab- 1 ban a harcban, amelyet az imperializmus próbálkozásai ellen vívnak az izraeli agresz- szió következményeinek fel­számolásáért — jelentette ki Leonyid Brezsnyev Khaddam szíriai külügyminiszterrel tegnap lezajlott találkozóján. Az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa elnökségének elnöke And­rej Gromikóval, az SZKP Politikai Bizottságának tagjá­val, a Szovjetunió külügymi­niszterével együtt fogadta a Szovjetunióban baráti látoga­táson tartózkodó Abdel Halim Khaddam szíriai miniszterel­nök-helyettest és külügymi­nisztert, az Arab Újjászületés Szocialista Pártja vezetőségé­nek tagját. Khaddam átnyújtotta Leo­Két óvodát adtak át tegnap Hatvan nap alatt készült el az óvoda, amelyet tegnap ad­tak át Öreglakon, a község legkisebb lakóinak. Igaz, »■mindössze« átalakításról volt szó, de egy 80 éves épület volt a »mag«, és a költségek ígv is elérték a 640 ezer forin­tot. Volt másnak is szerepe a rövid építési határidőben : vasárnaponként 30—40 szülő dolgozott társadalmi munká­ban a gyermekintézmény mi­előbbi átadása érdekében. Az új létesítmény korsze­rűen, hangulatosan felszerelt. Nagy szükség volt már rá, hisz még így is maradtak megoldatlan gondok. Éppen ezért úgy dolgoztak, hogy Lengyeltóti társközségében a tanácsnak lehetősége legyen az intézmény majdani bőví­tésére. A tervek szerint azon­ban erre csak 6—8 év múlva jut pénz. Az óvodában két csoport­ban foglalkoznak a kisgyer­mekekkel. Okos és szép játé­kok segítik az oktatást, sár­ga függönyök gondoskodnak vidám hangulatról, apró szé­kek, egymásba rakható kis ágyak a kényelemről. Látrányban másfél évvel ezelőtt kezdte meg a tanács építőbrigádja egy ötven sze­mélyes óvoda építését. A be­ruházás, amelyhez több mint félmillió forint társadalmi munkával járultak hozzá a község és a társközségek la­kói, elkészült. Az új létesít­ményt — a falu első óvodá­ját — dr. Balassa Tibor, a megyei tanács elnökhelyettese adta át Látrány, Somogyba- bod, Visz óvodásainak. Saj­nos, nem jutott be minden jelentkező, annak ellenére, hogy az új intézmény kihasz­náltsága 120 százalékos. A legjobban rászorulók — és természetesen az iskoláskor előtt állók — helyet kaptak a korszerű, sok játékkal, szemléltető eszközzel ellátott óvodában, ahol három óvónő gondoskodik nevelésükről. As Breglakl gyerekek ismerkednek az új óvoda Játékaival. nyid Brezsnyevnek Hafez Asszad szíriai elnöknek, a párt főtitkárának személyes üzenetét. A barátság és a teljes egyetértés légkörében lefolyt megbeszélésen a felek megál­lapították, hogy nézeteik tel­jesen azonosak a közel-keleti helyzet megítélését, az igaz­ságos és tartós béke megte­remtését illetően éppúgy, mint a szovjet—szíriai kapcsola­tok továbbfejlesztésével kap­csolatban. A felek kifejezésre juttat­ták megelégedésüket azzal kapcsolatban, hogy a két or­szág sokoldidú együttműkö­dése sikeresen fejlődik. Alá­húzták, hogy mind a Szovjet­unió, mind pedig a Szíriai Arab Köztársaság külpolitiká­ja fontos feladatának tartja baráti kapcsolataik további megszilárdítását és elmélyíté­sét A Szovjetunió és Szíria határozottan visszaver minden olyan kísérletet, amely ba­rátságuk és együttműködésük megbontására irányul. A Szovjetuniónak és Szíriá­nak egyaránt eltökélt szán­déka az, hogy kivívja az át­fogó közel-keleti rendezést, olyan körülmények között, amelyek kizárják az egyes arab országok vezetői által szorgalmazott különmegálla- podásokat, és amelyek bizto­sítják a palesztinai arab nép törvényes képviselője, a Pa­lesztinai Felszabadítási Szer­vezet teljes jogú részvételét a rendezésben. Ha az az eset fordulna elő, hogy a genfi konferencia meghiúsul, akkor súlyos felelősség terhelné azo­kat, akik ebben közrejátszot­tak. Abdel Halim Khaddam, a Szíriai Arab Köztársaság ve­zetése és népe nevében nagy­ra értékeli a Szovjetunió kül­politikáját, amely a nemzet­közi feszültség enyhítésére, az egyetemes béke megszilárdítá­sára irányul. Háláját fejezte ki a Szovjetuniónak az arab népek igazságos ügyéhez, a közel-keleti igazságos és tar­tós békéért vívott harcához nyújtott állandó támogatásá­ért. • • * Tegnap hazautazott Moszk­vából Abdel Halim Khaddam, az Arab Szocialista Újjászüle­tés Pártjának vezetőségi tag­ja, a Szíriai Arab Köztársa­ság miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere, aki bará­ti látogatást tett a Szovjet­unióban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom